Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0046/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0046/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 10/12/2013 - 7.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 328kWORD 22k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I
P7_TA(2013)0310A7-0046/2013

Τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 - τελευταία πρόταση
Όταν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για κάθε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Όταν μια αξιολόγηση δείχνει ότι για τους επιμέρους βιομηχανικούς κλάδους δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση σε τομείς ή υποτομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα η Επιτροπή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2013 ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η Επιτροπή θα πραγματοποιεί μόνο μία τέτοιου είδους προσαρμογή για μέγιστο αριθμό 900 εκατομμυρίων δικαιωμάτων.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0046/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου