Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0168(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0125/2013

Pateikti tekstai :

A7-0125/2013

Debatai :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Balsavimas :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 15/04/2014 - 8.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Priimti tekstai
PDF 822kWORD 55k
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d. - Strasbūras
Įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais ***I
P7_TA(2013)0309A7-0125/2013
Tekstas
 Jungtinis tekstas

2013 m. liepos 3 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))(1)
EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)
Komisijos pasiūlymas
_________________________________________

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

[Pakeitimas 1, nebent būtų nurodyta kitaip]

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0125/2013).
(2)* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA,
kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB(2) turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant atsižvelgti į rinkos pokyčius ir iki šiol sukauptą rinkos dalyvių ir prižiūrėtojų patirtį, visų pirma siekiant suvienodinti nacionalines nuostatas, susijusias su depozitoriumų įsipareigojimais ir atsakomybe, atlyginimų politika ir sankcijomis;

(2)  siekiant spręsti problemas, susijusias su potencialiai nepalankiu prastai suformuotų atlyginimų struktūrų poveikiu patikimam rizikos valdymui ir asmenų prisiimamos rizikos kontrolei, turėtų būti nustatyta aiški prievolė kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonėms formuoti ir vykdyti tų kategorijų darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį jų valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiui, atlyginimų politiką ir praktiką, kurios derėtų su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu. Tų kategorijų darbuotojų grupei turėtų būti priskirti visi galutinius sprendimus priimantys fondo ar jo dalių lygmens darbuotojai, fondų valdytojai ir realiai investavimo sprendimus priimantys asmenys, darbuotojai, kurie turi galios paveikti minėtus darbuotojus, įskaitant investavimo politikos patarėjus ir analitikus, vyresnieji vadovai bei visi darbuotojai, kurių gaunamo atlyginimo dydis siekia vyresniųjų vadovų ir galutinius sprendimus priimančių darbuotojų atlyginimų dydį. Šios taisyklės taip pat turėtų būti taikomos KIPVPS investicinėms bendrovėms, kurios neskiria valdymo įmonės;

(3)  principuose, pagal kuriuos reguliuojama atlyginimų politika, turėtų būti pripažįstama, kad KIPVPS valdymo įmonės gali tą politiką taikyti skirtingai, atsižvelgiant į jų dydį ir jų valdomų KIPVPS dydį, jų vidaus struktūrą, veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą. Tačiau KIPVPS valdymo įmonės turėtų bet kokiu atveju užtikrinti, kad jos vienu metu taiko visus šiuos principus;

(4)  šioje direktyvoje nustatyti patikimos atlyginimų politikos principai turėtų būti suderinami su principais, nustatytais 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacijoje 2009/384/EB dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos(3), taip pat su Finansinio stabilumo tarybos darbu ir G20 įsipareigojimais mažinti riziką finansinių paslaugų sektoriuje, ir jais papildomi;

(4a)   garantuojamas kintamasis atlyginimas turėtų būti išimtis, nes jis nesuderinamas su patikimu rizikos valdymu ir apmokėjimo pagal rezultatus principu, todėl jo neturėtų būti ateities atlygio planuose;

(4b)   fondo mokamas atlygis valdymo įmonei, kaip ir atlyginimas, kurį valdymo įmonės moka savo darbuotojams, turėtų būti suderinamas su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir investuotojų interesais;

(4c)   neskaitant pro rata atlyginimo, valdymo įmonė turėtų galėti įtraukti į fondo sąskaitą išlaidas ir sąnaudas, tiesiogiai susijusias su investicijų tvarkymu ir apsauga, pvz., teismo bylomis, investicinių vienetų savininkų teisių apsauga arba prarasto turto atgavimu arba kompensavimu. Komisija turėtų nustatyti, kurios su produktais susijusios išlaidos ir sąnaudos valstybėse narėse yra įprastos mažmeniniams investiciniams produktams. Komisija turėtų atlikti konsultacijas ir poveikio vertinimą, kurį baigus ji turėtų pateikti teisėkūros pasiūlymą, jeigu reikia suderinti teisės aktus;

(5)  siekiant skatinti priežiūros konvergenciją vertinant atlyginimų politiką ir praktiką, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(4), turėtų užtikrinti, kad būtų parengtos patikimos atlyginimų politikos turto valdymo sektoriuje gairės. Europos bankininkystės institucija (EBI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010(5), turėtų padėti EVPRI šias gaires parengti. Tos gairės visų pirma turėtų būti pateikti papildomi nurodymai dėl atlyginimo mokėjimo principų, kurie turi būti suderinti su rizikos pobūdžiu, priimtinu rizikos lygiu ir valdymo įmonės bei jos valdomo KIPVPS verslo strategija, dalinio neutralizavimo. EVPRI gairės dėl atlyginimų politikos ta apimtimi, kiek įmanoma, turėtų būti suderintos su tų fondų, kurių veikla reglamentuojama pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų(6), gairėmis. Be to, EVPRI turėtų prižiūrėti, kad kompetentingos institucijos tinkamai įgyvendintų šias gaires. Trūkumus derėtų skubiai šalinti priežiūros veiksmais, kad būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos visoje vidaus rinkoje;

(6)  nuostatomis dėl atlyginimų nustatymo neturėtų būti daromas poveikis visapusiškam Sutartyse įtvirtintų pagrindinių teisių įgyvendinimui, nacionalinės sutarčių ir darbo teisės bendriesiems principams, taikytiniems teisės aktams dėl akcininkų teisių ir dalyvavimo, taip pat atitinkamos įstaigos administracinių ir priežiūros organų bendriesiems įsipareigojimams bei, kur taikytina, socialinių partnerių teisei sudaryti kolektyvinius susitarimus ir užtikrinti jų vykdymą, laikantis nacionalinės teisės aktų ir įprastinės praktikos;

(7)  siekiant užtikrinti pakankamą įvairių valstybių narių atitinkamų reguliavimo reikalavimų suderinimą, reikėtų priimti papildomas taisykles, kuriomis būtų apibrėžtos depozitoriumų užduotys ir įsipareigojimai, nustatyti juridiniai asmenys, kurie gali būti skiriami depozitoriumais, paaiškinama depozitoriumų atsakomybė tais atvejais, kai KIPVPS turtas prarandamas saugojimo metu arba dėl netinkamai vykdytų depozitoriumo priežiūros įsipareigojimų. Dėl tokio netinkamo elgesio turtas gali ne tik būti prarastas, bet ir prarasti vertę, jei, pavyzdžiui, depozitoriumas leido daryti investicijas, kurios neatitiko fondo taisyklių ir dėl kurių investuotojui kilo netikėta arba nenumatyta rizika. Papildomomis taisyklėmis taip pat reikėtų paaiškinti, kokiomis sąlygomis depozitoriumo funkcijos gali būti deleguojamos;

(8)  būtina paaiškinti, kad KIPVPS turėtų skirti tik vieną depozitoriumą, kuris atliktų bendrąją KIPVPS turto priežiūrą. Reikalavimu skirti tik vieną depozitoriumą turėtų būti užtikrinama, kad tas depozitoriumas prižiūrėtų visą KIPVPS turtą ir tiek fondo valdytojai, tiek investuotojai galėtų kreiptis į tą patį subjektą kilus problemoms, susijusioms su turto saugojimu arba priežiūros funkcijų vykdymu. Turto saugojimas apima turto laikymą arba – tais atvejais, kai dėl turto pobūdžio jo laikyti neįmanoma, – to turto nuosavybės patikrinimą ir įrašų laikymą;

(9)  vykdydamas savo užduotis, depozitoriumas turėtų veikti sąžiningai, nešališkai, profesionaliai, nepriklausomai ir KIPVPS ar KIPVPS investuotojų labui;

(10)  siekiant užtikrinti suderintą požiūrį į depozitoriumų įsipareigojimų vykdymą visose valstybėse narėse, nepaisant KIPVPS teisinės formos, būtina nustatyti vienodą sąrašą priežiūros įsipareigojimų, taikomų tiek juridinio asmens statusą turintiems KIPVPS (investicinėms bendrovėms), tiek juridinio asmens statuso neturintiems KIPVPS;

(11)  depozitoriumas turėtų būti atsakingas už tinkamą KIPVPS pinigų srautų priežiūrą, ypač užtikrindamas, kad KIPVPS vardu arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės atidarytose, arba KIPVPS vardu veikiančio depozitoriumo vardu atidarytose sąskaitose būtų teisingai įrašomos investuotojų lėšos ir KIPVPS priklausantys pinigai. Todėl siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklią investuotojų apsaugą reikėtų priimti išsamias nuostatas, taikomas pinigų stebėjimui. Užtikrindamas, kad investuotojų lėšos būtų įrašomos grynųjų pinigų sąskaitose, depozitoriumas turėtų atsižvelgti į principus, nustatytus 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyvos 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų(7) bei toje direktyvoje apibrėžti terminai, 16 straipsnyje;

(12)  siekiant užkirsti kelią nesąžiningiems pinigų pervedimams, reikėtų uždrausti galimybę be depozitoriumo žinios atidaryti grynųjų pinigų sąskaitas, susijusias su fondo sandoriais;

(13)  turėtų būti įmanoma atskirti visas KIPVPS vardu saugomas finansines priemones nuo depozitoriumo nuosavo turto ir visada identifikuoti tas priemones kaip to KIPVPS nuosavybę. Nustatant tokį reikalavimą būtų sustiprinta investuotojų apsauga depozitoriumo įsipareigojimų nevykdymo atveju;

(14)  be dabartinio įsipareigojimo saugoti KIPVPS priklausantį turtą, turtas turėtų būti skirstomas į tokį, kuris gali būti saugomas, ir tokį, kuris negali būti saugomas, bet kuriam taikomas įrašų laikymo ir nuosavybės patikrinimo reikalavimas. Reikėtų aiškiai išskirti atskirą saugomo turto grupę, nes tik tai konkrečiai finansinio turto kategorijai taikomas įsipareigojimas grąžinti turtą;

(14a)   depozitoriumas, saugantis finansines priemones, arba bet kuris trečiasis asmuo, kuriam perduota saugojimo funkcija, neturėtų pakartotinai jos naudoti;

(15)  būtina apibrėžti depozitoriumo saugojimo įsipareigojimų delegavimo trečiajam asmeniui sąlygas. Saugojimo funkcijos delegavimas ir tos deleguotos funkcijos perdavimas trečiajam asmeniui turėtų būti pagrįsti objektyviomis priežastimis ir vykdomi laikantis griežtų reikalavimų, taikomų trečiojo asmens, kuriam ta funkcija deleguojama, tinkamumui nustatyti ir depozitoriumo pareigai pasirenkant, skiriant ir tikrinant tą trečiąjį asmenį veikti deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai. Siekiant suvienodinti rinkos sąlygas ir užtikrinti vienodai aukšto lygio investuotojų apsaugą, šias sąlygas reikėtų iš esmės suderinti su Direktyvoje 2011/61/ES bei 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų(8) ir Reglamente (ES) Nr. 1095/2010, nustatytomis sąlygomis. Reikėtų priimti nuostatas, siekiant užtikrinti, kad tretieji asmenys disponuotų priemonėmis, reikalingomis savo įsipareigojimams vykdyti, ir atskirtų KIPVPS turtą;

(16)  saugojimo funkcijos delegavimu neturėtų būti laikomas nei turto saugojimo pavedimas vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos, numatytos 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose(9), įmonei, nei pavedimas trečiosios šalies vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms teikti panašias paslaugas;

(17)  trečiasis asmuo, kuriam deleguojamas turto saugojimas, turėtų turėti galimybę tvarkyti atskirą bendrąją sąskaitą, skirtą daugiau nei vienam KIPVPS;

(18)  kai saugojimo funkcija deleguojama trečiajam asmeniui, taip pat būtina užtikrinti, kad tas trečiasis asmuo laikytųsi konkrečių veiksmingo rizikos ribojimo reguliavimo ir priežiūros reikalavimų. Be to, siekiant užtikrinti, kad trečiasis asmuo, kuriam deleguota saugojimo funkcija, turi tas finansines priemones, turi būti periodiškai atliekamas išorės auditas;

(19)  siekiant užtikrinti sistemingai aukštą investuotojų apsaugos lygį, turėtų būti priimtos nuostatos, susijusios su elgsena ir interesų konfliktų valdymu, kurios turėtų būti taikomos visais atvejais, įskaitant ir tą atvejį, kai saugojimo įsipareigojimai buvo deleguoti. Šiomis taisyklėmis visų pirma turėtų būti užtikrintas aiškus depozitoriumo, KIPVPS ir valdymo įmonės uždavinių ir funkcijų atskyrimas;

(20)  siekiant užtikrinti aukšto lygio investuotojų apsaugą ir deramo lygio rizikos ribojimo reguliavimą bei nuolatinę kontrolę, būtina nustatyti išsamų sąrašą ūkio subjektų, tinkamų KIPVPS depozitoriumų veiklai vykdyti, nustatant, kad šią veiklą gali vykdyti tik kredito įstaigos ir investicinės įmonės. Siekiant leisti kitiems ūkio subjektams, galėjusiems anksčiau atitikti reikalavimus KIPVPS depozitoriumų veiklai vykdyti, persitvarkyti į tinkamus ūkio subjektus, jiems reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas;

(21)  būtina nurodyti ir paaiškinti KIPVPS depozitoriumo atsakomybę tais atvejais, kai saugoma finansinė priemonė prarandama. Praradęs saugomą finansinę priemonę depozitoriumas turėtų būti įpareigotas grąžinti KIPVPS identiškos rūšies arba atitinkamos vertės finansinę priemonę. Nereikėtų numatyti jokio atleidimo nuo atsakomybės, kai prarandamas turtas, išskyrus tuos atvejus, kai depozitoriumas gali įrodyti, kad turtas prarastas dėl „išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio pasekmių nebūtų buvę galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų“. Šiuo atveju depozitoriumas neturėtų išvengti atsakomybės, remdamasis tokiomis vidinėmis aplinkybėmis, kaip, pvz., nesąžininga darbuotojo veikla;

(22)  jei depozitoriumas deleguoja saugojimo užduotis ir trečiojo asmens saugomos finansinės priemonės prarandamos, depozitoriumas turėtų už tai atsakyti. Taip pat reikėtų nustatyti, kad net ir tais atvejais, kai buvo prarastas subdepozitoriumo saugotas turtas, depozitoriumas yra įpareigojamas grąžinti identiškos rūšies arba atitinkamos vertės finansinę priemonę. Depozitoriumas turėtų išvengti tos atsakomybės tik tais atvejais, kai gali įrodyti, jog nuostoliai atsirado dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio pasekmės būtų buvusios neišvengiamos nepaisant visų pagrįstų pastangų. Šiuo atveju depozitoriumas neturėtų išvengti atsakomybės, remdamasis tokiomis vidinėmis aplinkybėmis, kaip, pvz., nesąžininga darbuotojo veikla. Neturėtų būti numatyta jokio atleidimo nuo atsakomybės (nei nustatytos įstatymais, nei sutartimis), kai prarandamas depozitoriumo arba jo subdepozitoriumo saugotas turtas;

(23)  visiems KIPVPS fondo investuotojams turėtų būti suteikta galimybė teikti ieškinius dėl savo depozitoriumų atsakomybės tiesiogiai ar netiesiogiai per valdymo įmonę. Teisė į žalos atlyginimą neturėtų priklausyti nuo KIPVPS fondo teisinės formos (juridinis asmuo arba tokio statuso neturintis asmuo) arba depozitoriumo, valdymo įmonės ir investicinių vienetų savininkų santykių teisinio pobūdžio;

(24)  2010 m. liepos 12 d. Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti 1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų(10). Svarbu papildyti 2010 m. liepos 12 d. pasiūlymą paaiškinant KIPVPS depozitoriumų ir subdepozitoriumų įsipareigojimus ir atsakomybės mastą, kad KIPVPS investuotojams būtų teikiama aukšto lygio apsauga tais atvejais, kai depozitoriumas negali įvykdyti šioje direktyvoje numatytų įsipareigojimų;

(24a)   atsižvelgiant į šioje direktyvoje įtvirtintas nuostatas, kuriomis nustatoma depozitoriumų funkcijų ir jų atsakomybės apimtis, Komisija turėtų išnagrinėti, kokiomis aplinkybėmis KIPVPS depozitoriumo arba subdepozitoriumo nemokumas galėtų KIPVPS investicinių vienetų turėtojams sukelti nuostolių (dėl grynosios jų investicinių vienetų vertės kritimo arba kitų priežasčių), kurie nebūtų kompensuojami pagal tas nuostatas, todėl galėtų prireikti išplėsti investuotojų kompensavimo sistemas, kurios apimtų draudimo arba tam tikros rūšies kompensaciją, kuria užtikrinama depozitoriumo apsauga subdepozitoriumo nemokumo atveju. Be to, atliekant šį tyrimą derėtų panagrinėti, kaip tokiais atvejais užtikrinti investuotojų apsaugos arba skaidrumo lygiavertiškumą, nepaisant tarpininkų tarp investuotojų ir perleidžiamų vertybinių popierių, kuriems turi poveikio nemokumas, grandinės pobūdžio. Šis tyrimas turėtų būti pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai, jei reikia, kartu su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

(25)  būtina užtikrinti, kad depozitoriumams būtų taikomi tie patys reikalavimai, nepaisant KIPVPS teisinės formos. Nuoseklūs reikalavimai padėtų padidinti teisinį tikrumą ir investuotojų apsaugą bei sudaryti vienodas rinkos sąlygas. Komisija nėra gavusi jokio pranešimo apie tai, kad kuri nors investicinė bendrovė būtų pasinaudojusi teise nukrypti nuo bendrosios prievolės pavesti turtą depozitoriumui, todėl Direktyvoje 2009/65/EB nustatytas reikalavimas dėl investicinės bendrovės depozitoriumo laikytinas nereikalingu;

(26)  vadovaujantis 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatu „Sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas“, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai taikyti pakankamai dideles pinigines sankcijas, kurios būtų veiksmingos, atgrasios ir proporcingos bei atsvertų naudą, kurią galima būtų gauti pažeidus reikalavimus;

(27)  siekiant užtikrinti nuoseklų taikymą visose valstybėse narėse, jų turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos, nustatydamos administracinės sankcijos arba priemonės rūšį ir administracinės piniginės sankcijos dydį, atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes;

(28)  siekiant padidinti atgrasomąjį poveikį plačiajai visuomenei ir informuoti ją apie taisyklių pažeidimus, dėl kurių gali nukentėti investuotojų apsauga, sankcijas reikėtų skelbti viešai, išskyrus tam tikras aiškiai apibrėžtas aplinkybes. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo, tais atvejais, kai dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų padaryta neproporcinga žala, informacija apie sankcijas turėtų būti skelbiama anonimiškai;

(29)  kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, jos turėtų sukurti veiksmingus mechanizmus, kuriais skatintų pranešti apie galimus arba padarytus pažeidimus;

(30)  šia direktyva neturėtų būti pažeidžiamos jokios valstybių narių teisės nuostatos, susijusios su nusikalstama veika ir sankcijomis;

(31)  šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kaip įtvirtinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo;

(32)  siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos tikslai būtų pasiekti, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, susijusius su išsamia informacija, kurią reikia įtraukti į standartinį susitarimą tarp depozitoriumo ir valdymo įmonės arba investicinės bendrovės; depozitoriumo funkcijų vykdymo sąlygomis, įskaitant depozitoriumo saugojimo užduočių sričiai priskirtinų finansinių priemonių rūšis; sąlygomis, kuriomis depozitoriumas gali vykdyti savo saugojimo įsipareigojimus finansinių priemonių, įregistruotų centriniame depozitoriume, atžvilgiu; sąlygomis, kuriomis depozitoriumas turėtų saugoti vardine forma išleistas ir emitento ar registro užregistruotas finansines priemones; depozitoriumų išsamaus patikrinimo įsipareigojimais; sąskaitų atskyrimo prievole; sąlygomis ir aplinkybėmis, kuriomis saugomos finansinės priemonės turėtų būti laikomos prarastomis; išorės įvykių, kurių negalima pagrįstai kontroliuoti ir kurių pasekmių nebūtų buvę galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų, samprata. Tais deleguotaisiais aktais turėtų būti numatytas bent toks investuotojų apsaugos lygis, koks numatomas pagal Direktyvą 2011/61/ES priimtais deleguotaisiais aktais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(33)  pagal 2011 m. rugsėjo 28 d.(11) Bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Pagal šią direktyvą teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

(34)  kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. didinti investuotojų pasitikėjimą KIPVPS, griežtinant reikalavimus, susijusius su depozitoriumų įsipareigojimais ir atsakomybe bei valdymo įmonių ir investicinių bendrovių atlyginimų praktika, ir nustatant sankcijų taikymo už pagrindinius šios direktyvos nuostatų pažeidimus bendrus standartus, valstybės narės negali tinkamai pasiekti veikdamos savarankiškai ir kadangi dėl jos siūlomo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali patvirtinti ▌priemones, vadovaudamasi subsidiarumo principu, išdėstytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Laikantis tame straipsnyje išdėstyto proporcingumo principo, šia direktyva neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti;

(34a)  vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu;

(35)  todėl Direktyva 2009/65/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2009/65/EB iš dalies keičiama taip:

1)  Įterpiami šie straipsniai:"

„14a straipsnis

1.  Valstybės narės įpareigoja valdymo įmones nustatyti ir taikyti atlyginimų politiką ir praktiką, kurios derėtų su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu bei jį skatintų ir kuriomis nebūtų skatinamas su jų valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiu, taisyklėmis ar steigimo dokumentais nesuderinamas rizikos prisiėmimas.

2.  Pagal atlyginimų politiką ir praktiką numatomi fiksuotosios ir kintamosios darbo užmokesčio dalių ir savo nuožiūra planuojamų išmokėti pensijų dydžiai.

3.  Atlyginimų politika ir praktika taikomos tų kategorijų darbuotojams, įskaitant bet kurį fondo ir kitų subfondo lygmens darbuotoją, ar jis būtų laikinas darbuotojas, ar sutartininkas (bet jais neapsiribojant), kurie yra:

a)   fondų valdytojai;

b)   kiti asmenys nei fondo valdytojai, kurie priima investavimo sprendimus, darančius poveikį fondo rizikos pozicijai;

c)   kiti asmenys nei fondo valdytojai, kurie turi galios paveikti minėtus darbuotojus, įskaitant investavimo politikos patarėjus ir analitikus;

d)   vyresnieji vadovai, už riziką atsakingi darbuotojai ir kontrolės funkcijas atliekantys darbuotojai; arba

e)   visi kiti darbuotojai ir personalas, įskaitant laikinus darbuotojus ir sutartininkus (bet jais neapsiribojant), kurių gaunamo atlyginimo dydis siekia vyresniųjų vadovų ir už sprendimų priėmimą atsakingų darbuotojų atlyginimų dydį, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonių arba jų valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiui.

4.  Vadovaudamasi ▌Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsniu, EVPRI išleidžia gaires kompetentingoms institucijoms, atitinkančioms 14b straipsnio sąlygas. Tose gairėse atsižvelgiama į patikimos atlyginimų politikos principus, išdėstytus ▌Rekomendacijoje 2009/384/EB, į valdymo įmonės dydį ir jų valdomų KIPVPS dydį, jų vidaus struktūrą, veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą. Rengdama gaires EVPRI glaudžia bendradarbiauja su ▌EBI, siekdama užtikrinti, kad gairės derėtų su kitiems finansinių paslaugų sektoriams, visų pirma kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, parengtais reikalavimais.

14b straipsnis

1.  Nustatydamos ir taikydamos 14a straipsnyje nurodytą atlyginimų politiką, valdymo įmonės laikosi toliau išvardytų principų tokiu būdu ir tokiu mastu, kad atsižvelgtų į savo dydį, vidaus struktūrą, veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą:

a)  atlyginimų politika dera su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu bei prie jo prisideda ir neskatina prisiimti rizikos, kuri būtų nesuderinama su jų valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiu, taisyklėmis ar steigimo dokumentais;

b)  atlyginimų politika atitinka valdymo įmonės ir jos valdomo KIPVPS bei tokio KIPVPS investuotojų verslo strategiją, tikslus, vertybes bei interesus ir apima interesų konfliktams išvengti skirtas priemones;

c)  valdymo įmonės valdymo organas, atlikdamas priežiūros funkciją, tvirtina ir periodiškai peržiūri bendruosius atlyginimų politikos principus ir atsako už šios politikos įgyvendinimą bei jį prižiūri. Atlyginimų sistema nėra visų pirma kontroliuojama generalinio direktoriaus ir vyresniųjų vadovų. Atitinkami organo nariai ir darbuotojai, dalyvaujantys nustatant atlyginimų politiką ir ją įgyvendinant, turi būti nepriklausomi ir kompetentingi rizikos valdymo ir atlyginimų srityje. Išsami informacija apie tų atlyginimų politiką ir pagrindas, kuriuo remiantis dėl jos nuspręsta, turi būti pateikiama pagrindinės informacijos investuotojams dokumente, taip pat nurodant, ar laikomasi 14a straipsnyje nustatytų principų; [2 pakeit. 1 dalis]

d)  bent kartą per metus atliekama atlyginimų politikos įgyvendinimo centralizuota ir nepriklausoma vidaus peržiūra, tikrinant, ar laikomasi valdymo organo, atliekančio priežiūros funkciją, patvirtintos atlyginimų politikos ir tvarkos;

da)   visiems suinteresuotiesiems subjektams laiku atskleidžiama tiksli informacija apie atlyginimų praktiką patvarioje laikmenoje arba tinklalapyje, o pateikus prašymą jiems nemokamai pateikiama popierinė kopija;

e)  kontrolės funkcijas atliekantiems darbuotojams atlyginama atsižvelgiant į su jų funkcijomis susijusių tikslų įgyvendinimą, neatsižvelgiant į jų kontroliuojamų verslo padalinių veiklos rezultatus;

f)  už rizikos valdymą ir atitikties kontrolę atsakingų vadovaujančių darbuotojų atlyginimus tiesiogiai prižiūri atlyginimų komitetas;

g)  kai atlyginimas susietas su veiklos rezultatais, visa atlyginimo suma yra grindžiama bendru atskiro asmens ir atitinkamo verslo padalinio ar KIPVPS veiklos rezultatų, koreguojamų pagal riziką, ir bendrų valdymo įmonės rezultatų, koreguojamų pagal riziką, vertinimu, o vertinant atskiro asmens veiklos rezultatus atsižvelgiama į finansinius ir nefinansinius kriterijus;

h)  veiklos rezultatų vertinimas yra daugiametis, atitinkantis valdymo įmonės valdomų KIPVPS gyvavimo ciklą, siekiant užtikrinti, kad vertinimo procesas būtų grindžiamas ilgesnio laikotarpio veiklos rezultatais ir kad faktinis veiklos rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių išmokėjimas būtų išskirstytas per laikotarpį, atitinkantį šios įmonės valdomų KIPVPS išpirkimo politiką, ilgalaikius KIPVPS veiklos rezultatus ir investavimo riziką;[ 2 pakeit. 2 dalis]

i)  garantuotas kintamasis atlyginimas yra išimtinis, mokamas tik priimant naujus darbuotojus ir tik pirmaisiais metais;

j)  fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys tinkamai subalansuotos, o fiksuotoji dalis sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo dalį, kad būtų galima vykdyti visiškai lanksčią politiką, susijusią su kintamosiomis atlyginimo dalimis, įskaitant galimybę nemokėti kintamosios atlyginimo dalies;

ja)   kintamoji atlyginimo dalis priklauso nuo o punkte nustatytų sąlygų, pagal kurias numatoma, kad kintamasis atlyginimas gerokai sumažinamas, jeigu atitinkamos valdymo įmonės ar KIPVPS finansinės veiklos rezultatai yra prastesni arba neigiami, atsižvelgiant ir į esamą atlygį, ir į anksčiau uždirbtų sumų išmokėjimo sumažinimą, taikant taip pat ir sumažinimų ir susigrąžinamų sistemą. Sumažinimas (angl. malus) arba susigrąžinimas (angl. clawback) vartojamas reikšme, kaip apibrėžta EVPRI gairėse 2013/201; [ 2 pakeit. 3 dalis]

k)  su ankstyvu sutarties nutraukimu susijusios išmokos nustatomos atsižvelgiant į veiklos rezultatus, pasiektus per tam tikrą laiką, ir taip, kad jomis nebūtų atlyginama už prastus rezultatus;

l)  veiklos rezultatų vertinimas, naudojamas kintamoms atlyginimo dalims arba kintamų atlyginimo dalių fondams apskaičiuoti, apima visapusišką derinimo mechanizmą, kuriuo siekiama integruoti visų svarbių tipų dabartinę ir būsimą riziką;

m)  atsižvelgiant į KIPVPS teisinę struktūrą ir jo fondo taisykles ar steigimo dokumentus, nemažą dalį, kuri yra ne mažesnė nei 50 % kintamosios atlyginimo dalies, sudaro susijusio KIPVPS investiciniai vienetai arba lygiavertės nuosavybės dalys, arba su akcijomis susijusios priemonės ar lygiavertės kitos nepiniginės priemonės, nebent KIPVPS valdymas sudaro mažiau nei 50 % viso valdymo įmonės valdomo portfelio, – tokiu atveju 50 % minimumas netaikomas.

Šiame punkte nurodytoms priemonėms taikoma atitinkama atidėjimo laikotarpio politika, skirta paskatoms suderinti su valdymo įmonės, jos valdomų KIPVPS ir šių KIPVPS investuotojų interesais. Valstybės narės ar jų kompetentingos institucijos gali nustatyti apribojimus tų priemonių tipams ar projektams arba atitinkamai uždrausti tam tikras priemones. Šis punktas taikomas tiek kintamojo atlygio sudedamajai daliai, atidedamai pagal n punktą, tiek neatidedamai kintamojo atlygio sudedamajai daliai;

n)  didelė dalis, kuri yra ne mažesnė kaip 25 % kintamosios atlyginimo dalies, atidedama laikotarpiui, kuris yra tinkamas atsižvelgiant į atitinkamo KIPVPS gyvavimo ciklą bei išpirkimo politiką ir kuris yra tinkamai suderintas su atitinkamo KIPVPS rizikos pobūdžiu.

Šiame punkte nurodytas laikotarpis yra bent trejų–penkerių metų trukmės, nebent susijusio KIPVPS gyvavimo ciklas yra trumpesnis; pagal atidėjimo tvarką mokami atlyginimai skiriami ne greičiau kaip pro rata pagrindu; jeigu kintamosios atlyginimo dalies suma yra itin didelė, atidedama ne mažiau kaip 60 % tos sumos;

o)  kintamasis atlyginimas, įskaitant atidėtą dalį, išmokamas arba skiriamas tik tuo atveju, jeigu jis yra tvarus atsižvelgiant į visos valdymo įmonės finansinę padėtį ir pagrįstas atsižvelgiant į atitinkamo verslo padalinio, KIPVPS ir asmens veiklos rezultatus.

Visas kintamasis atlyginimas paprastai gerokai sumažinamas, jeigu atitinkamos valdymo įmonės ar KIPVPS finansinės veiklos rezultatai yra prastesni arba neigiami, atsižvelgiant į esamą atlygį ir anksčiau uždirbtų sumų išmokėjimo sumažinimą, įskaitant nuobaudų ir susigrąžinamų sumų sistemą;

p)  pensijų politika atitinka valdymo įmonės ir jos valdomų KIPVPS verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus.

Jei darbuotojas išeina iš valdymo įmonės nesuėjus pensiniam amžiui, valdymo įmonė savo nuožiūra planuojamą išmokėti pensiją laiko penkerių metų laikotarpį priemonių, nurodytų m punkte, forma. Jei darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus, savo nuožiūra planuojama išmokėti pensija darbuotojui išmokama priemonėmis, nurodytomis m punkte, kurioms gali būti taikomas penkerių metų išmokų atidėjimo laikotarpis;

q)  darbuotojai įpareigojami nesinaudoti asmeninėmis apsidraudimo strategijomis arba nesidrausti nuo atlyginimo ir prievolių priklausančiu draudimu, kad sumažintų rizikos išlyginimo poveikį, numatytą jų atlyginimo sąlygose;

r)  kintamasis atlyginimas nemokamas taikant priemones ar metodus, pagal kuriuos lengviau išvengti šios direktyvos reikalavimų.

1a.  EVPRI, bendradarbiaudama su kompetentingomis institucijomis, stebi 14a straipsnyje nurodytą atlyginimų politiką. 14a straipsnio ir šio straipsnio pažeidimo atveju EVPRI gali imtis veiksmų vadovaudamasi savo įgaliojimais, nustatytais Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnyje, visų pirma teikti rekomendacijas kompetentingoms institucijoms, kad jos laikinai uždraustų arba apribotų konkrečios atlyginimų politikos taikymą.

1b.  [KIPVPS / valdymo įmonė / atlyginimų komitetas] kasmet patvarioje laikmenoje investuotojams pateikia informaciją apie nustatytą KIPVPS darbuotojų, kuriems taikomas 14a straipsnis, atlyginimų politiką ir apibūdinimą, kaip apskaičiuojami atlyginimai.

1c.  Nepaisant 1 dalies, valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga institucija gali reikalauti [KIPVPS / valdymo įmonę / atlyginimų komitetą] raštu paaiškinti, kaip bet kuris kintamojo atlyginimo paketas atitinka jo (jos) pareigą priimti atlyginimų politiką, kurią taikant:

a)  skatinamas patikimas ir veiksmingas rizikos valdymas;

b)  neskatinama iimtis rizikos, kuri būtų nesuderinama su jų valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiu, taisyklėmis ar steigimo dokumentais.

Glaudžiai bendradarbiaudamas su EBI, EVPRI savo atlyginimų politikos gairėse nurodo, kaip turi būti taikomi skirtingi sektorių atlyginimų nustatymo principai, kaip antai nustatytieji Direktyvoje 2011/61/ES ir Direktyvoje 2013/36/ES, kai darbuotojai ar kitų kategorijų personalas teikia paslaugas, kurioms taikomi kitų sektorių atlyginimų nustatymo principai.[ 3 pakeit.]

2.  1 dalyje išdėstyti principai taikomi bet kurio tipo atlyginimui, kurį moka valdymo įmonė, ir bet kuriam KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų perdavimui, naudingam tų kategorijų darbuotojams, įskaitant vyresniuosius vadovus, už riziką atsakingus ir kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus bei visus darbuotojus, kurie gauna visą atlyginimą, priskiriamą tai pačiai atlyginimų grupei kaip vyresniųjų vadovų ir už riziką atsakingų darbuotojų atlyginimai, kurių profesinė veikla daro esminį poveikį rizikos pobūdžiui ar jų valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiui.

3.  Valdymo įmonės, kurios yra svarbios dėl savo dydžio arba savo valdomų KIPVPS dydžio, savo vidaus struktūros, veiklos pobūdžio, aprėpties ir sudėtingumo, įsteigia atlyginimų komitetą. Atlyginimų komitetas sudaromas taip, kad jis galėtų kompetentingai ir nepriklausomai vertinti atlyginimų politiką ir praktiką, taip pat paskatas, sukurtas rizikai valdyti.

Atlyginimų komitetas įsteigtas, prireikus, pagal EVPRI gaires, atsako už su atlyginimais susijusių sprendimų rengimą, įskaitant sprendimus, kurie daro poveikį atitinkamos valdymo įmonės ar KIPVPS rizikai ir rizikos valdymui ir kuriuos turi priimti valdymo organas, atliekantis priežiūros funkciją. Atlyginimų komitetui pirmininkauja valdymo organo narys, kuris atitinkamoje valdymo įmonėje neatlieka jokių vykdomųjų funkcijų. Atlyginimų komiteto nariai yra valdymo organo, kuris neatlieka jokių atitinkamos valdymo įmonės valdymo funkcijų, nariai. Į atlyginimų komitetą įtraukiami darbuotojų atstovai; jis užtikrina, kad jo taisyklės akcininkams leistų veikti išvien. Priimdamas savo sprendimus, atlyginimų komitetas atsižvelgia į ilgalaikius suinteresuotųjų subjektų, investuotojų interesus ir į viešąjį interesą.

"

2)  20 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a) rašytinę sutartį su depozitoriumu, nurodytą 22 straipsnio 2 dalyje;“

"

3)  22 straipsnis pakeičiamas taip:"

„22 straipsnis

1.  Investicinė bendrovė ir visų šios bendrovės valdomų bendrųjų investicinių fondų valdymo įmonės užtikrina, kad laikantis šio skyriaus nuostatų būtų paskirtas vienas depozitoriumas.

2.  Depozitoriumo paskyrimo faktas patvirtinamas rašytine sutartimi.

Sutartyje nustatomos taisyklės, pagal kurias pateikiama informacija, laikoma būtina, kad depozitoriumas galėtų vykdyti savo funkcijas, susijusias su KIPVPS, kurio depozitoriumu jis paskirtas, ir apibrėžtas šios direktyvos ir kitų depozitoriumams KIPVPS buveinės valstybėje narėje taikomų įstatymų, teisės aktų ir administracinėmis nuostatomis.

3.  Depozitoriumas:

a)  užtikrina, kad KIPVPS investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, atpirkimas, išpirkimas ir panaikinimas būtų vykdomi pagal taikytiną nacionalinę teisę, fondo taisykles arba steigimo dokumentus;

b)  užtikrina, kad KIPVPS investicinių vienetų vertė būtų apskaičiuojama pagal taikytiną nacionalinę teisę, fondo taisykles arba steigimo dokumentus;

c)  vykdo valdymo įmonės arba investicinės bendrovės nurodymus, jeigu jie neprieštarauja taikytinai nacionalinei teisei, fondo taisyklėms arba steigimo dokumentams;

d)  užtikrina, kad su KIPVPS turtu susijusių sandorių atveju kiekviena KIPVPS priklausanti suma būtų pervedama KIPVPS per įprastą laikotarpį;

e)  užtikrina, kad KIPVPS pajamos būtų naudojamos vadovaujantis taikytina nacionaline teise, fondo taisyklėmis ar steigimo dokumentais.

4.  Depozitoriumas užtikrina tinkamą KIPVPS pinigų srautų stebėjimą, ypač užtikrindamas, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai pasirašius KIPVPS investicinius vienetus ir visi KIPVPS pinigai būtų įrašyti tokiose grynųjų pinigų sąskaitose:

a)  KIPVPS vardu arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės atidarytose sąskaitose, arba KIPVPS vardu veikiančio depozitoriumo vardu atidarytose sąskaitose;

b)  sąskaitose, atidarytose subjekte, nurodytame Direktyvos 2006/73/EB(*) 18 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose;

c)  sąskaitose, prižiūrimose pagal principus, nurodytus Direktyvos 2006/73/EB 16 straipsnyje.

Jei grynųjų pinigų sąskaitos atidarytos KIPVPS vardu veikiančio depozitoriumo vardu, pirmos pastraipos b punkte nurodyto subjekto ir paties depozitoriumo nuosavi pinigai į tokias sąskaitas neįrašomi.

5.  KIPVPS turtas perduodamas saugoti depozitoriumui šiomis sąlygomis:

a)  jei tai Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. .../2013 [Finansinių priemonių rinkos reglamentas, FPRR] apibrėžtos finansinės priemonės, kurios gali būti saugomos, depozitoriumas:

i)  saugo visas finansines priemones, kurios gali būti registruojamos depozitoriumo apskaitos knygose atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, ir visas finansines priemones, kurios gali būti fiziškai perduotos depozitoriumui;

ii)  užtikrina, kad visos tos finansinės priemonės, kurios gali būti registruojamos depozitoriumo apskaitos knygose atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, būtų depozitoriumo apskaitos knygose registruojamos KIPVPS vardu arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės vardu atidarytose atskirose sąskaitose, vadovaujantis principais, nustatytais Direktyvos 2006/73/EB 16 straipsnyje, kad pagal taikytinus teisės aktus visada būtų galima aiškiai nustatyti, jog jos priklauso KIPVPS;

b)  jei tai kitas turtas, depozitoriumas:

i)  patikrina KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės tokio turto nuosavybės teisę, įvertindamas, ar turtas priklauso KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančiai valdymo įmonei, pagal KIPVPS arba valdymo įmonės pateiktą informaciją arba dokumentus ir, kai yra, išorės įrodymus;

ii)  apskaito turtą, kurio atžvilgiu depozitoriumas yra tikras, kad šis turtas yra KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės nuosavybė, ir nuolat šiuos duomenis atnaujina.

5a.  Depozitoriumas reguliariai pateikia valdymo įmonei išsamų viso KIPVPS vardu jo saugomo turto sąrašą.

5b.  Depozitoriumas, saugantis finansines priemones, arba bet kuris trečiasis asmuo, kuriam perduota saugojimo funkcija, pakartotinai savo vardu jų nenaudoja.

Šiame straipsnyje pakartotinis naudojimas – bet koks vienu sandoriu pateiktų finansinių priemonių panaudojimas siekiant užstatu užtikrinti kitą sandorį, įskaitant perdavimo, įkeitimo, pardavimo ir skolinimo sandorius, bet jais neapsiribojant.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad KIPVPS priklausančias finansines priemones saugančio depozitoriumo arba reguliuojamo subjekto nemokumo atveju ▐ saugomų KIPVPS finansinių priemonių nebūtų leidžiama paskirstyti arba realizuoti to depozitoriumo arba reguliuojamo subjekto kreditorių naudai.

7.  Depozitoriumas 3 ir 4 dalyje nurodytų savo funkcijų tretiesiems asmenims neperduoda.

Depozitoriumas 5 dalyje nurodytas funkcijas tretiesiems asmenims gali perduoti tik tokiais atvejais:

a)  užduotys nėra perduodamos siekiant nevykdyti šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų;

b)  depozitoriumas gali įrodyti, kad užduotys perduotinos dėl objektyvios priežasties;

c)  pasirinkdamas ir skirdamas trečiąjį asmenį, kuriam nori perduoti dalį savo užduočių, depozitoriumas veikė deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai, taip pat periodiškai peržiūrėdamas paskyrimą ir nuolat stebėdamas trečiąjį asmenį, kuriam perdavė dalį savo užduočių, ir tvarką, kurios šis trečiasis asmuo laikosi vykdydamas jam perduotas užduotis, depozitoriumas ir toliau veikia deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai.

Depozitoriumas 5 dalyje nurodytas funkcijas gali perduoti tik tokiam trečiajam asmeniui, kuris vykdydamas jam perduotas užduotis visada:

a)  turi struktūras ir kompetenciją, kurios yra tinkamos ir proporcingos jam pavesto KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės turto pobūdžiui ir sudėtingumui;

b)  kai perduodamos 5 dalies a punkte nurodytos saugojimo užduotys – laikosi veiksmingo rizikos ribojimo taisyklių, įskaitant reikalavimus dėl minimalaus kapitalo, ir yra prižiūrimas atitinkamoje jurisdikcijoje;

c)  kai perduodamos 5 dalyje ▌nurodytos saugojimo užduotys – šiam trečiajam asmeniui taikomas periodiškas išorės auditas, siekiant užtikrinti, kad jis finansines priemones turi;

d)  atskiria depozitoriumo klientų turtą nuo nuosavo ir depozitoriumo turto tokiu būdu, kad būtų galima bet kuriuo metu aiškiai nustatyti, jog šis turtas priklauso atitinkamo depozitoriumo klientams;

e)   remdamasis EVPRI gairėmis imasi tinkamų priemonių, kad trečiojo asmens nemokumo atveju trečiojo asmens saugomo KIPVPS turto nebūtų leidžiama paskirstyti arba realizuoti to trečiojo asmens kreditorių naudai;

f)  laikosi šio straipsnio 5 dalyje ir 25 straipsnyje nustatytų bendrų prievolių ir draudimų.

Taikant e punktą EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį priims kompetentingoms institucijoms skirtas gaires dėl tinkamų priemonių, kurių reikėtų imtis trečiojo asmens nemokumo atveju.

Nepaisant trečios pastraipos b punkto, kai pagal trečiosios šalies teisę reikalaujama, kad tam tikras finansines priemones saugotų vietos subjektas, o vietos subjektų, atitinkančių trečios pastraipos a – f punktuose nurodytus saugojimo delegavimo reikalavimus, nėra, depozitoriumas gali perduoti savo funkcijas tokiam vietos subjektui tik trečiosios šalies teisės reikalaujamu mastu tik tol, kol nėra vietos subjektų, atitinkančių saugojimo delegavimo reikalavimus, ir tik tokiais atvejais:

i)   prieš investuojant susijusio KIPVPS investuotojai yra tinkamai informuojami apie tai, kad toks funkcijų perdavimas būtinas dėl trečiosios šalies teisės nustatytų teisinių suvaržymų, apie aplinkybes, pateisinančias funkcijų perdavimą ir su tokiu perdavimu susijusią riziką;

ii)   KIPVPS arba KIPVPS vardu veikianti valdymo įmonė yra nurodžiusi depozitoriumui perduoti tokių finansinių priemonių saugojimą tokiam vietos subjektui.

Trečiasis asmuo savo ruožtu gali perduoti tas funkcijas, jei tenkinami tie patys reikalavimai. Tokiu atveju atitinkamiems subjektams mutatis mutandis taikoma 24 straipsnio 2 dalis.

Taikant šią dalį vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/26/EB arba panašios trečiųjų šalių vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos nelaikomos saugumo funkcijų delegavimu.“

"

4)  23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Depozitoriumas yra:

a)  kredito įstaiga, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal direktyvą 2006/48/EB;

b)  investicinė įmonė, kuriai taikomi kapitalo pakankamumo reikalavimai pagal Direktyvos 2006/49/EB 20 straipsnio ▌, įskaitant nuostatą dėl kapitalo poreikio veiklos rizikai padengti, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2004/39/EB ir kuri taip pat teikia pagalbines paslaugas, t. y. saugo ir administruoja finansines priemones klientų sąskaita pagal Direktyvos 2004/39/EB I priedo B skirsnio 1 punktą; tokios investicinės įmonės bet kuriuo atveju turi nuosavų lėšų, kurių suma ne mažesnė nei Direktyvos 2006/49/EB 9 straipsnyje nurodyta pradinio kapitalo suma.

ba)   nacionaliniai centriniai bankai ir bet kurios kitos kategorijos institucijos, kurioms taikomos rizikos ribojimo taisyklės ir nuolatinė priežiūra, jei šios institucijos tenkina tokius pačius kapitalo ir rizikos ribojimo bei organizacinius reikalavimus, kaip ir subjektai, nurodomi a ir b punktuose.

Investicinės bendrovės arba valdymo įmonės, veikiančios valdomų KIPVPS vardu, kurios iki [data: galutinis perkėlimo į nacionalinę teisę terminas, nustatytas 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje] depozitoriumu paskyrė šios dalies reikalavimų neatitinkančią įstaigą, iki [data: 1 metai nuo 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatyto galutinio termino] paskiria depozitoriumą, atitinkantį šiuos reikalavimus.

3.  Valstybės narės nustato, kurios iš 2 dalies ba papunktyje nurodytų įstaigų tinka būti depozitoriumais.“

"

b)   ▌4, 5 ir 6 dalys išbraukiamos.

5)  24 straipsnis pakeičiamas taip:"

„24 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad depozitoriumas būtų atsakingas KIPVPS ir KIPVPS investicinių vienetų savininkams už nuostolius, atsiradusius dėl depozitoriumo arba trečiojo asmens, kuriam pagal 22 straipsnio 5 dalį ▌buvo perduota finansinių priemonių saugojimo funkcija, kaltės.

Jei saugoma finansinė priemonė prarandama, valstybės narės užtikrina, kad depozitoriumas KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančiai valdymo įmonei nedelsdamas grąžintų identiškos rūšies finansinę priemonę arba atitinkamą sumą. Depozitoriumas nėra atsakingas, jei gali įrodyti, kad nuostoliai kilo dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio pasekmių nebūtų buvę galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų.

Valstybės narės užtikrina, kad depozitoriumas taip pat būtų atsakingas KIPVPS ir KIPVPS investuotojams už visus kitus nuostolius, kuriuos šie patiria dėl to, kad depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šią direktyvą.

2.  22 straipsnio 7 dalyje nurodytas funkcijų perdavimas depozitoriumo atsakomybei poveikio neturi.

3.  1 dalyje nurodyta depozitoriumo atsakomybė negali būti panaikinta arba apribota susitarimu.

4.  Visi 3 dalies nuostatoms prieštaraujantys susitarimai laikomi negaliojančiais.

5.  KIPVPS investicinių vienetų savininkai gali pareikalauti depozitoriumo atsakomybės tiesiogiai arba netiesiogiai per valdymo įmonę.

5a.  Jokia šio straipsnio nuostata netrukdo depozitoriumui imtis veiksmų, kurių reikia siekiant laikytis 1 dalyje nurodytų įsipareigojimų, jei užtikrinama, kad tokie veiksmai neriboja ir nemažina šių įsipareigojimų ir kad dėl jų nebus vėluojama juos įgyvendinti.“;

"

6)  25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Vykdydami atitinkamas savo funkcijas, valdymo įmonė ir depozitoriumas veikia sąžiningai, nešališkai, profesionaliai, nepriklausomai bei KIPVPS ir KIPVPS investuotojų interesais.

Nei depozitoriumas, nei joks jo funkcijų perėmėjas nevykdo su KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančia valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti KIPVPS, KIPVPS investuotojų, valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent depozitoriumas yra užtikrinęs, kad jo potencialiai prieštaringų užduočių vykdymas būtų funkciškai ir hierarchiškai atskirtas, o potencialūs interesų konfliktai yra tinkamai nustatomi, valdomi, stebimi ir atskleidžiami KIPVPS investuotojams.“

"

7)  26 straipsnis pakeičiamas taip:"

„26 straipsnis

1.  Teisės aktuose ar bendrojo investicinio fondo taisyklėse pateikiamos valdymo įmonės ir depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir taisyklės, kuriomis būtų užtikrinta investicinių vienetų savininkų apsauga tokio pakeitimo atveju.

2.  Teisės aktais ar investicinės bendrovės steigimo dokumentais nustatomos valdymo įmonės ir depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir taisyklės, kuriomis būtų užtikrinta investicinių vienetų savininkų apsauga tokio pakeitimo atveju.“

"

8)  Įtraukiami šie straipsniai:"

„26a straipsnis

Depozitoriumas paprašytas pateikia savo kompetentingoms institucijoms ▌ visą informaciją, kurią jis gavo vykdydamas savo pareigas ir kurios gali prireikti KIPVPS kompetentingoms institucijoms arba KIPVPS valdymo įmonei. Jeigu KIPVPS arba valdymo įmonės kompetentingos institucijos skiriasi nuo depozitoriumo kompetentingų institucijų, depozitoriumo kompetentingos institucijos nedelsdamos pasidalija gauta informacija su KIPVPS ir valdymo įmonės kompetentingomis institucijomis.

26b straipsnis

1.  Komisijai pagal 112 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

a)  su šia direktyva susijusių duomenų, kuriuos, kaip nurodyta 22 straipsnio 2 dalyje, reikia įtraukti į rašytinę sutartį;

b)  sąlygų, taikomų depozitoriumų funkcijų pagal 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis vykdymui, įskaitant:

i)  depozitoriumo pagal 22 straipsnio 5 dalies a punktą atliekamų saugojimo užduočių sričiai priskirtų finansinių priemonių rūšis;

ii)  sąlygas, kuriomis depozitoriumas gali atlikti savo saugojimo pareigas finansinių priemonių, registruotų centriniame vertybinių popierių depozitoriume, atžvilgiu;

iii)  sąlygas, kuriomis depozitoriumas pagal 22 straipsnio 5 dalies b punktą saugo vardine forma išleistas ir emitento ar registro įregistruotas finansines priemones;

c)  depozitoriumų išsamaus patikrinimo įsipareigojimų pagal 22 straipsnio 7 dalies antros pastraipos c punktą;

d)  atskyrimo įsipareigojimo pagal 22 straipsnio 7 dalies trečios pastraipos d punktą;

e)  sąlygų ir aplinkybių, kuriomis saugomos finansinės priemonės laikomos prarastomis taikant 24 straipsnį;

f)  24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje nurodytų išorės įvykių, kurių negalima pagrįstai kontroliuoti ir kurių pasekmių nebūtų buvę galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų, samprata.

fa)  nepriklausomumo reikalavimo įvykdymo sąlygų.“;

"

9)  30 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„13, 14, 14a ir 14b straipsniai mutatis mutandis taikomi investicinėms bendrovėms, kurios nėra paskyrusios valdymo įmonės, turinčios pagal šią direktyvą išduotą veiklos leidimą.“

"

10)  V skyriaus 3 skirsnis išbraukiamas.

11)  69 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Metinė ataskaita taip pat apima:

a)   visą finansiniais metais gauto atlyginimo sumą, padalytą į fiksuotąjį ir kintamąjį atlyginimą, išmokėtą valdymo įmonės ir investicinės bendrovės savo darbuotojams, naudos gavėjų skaičių ir atitinkamais atvejais KIPVPS išmokėtą valdytojo pelno dalį;

b)   bendrąją atlyginimo sumą, paskirstytą, kaip nurodyta 14a straipsnio 3 dalyje, pagal finansinės grupės, valdymo įmonės ir atitinkamais atvejais investicinės bendrovės darbuotojų, kurių veiksmai daro esminį poveikį KIPVPS rizikos pobūdžiui, kategorijas.“

"

11a)  78 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a) KIPVPS ir kompetentingos institucijos tapatybė;“

"

12)  98 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies d punktas pakeičiamas taip:"

„d) teisę reikalauti pateikti KIPVPS, valdymo įmonių, investicinių bendrovių arba depozitoriumų turimas telefono skambučių ir duomenų srauto išklotines, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje* 2 straipsnio 2 dalies b punkte, kai esama rimtų įtarimų, jog tokios išklotinės, susijusios su patikrinimo dalyku, gali padėti įrodyti, kad KIPVPS, valdymo įmonės, investicinės bendrovės arba depozitoriumai nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šią direktyvą; tačiau šios išklotinės neapima su jomis susijusių pranešimų turinio.“

___________________

* OL L 201, 2002 7 31, p. 37.“;

"

b)  Straipsnis papildomas 3 dalimi:"

„3. Jeigu pagal nacionalines taisykles, prašant 2 dalies d punkte nurodytų telefono skambučių arba duomenų srauto išklotinių, reikalingas teisminės institucijos leidimas, teikiamas prašymas tokį leidimą išduoti. Prašymas išduoti tokį leidimą taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.“

"

13)  99 straipsnis pakeičiamas taip:"

„99 straipsnis

1.  Nedarant poveikio kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimams pagal 98 straipsnį ir valstybių narių teisės nustatyti ir taikyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės nustato taisykles dėl administracinių nuobaudų ir kitų priemonių, kai nesilaikoma įgyvendinant šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų, ir užtikrina, kad tos priemonės būtų taikomos. Sankcijos ir priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai nesilaikoma KIPVPS, valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ar depozitoriumams nustatytų įpareigojimų, sankcijas arba priemones būtų galima taikyti valdymo organo nariams ir visiems kitiems pagal nacionalinę teisę už įsipareigojimų nesilaikymą atsakingiems asmenims.

3.  Kompetentingoms institucijoms suteikiami visi tyrimo įgaliojimai, būtini jų funkcijoms vykdyti. Naudodamosi savo įgaliojimais, kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad sankcijomis ar priemonėmis būtų pasiekti norimi rezultatai ir kad suderintų savo veiksmus spręsdamos tarpvalstybinius klausimus.“

"

14)  Įterpiami šie straipsniai:"

„99a straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų įstatymuose ir kituose teisės aktuose būtų numatytos nuobaudos, jei:

a)  KIPVPS veikla vykdoma be veiklos leidimo, taip pažeidžiant 5 straipsnį;

b)  valdymo įmonės veikla vykdoma be išankstinio veiklos leidimo, taip pažeidžiant 6 straipsnį;

c)  investicinės bendrovės veikla vykdoma be išankstinio veiklos leidimo, taip pažeidžiant 27 straipsnį;

d)  pakankamas valdymo įmonės akcijų paketas tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyjamas arba padidinamas tiek, kad turimų balsavimo teisių arba turimo kapitalo dalis pasiekia arba viršija 20, 30 ar 50 % arba tiek, kad ta valdymo įmonė tampa patronuojamąja įmone (toliau – siūlomas įsigijimas), raštu apie tai nepranešus tos valdymo įmonės, kurios pakankamą akcijų paketą siekiama įsigyti arba padidinti, kompetentingoms institucijoms, taip pažeidžiant 11 straipsnio 1 dalį;

e)  pakankamas valdymo įmonės akcijų paketas tiesiogiai ar netiesiogiai perleidžiamas arba sumažinimas tiek, kad turimų balsavimo teisių arba turimo kapitalo dalis taptų mažesnė nei 20, 30 ar 50 %, arba tiek, kad ta valdymo įmonė nustotų buvusi patronuojamąja įmone, apie tai raštu nepranešus kompetentingoms institucijoms, taip pažeidžiant 11 straipsnio 1 dalį;

f)  valdymo įmonė veiklos leidimą gavo pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis, taip pažeisdama 7 straipsnio 5 dalies b punktą;

g)  investicinė bendrovė veiklos leidimą gavo pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis, taip pažeisdama 29 straipsnio 4 dalies b punktą;

h)  valdymo įmonė, sužinojusi apie bet kokios savo akcijų dalies įsigijimą ar perleidimą, dėl kurio turimų akcijų dalis viršija arba tampa mažesnė už vieną iš Direktyvos 2004/39/EB 11 straipsnio 10 dalyje nurodytų ribų, apie tokį įsigijimą arba perleidimą neinformuoja kompetentingų institucijų, taip pažeisdama 11 straipsnio 1 dalį;

i)  valdymo įmonė bent kartą per metus nepateikia kompetentingai institucijai akcininkų ir narių, kuriems priklauso pakankamas akcijų paketas, vardų ir pavardžių ir nenurodo tokio paketo dydžio, taip pažeisdama 11 straipsnio 1 dalį;

j)  valdymo įmonė nesilaiko procedūrų ir tvarkos, privalomų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinamas 12 straipsnio 1 dalies a punktas;

k)  valdymo įmonė nesilaiko struktūros ir organizacinių reikalavimų, privalomų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinamas 12 straipsnio 1 dalies b punktas;

l)  investicinė bendrovė nesilaiko procedūrų ir tvarkos, privalomų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinamas 31 straipsnis;

m)  valdymo įmonė arba investicinė bendrovė nesilaiko reikalavimų, susijusių su jų funkcijų perdavimu tretiesiems asmenims ir privalomų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinami 13 ir 30 straipsniai;

n)  valdymo įmonė arba investicinė bendrovė nesilaiko veiklos vykdymo taisyklių, privalomų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinami 14 ir 30 straipsniai;

o)  depozitoriumas nevykdo savo užduočių, privalomų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinamos 22 straipsnio 3–7 dalys;

p)  investicinė bendrovė ir atskirų tos investicinės bendrovės valdomų bendrųjų investicinių fondų valdymo įmonė pakartotinai nesilaiko įsipareigojimų, susijusių su KIPVPS investicine politika ir nustatytų nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis įgyvendinamas VII skyrius;

q)  valdymo įmonė arba investicinė bendrovė netaiko rizikos valdymo proceso ir proceso, leidžiančio tiksliai ir nepriklausomai nustatyti nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vertę, kaip nustatyta nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis įgyvendinama 51 straipsnio 1 dalis;

r)  investicinė bendrovė ir atskirų tos investicinės bendrovės valdomų bendrųjų investicinių fondų valdymo įmonė pakartotinai nesilaiko įsipareigojimų, susijusių su investuotojams teiktina informacija ir nustatytų nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis įgyvendinami 68–82 straipsniai;

s)  valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kitoje valstybėje narėje nei KIPVPS buveinės valstybė narė platinanti savo valdomo KIPVPS investicinius vienetus, nesilaiko pranešimo reikalavimo, nustatyto 93 straipsnio 1 dalyje.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad visais 1 dalyje nurodytais atvejais būtų galima taikyti bent šias administracines sankcijas ir priemones:

a)  viešą įspėjimą arba pranešimą, kuriame nurodomas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis;

b)  įsakymą fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti pakartotinio pažeidimo;

c)  valdymo įmonės arba KIPVPS atveju – tos valdymo įmonės arba to KIPVPS veiklos leidimo panaikinimą;

d)  laikiną arba nuolatinį draudimą bet kuriam valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti pareigas šiose arba kitose įmonėse;.

e)  juridiniam asmeniui – veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias administracines pinigines sankcijas ▌;

f)  fiziniam asmeniui – veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias administracines pinigines sankcijas ▌;

g)  administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų iki dešimties kartų didesnė nei dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių suma, jeigu tokią naudą ar nuostolius galima nustatyti.

99b straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos skelbtų apie visas sankcijas arba priemones, skirtas už perkeliant šią direktyvą į nacionalinę teisę priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimą, nurodydamos informaciją apie pažeidimo rūšį ir pobūdį ir už jį atsakingų asmenų tapatybę, išskyrus atvejus, kai tai sukeltų didelį pavojų finansų rinkų stabilumui. Jei dėl skelbimo dalyvaujančiosioms šalims būtų padaryta neproporcingai didelė žala, kompetentingos institucijos informaciją apie taikytas priemones ir sankcijas skelbia anonimiškai.

99c straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad nustatydamos administracinių sankcijų ar priemonių rūšį ir administracinių piniginių sankcijų dydį kompetentingos institucijos užtikrintų, jog sankcijos ir priemonės būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, ir atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, tarp jų:

a)  pažeidimo sunkumą ir trukmę;

b)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;

c)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal bendrą atsakingo juridinio asmens apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas;

d)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, žalos kitiems asmenims ir, atitinkamais atvejais, žalos rinkų veikimui arba visai ekonomikai, jei tai galima nustatyti, dydį;

e)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį;

f)  ankstesnius atsakingo fizinio ar juridinio asmens pažeidimus.

2.  EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį kompetentingoms institucijoms parengia gaires dėl administracinių sankcijų ir priemonių rūšių ir administracinių piniginių sankcijų dydžio.

99d straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nustatytų veiksmingus mechanizmus, kuriais būtų skatinama pranešti kompetentingoms institucijoms apie šią direktyvą perkeliant į nacionalinę teisę priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus, taip pat kad kiekviena kompetentinga institucijų įdiegtų bent vieną saugaus ryšio kanalą, kuriuo naudodamiesi asmenys praneštų apie tokius pažeidimus. Valstybės narės užtikrina, kad naudojant tuos kanalus tokius pranešimus pateikiančių asmenų tapatybė būtų žinoma tik atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.  Pagal 1 dalį taikomi bent šie mechanizmai:

a)  specialios pranešimų apie pažeidimus gavimo ir tolesnių veiksmų procedūros;

b)  investicinių bendrovių ir valdymo įmonių darbuotojų, kurie praneša apie įmonėje daromus pažeidimus, tinkama apsauga;

c)  asmens duomenų apsauga, taikoma tiek asmeniui, kuris praneša apie pažeidimus, tiek fiziniam asmeniui, kuris, kaip įtariama, atsakingas už pažeidimą, pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo* nustatytus principus.

2a.  EVPRI įdiegia bent vieną saugaus ryšio kanalą, kuriuo naudojantis būtų pranešama apie šią direktyvą perkeliančių į nacionalinę teisę priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus. Valstybės narės užtikrina, kad naudojant tą kanalą tokį pranešimą pateikiančių asmenų tapatybė būtų žinoma tik EVPRI.

2b.  Gera valia pagal 2a dalį EVPRI arba kompetentingai institucijai pateikiamas pranešimas apie šią direktyvą perkeliančių į nacionalinę teisę nacionalinių nuostatų pažeidimą nėra sutartimi arba įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytų informacijos atskleidimo apribojimų pažeidimas ir pranešimą pateikiančiam asmeniui nesukelia jokios su tokiu pranešimu susijusios atsakomybės.

3.  Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos įdiegtų tinkamas procedūras, pagal kurias jų darbuotojai įstaigos viduje specialiu kanalu galėtų pranešti apie pažeidimus.

99e straipsnis

1.  Valstybės narės kasmet pateikia EVPRI apibendrintą informaciją apie visas priemones arba sankcijas, taikytas pagal 99 straipsnį. EVPRI šią informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.

2.  Jei kompetentinga institucija viešai paskelbia apie priemonę arba sankciją, ji taip pat apie jas praneša EVPRI. Jei paskelbta priemonė arba sankcija yra susijusi su valdymo įmone, EVPRI valdymo įmonių sąraše, skelbiamame pagal 6 straipsnio 1 dalį, pateikia nuorodą į paskelbtą priemonę arba sankciją.

3.  EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl informacijos teikimo procedūrų ir formų, kaip minėta šiame straipsnyje.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ...

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.“;

_________________________

* OL L 281, 1995 11 23, p. 31.“;

"

15)  Įterpiamas 104a straipsnis:"

„104a straipsnis

1.  Valstybėje narėje tvarkant asmens duomenis pagal šią direktyvą valstybė narė taiko Direktyvą 95/46/EB.

2.  EVPRI tvarkant asmens duomenis pagal šią direktyvą taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo* .“

_________________________

* OL L 8, 2001 1 12, p. 1.“

"

16)  112 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 ir 111 straipsniuose nurodytus deleguotuosius aktus ketverių metų laikotarpiui nuo 2011 m. sausio 4 d.

Įgaliojimai priimti 50a straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2011 m. liepos 21 d.

Įgaliojimai priimti 22 ir 24 straipsniuose nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo [...]. Komisija ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos parengia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 112a straipsnį.“

"

17)  112a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 12, 14, 22, 24, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ir 111 straipsniuose nurodytą įgaliojimų delegavimą.“

"

18)  I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip [...] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės taiko įstatymus ir kitus teisės aktus, nurodytus 1 dalyje, nuo [...].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

Jei dokumentų, kuriuos valstybės narės pateiks kartu su pranešimu apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, nepakaks tam, kad būtų visapusiškai įvertinta tų nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliami tam tikros šios direktyvos nuostatos, atitiktis tam tikriems šios direktyvos straipsniams, Komisija, gavusi EVPRI prašymą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, arba savo pačios iniciatyva gali paprašyti valstybių narių pateikti išsamesnės informacijos apie šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir tų nuostatų įgyvendinimą.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

I priedo 2 punkto A lentelė pakeičiama taip:

„2. Informacija apie depozitoriumą:

2.1.  KIPVPS depozitoriumo tapatybė ir jo pareigų aprašas;

2.2.  visų depozitoriumo perduotų saugojimo funkcijų aprašas ▌ ir visi interesų konfliktai, kurie gali kilti dėl tokio funkcijų perdavimo.

Paprašytas depozitoriumas pateikia informaciją apie visus subjektus, dalyvaujančius saugant fondo turtą, ir apie galimus interesų konfliktus.“

(1) OL C 96, 2013 4 4, p. 18.
(2) OL L 302, 2009 11 17, p. 32.
(3) OL L 120, 2009 5 15, p. 22.
(4) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 12.
(6) OL L 174, 2011 7 1, p. 1.
(7) OL L 241, 2006 9 2, p. 26.
(8) OL L 302, 2009 11 17, p. 1
(9) OL L 166, 1998 6 11, p. 45.
(10) OL L 84, 1997 3 26, p. 22.
(11) OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

Teisinė informacija - Privatumo politika