Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0045(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0230/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0230/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0312

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 486kWORD 54k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών *
P7_TA(2013)0312A7-0230/2013

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0071),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0049/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0230/2013),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποδείξει, στο πλαίσιο μιας συνολικής εκτίμησης αντίκτυπου και ανάλυσης κόστους-οφέλους, ότι οιαδήποτε ενισχυμένη συνεργασία θα σέβεται τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μη συμμετεχόντων κρατών μελών·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το 2011 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι διεξάγονταν συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με την πρόσθετη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την επιθυμία να διασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα συνεισφέρει κατά τρόπο δίκαιο και ουσιαστικό στην κάλυψη του κόστους της κρίσης και ότι θα φορολογείται με δίκαιο τρόπο σε σχέση με άλλους τομείς στο μέλλον, καθώς και από την επιθυμία να καταργηθούν τα κίνητρα για τις υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην αποφυγή μελλοντικών κρίσεων και να δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς προϋπολογισμούς ή για τους στόχους συγκεκριμένων πολιτικών.
(1)  Το 2011 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι διεξάγονταν συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με την πρόσθετη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την επιθυμία να διασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα συνεισφέρει κατά τρόπο δίκαιο και ουσιαστικό στην κάλυψη του κόστους της κρίσης και ότι θα φορολογείται με δίκαιο τρόπο σε σχέση με άλλους τομείς στο μέλλον, καθώς και από την επιθυμία να καταργηθούν τα κίνητρα για τις υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην αποφυγή μελλοντικών κρίσεων και στη μείωση της κερδοσκοπίας και να δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς προϋπολογισμούς, μεταξύ άλλων ως συμβολή στη δημοσιονομική εξυγίανση ή για τους στόχους συγκεκριμένων πολιτικών στους τομείς της βιωσιμότητας, της τόνωσης της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση των νέων. Επομένως, η καθιέρωση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) καταδεικνύει θετική ικανότητα διανομής και διαχείρισης συμπληρώνοντας με τον κατάλληλο τρόπο τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες κανονιστικής μεταρρύθμισης.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, τμήμα των εσόδων από τον ΦΧΣ θα πρέπει να διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης ως γνήσιοι ίδιοι πόροι. Η χρήση των εσόδων από τον ΦΧΣ ως ιδίων πόρων της Ένωσης είναι δυνατή στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας μόνον εάν οι εθνικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης μειωθούν κατά το ίδιο ποσό και εάν αποφευχθεί η δυσανάλογη συνεισφορά των συμμετεχόντων κρατών μελών σε σύγκριση με τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη. Μόλις ο ΦΧΣ καθιερωθεί σε επίπεδο Ένωσης, ολόκληρο το ποσό των ιδίων πόρων από τον ΦΧΣ ή μέρος αυτού θα πρέπει να προστεθεί στις συνεισφορές των κρατών μελών προκειμένου να συγκεντρωθούν νέοι χρηματοδοτικοί πόροι για ευρωπαϊκές επενδύσεις χωρίς να μειωθούν οι εθνικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Πριν από την καθιέρωση του ΦΧΣ, η Επιτροπή θα πρέπει να αποδείξει ότι η ενισχυμένη συνεργασία δεν θα υπονομεύσει ούτε την εσωτερική αγορά ούτε την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Επίσης θα πρέπει να αποδείξει ότι η ενισχυμένη συνεργασία δεν δημιουργεί φραγμούς ή διακρίσεις στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, ούτε προκαλεί στρεβλώσεις του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει νέα εμπεριστατωμένη ανάλυση και εκτίμηση αντίκτυπου όσον αφορά τις συνέπειες της πρότασης για έναν ενιαίο ΦΧΣ τόσο στα συμμετέχοντα και στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη όσο και στην εσωτερική αγορά στο σύνολό της.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Ο ΦΧΣ θα επιτύχει πραγματικά τους στόχους του μόνον εάν καθιερωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ενισχυμένη συνεργασία των 11 κρατών μελών αποτελεί επομένως το πρώτο βήμα προς έναν ΦΧΣ σε επίπεδο Ένωσης και, σε τελική ανάλυση, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ένωση θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την καθιέρωση του ΦΧΣ σε παγκόσμιο επίπεδο και θα ζητήσει να τεθεί το ζήτημα του ΦΧΣ στην ημερήσια διάταξη των συνόδων κορυφής της G-20 και της G-8.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Για την αποφυγή στρεβλώσεων μέσω μέτρων που λαμβάνονται μονομερώς από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, έχοντας κατά νου την εξαιρετικά υψηλή κινητικότητα των περισσότερων σχετικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και, επομένως, για τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι σημαντικό να εναρμονιστούν σε ενωσιακό επίπεδο τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΦΧΣ στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτόν αναμένεται να αποφευχθούν τα κίνητρα επιλογής του ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και οι στρεβλώσεις όσον αφορά την κατανομή μεταξύ χρηματοπιστωτικών αγορών σε αυτά τα κράτη μέλη, καθώς και οι πιθανότητες διπλής ή μηδενικής φορολόγησης.
(3)   Ορισμένα από τα 11 συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν ήδη καθιερώσει ή ετοιμάζονται να καθιερώσουν μια μορφή ΦΧΣ. Για την αποφυγή στρεβλώσεων μέσω μέτρων που λαμβάνονται μονομερώς από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, έχοντας κατά νου την εξαιρετικά υψηλή κινητικότητα των περισσότερων σχετικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και, επομένως, για τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι σημαντικό να εναρμονιστούν σε ενωσιακό επίπεδο τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΦΧΣ στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτόν αναμένεται να αποφευχθούν τα κίνητρα επιλογής του ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και οι στρεβλώσεις όσον αφορά την κατανομή μεταξύ χρηματοπιστωτικών αγορών σε αυτά τα κράτη μέλη, καθώς και οι πιθανότητες διπλής ή μηδενικής φορολόγησης.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Λαμβανομένης υπόψη της ουσιαστικής προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη ρύθμιση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπως είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/20121, η οδηγία 2013/36/EE και η παρούσα οδηγία, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη που έχουν επιβάλει εισφορές στις τράπεζες στο πλαίσιο της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης θα πρέπει να επανεξετάσουν την αναγκαιότητα αυτών των φόρων και τη συμβατότητά τους με τους κανόνες και τους στόχους της ενωσιακής νομοθεσίας και της εσωτερικής αγοράς.
1EE L 176, 27.6.2013, σ. 1.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Η εναρμόνιση του ΦΧΣ μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών δεν θα πρέπει να συνεπάγεται εξωεδαφική φορολόγηση που παραβιάζει τη δυνητική φορολογική βάση μη συμμετεχόντων κρατών μελών.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και κυρίως η αποφυγή των στρεβλώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών απαιτεί την εφαρμογή ενός ΦΧΣ σε μια ευρέως προσδιορισμένη κλίμακα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συναλλαγών, σε συναλλαγές ευρέος φάσματος χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων δομημένων προϊόντων, τόσο στις οργανωμένες αγορές όσο και εξωχρηματιστηριακά καθώς και στη σύναψη όλων των συμβάσεων παραγώγων και σε ουσιώδεις τροποποιήσεις των σχετικών πράξεων.
(4)  Η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και κυρίως η αποφυγή των στρεβλώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, η μείωση της πιθανότητας φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ο κίνδυνος μετατόπισης του κινδύνου και ρυθμιστικού αρμπιτράζ απαιτούν την εφαρμογή του ΦΧΣ σε μια ευρέως προσδιορισμένη κλίμακα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συναλλαγών, σε συναλλαγές ευρέος φάσματος χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων δομημένων προϊόντων, τόσο στις οργανωμένες αγορές όσο και εξωχρηματιστηριακά καθώς και στη σύναψη όλων των συμβάσεων παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων επί διαφοράς, των αγορών άμεσης παράδοσης συναλλάγματος και των κερδοσκοπικών προθεσμιακών συναλλαγών, και σε ουσιώδεις τροποποιήσεις των σχετικών πράξεων.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Με εξαίρεση τη σύναψη ή την ουσιώδη τροποποίηση συμβάσεων παραγώγων, οι συναλλαγές σε πρωτογενείς αγορές και οι συναλλαγές που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις, όπως η σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ο ενυπόθηκος δανεισμός, η καταναλωτική πίστη ή οι υπηρεσίες πληρωμών, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΦΧΣ, ώστε να μην υπονομευθεί η συγκέντρωση κεφαλαίων από εταιρείες και κυβερνήσεις και να αποφευχθούν οι επιπτώσεις στα νοικοκυριά.
(8)  Με εξαίρεση τη σύναψη ή την ουσιώδη τροποποίηση συμβάσεων παραγώγων, οι συναλλαγές σε πρωτογενείς αγορές και οι συναλλαγές που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις, όπως η σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ο ενυπόθηκος δανεισμός, η καταναλωτική πίστη ή οι υπηρεσίες πληρωμών, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΦΧΣ, ώστε να μην υπονομευθεί η συγκέντρωση κεφαλαίων από εταιρείες και κυβερνήσεις και να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα νοικοκυριά και στην πραγματική οικονομία.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Για να ενισχυθεί η θέση των ρυθμιζόμενων αγορών και ιδίως των χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις, είναι ελεγχόμενες και διέπονται από διαφάνεια, σε αντίθεση με τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις, είναι λιγότερο ελεγχόμενες και λιγότερο διαφανείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. Αυτό θα καταστήσει δυνατή τη μετατόπιση των συναλλαγών από τις αγορές που υπόκεινται σε λίγες ρυθμίσεις ή σε καμία απολύτως ρύθμιση στις ρυθμιζόμενες αγορές. Οι υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, όταν οι συναλλαγές αυτές αντικειμενικά μειώνουν τους κινδύνους και επομένως υπηρετούν την πραγματική οικονομία.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εκτελούν σημαντικές συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές προκειμένου να μειώσουν τους κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την εμπορική τους δραστηριότητα. Ο ΦΧΣ δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εν λόγω ιδρύματα όταν εκτελούν τέτοιες συναλλαγές. Ωστόσο, όταν μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν κερδοσκοπικές συναλλαγές που δεν συνδέονται με τη μείωση του κινδύνου στις εμπορικές τους δραστηριότητες, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα πρέπει να υπόκεινται στον ΦΧΣ.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β)  Προκειμένου να καταστεί η φοροαποφυγή εγχείρημα υψηλού κόστους και χαμηλού κέρδους και να εξασφαλιστεί καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας, οι αρχές της μόνιμης κατοικίας και της έκδοσης θα πρέπει να συμπληρωθούν από την «αρχή της μεταβίβασης του νόμιμου τίτλου».
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)
(15γ)  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, για να διευκολυνθεί η είσπραξη του ΦΧΣ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αναθεωρήσει τον ορισμό των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών και να επικαιροποιήσει αναλόγως το σχέδιο δράσης της κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο επαρκώς υψηλό, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος εναρμόνισης του ενιαίου ΦΧΣ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλοί, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι μετεγκατάστασης.
Διαγράφεται

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Προκειμένου να αποφευχθεί η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.
(19)  Προκειμένου να αποφευχθεί η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, όπως είναι η υποκατάσταση, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων (επιτροπή ΦΧΣ), αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να αποφευχθούν η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς. Η επιτροπή ΦΧΣ θα πρέπει να εποπτεύει τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές για να εντοπίζει καταχρηστικές πρακτικές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14, να προτείνει κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής τους και να συντονίζει, εάν απαιτείται, την εφαρμογή των μέτρων αυτών σε εθνικό επίπεδο. Η επιτροπή ΦΧΣ θα πρέπει να κάνει πλήρη χρήση της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της φορολόγησης και της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς και των μέσων συνεργασίας στον φορολογικό τομέα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να συγκροτήσουν υποομάδα επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή του ΦΧΣ που δεν αφορούν τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
(19β)  Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο στον τομέα της φορολογίας σύμφωνα με την οδηγία 2011/16/ΕΕ και να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα σύμφωνα με την οδηγία 2010/24/ΕΕ.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η θέσπιση λεπτομερέστερων κανόνων σε ορισμένους τεχνικούς τομείς σχετικά με τις υποχρεώσεις καταχώρισης, λογιστικής και υποβολής εκθέσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν την πραγματική καταβολή του οφειλόμενου ΦΧΣ στις φορολογικές αρχές, και η έγκαιρη προσαρμογή τους όπου απαιτείται, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τον προσδιορισμό των απαραίτητων εν προκειμένω μέτρων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά το προπαρασκευαστικό έργο της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο.
(21)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η θέσπιση λεπτομερέστερων κανόνων σε ορισμένους τεχνικούς τομείς σχετικά με τις υποχρεώσεις καταχώρισης, λογιστικής και υποβολής εκθέσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν την πραγματική καταβολή του οφειλόμενου ΦΧΣ στις φορολογικές αρχές, και η έγκαιρη προσαρμογή τους όπου απαιτείται, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τον προσδιορισμό των απαραίτητων εν προκειμένω μέτρων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά το προπαρασκευαστικό έργο της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
γ) η σύναψη συμβάσεων παραγώγων πριν από τον συμψηφισμό και την εκκαθάριση·
γ) η σύναψη συμβάσεων παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων επί διαφοράς και κερδοσκοπικών προθεσμιακών συναλλαγών, πριν από τον συμψηφισμό και την εκκαθάριση·
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα) η συναλλαγή άμεσης παράδοσης στις αγορές συναλλάγματος·
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε
ε) συμφωνία πώλησης και επαναγοράς, συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης, συμφωνία δανειοδοσίας και δανειοληψίας·
ε) συμφωνία πώλησης και επαναγοράς, συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης, συμφωνία δανειοδοσίας και δανειοληψίας, συμπεριλαμβανομένων ακυρωμένων εντολών στο πλαίσιο συναλλαγών υψηλής συχνότητας·
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
(3α) ως «κρατικός εκδότης» νοείται ο κρατικός εκδότης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012·
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
(3β) ως «κρατικός χρεωστικός τίτλος» νοείται ο κρατικός χρεωστικός τίτλος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
(7α) ως «αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ» νοείται ένας πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης ο οποίος καταχωρίζεται ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας [MiFID]·
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
(12α) ως «συναλλαγές υψηλής συχνότητας» νοούνται οι αλγοριθμικές συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων με ταχύτητες στις οποίες ο φυσικός χρόνος απόκρισης του μηχανισμού διαβίβασης, ακύρωσης ή τροποποίησης των εντολών καθίσταται ο καθοριστικός παράγοντας του χρόνου που απαιτείται για την κοινοποίηση της οδηγίας στον τόπο διαπραγμάτευσης ή για την εκτέλεση της συναλλαγής·
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 β (νέο)
(12β) ως «στρατηγική συναλλαγών υψηλής συχνότητας» νοείται η στρατηγική συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων για ίδιο λογαριασμό, η οποία εμπεριέχει συναλλαγές υψηλής συχνότητας και διαθέτει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(i) χρησιμοποιεί διευκολύνσεις συντοπισμού, άμεσης πρόσβασης στην αγορά ή φιλοξενίας εγγύτητας (proximity hosting)·
(ii) αφορά ημερήσια ανακύκληση χαρτοφυλακίου ύψους τουλάχιστον 50%·
(iii) το ποσοστό των εντολών που ακυρώνονται (συμπεριλαμβανομένων των μερικών ακυρώσεων) υπερβαίνει το 20%·
(iv) οι περισσότερες θέσεις που λαμβάνονται διακανονίζονται εντός της ίδιας ημέρας·
(v) άνω του 50% των εντολών ή των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγμάτευσης οι οποίοι προσφέρουν εκπτώσεις ή μειώσεις σε εντολές που παρέχουν ρευστότητα είναι επιλέξιμες για τέτοιες εκπτώσεις.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Καθεμία από τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο 2 στοιχεία α), β), γ) και ε) θεωρούνται ότι συνεπάγονται μία μόνο χρηματοπιστωτική συναλλαγή. Κάθε ανταλλαγή όπως αναφέρεται στο στοιχείο δ) θα θεωρείται ότι συνεπάγεται δύο χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Κάθε ουσιώδης τροποποίηση πράξης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο 2 στοιχεία α) έως ε) θα θεωρείται νέα πράξη ιδίου τύπου με την αρχική πράξη. Μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης ιδίως σε περίπτωση που περιλαμβάνει την αντικατάσταση τουλάχιστον ενός συμβαλλομένου, σε περίπτωση που τροποποιεί το αντικείμενο ή το πεδίο εφαρμογής της πράξης, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού της πεδίου εφαρμογής, ή το συμφωνηθέν αντάλλαγμα ή σε περίπτωση που για την αρχική πράξη θα είχε επιβληθεί υψηλότερος φόρος εάν είχε συναφθεί όπως τροποποιήθηκε.
2.  Καθεμία από τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο 2 στοιχεία α), β), γ) και ε) θεωρούνται ότι συνεπάγονται μία μόνο χρηματοπιστωτική συναλλαγή. Κάθε ανταλλαγή όπως αναφέρεται στο στοιχείο δ) θα θεωρείται ότι συνεπάγεται δύο χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Κάθε ουσιώδης τροποποίηση πράξης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο 2 στοιχεία α) έως ε) θα θεωρείται νέα πράξη ιδίου τύπου με την αρχική πράξη. Μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης ιδίως σε περίπτωση που περιλαμβάνει την αντικατάσταση τουλάχιστον ενός συμβαλλομένου, σε περίπτωση που τροποποιεί το αντικείμενο ή το πεδίο εφαρμογής της πράξης, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού της πεδίου εφαρμογής, ή το συμφωνηθέν αντάλλαγμα ή σε περίπτωση που για την αρχική πράξη θα είχε επιβληθεί υψηλότερος φόρος εάν είχε συναφθεί όπως τροποποιήθηκε. Η ανανέωση οφειλής στο πλαίσιο συναλλαγών που πραγματοποιούνται για σκοπούς συμψηφισμού ή διακανονισμού από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή άλλο γραφείο συμψηφισμού ή διαχειριστή συστήματος διακανονισμού ή διαλειτουργικά συστήματα, όπως ορίζονται στην οδηγία 98/26/EΚ, δεν αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ) σε περίπτωση που η μέση ετήσια αξία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε δύο συναπτά ημερολογιακά έτη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό του συνολικού μέσου ετήσιου καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, η οικεία επιχείρηση, το οικείο ίδρυμα, ο οικείος φορέας ή το οικείο πρόσωπο δικαιούται, κατόπιν αιτήματος, να θεωρηθεί ότι δεν αποτελεί ή ότι δεν αποτελεί πλέον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
δ) σε περίπτωση που η μέση ετήσια αξία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε δύο συναπτά ημερολογιακά έτη δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού μέσου ετήσιου καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, η οικεία επιχείρηση, το οικείο ίδρυμα, ο οικείος φορέας ή το οικείο πρόσωπο δικαιούται, κατόπιν αιτήματος, να θεωρηθεί ότι δεν αποτελεί ή ότι δεν αποτελεί πλέον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δα) κατά τον υπολογισμό της μέσης ετήσιας αξίας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο, δεν λαμβάνονται υπόψη οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που αφορούν συμβάσεις χρηματιστηριακών παραγώγων που πληρούν ένα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 149/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο1.
1ΕΕ L 52, 23.2.2013, σ. 11.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Σε περίπτωση εφαρμογής του ΦΧΣ σε κράτη μέλη εκτός των 11 συμμετεχόντων κρατών μελών, η εφαρμογή θα επεκταθεί και σε αυτά τα άλλα κράτη μέλη με όρους αμοιβαιότητας.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α) κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, όταν ασκούν τη λειτουργία κεντρικού αντισυμβαλλόμενου·
α) κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, όταν ασκούν τη λειτουργία κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, ή άλλα συμψηφιστικά γραφεία, διακανονιστές ή συστήματα διακανονισμού, όπως ορίζονται στην οδηγία 98/26/ΕΚ, όταν ασκούν καθήκοντα συμψηφισμού, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ανανέωσης οφειλής, ή διακανονισμού·
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα) αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ·
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ) ένα πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε διαρκή βάση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας και πωλώντας χρηματοπιστωτικά μέσα έναντι ιδίων κεφαλαίων (ειδικός διαπραγματευτής), όταν επιτελεί βασική λειτουργία σε σχέση με ομόλογα και μετοχές μειωμένης ρευστότητας ως πάροχος ρευστότητας όπως ορίζεται στη συμφωνία μεταξύ του ειδικού διαπραγματευτή και του οργανωμένου τόπου όπου διενεργείται η χρηματοπιστωτική συναλλαγή όταν η εν λόγω συναλλαγή δεν αποτελεί μέρος στρατηγικής συναλλαγών υψηλής συχνότητας.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 16, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους ένα χρηματοπιστωτικό μέσο θεωρείται ως μη ευχερώς ρευστοποιήσιμο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα) μεταβίβαση του δικαιώματος διάθεσης χρηματοπιστωτικού μέσου ως κυρίου του μέσου και οιαδήποτε ισοδύναμη πράξη η οποία συνεπάγεται τη μεταβίβαση του κινδύνου που σχετίζεται με το χρηματοπιστωτικό μέσο μεταξύ οντοτήτων ενός ομίλου ή μεταξύ οντοτήτων ενός δικτύου αποκεντρωμένων τραπεζών, όταν οι μεταβιβάσεις αυτές διενεργούνται για να ικανοποιηθούν νομικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο ή στο δίκαιο της Ένωσης.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα) είναι υποκατάστημα ιδρύματος εγκατεστημένου σε συμμετέχον κράτος μέλος κατά την έννοια του στοιχείου γ)·
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ) είναι συμβαλλόμενο μέρος, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου προσώπου, ή ενεργεί εξ ονόματος συμβαλλομένου στη συναλλαγή, σε χρηματοπιστωτική συναλλαγή δομημένου προϊόντος ή ενός από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα Γ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ που έχει εκδοθεί εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους, με εξαίρεση τα μέσα που αναφέρονται στα σημεία 4 έως 10 του εν λόγω τμήματος τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε οργανωμένη πλατφόρμα.
ζ) είναι συμβαλλόμενο μέρος, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου προσώπου, ή ενεργεί εξ ονόματος συμβαλλομένου στη συναλλαγή, σε χρηματοπιστωτική συναλλαγή δομημένου προϊόντος ή ενός από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα Γ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ που έχει εκδοθεί εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένα χρηματοπιστωτικό μέσο θεωρείται ότι έχει εκδοθεί στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους μέλους, εάν πληρούται οιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι τίτλος ή παράγωγο που σχετίζεται με τον εν λόγω τίτλο και η καταστατική έδρα του εκδότη του τίτλου βρίσκεται στο εν λόγω κράτος μέλος·
β) είναι παράγωγο άλλο από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α) και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη πλατφόρμα και η δημόσια νομοθεσία που διέπει τις συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο των συστημάτων της πλατφόρμας είναι η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·
γ) είναι χρηματοπιστωτικό μέσο άλλο από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β), το οποίο συμψηφίζεται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή άλλα συμψηφιστικά γραφεία, διακανονιστές ή συστήματα διακανονισμού, όπως ορίζονται στην οδηγία 98/26/ΕΚ, όταν η νομοθεσία που διέπει τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή το σχετικό σύστημα είναι η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·
δ) είναι χρηματοπιστωτικό μέσο άλλο από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) και η εφαρμοστέα νομοθεσία που αφορά τη συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε η συναλλαγή επί του σχετικού χρηματοπιστωτικού μέσου είναι η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·
ε) είναι δομημένο μέσο και τουλάχιστον το 50% της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που στηρίζουν το δομημένο μέσο αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο που έχει την καταστατική έδρα του σε συμμετέχον κράτος μέλος.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α

Μεταβίβαση νόμιμου τίτλου

1.  Η χρηματοπιστωτική συναλλαγή για την οποία δεν έχει εισπραχθεί ΦΧΣ δεν θεωρείται νομικά εκτελεστή και δεν συνεπάγεται μεταβίβαση του νόμιμου τίτλου του υποκείμενου μέσου.
2.  Η χρηματοπιστωτική συναλλαγή για την οποία δεν έχει εισπραχθεί ΦΧΣ θεωρείται ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις κεντρικής εκκαθάρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών1ή τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων.
3.  Στην περίπτωση των συστημάτων αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών με ή χωρίς συμμετοχή μεσαζόντων διακανονισμού πληρωμών, οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών μπορούν να δημιουργήσουν σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής είσπραξης του ΦΧΣ και έκδοσης βεβαιώσεων μεταβίβασης του νόμιμου τίτλου.
1EE L 201, 27.7.2012, σ. 1.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Οι εν λόγω συντελεστές δεν είναι κατώτεροι του:

Οι εν λόγω συντελεστές είναι οι εξής:

α) 0,1% όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 6·
α) 0,1% όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 6 εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 5, με προθεσμία έως και τρεις μήνες·
β) 0,01% όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 7.
β) 0,01% όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 7·
βα) 0,01% όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 5, με προθεσμία έως και τρεις μήνες.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 υψηλότερο συντελεστή από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές επί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που θεωρούνται, με δυνατότητα αντικειμενικής μέτρησης, ότι μειώνουν τους κινδύνους κατά την έννοια του άρθρου 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 149/2013 της Επιτροπής δεν υπόκεινται σε αυτόν τον υψηλότερο συντελεστή.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 16, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1.
2.  Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 16, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες να προβλέπονται ομοιόμορφες μέθοδοι είσπραξης του οφειλόμενου ΦΧΣ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες προβλέπονται ομοιόμορφες μέθοδοι είσπραξης του οφειλόμενου ΦΧΣ και αποτροπής της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν επιπρόσθετα μέτρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Η διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η καθιέρωση του ΦΧΣ για τις φορολογικές αρχές περιορίζεται στο ελάχιστο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή και στην Eurostat, ανά είδος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, τους όγκους συναλλαγών από τις οποίες προέκυψαν φορολογικά έσοδα. Δημοσιοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12
Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την αποτροπή της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την αποτροπή της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)
1.  Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων (επιτροπή ΦΧΣ), αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών, της Επιτροπής, της ΕΚΤ και της ΕΑΚΑΑ, για να βοηθηθούν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη στην αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να αποτραπούν η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς.
2.  Η επιτροπή ΦΧΣ αξιολογεί την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εκτιμά τις επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και ανιχνεύει μηχανισμούς φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένων καταχρηστικών πρακτικών, όπως ορίζονται στο άρθρο 14, προκειμένου να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής τους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, κάνοντας πλήρη χρήση της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της φορολογίας και της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και των μέσων συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας τα οποία έχουν δημιουργηθεί από διεθνείς οργανισμούς.
3.  Για την εξέταση θεμάτων που αφορούν την αποτελεσματική επιβολή του ΦΧΣ, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δύνανται να συγκροτήσουν υποεπιτροπή της επιτροπής ΦΧΣ, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η υποεπιτροπή είναι επιφορτισμένη αποκλειστικά με ζητήματα σχετικά με την αποτελεσματική επιβολή του ΦΧΣ που δεν αφορούν τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφος 2 εξουσιοδότηση ανατίθεται επ’ αόριστον από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 19.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφος 2 εξουσιοδότηση ανατίθεται επ’ αόριστον από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφος 2 εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ.
3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφος 2 εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
4.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο Συμβούλιο.
4.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση της συγκεκριμένης πράξης στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, το Συμβούλιο ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.
5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση της συγκεκριμένης πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 1
Κάθε πέντε έτη και για πρώτη φορά έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, εφόσον συντρέχει λόγος, καταθέτει πρόταση.

Κάθε τρία έτη και για πρώτη φορά έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, εφόσον συντρέχει λόγος, καταθέτει πρόταση.

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 2
Στην εν λόγω έκθεση της Επιτροπής εξετάζονται, κατ’ ελάχιστον, οι συνέπειες του ΦΧΣ στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην πραγματική οικονομία και λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος όσον αφορά τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε διεθνές επίπεδο.

Στην εν λόγω έκθεση της Επιτροπής εξετάζονται, κατ’ ελάχιστον, οι συνέπειες του ΦΧΣ στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην πραγματική οικονομία και λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος όσον αφορά τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε διεθνές επίπεδο. Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω εξέτασης, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προσαρμογές.

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 2 α (νέο)
Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο ορισμένων διατάξεων, όπως είναι η καταλληλότητα του πεδίου εφαρμογής του ΦΧΣ και ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα ταμεία συντάξεων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις διάφορες κατηγορίες κινδύνου και τα διάφορα επιχειρηματικά πρότυπα.

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Για τα μέσα του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 3α), ο συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) είναι 0,05% έως την 1η Ιανουαρίου 2017.

Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 8 στοιχείο στ), ο φορολογικός συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) είναι 0,05% και ο συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι 0,005% έως την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου