Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0045(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0230/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0230/2013

Viták :

PV 02/07/2013 - 18

Szavazatok :

PV 03/07/2013 - 8.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0312

Elfogadott szövegek
PDF 415kWORD 49k
2013. július 3., Szerda - Strasbourg
A megerősített együttműködés végrehajtása a pénzügyi tranzakciós adó területén *
P7_TA(2013)0312A7-0230/2013

Az Európai Parlament 2013. július 3-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0071),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0049/2013),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0230/2013),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy egy mindenre kiterjedő hatásvizsgálattal és költség-haszon elemzéssel igazolja, hogy a megerősített együttműködés tiszteletben fogja tartani az abban részt nem vevő tagállamok hatásköreit, jogait és kötelezettségeit;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

4.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A Bizottság 2011-ben megállapította, hogy minden szinten vita folyik a pénzügyi ágazat további adóztatásáról. A vita abból a kívánalomból ered, hogy a pénzügyi ágazat számottevő és méltányos mértékben járuljon hozzá a válság költségeinek fedezéséhez, továbbá hogy az ágazat adóztatása a jövőben a többi ágazathoz viszonyítva tisztességesen történjen, a pénzügyi intézményeket visszatartsák a túlzottan kockázatos tevékenységektől, kiegészítsék a jövőbeli válságok elkerülését célzó szabályozási intézkedéseket, valamint hogy kiegészítő bevételt teremtsenek az általános költségvetések vagy konkrét szakpolitikai célok számára.
(1)  A Bizottság 2011-ben megállapította, hogy minden szinten vita folyik a pénzügyi ágazat további adóztatásáról. A vita abból a kívánalomból ered, hogy a pénzügyi ágazat számottevő és méltányos mértékben járuljon hozzá a válság költségeinek fedezéséhez, továbbá hogy az ágazat adóztatása a jövőben a többi ágazathoz viszonyítva tisztességesen történjen, a pénzügyi intézményeket visszatartsák a túlzottan kockázatos tevékenységektől, kiegészítsék a jövőbeli válságok elkerülését és a spekuláció visszaszorítását célzó szabályozási intézkedéseket, valamint hogy többek között a költségvetési konszolidációhoz való hozzájárulásként kiegészítő bevételt teremtsenek az általános költségvetések vagy a fenntarthatóságra és a növekedés, az oktatás és a foglalkoztatás – külön hangsúlyt helyezve a fiatalok foglalkoztatására – elősegítésére irányuló konkrét szakpolitikai célok számára. A pénzügyi tranzakciós adó bevezetése tehát olyan elosztási és irányítási többletkapacitás megnyilvánulása, amely megfelelő módon egészíti ki a szabályozási reformra irányuló meglévő kezdeményezéseket.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A 2014 és 2020 közötti időszakra érvényes többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 2013. február 8-i európai tanácsi következtetések szerint a pénzügyi tranzakciós adóból származó bevételek egy részét az uniós költségvetéshez kell rendelni valódi saját forrásokként. A pénzügyi tranzakciós adóból származó bevétel uniós saját forrásként történő felhasználása megerősített együttműködés keretében csak akkor lehetséges, ha a részt vevő tagállamok uniós költségvetéshez való nemzeti hozzájárulásai ugyanazzal az összeggel csökkennének, és nem kerülne sor a részt vevő tagállamok aránytalan hozzájárulására a részt nem vevő tagállamokéhoz képest. Amint uniós szinten végrehajtják a pénzügyi tranzakciós adót, a belőle származó saját források összegének – a részt vevő tagállamok uniós költségvetéshez való nemzeti hozzájárulásainak csökkenése nélkül – részben vagy egészben hozzá kell adódnia a tagállami hozzájárulásokhoz, hogy új pénzügyi források álljanak rendelkezésre az európai beruházásokhoz.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
(1b)  A pénzügyi tranzakciós adó bevezetését megelőzően a Bizottságnak ki kell mutatnia, hogy a megerősített együttműködés nem veszélyezteti sem a belső piacot, sem a gazdasági, társadalmi vagy területi kohéziót. Azt is igazolnia kell, hogy a megerősített együttműködés nem akadályozza a tagállamok közötti kereskedelmet, nem okoz hátrányos megkülönböztetést a tagállamok közötti kereskedelemben, és nem torzítja a tagállamok közötti versenyt. A Bizottság új, alapos elemzést és hatásvizsgálatot terjeszt elő a közös pénzügyi tranzakciós adóra irányuló javaslatnak a részt vevő és részt nem vevő tagállamokat, valamint a belső piac egészét érintő következményeiről.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  A pénzügyi tranzakciós adó akkor fogja valóban elérni célkitűzéseit, ha azt globális szinten bevezetik. A 11 tagállam megerősített együttműködése az első lépést jelenti az uniós szintű pénzügyi tranzakciós adó és végső soron a globális szintű pénzügyi tranzakciós adó felé. Az Unió továbbra is a globális bevezetést fogja támogatni, és sürgetni fogja, hogy a pénzügyi tranzakciós adót tűzzék a G20- és a G8-csoport csúcstalálkozóinak napirendjére.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A részt vevő tagállamok által egyoldalúan hozott intézkedésekből adódó torzulások megelőzése érdekében, valamint az érintett pénzügyi tranzakciók többségének rendkívül nagyfokú mobilitását figyelembe véve, és így a belső piac megfelelő működésének javítása céljából fontos, hogy a részt vevő tagállamokban alkalmazott pénzügyi tranzakciós adók alapvető elemei uniós szinten harmonizáltak legyenek. Ezért kerülni kell a részt vevő tagállamok közötti adózási arbitrázs ösztönzőit, és az adott tagállamok pénzügyi piacai közötti allokációs torzulásokat, valamint a kettős adózás, és az adózás elmaradásának lehetőségeit.
(3)   A 11 részt vevő tagállam közül már több bevezette vagy éppen most vezeti be a pénzügyi tranzakciós adó valamilyen formáját. A részt vevő tagállamok által egyoldalúan hozott intézkedésekből adódó torzulások megelőzése érdekében, valamint az érintett pénzügyi tranzakciók többségének rendkívül nagyfokú mobilitását figyelembe véve, és így a belső piac megfelelő működésének javítása céljából fontos, hogy a részt vevő tagállamokban alkalmazott pénzügyi tranzakciós adók alapvető elemei uniós szinten harmonizáltak legyenek. Ezért kerülni kell a részt vevő tagállamok közötti adózási arbitrázs ösztönzőit, és az adott tagállamok pénzügyi piacai közötti allokációs torzulásokat, valamint a kettős adózás, és az adózás elmaradásának lehetőségeit.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Tekintettel a pénzügyi piacok európai szabályozása terén tett jelentős előrelépésre, amelyre példa a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU2 rendelet, a 2013/36/EU irányelv és ez az irányelv, azoknak a részt vevő tagállamoknak, amelyek a közelmúltbeli pénzügyi válság nyomán már bevezettek bankadókat, felül kell vizsgálniuk ezeknek az adóknak a szükségességét és az uniós jog szabályaival és céljaival, valamint a belső piaccal való összeegyeztethetőségét.
2. HL L 176., 2013.6.27., 1. o.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  A pénzügyi tranzakciós adóknak a részt vevő tagállamok körében történő harmonizálása nem vezethet területen kívüli adóztatáshoz, amely sérti a részt nem vevő tagállamok lehetséges adóalapját.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A belső piac működésének javítása, különösen a részt vevő tagállamok közötti torzulások elkerülése szükségessé teszi, hogy a pénzügyi tranzakciós adó a pénzügyi intézmények és tranzakciók tágan meghatározott körére, a pénzügyi eszközök széles skálájával, köztük a strukturált termékekkel mind a szervezett, mind a tőzsdén kívüli piacokon folytatott kereskedésre, valamint minden származtatott ügylet megkötésére és az érintett műveletek lényeges módosításaira legyen alkalmazandó.
(4)  A belső piac működésének javítása, különösen a részt vevő tagállamok közötti torzulások elkerülése, az adócsalás, az adókijátszás, az agresszív adótervezés lehetőségének szűkítése, a kockázat áthelyezésének és a szabályozási arbitrázs kockázatának csökkentése szükségessé teszi, hogy a pénzügyi tranzakciós adó a pénzügyi intézmények és tranzakciók tágan meghatározott körére, a pénzügyi eszközök széles skálájával, köztük a strukturált termékekkel mind a szervezett, mind a tőzsdén kívüli piacokon folytatott kereskedésre, valamint minden származtatott ügylet – köztük a különbözeti ügyletek, az azonnali devizaügyletek piacain lebonyolított ügyletek és a spekulatív határidős ügyletek – megkötésére és az érintett műveletek lényeges módosításaira legyen alkalmazandó.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A származékos ügyletek kötését, illetve lényeges módosítását kivéve az elsődleges piacon folytatott kereskedést, valamint a polgárokat és a vállalkozásokat érintő legtöbb ügyletet – például a biztosítási szerződések kötését, a jelzáloghitelezést, a fogyasztási hiteleket, a pénzforgalmi szolgáltatásokat – ki kell zárni a pénzügyi tranzakciós adó hatálya alól annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a kormányzatok és a társaságok tőkéhez jutása, a háztartások pedig mentesüljenek a hatás alól.
(8)  A származékos ügyletek kötését, illetve lényeges módosítását kivéve az elsődleges piacon folytatott kereskedést, valamint a polgárokat és a vállalkozásokat érintő legtöbb ügyletet – például a biztosítási szerződések kötését, a jelzáloghitelezést, a fogyasztási hiteleket, a pénzforgalmi szolgáltatásokat – ki kell zárni a pénzügyi tranzakciós adó hatálya alól annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a kormányzatok és a társaságok tőkéhez jutása, a háztartások és a reálgazdaság pedig mentesüljenek a negatív hatás alól.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A szabályozatlan, kevésbé ellenőrzött és kevésbé átlátható tőzsdén kívüli kereskedéssel szemben a szabályozott piacok, és különösen a szigorúan szabályozott, ellenőrzött és átlátható tőzsdei kereskedés helyzetének megerősítése érdekében a tagállamoknak magasabb adókulcsot kell alkalmazniuk a tőzsdén kívüli ügyletekre. Ez lehetővé fogja tenni a kereskedésnek az alig vagy egyáltalán nem szabályozott piacokról a szabályozott piacokra való átterelését. A magasabb kulcsok nem vonatkozhatnak a tőzsdén kívüli származtatott termékekkel kapcsolatos pénzügyi tranzakciókra, amennyiben azok objektíven csökkentik a kockázatokat, és ezzel a reálgazdaságot szolgálják.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  A nem pénzügyi vállalkozások jelentős tranzakciókat hajtanak végre a pénzpiacokon annak érdekében, hogy csökkentsék az üzleti tevékenységükkel közvetlenül összefüggő kockázatokat. A pénzügyi tranzakciós adó ezekre az intézményekre nem vonatkozhat, amikor ilyen tranzakciókat hajtanak végre. Amennyiben azonban a nem pénzügyi vállalkozások olyan spekulatív tranzakciókat hajtanak végre, amelyek nem állnak összefüggésben a kereskedelmi tevékenységükből adódó kockázatok csökkentésével, pénzügyi intézményként kell kezelni őket, és alkalmazni kell rájuk a pénzügyi tranzakciós adót.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)
(15b)  Annak érdekében, hogy az adókikerülés magas költségekkel és kevés haszonnal járjon, valamint a jobb végrehajtás biztosításának céljából az illetőség és a kibocsátás elvét ki kell egészíteni „a jogcím átruházásának elvével”.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
15 c preambulumbekezdés (új)
(15c)  A Bizottság adott esetben tárgyalásokat kezdhet harmadik országokkal a pénzügyi tranzakciós adó beszedésének elősegítése érdekében. A Bizottságnak felül kell vizsgálnia az együttműködésre nem hajlandó joghatóságok meghatározását is, valamint megfelelő módon frissítenie kell az adócsalás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés elleni fellépésre vonatkozó cselekvési tervét.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A minimális adókulcsokat a közös pénzügyi tranzakciós adó harmonizációs céljának elérését biztosító, kellően magas szinten kell meghatározni. Ezzel együtt az adókulcsoknak elegendően alacsonynak kell lenniük ahhoz, hogy minimálisra csökkentsék az áttelepülés kockázatát.
törölve
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Az adócsalás és az adókikerülés megelőzése érdekében a részt vevő tagállamokat kötelezni kell a megfelelő intézkedések elfogadására.
(19)  Az adócsalás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés, például az adóhelyettesítés megelőzése érdekében a részt vevő tagállamokat kötelezni kell a megfelelő intézkedések elfogadására.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)  A Bizottság valamennyi tagállam, a Bizottság, az Európai Központi Bank (EKB) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) (ESMA) képviselőiből álló szakértői munkacsoportot (a pénzügyi tranzakciós adóval foglalkozó bizottság) hoz létre, amely értékeli az ezen irányelv eredményes végrehajtását, megelőzi az adócsalást, az adókijátszást és az agresszív adótervezést, és megőrzi a belső piac sértetlenségét. A pénzügyi tranzakciós adóval foglalkozó bizottság a 14. cikkben meghatározott visszaélésszerű ügyletek felderítése céljából felügyeli a pénzügyi tranzakciókat, megfelelő módon ellenintézkedésekre tesz javaslatot és szükség esetén összehangolja ezen ellenintézkedések nemzeti szintű végrehajtását. A pénzügyi tranzakciós adóval foglalkozó bizottságnak teljes mértékben alkalmaznia kell az adózás és a pénzügyi szolgáltatások szabályozására vonatkozó uniós jogot, valamint a nemzetközi szervezetek, többek között az OECD és az Európa Tanács által adóügyi együttműködés céljából létrehozott eszközöket. A részt vevő tagállamok képviselői számára adott esetben lehetőséget kell biztosítani arra, hogy alcsoportot hozzanak létre azon ügyek kezelésére, amelyek a pénzügyi tranzakciós adó végrehajtása tekintetében nem érintik a részt nem vevő tagállamokat.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)
(19b)  A tagállamok a 2011/16/EU irányelvben foglaltaknak megfelelően kötelesek az adózás területén történő közigazgatási együttműködésre, továbbá a 2010/24/EU irányelvben foglaltaknak megfelelően kötelesek az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásra is.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljon részletesebb szabályok elfogadása bizonyos technikai területeken a nyilvántartásba vételi, számviteli és adatszolgáltatási kötelezettségekre, valamint az adóhatóságok részére esedékes pénzügyi tranzakciós adó tényleges megfizetését biztosító más kötelezettségekre, valamint ezek szükség szerinti időben történő kiigazítására vonatkozóan, az ehhez szükséges intézkedések meghatározása tekintetében a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat végezzen, szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a kapcsolódó dokumentumoknak a Tanács részére kellő időben történő és megfelelő átadását.
(21)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljon részletesebb szabályok elfogadása bizonyos technikai területeken a nyilvántartásba vételi, számviteli és adatszolgáltatási kötelezettségekre, valamint az adóhatóságok részére esedékes pénzügyi tranzakciós adó tényleges megfizetését biztosító más kötelezettségekre, valamint ezek szükség szerinti időben történő kiigazítására vonatkozóan, az ehhez szükséges intézkedések meghatározása tekintetében a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat végezzen, szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a kapcsolódó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére egyidejűleg, kellő időben történő és megfelelő átadását.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
c) származtatott ügyletek nettósítást és kiegyenlítést megelőző megkötése;
c) származtatott ügyletek – köztük különbözeti ügyletek és spekulatív határidős ügyletek – nettósítást és kiegyenlítést megelőző megkötése;
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új)
ca) a devizapiacon végrehajtott azonnali devizaügyletek;
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e pont
e) visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások, értékpapír-kölcsönzési és -kölcsönvételi megállapodások;
e) visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások, értékpapír-kölcsönzési és -kölcsönvételi megállapodások, köztük a nagysebességű kereskedésben való részvétel során létrejött törölt megbízások;
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
3a. „állampapír-kibocsátó”: a 236/2012/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott állampapír-kibocsátó;
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
3b. „állampapír”: a 236/2012/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott állampapír;
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
7a. „gyorsan növekvő kkv-k piaca”: olyan multilaterális kereskedési rendszer, amelyet a [MiFID] irányelv 35. cikkével összhangban gyorsan növekvő kkv-piacként jegyeztek be;
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
12a. „nagysebességű kereskedés”: pénzügyi eszközökkel olyan sebességgel folytatott algoritmikus kereskedés, amely mellett a megbízások továbbítására, törlésére és módosítására szolgáló mechanizmus fizikai lebonyolítási ideje válik annak meghatározó tényezőjévé, hogy mennyi időt vesz igénybe az utasítás kereskedési helyszínnel való közlése vagy a tranzakció végrehajtása;

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)
12b. „nagysebességű kereskedési stratégia”: egy pénzügyi eszközzel saját számlára történő kereskedésre szolgáló kereskedési stratégia, amely nagysebességű kereskedést foglal magában, és a következő jellemzők közül legalább kettővel rendelkezik:

i. közös ügyintézési helyről, közvetlen hozzáféréssel vagy közelből (proximity hosting) végzett szolgáltatások igénybevétele;
ii. legalább 50%-os napi portfólióforgalmat érint;
iii. a törölt megbízások aránya (ideértve a részleges törléseket is) meghaladja a 20%-ot;
iv. a nyitott pozíciók többségét még aznap zárják;
v. a likviditást biztosító megbízásokra engedményt vagy visszatérítést kínáló kereskedési helyszíneken lebonyolított megbízások vagy tranzakciók több mint 50%-a jogosult ilyen visszatérítésre;
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdés 2. pontjának a), b), c) és e) alpontjában említett műveletek mindegyike egyetlen pénzügyi tranzakciót eredményezőnek minősül. A d) pontban említett minden csere két pénzügyi tranzakciót eredményezőnek minősül. Az (1) bekezdés 2. pontjának a)-e) alpontjában említett műveletek minden lényeges módosítása az eredeti művelettel azonos típusú új műveletnek minősül. A módosítás mindenekelőtt akkor minősül lényegesnek, ha legalább egyik fél felváltásával jár, ha módosul a művelet tárgya vagy hatálya, beleértve az időbeli hatályát, vagy módosul a megállapodás szerinti ellenérték, vagy ha az eredeti művelet a módosítás szerinti megkötés esetén magasabb adót vont volna maga után.
(2)  Az (1) bekezdés 2. pontjának a), b), c) és e) alpontjában említett műveletek mindegyike egyetlen pénzügyi tranzakciót eredményezőnek minősül. A d) pontban említett minden csere két pénzügyi tranzakciót eredményezőnek minősül. Az (1) bekezdés 2. pontjának a)–e) alpontjában említett műveletek minden lényeges módosítása az eredeti művelettel azonos típusú új műveletnek minősül. A módosítás mindenekelőtt akkor minősül lényegesnek, ha legalább az egyik fél felváltásával jár, ha módosul a művelet tárgya vagy hatálya, beleértve az időbeli hatályát, vagy módosul a megállapodás szerinti ellenérték, vagy ha az eredeti művelet a módosítás szerinti megkötés esetén magasabb adót vont volna maga után. Központi szerződő fél vagy másik elszámolóház vagy elszámolási rendszer üzemeltetője, illetve interoperábilis rendszerek által klíring vagy elszámolás céljából a 98/26/EK irányelvnek megfelelően végzett bármely tranzakciómegújítás nem számít az ezen bekezdés értelmében vett lényeges módosításnak.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – d pont
d) ha a pénzügyi tranzakciók éves átlagos értéke két egymást követő naptári évben nem haladja meg a 78/660/EGK irányelv 28. cikkében meghatározottak szerinti teljes átlagos éves nettó árbevétel ötven százalékát, az érintett vállalkozás, intézmény, szerv vagy személy jogosult arra, hogy kérésre ne tekintsék, vagy a továbbiakban ne tekintsék pénzügyi intézménynek.
d) ha a pénzügyi tranzakciók éves átlagos értéke két egymást követő naptári évben nem haladja meg a 78/660/EGK irányelv 28. cikkében meghatározottak szerinti teljes átlagos éves nettó árbevétel 20%-át, az érintett vállalkozás, intézmény, szerv vagy személy jogosult arra, hogy kérésre ne tekintsék, vagy a továbbiakban ne tekintsék pénzügyi intézménynek.
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)
da) a pénzügyi tranzakciók e pontban említett átlagos éves értékének kiszámításakor nem kell figyelembe venni azokat a nem tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket érintő pénzügyi tranzakciókat, amelyek teljesítik a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. december 19-i 2013/149/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkében említett valamelyik feltételt1.
1 HL L 52., 2013.2.23., 11. o.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Amennyiben a pénzügyi tranzakciós adót a tizenegy részt vevő tagállamon kívüli egyéb tagállamokban is bevezetik, azt kölcsönös feltételek alapján kell kiterjeszteni a többi tagállamra.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont
a) a központi szerződő felek a központi szerződő fél funkciójának ellátásakor;
a) a 98/26/EK irányelvben meghatározott központi szerződő felek a központi szerződő fél funkciójának ellátásakor, illetve más elszámolóházak, az elszámoló ügynök, vagy az elszámolási rendszerek elszámolási funkciójuk ellátásakor, amely funkció magában foglal bármely lehetséges megújítást vagy elszámolást;
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca) kkv-növekedési piacok;
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)
cb) olyan személy, aki a pénzügyi piacokon folyamatosan úgy van jelen, mint aki hajlandó saját számlára kereskedni saját tőkéje ellenében pénzügyi eszközök vételével és eladásával (árjegyző), ha piaci likviditási kínálatot biztosító szereplőként az árjegyző és a pénzügyi tranzakció lebonyolításának helye szerinti szervezett kereskedési helyszín közötti megállapodásban meghatározottaknak megfelelően alapvető funkciót teljesít a lekötött kötvények és részvények tekintetében, amennyiben ez a tranzakció nem része egy nagysebességű kereskedési stratégiának.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A Bizottság a 16. cikk értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el azon körülmények meghatározására, amelyek között valamely pénzügyi eszköz e rendelet alkalmazásában lekötöttnek minősül.

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – g a pont (új)
ga) pénzügyi eszközzel tulajdonosként való rendelkezésre vonatkozó jog átruházása, valamint valamennyi olyan egyenértékű művelet, amely a pénzügyi eszközhöz társuló kockázat átruházásával jár, és valamely csoporton belüli jogalanyok között vagy valamely decentralizált bankokból álló hálózat jogalanyai között megy végbe, amennyiben az átruházást a nemzeti vagy az uniós jog által meghatározott jogi vagy prudenciális követelmény teljesítése érdekében hajtják végre.
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
ea) a c) pontnak megfelelően valamely tagállamban letelepedett intézmény fióktelepe;
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont
g) az adott tagállam területén kibocsátott strukturált termékkel vagy a 2004/39/EK irányelv I. mellékletének C. szakaszában említett pénzügyi eszközök valamelyikével – az adott szakasz 4-10. pontjában említett, nem szervezett platformon kereskedett eszközök kivételével - folytatott pénzügyi tranzakcióban saját számlára vagy más személy számlájára eljárva szerződő fél, illetve a tranzakció szerződő fele nevében jár el.
g) az adott tagállam területén kibocsátott strukturált termékkel vagy a 2004/39/EK irányelv I. mellékletének C. szakaszában említett pénzügyi eszközök valamelyikével folytatott pénzügyi tranzakcióban saját számlára vagy más személy számlájára eljárva szerződő fél, illetve a tranzakció szerződő fele nevében jár el.
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a pénzügyi eszközt akkor kell valamely részt vevő tagállam területén kibocsátottnak tekinteni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:
a) az eszköz letét vagy letéthez kapcsolódó derivatíva, és a letét kibocsátójának székhelye az adott tagállamban található;
b) az eszköz az a) pontban említettől különböző derivatíva, amelynek szervezett platformon történő kereskedelme engedélyezett, és az e platformhoz tartozó rendszerek keretében folytatott kereskedelemre az adott tagállam jogszabályai vonatkoznak;
c) az eszköz az a) és a b) pontban említettektől különböző, – a 98/26/EK irányelvnek megfelelően – a központi szerződő fél, illetve egy más elszámolóházak vagy elszámoló ügynök által elszámolt pénzügyi eszköz, amennyiben az érintett központi szerződő félre vagy rendszerre az adott tagállam jogszabályai vonatkoznak;
d) az eszköz az a), b) és c) pontban említettektől különböző pénzügyi eszköz, és a megállapodásra, amelynek keretében az érintett pénzügyi eszközzel lebonyolították a tranzakciót, az adott tagállam jogszabályai vonatkoznak;
e) az eszköz strukturált eszköz, és eszközfedezete értékének legalább 50%-át olyan pénzügyi eszközök adják, amelyeket egy részt vevő tagállamban bejegyzett jogi személy bocsátott ki.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)
4a. cikk
Jogcímátruházás

1.  Az a pénzügyi tranzakció, amelyre nem vetettek ki pénzügyi tranzakciós adót, jogilag érvényesíthetetlennek tekintendő, és nem jár az alapul szolgáló eszköz jogcímének átruházásával.
2.  Az a pénzügyi tranzakció, amelyre nem vetettek ki pénzügyi tranzakciós adót, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, központi szerződő felekről és kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 rendelkezései alapján nem teljesíti a központi elszámolás feltételeit, sem a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások prudenciális követelményeiről szóló, 2013. június 27-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CRR) szerinti tőkemegfelelési követelmények feltételeit.
3.  A fizetés elszámolásában közreműködő elszámoló ügynökök részvételével vagy anélkül működő automatikus elektronikus fizetési rendszerek esetében a tagállami adóhatóságok létrehozhatják a pénzügyi tranzakciós adó beszedésének és a jogcímek átruházására vonatkozó igazolások automatikus elektronikus rendszerét.
1. HL L 201., 2012.7.27., 1. o.
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Az adókulcsok nem lehetnek alacsonyabbak a következőknél:

Az adókulcsok a következők:

a) a 6. cikkben említett pénzügyi tranzakciók esetében 0,1 %;
a) a 6. cikkben említett pénzügyi tranzakciók esetében 0,1 %, kivéve a 2. cikk (1) bekezdésének 5. pontjában hivatkozott, legfeljebb három hónap futamidejű pénzügyi tranzakciók esetében;
b) a 7. cikkben említett pénzügyi tranzakciók esetében 0,01 %.
b) a 7. cikkben említett pénzügyi tranzakciók esetében 0,01 %;
ba) a 2. cikk (1) bekezdésének 5. pontjában hivatkozott, legfeljebb három hónap futamidejű pénzügyi tranzakciók esetében 0,01 %.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A (3) bekezdés ellenére a részt vevő tagállamok a 6. és a 7. cikkben említett tőzsdén kívüli pénzügyi tranzakciókra a (2) bekezdésben meghatározottnál magasabb adókulcsot alkalmaznak. A 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikkében meghatározott, olyan tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi tranzakciók, amelyekről objektíven mérhető adatok alapján megállapítható, hogy csökkentik a kockázatokat, nem tartozhatnak e magasabb adókulcs hatálya alá.
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a 16. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, amelyek meghatározzák a részt vevő tagállamok által az (1) bekezdés értelmében hozandó intézkedéseket.
(2)  A Bizottság a 16. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek meghatározzák a részt vevő tagállamok által az (1) bekezdés értelmében hozandó intézkedéseket.
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – második albekezdés
A Bizottság az esedékes pénzügyi tranzakciós adó beszedésének egységes módszereit előíró végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság az esedékes pénzügyi tranzakciós adó beszedésének egységes módszereit és az adócsalás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés megelőzését előíró végrehajtási jogi aktusokat fogad el. A tagállamok további intézkedéseket fogadhatnak el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  A pénzügyi tranzakciós adó bevezetése révén az adóhatóságokra háruló adminisztrációs terhet a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. E célból a Bizottságnak szorgalmaznia kell a nemzeti adóhatóságok együttműködését.
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 b bekezdés (új)
(6b)  A tagállamok évente, intézménytípusonként bontva bejelentik a Bizottságnak és az Eurostatnak azokat a tranzakciós mennyiségeket, amelyek alapján bevételt szedtek be, és közzéteszik ezt az információt.
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk
A részt vevő tagállamok intézkedéseket fogadnak el az adócsalás és adókikerülés megelőzése céljából.

A részt vevő tagállamok intézkedéseket fogadnak el az adócsalás, adókijátszás és az agresszív adótervezés megelőzése céljából.

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
1.  A Bizottság valamennyi tagállam, a Bizottság, az EKB és az ESMA képviselőiből álló szakértői munkacsoportot (a pénzügyi tranzakciós adóval foglalkozó bizottság) hoz létre, hogy segítsen a részt vevő tagállamoknak ezen irányelv eredményes végrehajtásában, megelőzze az adócsalást, az adókijátszást és az agresszív adótervezést, valamint megőrizze a belső piac sértetlenségét.
2.  A pénzügyi tranzakciós adóval foglalkozó bizottság értékeli ezen irányelv hatékony végrehajtását és a belső piacra gyakorolt hatásokat, valamint felderíti az adókikerülés módjait – a 14. cikkben meghatározott visszaélésszerű ügyleteket is ideértve – annak érdekében, hogy adott esetben ellenintézkedéseket javasoljon, teljes mértékben alkalmazva az adózásra és a pénzügyi szolgáltatások szabályozására vonatkozó uniós jogot, valamint a nemzetközi szervezetek által az adóügyi együttműködés céljából létrehozott eszközöket.
3.  A pénzügyi tranzakciós adó hatékony végrehajtásával kapcsolatos kérdések értékelése érdekében a részt vevő tagállamok a pénzügyi tranzakciós adóval foglalkozó bizottságon belül a képviselőikből álló albizottságot hozhatnak létre. Az albizottság kizárólag olyan ügyekért felelhet, amelyek a pénzügyi tranzakciós adó hatékony végrehajtása tekintetében nem érintik a részt nem vevő tagállamokat.
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazás a 19. cikkben említett időponttól számított, határozatlan időtartamra szól.
(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazás a 21. cikkben említett időponttól számított, határozatlan időtartamra szól.
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk (2) bekezdésben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk (2) bekezdésben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés
(5) A 11. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az azt követő két hónapon belül, hogy a Bizottság tájékoztatta a jogi aktusról, a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha a Tanács ezt az időpontot megelőzően arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. A Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.
(5) A 11. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az azt követő két hónapon belül, hogy a Bizottság tájékoztatta a jogi aktusról, sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az Európai Parlament és a Tanács ezt az időpontot megelőzően egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság ötévenként, illetve első alkalommal 2016. december 31-ig az ezen irányelv alkalmazásáról szóló jelentést terjeszt a Tanács elé, amelyet adott esetben javaslattal egészít ki.
(1)  A Bizottság háromévenként, illetve első alkalommal 2016. december 31-ig az ezen irányelv alkalmazásáról szóló jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyet adott esetben javaslattal egészít ki.
Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
Ebben a jelentésben a Bizottság megvizsgálja legalább a pénzügyi tranzakciós adónak a belső piac megfelelő működésére, a pénzügyi piacokra és a reálgazdaságra gyakorolt hatását, valamint figyelembe veszi a pénzügyi ágazat megadóztatásának nemzetközi összefüggésben történő előrehaladását.

Ebben a jelentésben a Bizottság megvizsgálja legalább a pénzügyi tranzakciós adónak a belső piac megfelelő működésére, a pénzügyi piacokra és a reálgazdaságra gyakorolt hatását, valamint figyelembe veszi a pénzügyi ágazat megadóztatásának nemzetközi összefüggésben történő előrehaladását. E vizsgálat eredményei alapján elvégzik a szükséges kiigazításokat.

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)
A Bizottság továbbá értékeli bizonyos rendelkezések – például a pénzügyi tranzakciós adó nyugdíjalapok szempontjából való megfelelő hatályára és adókulcsára vonatkozó rendelkezések – hatását, kellő figyelmet szentelve a különböző kockázati profiloknak és üzleti modelleknek.

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
A 2. cikk (1) bekezdésének 3a. pontjában említett eszközök esetében a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett adókulcs 2017. január 1-ig 0,05%.

A 2. cikk (1) bekezdése 8. pontjának f) alpontjában említett intézmények esetében a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett adókulcs 0,05%, és a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett adókulcs 0,005% 2017. január 1-ig.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat