Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0225/2013

Predkladané texty :

A7-0225/2013

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Hlasovanie :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0308

Prijaté texty
PDF 272kWORD 22k
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg
Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***II
P7_TA(2013)0308A7-0225/2013
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2013 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 12. júla 2011(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2006)0244),

–  so zreteľom na zmenený návrh Komisie (COM(2011)0135),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0225/2013),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 254, 30.8.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 16 E, 22.1.2010, s. 201.


PRĹOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

„Pri každom vymenovaní nových členov nového dozorného výboru zo strany Európskeho parlamentu, Rady a Komisie by tieto inštitúcie mali vymenovať aj členov, ktorí prevezmú funkcie pri ďalšej čiastočnej výmene.“

Vyhlásenie Komisie

„Komisia potvrdzuje, že úrad prehlásil, že bude vždy konať v súlade s Protokolom č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a štatútom poslancov Európskeho parlamentu, pričom bude plne rešpektovať slobodu a nezávislosť poslancov, ako sa to stanovuje v článku 2 tohto štatútu.“

Vyhlásenie Komisie

„Komisia má v úmysle zachovať súčasné právomoci generálneho riaditeľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom týkajúce sa stanovovania podmienok a podrobných pravidiel prijímania zamestnancov úradu, a to najmä pokiaľ ide o dobu trvania a obnovenie pracovných zmlúv.“

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia