Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0421(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0337/2012

Indgivne tekster :

A7-0337/2012

Forhandlinger :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0311

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 21k
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg
Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ***I
P7_TA(2013)0311A7-0337/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0866),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 168, stk. 4, litra c), og stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0488/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012(1),

—  efter høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 28. maj 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0337/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 160.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. juli 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) nr. .../2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og ophævelse af afgørelse nr. 2119/98/EF
P7_TC1-COD(2011)0421

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1082/2013/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik