Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0045(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0230/2013

Indgivne tekster :

A7-0230/2013

Forhandlinger :

PV 02/07/2013 - 18

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0312

Vedtagne tekster
PDF 266kWORD 48k
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg
Gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner *
P7_TA(2013)0312A7-0230/2013

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. juli 2013 om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0071),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0049/2013),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0230/2013),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til i en omfattende konsekvensvurdering og omkostningsanalyse at påvise, at et forstærket samarbejde vil respektere ikke-deltagende medlemsstaters beføjelser, rettigheder og forpligtelser;

3.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EUF-traktatens artikel 293, stk. 2;

4.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  I 2011 noterede Kommissionen sig en vedvarende debat på alle niveauer vedrørende yderligere beskatning af den finansielle sektor. Denne debat udspringer af ønsket om at sikre, at den finansielle sektor yder et rimeligt og væsentligt bidrag til dækning af omkostningerne i forbindelse med krisen og fremover beskatningsmæssigt behandles på en rimelig måde i forhold til andre sektorer, at fjerne de finansielle institutioners incitament til at løbe for store risici, at supplere de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der skal forhindre kriser i fremtiden, og at generere supplerende indtægter til de offentlige budgetter eller til bestemte politiske tiltag.
(1)  I 2011 noterede Kommissionen sig en vedvarende debat på alle niveauer vedrørende yderligere beskatning af den finansielle sektor. Denne debat udspringer af ønsket om at sikre, at den finansielle sektor yder et rimeligt og væsentligt bidrag til dækning af omkostningerne i forbindelse med krisen og fremover beskatningsmæssigt behandles på en rimelig måde i forhold til andre sektorer, at fjerne de finansielle institutioners incitament til at løbe for store risici, at supplere de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der skal forhindre kriser i fremtiden og begrænse spekulation, og at generere supplerende indtægter til de offentlige budgetter, bl.a. som et bidrag til den finanspolitiske konsolidering eller til bestemte politiske tiltag til fordel for bæredygtighed og fremme af vækst, uddannelse og beskæftigelse med særligt fokus på ungdomsarbejdsløshed. Indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner (AFT) vidner således om en positiv fordelings- og styringskapacitet, idet der ydes et hensigtsmæssigt supplement til de eksisterende lovgivningsmæssige reforminitiativer.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Ifølge konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 8. februar 2013 om den næste flerårige finansielle ramme 2014-2020 bør en del af indtægterne fra AFT tildeles Unionens budget som egentlige egne indtægter. Anvendelsen af AFT-indtægter som Unionens egne indtægter er kun mulig under proceduren for forstærket samarbejde, hvis de deltagende medlemsstaters nationale bidrag til Unionens budget nedsættes med det tilsvarende beløb, og hvis det sikres, at de deltagende landes bidrag ikke bliver uforholdsmæssige i forhold til de ikke-deltagende landes. Når AFT er gennemført på EU-plan, bør den del af de egne indtægter, der stammer fra AFT, helt eller delvist lægges til medlemsstaternes nationale bidrag med henblik på at samle nye finansieringskilder til europæiske investeringer, uden at de deltagende medlemsstaters nationale bidrag til Unionens budget nedsættes.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)
(1b)  Kommissionen bør forud for indførelsen af AFT påvise, at et forstærket samarbejde ikke vil undergrave det indre marked eller den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Kommissionen bør også påvise, at det hverken udgør en hindring for eller en forskelsbehandling i forbindelse med samhandelen mellem medlemsstaterne eller fordrejer konkurrencen mellem dem. Kommissionen bør forelægge en ny omfattende undersøgelse og konsekvensanalyse af virkningerne af et forslag om en fælles AFT for deltagende og ikke-deltagende lande samt for det indre marked som helhed.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Målsætningen med AFT vil kun blive opfyldt, hvis den indføres på globalt plan. Det forstærkede samarbejde mellem 11 medlemsstater udgør derfor et første skridt hen imod en AFT på EU-plan og i sidste ende på globalt plan. Unionen vil fortsat arbejde på, at AFT indføres globalt, og vil indtrængende opfordre til, at AFT sættes på dagsordenen for G20- og G8-topmøderne.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  For at forhindre, at de deltagende medlemsstater ensidigt træffer foranstaltninger, der fordrejer markedsvilkårene, og med henvisning til, at de fleste af de pågældende finansielle transaktioner er særdeles mobile, er det således vigtigt for et mere velfungerende indre marked, at de grundlæggende kendetegn ved en afgift på finansielle transaktioner i de deltagende medlemsstater harmoniseres på EU-plan. Derved bør det være muligt at undgå incitamenter til skattearbitrage mellem de deltagende medlemsstater og allokeringsforvridninger mellem deres finansielle markeder samt muligheder for dobbeltbeskatning eller nulbeskatning.
(3)   Flere af de 11 deltagende medlemsstater har allerede indført eller er i færd med at indføre en form for AFT. For at forhindre, at de deltagende medlemsstater ensidigt træffer foranstaltninger, der fordrejer markedsvilkårene, og med henvisning til, at de fleste af de pågældende finansielle transaktioner er særdeles mobile, er det således vigtigt for et mere velfungerende indre marked, at de grundlæggende kendetegn ved en afgift på finansielle transaktioner i de deltagende medlemsstater harmoniseres på EU-plan. Derved bør det være muligt at undgå incitamenter til skattearbitrage mellem de deltagende medlemsstater og allokeringsforvridninger mellem deres finansielle markeder samt muligheder for dobbeltbeskatning eller nulbeskatning.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Som følge af de væsentlige fremskridt i reguleringen af de europæiske finansielle markeder såsom Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og ophævelse af forordning (EU) nr. 648/20121, direktiv 2013/36/EU og nærværende direktiv bør deltagende medlemsstater, der har indført bankafgifter i lyset af den nylige finanskrise, overveje nødvendigheden af disse afgifter og deres forenelighed med reglerne i og målene med EU-lovgivningen og det indre marked.
1 EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  Enhver harmonisering af AFT blandt deltagende lande bør ikke resultere i ekstra-territorial beskatning, der er i strid med det potentielle beskatningsgrundlag for ikke-deltagende EU-medlemsstater.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  For at det indre marked kan blive mere velfungerende, og navnlig for at undgå forvridninger mellem de deltagende medlemsstater, bør en AFT finde anvendelse på et bredt udvalg af finansielle institutioner og transaktioner og på handel med en bred vifte af finansielle instrumenter, herunder strukturerede produkter, både på organiserede markeder og OTC markeder, samt på alle derivataftaler og væsentlige ændringer af de pågældende operationer.
(4)  For at det indre marked kan blive mere velfungerende, og navnlig for at undgå forvridninger mellem de deltagende medlemsstater, for at begrænse muligheden for skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning samt udflytningsrisikoen og tilsynsarbitrage bør en AFT finde anvendelse på et bredt udvalg af finansielle institutioner og transaktioner og på handel med en bred vifte af finansielle instrumenter, herunder strukturerede produkter, både på organiserede markeder og OTC-markeder, samt på alle derivataftaler, herunder differencekontrakter og transaktioner i konvertible valutaer (currency spots) på valutamarkedet og spekulative terminsforretninger, og på væsentlige ændringer af de pågældende operationer.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Med undtagelse af indgåelse eller væsentlige ændringer af derivataftaler bør den handel, der finder sted på primærmarkederne, og transaktioner, der er relevante for borgere og virksomheder, f.eks. indgåelse af forsikringsaftaler, optagelse af realkreditlån, forbrugerkreditter eller betalingstjenester, ikke være omfattet af en AFT, således at virksomhederne og regeringerne ikke hindres i at rejse kapital, og husholdningerne ikke berøres.
(8)  Med undtagelse af indgåelse eller væsentlige ændringer af derivataftaler bør den handel, der finder sted på primærmarkederne, og transaktioner, der er relevante for borgere og virksomheder, f.eks. indgåelse af forsikringsaftaler, optagelse af realkreditlån, forbrugerkreditter eller betalingstjenester, ikke være omfattet af en AFT, således at virksomhederne og regeringerne ikke hindres i at rejse kapital, og husholdningerne og realøkonomien ikke berøres negativt.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Medlemsstaterne bør indføre højere afgifter på OTC-transaktioner med henblik på at styrke de regulerede markeders position og navnlig en børshandel, der er strengt reguleret, kontrolleret og gennemsigtig, i modsætning til en ureguleret, mindre kontrolleret og mindre gennemsigtig over the counter (OTC)-handel. Hermed vil det blive muligt at gennemføre et skifte i handlen fra markeder med ringe eller ingen regulering til fordel for regulerede markeder. De højere afgifter bør ikke finde anvendelse på finansielle transaktioner med OTC-derivater, hvor de objektivt set mindsker risici og derfor tjener realøkonomien.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  Ikke-finansielle virksomheder foretager betydelige transaktioner på finansmarkederne for at begrænse risici, der er direkte forbundet med deres erhvervsaktiviteter. AFT bør ikke finde anvendelse på disse aktører, når de foretager sådanne transaktioner. Hvis ikke-finansielle virksomheder imidlertid foretager spekulative transaktioner, som ikke er forbundet med risikobegrænsning for deres erhvervsaktiviteter, bør de betragtes som finansielle institutioner, og AFT bør finde anvendelse på dem.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)
(15b)  For at gøre skatteunddragelse til en dyr satsning med ringe fortjeneste og sikre bedre håndhævelse bør princippet om hjemsted og udstedelse suppleres med princippet om overførsel af ejendomsretten.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 15 c (ny)
(15c)  Når det er relevant, bør Kommissionen indlede forhandlinger med tredjelande for at lette inddrivelsen af AFT. Kommissionen bør endvidere revidere sin definition af ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner og ajourføre sin handlingsplan til bekæmpelse af skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning i overensstemmelse hermed.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 16
(16)  Afgiftens mindstesatser bør være tilstrækkeligt høje til at opfylde harmoniseringsmålsætningen for en fælles AFT. Samtidig bør de være tilstrækkeligt lave til at minimere risikoen for udflytning.
udgår
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 19
(19)  De deltagende medlemsstater bør træffe passende foranstaltninger for at forhindre skattesvig og skatteunddragelse.
(19)  De deltagende medlemsstater bør træffe passende foranstaltninger for at forhindre skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning, f.eks. substitution.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)
(19a)  Kommissionen bør nedsætte en ekspertarbejdsgruppe (et AFT-udvalg) bestående af repræsentanter fra alle medlemsstater, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA) til at vurdere den reelle gennemførelse af dette direktiv og forebygge skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning og bevare det indre markeds integritet. AFT-udvalget bør overvåge de finansielle transaktioner med henblik på at afdække misbrugsarrangementer som defineret i artikel 14, foreslå modforanstaltninger på passende vis og om nødvendigt koordinere gennemførelsen heraf på nationalt plan. Det bør gøre fuld brug af EU-retten inden for områderne beskatning og regulering af finansielle tjenester såvel som af de instrumenter til samarbejde om skattespørgsmål, der er indført af internationale organisationer, herunder OECD og Europarådet. Hvis det er relevant, bør repræsentanter for de deltagende lande kunne oprette en undergruppe for at behandle emner med hensyn til gennemførelse af AFT, som ikke angår ikke-deltagende medlemsstater.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)
(19b)  Medlemsstaterne har en forpligtelse til at samarbejde på administrativt plan på skatteområdet i medfør af direktiv 2011/16/EU samt til at yde hinanden gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse afgifter, skatter og andre foranstaltninger i medfør af direktiv 2010/24/EU.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 21
(21)  For at gøre det muligt at fastsætte nærmere regler på visse tekniske områder vedrørende forpligtelser til registrering, bogføring og indberetning og andre forpligtelser, der skal sikre, at den skyldige AFT reelt betales til skattemyndighederne, og for at sikre at disse regler tilpasses rettidigt efter behov, bør Kommissionen i medfør af artikel 290 i traktaten og Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelse til at vedtage retsakter med henblik på at specificere de nødvendige foranstaltninger i den forbindelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under det forberedende arbejde, bl.a. på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Rådet.
(21)  For at gøre det muligt at fastsætte nærmere regler på visse tekniske områder vedrørende forpligtelser til registrering, bogføring og indberetning og andre forpligtelser, der skal sikre, at den skyldige AFT reelt betales til skattemyndighederne, og for at sikre at disse regler tilpasses rettidigt efter behov, bør Kommissionen i medfør af artikel 290 i traktaten og Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelse til at vedtage retsakter med henblik på at specificere de nødvendige foranstaltninger i den forbindelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under det forberedende arbejde, bl.a. på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
c) indgåelse af derivataftaler før netting og afregning
c) indgåelse af derivataftaler, herunder differencekontrakter og spekulative terminsforretninger, før netting og afregning
Ændring 20
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)
ca) transaktioner i konvertible valutaer (currency spots) på valutamarkedet
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra e
e) genkøbsaftaler, omvendte genkøbsaftaler, aftaler om udlån og indlån af værdipapirer
e) genkøbsaftaler, omvendte genkøbsaftaler, aftaler om udlån og indlån af værdipapirer, herunder annullerede ordrer i forbindelse med højfrekvenshandel
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
3a) »statslig udsteder«: statlig udsteder som defineret i artikel 2, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 236/2012
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
3b) »statsobligation«: statsobligation som defineret i artikel 2, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 236/2012
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
7a) »SMV-vækstmarked«: en multihandelsfacilitet, der er registreret som et SMV-vækstmarked i overensstemmelse med artikel 35 i direktiv nr. .../...[ MiFID].
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
12a) »højfrekvenshandel«: algoritmisk handel med finansielle instrumenter ved hastigheder, hvor den fysiske latens i den mekanisme, som fremsender, annullerer eller ændrer ordrer, bliver den afgørende faktor med hensyn til den tid, det tager at formidle instruksen til en markedsplads eller udføre en transaktion

Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 b (nyt)
12b) »højfrekvenshandelsstrategi«: en strategi for handel for egen regning med et finansielt instrument, der indebærer højfrekvenshandel, og som har mindst to af følgende kendetegn:

i) den anvender samhusningsfaciliteter, direkte markedsadgang eller proximity hosting
ii) den er knyttet til en daglig porteføljeomsætning på mindst 50 %
iii) andelen af annullerede ordrer (herunder delvis annullering) overstiger 20 %
iv) hovedparten af positioner, der tages i besiddelse, afvikles inden for samme dag
v) over 50 % af ordrerne eller transaktionerne udføres på markedspladser, der tilbyder prisnedslag eller rabatter på ordrer, der tilvejebringer likviditet og er berettigede til sådanne rabatter.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
2.  Hver af de operationer, der er omhandlet i stk. 1, nr. 2), litra a), b), c) og e), anses for at give anledning til én enkelt finansiel transaktion. Hver udveksling som omhandlet i stk. 1, nr. 2), litra d), anses for at give anledning til to finansielle transaktioner. Hver væsentlig ændring af en operation som omhandlet i stk. 1, nr. 2), litra a) til e), anses som en ny operation af samme art som den oprindelige operation. En ændring betragtes navnlig som væsentlig, hvis den indebærer en udskiftning af mindst én part, hvis operationens genstand eller omfang, herunder dens tidsmæssige omfang, eller den aftalte modydelse ændres, eller hvis den oprindelige operation ville have givet anledning til en højere afgift, såfremt den oprindeligt var blevet gennemført i sin ændrede form.
2.  Hver af de operationer, der er omhandlet i stk. 1, nr. 2), litra a), b), c) og e), anses for at give anledning til én enkelt finansiel transaktion. Hver udveksling som omhandlet i stk. 1, nr. 2), litra d), anses for at give anledning til to finansielle transaktioner. Hver væsentlig ændring af en operation som omhandlet i stk. 1, nr. 2), litra a) til e), anses som en ny operation af samme art som den oprindelige operation. En ændring betragtes navnlig som væsentlig, hvis den indebærer en udskiftning af mindst én part, hvis operationens genstand eller omfang, herunder dens tidsmæssige omfang, eller den aftalte modydelse ændres, eller hvis den oprindelige operation ville have givet anledning til en højere afgift, såfremt den oprindeligt var blevet gennemført i sin ændrede form. En eventuel novation af transaktioner, der gennemføres med henblik på clearing eller afvikling af en central modpart eller en anden clearingcentral eller operatøren af et værdipapirafviklingssystem eller af interoperable systemer som defineret i direktiv 98/26/EF, udgør ikke en væsentlig ændring i henhold til dette stykke.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra d
d) hvis de finansielle transaktioners gennemsnitlige årlige værdi i to på hinanden følgende kalenderår ikke overstiger 50 % af den samlede gennemsnitlige årlige nettoomsætning som defineret i artikel 28 i direktiv 78/660/EØF, har den pågældende virksomhed, institution, organ eller person ret til efter anmodning ikke at blive betragtet eller ikke længere at blive betragtet som en finansiel institution.
d) hvis de finansielle transaktioners gennemsnitlige årlige værdi i to på hinanden følgende kalenderår ikke overstiger 20 % af den samlede gennemsnitlige årlige nettoomsætning som defineret i artikel 28 i direktiv 78/660/EØF, har den pågældende virksomhed, institution, organ eller person ret til efter anmodning ikke at blive betragtet eller ikke længere at blive betragtet som en finansiel institution.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra d a (nyt)
da) beregningen af den gennemsnitlige årlige værdi af de finansielle transaktioner, der omhandles i nævnte litra, tager ikke højde for finansielle transaktioner vedrørende ikke-OTC-derivataftaler, der opfylder kriterierne i artikel 10 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger, clearingforpligtelsen, det offentlige register, adgang til en handelsplads, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP1.
1EUT L 52 af 23.2.2013, s. 11.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Hvis AFT gennemføres i andre medlemsstater end de 11 deltagende medlemsstater, skal det ske på samme vilkår i disse andre medlemsstater,
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra a
a) centrale modparter (CCP), når disse udøver funktion som en CCP
a) centrale modparter (CCP), når disse udøver funktion som en CCP, eller andre clearinginstitutter, afregningsfirmaer eller systemer som defineret i direktiv 98/26/EF, når disse udøver deres funktion med clearing, herunder eventuel novation, eller afvikling
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)
ca)  SMV-vækstmarkeder
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra c b (nyt)
cb) en person, der på de finansielle markeder på et kontinuerligt grundlag fremstiller sig som værende villig til at handle for egen regning ved at købe og sælge finansielle instrumenter over egenbeholdningen (prisstiller), når den pågældende varetager en væsentlig funktion med hensyn til illikvide obligationer og aktier gennem sin rolle som likviditetsstiller som fastsat i en aftale mellem prisstilleren og den organiserede handelsplads, hvor den finansielle transaktion udføres, og hvor transaktionen ikke er led i en »højfrekvenshandelsstrategi«.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 16 delegerede retsakter, der præciserer, på hvilke betingelser et finansielt instrument skal betragtes som illikvidt i forbindelse med dette direktiv.

Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – litra g a (nyt)
ga) overførsel af retten til at afhænde et finansielt instrument som ejer og enhver tilsvarende handling med overførsel af den risiko, der er forbundet med det finansielle instrument, mellem enheder i en koncern eller mellem enheder i et netværk af decentraliserede banker, hvor disse transaktioner foretages for at opfylde et retligt eller sikkerhedsmæssigt krav fastsat i national ret eller EU-ret.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)
ea) det er en filial af en finansiel institution, der er etableret i en deltagende medlemsstat i medfør af litra c)
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g
g) den er, enten for egen regning eller for en anden persons regning, part i en finansiel transaktion med et struktureret produkt eller et af de finansielle instrumenter, som er omhandlet i afsnit C i bilag I til direktiv 2004/39/EF, der er udstedt i den pågældende medlemsstats område, med undtagelse af de instrumenter, der er omhandlet i punkt 4) til 10) i nævnte afsnit, som ikke handles på en organiseret platform, eller den handler på vegne af en part i en sådan transaktion.
g) den er, enten for egen regning eller for en anden persons regning, part i en finansiel transaktion med et struktureret produkt eller et af de finansielle instrumenter, som er omhandlet i afsnit C i bilag I til direktiv 2004/39/EF, der er udstedt i den pågældende medlemsstats område.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Med henblik på dette direktiv anses et finansielt instrument for at være udstedt på en medlemsstats område, når en af følgende betingelser er opfyldt:
a) det er et værdipapir eller et derivat i forbindelse med et sådant værdipapir
b) det er et andet derivat end det, der er omhandlet i litra a), og optages til handel på en organiseret platform, og den offentlige lovgivning, som regulerer den handel, der gennemføres i henhold til platformens systemer, er den pågældende medlemsstats lovgivning
c) det er et andet finansielt instrument end dem, der er omhandlet i litra a) eller b), som cleares af en CCP eller gennem et andet clearinginstitut eller afregningsfirma eller system som defineret i direktiv 98/26/EF, når den lovgivning, der regulerer CCP'en eller det pågældende system, er den pågældende medlemsstats lovgivning
d) det er et andet finansielt instrument end dem, der er omhandlet i litra a), b), eller c), og den gældende lovgivning i relation til den aftale, hvorunder transaktionen i det berørte finansielle instrument er blevet gennemført, er den pågældende medlemsstats lovgivning
e) det er et struktureret instrument, og mindst 50 % af værdien af de aktiver, der ligger til grund for det strukturerede instrument, refererer til finansielle instrumenter, som er udstedt af en juridisk person, der er registreret i en deltagende medlemsstat.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a

Overførsel af ejendomsret

1.  En finansiel transaktion, som ikke er blevet pålagt en AFT, betragtes ikke som juridisk bindende og medfører ikke overførsel af ejendomsretten til det underliggende instrument.
2.  En finansiel transaktion som omhandlet i stk. 1 anses for ikke at opfylde kravene om central clearing i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre1 eller kapitalkravene i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 27. juni 2013 om tilsynskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber].
3.  For så vidt angår automatiske elektroniske betalingsordninger med eller uden et betalingsafregningsfirmas medvirken, kan afgiftsmyndighederne i en medlemsstat oprette et system til automatisk elektronisk opkrævning af AFT'en og udstedelse af certifikater om overførsel af ejendomsret.
1 EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2
Disse satser skal mindst udgøre:

Disse satser skal udgøre:

a) 0,1 % for så vidt angår de finansielle transaktioner, der er omhandlet i artikel 6
a) 0,1 % for så vidt angår de finansielle transaktioner, der er omhandlet i artikel 6, med undtagelse af dem, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 5), med en løbetid på op til tre måneder
b) 0,01 % for så vidt angår de finansielle transaktioner, der er omhandlet i artikel 7.
b) 0,01 % for så vidt angår de finansielle transaktioner, der er omhandlet i artikel 7
ba) 0,01 % for så vidt angår de finansielle transaktioner, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 5), med en løbetid på op til tre måneder.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)
3a. Uanset stk. 3 skal deltagende medlemsstater fastsætte en højere sats end de satser, der er specificeret i stk. 2 for finansielle OTC-transaktioner, jf. artikel 6 og 7. Finansielle OTC-derivater, der objektivt kan måles til at reducere risici som defineret i artikel 10 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013, bør ikke være underlagt den højere sats.
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2
2.  Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 16 vedtage delegerede retsakter om de foranstaltninger, de deltagende medlemsstater skal træffe i medfør af stk. 1.
2.  Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 16 delegerede retsakter om de foranstaltninger, de deltagende medlemsstater skal træffe i medfør af stk. 1.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om ensartede metoder til opkrævning af skyldig AFT. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 2.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om ensartede metoder til opkrævning af skyldig AFT og forebyggelse af skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning. Medlemsstaterne kan vedtage supplerende foranstaltninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 2.

Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)
6a.  Den administrative byrde, der pålægges skattemyndighederne ved indførelsen af AFT, skal holdes på et minimum. Med henblik herpå skal Kommissionen tilskynde til samarbejde mellem de nationale skattemyndigheder.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6 b (nyt)
6b.  Medlemsstaterne skal årligt oplyse Kommissionen og Eurostat om antallet af transaktioner, på grundlag af hvilke der er indsamlet indtægter, opdelt efter institutionernes type. De skal desuden gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige.
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 12
De deltagende medlemsstater træffer foranstaltninger til at forebygge skattesvig og skatteunddragelse.

De deltagende medlemsstater træffer foranstaltninger til at forebygge skattesvig, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning.

Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)
1.  Kommissionen nedsætter en ekspertarbejdsgruppe (AFT-udvalget) bestående af repræsentanter for samtlige EU-medlemsstater, Kommissionen, ECB og ESMA til at bistå de deltagende medlemsstater med den faktiske gennemførelse af dette direktiv og forebygge skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning samt bevare det indre markeds integritet.
2.  AFT-udvalget vurderer den effektive gennemførelse af dette direktiv og dens virkninger på det indre marked og opsporer unddragelsesplaner, herunder misbrugsarrangementer som defineret i artikel 14, med henblik på at foreslå modforanstaltninger, hvor det er relevant, og gør fuld brug af EU-retten inden for områderne beskatning og regulering af finansielle tjenesteydelser såvel som af de instrumenter til samarbejde om skattespørgsmål, der er oprettet af internationale organisationer.
3.  Til vurdering af emner, der vedrører den faktiske gennemførelse af AFT, kan de deltagende medlemsstater nedsætte et underudvalg under AFT-udvalget bestående af repræsentanter for de deltagende medlemsstater. Underudvalget skal kun beskæftige sig med emner vedrørende den faktiske gennemførelse af AFT, som ikke angår de ikke-deltagende medlemsstater.
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den dato, der er omhandlet i artikel 19.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den dato, der er omhandlet i artikel 21.
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3
3.  Den i artikel 11, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 11, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4
4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet meddelelse herom.
4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Europa-Parlamentet og Rådet samtidig meddelelse herom.
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11, stk. 2, træder kun i kraft, hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Rådet, eller hvis Rådet inden udløbet af denne frist har informeret Kommissionen om, at det ikke agter at gøre indsigelse. Fristen kan forlænges med to måneder på Rådets initiativ.
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11, stk. 2, træder kun i kraft, hvis enten Europa-Parlamentet eller Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen kan forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1
1.  Kommissionen forelægger hvert femte år og for første gang senest den 31. december 2016 Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv og, hvis det findes nødvendigt, et forslag.
1.  Kommissionen forelægger hvert tredje år og for første gang senest den 31. december 2016 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv og, hvis det findes nødvendigt, et forslag.
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2
I denne rapport foretager Kommissionen mindst en undersøgelse af AFT'ens indflydelse på det indre markeds, de finansielle markeders og realøkonomiens funktionsmåde, og den tager hensyn til udviklingen på den internationale scene med hensyn til beskatning af finanssektoren.

I denne rapport foretager Kommissionen mindst en undersøgelse af AFT'ens indflydelse på det indre markeds, de finansielle markeders og realøkonomiens funktionsmåde, og den tager hensyn til udviklingen på den internationale scene med hensyn til beskatning af finanssektoren. Nødvendige justeringer foretages på grundlag af resultaterne af denne undersøgelse.

Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)
Kommissionen vurderer desuden indvirkningen af visse bestemmelser, f.eks. det rette anvendelsesområde for AFT og afgiftssatsen i forhold til pensionsfonde, og tager behørigt hensyn til forskellige risikoprofiler og forretningsmodeller.

Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
For de i artikel 2, stk. 1, nr. 3a), omhandlede instrumenter er den i artikel 9, stk. 2, litra a), omhandlede sats 0,05 % til den 1. januar 2017.

For de i artikel 2, stk. 1, nr. 8), litra f), omhandlede institutioner er den i artikel 9, stk. 2, litra a), omhandlede sats 0,05 %, og satsen i artikel 9, stk. 2, litra b), er 0,005 % til den 1. januar 2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik