Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0045(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0230/2013

Teksty złożone :

A7-0230/2013

Debaty :

PV 02/07/2013 - 18

Głosowanie :

PV 03/07/2013 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0312

Teksty przyjęte
PDF 500kWORD 48k
Środa, 3 lipca 2013 r. - Strasburg
Wdrożenie wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych *
P7_TA(2013)0312A7-0230/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0071),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-00049/2013),

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0230/2013),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  wzywa Komisję do wykazania, w formie kompleksowej analizy skutków oraz oceny korzyści i kosztów, że jakakolwiek forma wzmocnionej współpracy nie doprowadzi do naruszenia kompetencji, praw i obowiązków państw członkowskich w niej nieuczestniczących;

3.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  W 2011 r . Komisja odnotowała toczącą się na wszystkich szczeblach debatę dotyczącą dodatkowego opodatkowania sektora finansowego. Debata ta wynika z chęci zapewnienia, aby sektor finansowy uczestniczył w sprawiedliwy i znaczący sposób w ponoszeniu kosztów kryzysu oraz aby w przyszłości opodatkowanie tego sektora było sprawiedliwe względem innych sektorów, a także, aby zniechęcić do podejmowania nadmiernie ryzykownych działań przez instytucje finansowe, uzupełnić środki regulacyjne mające na celu uniknięcie przyszłych kryzysów oraz wygenerować dodatkowe dochody dla budżetów ogólnych lub konkretnych celów politycznych.
(1)  W 2011 r . Komisja odnotowała toczącą się na wszystkich szczeblach debatę dotyczącą dodatkowego opodatkowania sektora finansowego. Debata ta wynika z chęci doprowadzenia do tego, aby sektor finansowy uczestniczył w sprawiedliwy i znaczący sposób w ponoszeniu kosztów kryzysu oraz aby w przyszłości opodatkowanie tego sektora było sprawiedliwe względem innych sektorów, a także do tego, aby zniechęcić do podejmowania nadmiernie ryzykownych działań przez instytucje finansowe, uzupełnić środki regulacyjne mające na celu uniknięcie kryzysów w przyszłości, ograniczyć spekulacje oraz wygenerować dodatkowe dochody dla budżetów ogólnych, między innymi jako wkład w konsolidację fiskalną, lub konkretnych celów politycznych z myślą o trwałym pobudzeniu wzrostu, a także z myślą o oświacie i zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych. W związku z tym wprowadzenie podatku od transakcji finansowych wskazuje na pozytywne możliwości dystrybucji i kierowania, gdyż stanowi odpowiednie uzupełnienie istniejących inicjatyw w zakresie reform ustawodawczych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 część dochodów z podatku od transakcji finansowych powinna być przekazywana do budżetu Unii jako rzeczywiste zasoby własne. Wykorzystanie dochodów z podatku od transakcji finansowych jako zasobów własnych Unii jest możliwe w ramach procedury wzmocnionej współpracy tylko wówczas, jeżeli krajowe wkłady uczestniczących państw członkowskich do budżetu Unii zostaną obniżone o analogiczną kwotę i uniknie się niewspółmiernie wysokich wkładów ze strony uczestniczących państw członkowskich w porównaniu z nieuczestniczącymi państwami członkowskimi. Po wdrożeniu podatku od transakcji finansowych na szczeblu unijnym cała kwota zasobów własnych pochodzących z podatku od transakcji finansowych lub jej część powinna zostać dodana do wkładów krajowych państw członkowskich, a uzyskane w ten sposób nowe środki finansowe należy przeznaczyć na inwestycje europejskie bez konieczności obniżania krajowych wkładów uczestniczących państw członkowskich do budżetu Unii.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)
(1b)  Przed wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych Komisja powinna wykazać, że wzmocniona współpraca nie będzie podważać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Komisja powinna także wykazać, że wzmocniona współpraca nie stanowi przeszkody ani nie powoduje dyskryminacji w handlu między państwami członkowskimi, ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji między nimi. Komisja powinna przedstawić nową szczegółową analizę i ocenę skutków przyjęcia wniosku w sprawie wspólnego podatku od transakcji finansowych w odniesieniu do państw uczestniczących, państw nieuczestniczących, jak i całego rynku wewnętrznego.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Zrealizowanie celów podatku od transakcji finansowych będzie faktycznie możliwe tylko wówczas, jeśli zostanie on wprowadzony na szczeblu globalnym. Dlatego też wzmocniona współpraca 11 państw członkowskich jest tylko pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych na szczeblu Unii, a ostatecznie na szczeblu globalnym. Unia będzie stale popierać wprowadzenie podatku od transakcji finansowych na całym świecie i będzie nalegać na wprowadzenie tej kwestii do porządku obrad grupy G-20 i G-8.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Aby zapobiec zaburzeniom powodowanym przez środki przyjmowane jednostronnie przez uczestniczące państwa członkowskie, pamiętając o wyjątkowo wysokiej mobilności większości odnośnych transakcji finansowych i tym samym aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ważne jest zharmonizowanie na poziomie Unii podstawowych cech PTF w uczestniczących państwach członkowskich. W związku z tym należy unikać zachęt do arbitrażu podatkowego pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi, zaburzeń alokacji pomiędzy rynkami finansowymi w tych państwach, a także możliwości podwójnego opodatkowania lub nieopodatkowania.
(3)   Kilka z 11 uczestniczących państw członkowskich już ustanowiło różnorodne formy PTF lub jest w trakcie ich ustanawiania. Aby zapobiec zaburzeniom powodowanym przez środki przyjmowane jednostronnie przez uczestniczące państwa członkowskie, pamiętając o wyjątkowo wysokiej mobilności większości odnośnych transakcji finansowych i tym samym aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ważne jest zharmonizowanie na poziomie Unii podstawowych cech PTF w uczestniczących państwach członkowskich. W związku z tym należy unikać zachęt do arbitrażu podatkowego pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi, zaburzeń alokacji pomiędzy rynkami finansowymi w tych państwach, a także możliwości podwójnego opodatkowania lub nieopodatkowania.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  W świetle znacznego postępu w zakresie regulacji dotyczących europejskiego rynku finansowego, takich jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 2, dyrektywa 2013/36/UE i niniejsza dyrektywa, uczestniczące państwa członkowskie, które wprowadziły podatek bankowy, z uwagi na niedawny kryzys finansowy powinny przeanalizować konieczność wprowadzania tego rodzaju podatków oraz ich zgodność z zasadami i celami ustawodawstwa Unii i rynku wewnętrznego.
1Dz.U. L 176 z 26.6.2013, s. 1.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 b (nowy)
(3b)  Wszelkie próby harmonizacji podatków od transakcji finansowych w uczestniczących państwach członkowskich nie powinny prowadzić do opodatkowania eksterytorialnego naruszającego potencjalną podstawę opodatkowania nieuczestniczących państw członkowskich.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Aby poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a zwłaszcza uniknąć zaburzeń pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi, PTF powinien zostać nałożony na szeroko określoną grupę instytucji finansowych i transakcji i obowiązywać w odniesieniu do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, w tym produktów strukturyzowanych, zarówno na rynkach regulowanych, jak i w obrocie pozagiełdowym, a także w odniesieniu do zawierania wszystkich umów dotyczących instrumentów pochodnych i do istotnych zmian odnośnych operacji.
(4)  Aby poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a zwłaszcza uniknąć zaburzeń pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi, ograniczyć możliwości dokonywania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego, ryzyko relokacji ryzyka i arbitrażu regulacyjnego, PTF powinien być stosowany w stosunku do szeroko określonej grupy instytucji finansowych i transakcji i obowiązywać w odniesieniu do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, w tym produktów strukturyzowanych, zarówno na rynkach regulowanych, jak i w obrocie pozagiełdowym, a także w odniesieniu do zawierania wszystkich umów dotyczących instrumentów pochodnych, w tym kontraktów na transakcje różnicowe, transakcji w walutach wymienialnych i na rynku walutowym oraz transakcji terminowych o charakterze spekulacyjnym, a także do istotnych zmian odnośnych operacji.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
(8)  Z wyjątkiem zawierania lub istotnej zmiany umów dotyczących instrumentów pochodnych, z zakresu PTF należy wyłączyć transakcje na rynku pierwotnym i transakcje istotne dla obywateli i przedsiębiorstw, takie jak zawieranie umów ubezpieczeniowych, kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne lub usługi płatnicze, tak aby nie ograniczać możliwości pozyskiwania kapitału przez spółki i rządy, a także uniknąć wpływu na gospodarstwa domowe.
(8)  Z wyjątkiem zawierania lub istotnej zmiany umów dotyczących instrumentów pochodnych, z zakresu PTF należy wyłączyć transakcje na rynku pierwotnym i transakcje istotne dla obywateli i przedsiębiorstw, takie jak zawieranie umów ubezpieczeniowych, kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne lub usługi płatnicze, tak aby nie ograniczać możliwości pozyskiwania kapitału przez spółki i rządy, a także uniknąć negatywnego wpływu na gospodarstwa domowe oraz na gospodarkę realną.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)
(13a)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić wyższe stawki opodatkowania pozagiełdowych transakcji finansowych w celu umocnienia pozycji rynków regulowanych, a w szczególności ściśle uregulowanych, kontrolowanych i przejrzystych obrotów na giełdzie, w przeciwieństwie do nieregulowanego, mniej przejrzystego i podlegającego mniejszej kontroli obrotu poza rynkiem regulowanym. Umożliwi to przeniesienie transakcji z rynków o niskim stopniu kontroli lub całkowicie niekontrolowanych na rynki regulowane. Wyższe stawki nie powinny dotyczyć transakcji finansowych na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które przyczyniają się w sposób obiektywny do zmniejszenia ryzyka i w ten sposób służą gospodarce realnej.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  Przedsiębiorstwa niefinansowe w poważnym zakresie dokonują transakcji na rynkach finansowych w celu ograniczenia ryzyka związanego bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Podatek od transakcji finansowych nie powinien mieć zastosowania w stosunku do tych podmiotów, kiedy dokonują takich transakcji. Jeżeli jednak przedsiębiorstwa niefinansowe dokonują transakcji o charakterze spekulacyjnym, które nie mają związku z ograniczaniem ryzyka towarzyszącego ich działalności gospodarczej, należy je traktować jak instytucje finansowe i stosować wobec nich podatek od transakcji finansowych.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 b (nowy)
(15b)  Aby unikanie opodatkowania uczynić przedsięwzięciem związanym z wysokimi kosztami i przynoszącym niewielkie zyski oraz zapewnić lepsze egzekwowanie, zasady siedziby i miejsca emisji należy uzupełnić „zasadą przeniesienia tytułu prawnego”.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 c (nowy)
(15c)  W stosownych przypadkach Komisja powinna rozpocząć negocjacje z państwami trzecimi mające na celu ułatwienie poboru podatku od transakcji finansowych. Komisja powinna również zmienić swoją definicję jurysdykcji niechętnych do współpracy oraz odpowiednio zaktualizować swój plan działania na rzecz walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)  Minimalne stawki opodatkowania powinny być ustalone na poziomie wystarczająco wysokim, aby osiągnąć cel harmonizacyjny wspólnego PTF. Jednocześnie stawki te muszą być wystarczająco niskie, aby zminimalizować ryzyko delokalizacji.
skreślony
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
(19)  Uczestniczące państwa członkowskie powinny być zobowiązane do przyjęcia odpowiednich środków w celu zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.
(19)  Uczestniczące państwa członkowskie powinny być zobowiązane do przyjęcia odpowiednich środków w celu zapobiegania oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania i agresywnemu planowaniu podatkowemu, takiemu jak podstawianie.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)
(19a)  Komisja powołuje grupę roboczą ekspertów (komitet ds. podatku od transakcji finansowych) składającą się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, Komisji, EBC i EUNGiPW w celu oceny skutecznego wdrażania niniejszej dyrektywy i zapobiegania oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania i agresywnemu planowaniu podatkowemu oraz w celu zachowania integralności rynku wewnętrznego. Komitet ds. podatku od transakcji finansowych powinien sprawować nadzór nad transakcjami finansowymi, tak aby wykrywać systemy prowadzące do nadużyć, zgodnie z art. 14, proponować należyte środki przeciwdziałania i w razie potrzeby koordynować ich wdrażanie na szczeblu krajowym. Komitet powinien w pełni wykorzystywać prawo Unii w dziedzinie opodatkowania i regulacji usług finansowych oraz instrumenty współpracy w dziedzinie opodatkowania ustanowione przez organizacje międzynarodowe, w tym OECD i Radę Europy. W razie potrzeby przedstawiciele uczestniczących państw członkowskich powinni być w stanie utworzyć podgrupę zajmującą się kwestiami, które nie dotyczą nieuczestniczących państw członkowskich, a są związane z wdrażaniem podatku od transakcji finansowych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 b (nowy)
(19b)  Państwa członkowskie są zobowiązane do współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania zgodnie z dyrektywą 2011/16/UE oraz do udzielania sobie nawzajem pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń zgodnie z dyrektywą 2010/24/UE.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
(21)  Aby umożliwić przyjęcie bardziej szczegółowych przepisów w niektórych technicznych dziedzinach, dotyczących zobowiązań rejestracyjnych, księgowych, sprawozdawczych oraz innych zobowiązań mających na celu zapewnienie efektywnej zapłaty organom podatkowym należnego PTF oraz, w stosownych przypadkach, ich terminowe dostosowanie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia niezbędnych w tym celu środków. Jest szczególnie istotne, aby Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje w czasie prac przygotowawczych, w tym na poziomie eksperckim. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić terminowe i odpowiednie przekazanie właściwych dokumentów Radzie.
(21)  Aby umożliwić przyjęcie bardziej szczegółowych przepisów w niektórych technicznych dziedzinach, dotyczących zobowiązań rejestracyjnych, księgowych, sprawozdawczych oraz innych zobowiązań mających na celu zapewnienie efektywnej zapłaty organom podatkowym należnego PTF oraz, w stosownych przypadkach, ich terminowe dostosowanie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia niezbędnych w tym celu środków. Jest szczególnie istotne, aby Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje w czasie prac przygotowawczych, w tym na poziomie eksperckim. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
c) zawarcie umów dotyczących instrumentów pochodnych przed kompensowaniem lub rozliczeniem;
c) zawarcie umów dotyczących instrumentów pochodnych, w tym kontraktów różnic kursowych oraz spekulacyjnych transakcji terminowych, przed kompensowaniem lub rozliczeniem;
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)
ca) transakcje w walutach wymienialnych na rynkach walutowych;
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera e
e) umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, umowy udzielenia i zaciągnięcia pożyczek papierów wartościowych;
e) umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, umowy udzielenia i zaciągnięcia pożyczek papierów wartościowych, w tym zamówienia odwołane dokonane podczas przeprowadzania transakcji HFT;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
3a) „emitent długu państwowego” oznacza emitenta długu państwowego zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 236/2012;
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)
3b) „dług państwowy” oznacza dług państwowy zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 236/2012;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)
7a) „rynek na rzecz wzrostu MŚP” oznacza wielostronną platformę obrotu, która jest zarejestrowana jako rynek na rzecz wzrostu MŚP zgodnie z art. 35 dyrektywy [MiFID];
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)
12a) „wykonywanie transakcji z wysoką częstotliwością” oznacza algorytmiczne zawieranie transakcji dotyczących instrumentów finansowych z prędkością, przy której fizyczne opóźnienie mechanizmu przekazywania, anulowania lub modyfikacji zleceń staje się czynnikiem decydującym w czasie potrzebnym na przekazanie instrukcji systemowi obrotu lub na wykonanie transakcji;

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12 b (nowy)
12b) „strategia wykonywania transakcji z wysoką częstotliwością” oznacza strategię zawierania na własny rachunek transakcji instrumentem finansowym wiążącą się z wykonywaniem transakcji z wysoką częstotliwością i wykazującą co najmniej dwie cechy spośród następujących:

(i) wykorzystywanie infrastruktury kolokacyjnej, bezpośredniego dostępu do rynku lub hostingu zapewniającego większą bliskość z infrastrukturą obrotu;
(ii) dzienny obrót portfelem wynoszący co najmniej 50%;
(iii) udział zleceń anulowanych (w tym częściowo anulowanych) przekraczający 20%;
(iv) większość zajmowanych pozycji odwoływana jest tego samego dnia;
(v) ponad 50% zleceń lub transakcji jest wykonywanych w systemach obrotu zapewniających zniżki lub rabaty na zlecenia zapewniające płynność oraz kwalifikuje się do takich rabatów;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2
2.  W przypadku każdej z operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), b), c) oraz e), uznaje się, że zachodzi jedna transakcja finansowa. W przypadku każdej wymiany, o której mowa w lit. d), uznaje się że zachodzą dwie transakcje finansowe. Każda istotna zmiana operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) do e), uznawana jest za nową operację tego samego rodzaju, co pierwotna operacja. Zmiana jest uznawana za istotną, jeśli obejmuje zastąpienie co najmniej jednej ze stron, w przypadku gdy przedmiot lub zakres operacji, w tym jej zakres czasowy, lub uzgodniona zapłata ulegają zmianie, lub jeśli pierwotna operacja podlegałaby większemu podatkowi, gdyby zostałaby zawarta na zmienionych warunkach.
2.  W przypadku każdej z operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), b), c) oraz e), uznaje się, że zachodzi jedna transakcja finansowa. W przypadku każdej wymiany, o której mowa w lit. d), uznaje się że zachodzą dwie transakcje finansowe. Każda istotna zmiana operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) do e), uznawana jest za nową operację tego samego rodzaju, co pierwotna operacja. Zmiana jest uznawana za istotną, jeśli obejmuje zastąpienie co najmniej jednej ze stron, w przypadku gdy przedmiot lub zakres operacji, w tym jej zakres czasowy, lub uzgodniona zapłata ulegają zmianie, lub jeśli pierwotna operacja podlegałaby większemu podatkowi, gdyby zostałaby zawarta na zmienionych warunkach. Żadne odnowienie transakcji przeprowadzanych do celów rozliczeń lub rozrachunków przez partnera centralnego lub inną izbę rozliczeniową lub operatora systemu rozrachunku lub za pośrednictwem systemów interoperacyjnych zdefiniowanych w dyrektywie 98/26/WE nie stanowi istotnej zmiany w rozumieniu niniejszego ustępu.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera d
d) jeżeli średnia roczna wartość transakcji finansowych w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych nie przekracza pięćdziesięciu procent całkowitego średniego rocznego obrotu netto, zdefiniowanego w art. 28 dyrektywy 78/660/EWG, zainteresowane przedsiębiorstwo, instytucja, organ lub osoba mogą, na wniosek, zostać uznane za niebędące lub już niebędące instytucją finansową.
d) jeżeli średnia roczna wartość transakcji finansowych w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych nie przekracza 20% całkowitego średniego rocznego obrotu netto, zdefiniowanego w art. 28 dyrektywy 78/660/EWG, zainteresowane przedsiębiorstwo, instytucja, organ lub osoba mogą, na wniosek, zostać uznane za niebędące lub już niebędące instytucją finansową.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera d a (nowa)
da) przy obliczaniu wskazanych w tym punkcie średnich rocznych wartości transakcji finansowych nie są brane pod uwagę transakcje finansowe dotyczące kontraktów odnoszących się do instrumentów pochodnych niebędących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które spełniają jedno z kryteriów określonych w art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego1
1 Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 11.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  W przypadku wdrożenia podatku od transakcji finansowych w państwach członkowskich spoza grupy 11 uczestniczących państw członkowskich zostanie on wprowadzony w tych państwach członkowskich na wspólnych zasadach.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a
a) partnerów centralnych (CCP), jeśli pełnią funkcję CCP;
a) partnerów centralnych (CCP), jeśli pełnią funkcję CCP, lub innych izb rozliczeniowych, agentów rozrachunkowych lub systemów zdefiniowanych w dyrektywie 98/26/WE, jeśli pełnią funkcję rozliczeniową, łącznie z możliwym odnowieniem lub rozliczeniem;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca) rynku na rzecz wzrostu MŚP;
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c b (nowa)
cb) osoba systematycznie działająca na rynkach finansowych, wykazująca wolę prowadzenia na własny rachunek transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w oparciu o kapitał własny (animator rynku), przy wykonywaniu podstawowej funkcji w odniesieniu do niepłynnych akcji i obligacji, pełniąc rolę podmiotu zapewniającego płynność na rynku zgodnie z definicją zawartą w umowie prawnej między animatorem rynku a zorganizowanym systemem obrotu, gdzie przeprowadzana jest transakcja finansowa, w przypadkach gdy ta transakcja nie jest częścią strategii wykonywania transakcji z wysoką częstotliwością.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
Zgodnie z art. 16 Komisja przyjmuje akty delegowane, w których określone są warunki uznania danego instrumentu finansowego za niepłynny dla celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera g a (nowa)
ga) przekazania praw do dysponowania instrumentem finansowym w charakterze właściciela, a także wszelkich operacji równoważnych wiążących się z przekazaniem ryzyka związanego z instrumentem finansowym między podmiotami z grupy lub podmiotami należącymi do sieci zdecentralizowanych banków, gdy transakcje te przeprowadza się w celu spełnienia wymogu prawnego lub wymogu ostrożnościowej oceny płynności, który został ustanowiony przez prawo krajowe lub unijne.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
ea) jest oddziałem instytucji ustanowionej w uczestniczącym państwie członkowskim zgodnie z lit. c);
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g
g) jest ona stroną, działającą na własny rachunek lub na rachunek innej osoby lub działającą w imieniu strony transakcji, w ramach transakcji finansowej na produkcie strukturyzowanym lub jednym z instrumentów finansowych, o których mowa w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE, wyemitowanych na terytorium tego państwa członkowskiego, z wyjątkiem instrumentów, o których mowa w pkt 4-10 tej sekcji, niepodlegających obrotowi na zorganizowanej platformie.
g) jest ona stroną, działającą na własny rachunek lub na rachunek innej osoby lub działającą w imieniu strony transakcji, w ramach transakcji finansowej na produkcie strukturyzowanym lub jednym z instrumentów finansowych, o których mowa w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE, wyemitowanych na terytorium tego państwa członkowskiego.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Do celów niniejszej dyrektywy uznaje się, że instrument finansowy został wyemitowany na terytorium uczestniczącego państwa członkowskiego, jeśli spełniony jest dowolny z wymienionych poniżej warunków:
a) instrument finansowy jest papierem wartościowym lub instrumentem pochodnym powiązanym z takim papierem wartościowym, a siedziba emitenta papieru wartościowego znajduje się na terytorium uczestniczącego państwa członkowskiego;
b) instrument finansowy jest instrumentem pochodnym innym niż instrument, o którym mowa w lit. a), i jest objęty dopuszczeniem do obrotu na zorganizowanej platformie, a prawem publicznym regulującym obrót w ramach systemów tej platformy jest prawo uczestniczącego państwa członkowskiego;
c) instrument finansowy jest instrumentem finansowym innym niż instrument, o którym mowa w lit. a) i lit. b), i który jest rozliczany przez CCP lub inne izby rozliczeniowe, agentów rozrachunkowych lub systemy zdefiniowanych w dyrektywie 98/26/WE, jeśli prawem regulującym działalność partnera centralnego lub funkcjonowanie danego systemu jest prawo uczestniczącego państwa członkowskiego;
d) instrument finansowy jest instrumentem finansowym innym niż instrument, o którym mowa w lit. a), b) lub c), a prawem obowiązującym w odniesieniu do umowy, na mocy której została przeprowadzona transakcja danym instrumentem finansowym, jest prawo uczestniczącego państwa członkowskiego;
e) instrument finansowy jest instrumentem finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji i co najmniej 50% wartości zabezpieczającej instrument finansowy będący wynikiem sekurytyzacji odnosi się do instrumentów finansowych wyemitowanych przez osobę prawną, która jest zarejestrowana w uczestniczącym państwie członkowskim.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)
Artykuł 4a

Przeniesienie tytułu prawnego

1.  Transakcja finansowa, w odniesieniu do której nie pobrano PTF, uznawana jest za nieskuteczną prawnie i nie skutkuje przeniesieniem tytułu prawnego do instrumentu, którego dotyczy ta transakcja.
2.  Transakcja finansowa, w odniesieniu do której nie pobrano PTF nie kwalifikuje się do rozliczenia centralnego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji1, ani też nie spełnia wymogów dotyczących funduszy własnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
3.  W przypadku automatycznych elektronicznych systemów płatności, niezależnie od tego, czy bierze w nich udział agent rozliczeniowy, czy też nie, organy podatkowe państwa członkowskiego mogą ustanowić system automatycznego elektronicznego poboru PTF oraz wydawania certyfikatów przeniesienia tytułów prawnych.
1 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie
Stawki te nie są niższe niż:

Stawki te wynoszą:

a) 0,1 % w przypadku transakcji finansowych, o których mowa w art. 6;
a) 0,1 % w przypadku transakcji finansowych, o których mowa w art. 6, z wyjątkiem transakcji, o których mowa w pkt 5 art. 2 ust. 1, z terminem płatności do trzech miesięcy;
b) 0,01 % w przypadku transakcji finansowych, o których mowa w art. 7.
b) 0,01 % w przypadku transakcji finansowych, o których mowa w art. 7;
ba) 0,01 % w przypadku transakcji finansowych, o których mowa w pkt 5 art. 2 ust. 1 z terminem płatności do trzech miesięcy;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Nie naruszając przepisów ust. 3, uczestniczące państwa członkowskie stosują w odniesieniu do pozagiełdowych transakcji finansowych, o których mowa w art. 6 i 7, wyższe stawki niż te określone w ust. 2. Tym wyższym stawkom nie podlegają transakcje finansowe związane z pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi, które przyczyniają się w sposób obiektywnie mierzalny do zmniejszenia ryzyka, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 149/2013.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2
2. Zgodnie z art. 16 Komisja może przyjąć akty delegowane określające środki, które mają podjąć uczestniczące państwa członkowskie zgodnie z ust. 1.
2. Zgodnie z art. 16 Komisja przyjmuje akty delegowane określające środki, które mają podjąć uczestniczące państwa członkowskie zgodnie z ust. 1.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi
Komisja może przyjąć akty wykonawcze wprowadzające jednolite metody poboru należnego PTF. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze wprowadzające jednolite metody poboru należnego PTF oraz mające na celu zapobieganie oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania i agresywnemu planowaniu podatkowemu. Państwa członkowskie mogą przyjąć dodatkowe środki. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Obciążenie administracyjne nałożone na organy podatkowe w wyniku wprowadzenia PTF są ograniczane do minimum. W tym celu Komisja Europejska zachęca do współpracy między krajowymi organami podatkowymi.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 6 b (nowy)
6b.  Państwa członkowskie co roku ujawniają Komisji i Eurostatowi wolumen transakcji, od których pobrano wpływy, według rodzajów instytucji. Informacje te są podawane do publicznej wiadomości.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12
Uczestniczące państwa członkowskie przyjmują środki mające na celu zapobieganie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Uczestniczące państwa członkowskie przyjmują środki mające na celu zapobieganie oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania i agresywnemu planowaniu podatkowemu.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)
1.  Komisja powołuje grupę roboczą ekspertów (Komitet ds. PTF) składającą się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, EBC i EUNGiPW w celu wsparcia uczestniczących państw członkowskich w skutecznym wdrażaniu niniejszej dyrektywy i zapobieganiu oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania i agresywnemu planowaniu podatkowemu oraz zachowaniu integralności jednolitego rynku.
2. Komitet ds. . PTF ocenia skuteczne wdrożenie niniejszej dyrektywy, ocenia jej wpływ na rynek wewnętrzny oraz wykrywa systemy unikania zobowiązań podatkowych, w tym niewłaściwe mechanizmy zdefiniowane w art. 14, w celu zaproponowania środków zaradczych, przy wykorzystaniu w pełni, w stosownych przypadkach, prawa Unii w dziedzinie opodatkowania i regulacji usług finansowych oraz instrumentów współpracy w dziedzinie opodatkowania ustanowionych przez organizacje międzynarodowe.
3.  W celu przeprowadzenia oceny w odniesieniu do skutecznego wykonania PTF uczestniczące państwa członkowskie mogą utworzyć podkomitet w ramach komitetu ds. PTF, w którego skład wejdą przedstawiciele uczestniczących państw członkowskich. Podkomitet zajmuje się wyłącznie kwestiami, które nie mają wpływu na nieuczestniczące państwa członkowskie jeśli chodzi o skuteczne wykonywanie PTF.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  Przekazania uprawnień, o którym mowa w art. 11 ust. 2, dokonuje się na czas nieokreślony od daty określonej w art. 19.
2.  Przekazania uprawnień, o którym mowa w art. 11 ust. 2, dokonuje się na czas nieokreślony od daty określonej w art. 21.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4
4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go Radzie.
4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Rada nie wyraziła sprzeciwu w terminie 2 miesięcy od przekazania jej tego aktu lub gdy – przed upływem tego terminu – Rada poinformowała Komisję, że nie wniesie sprzeciwu. Z inicjatywy Rady termin ten przedłuża się o 2 miesiące.
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy – przed upływem tego terminu – zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten przedłuża się o 2 miesiące.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  Co pięć lat i po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszej dyrektywy i, w stosownym przypadku, odpowiedni wniosek.
1.  Co trzy lata i po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszej dyrektywy i, w stosownym przypadku, odpowiedni wniosek.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – akapit drugi
W swoim sprawozdaniu Komisja przeanalizuje przynajmniej wpływ PTF na odpowiednie funkcjonowanie rynku wewnętrznego, rynków finansowych i gospodarki realnej, a także uwzględni postęp w opodatkowaniu sektora finansowego w kontekście międzynarodowym.

W swoim sprawozdaniu Komisja przeanalizuje przynajmniej wpływ PTF na odpowiednie funkcjonowanie rynku wewnętrznego, rynków finansowych i gospodarki realnej, a także uwzględni postęp w opodatkowaniu sektora finansowego w kontekście międzynarodowym. Na podstawie wyników tej analizy zostaną wprowadzone konieczne zmiany.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – akapit drugi a (nowy)
Ponadto Komisja przeprowadza ocenę oddziaływania niektórych postanowień, takich jak właściwy zakres podatku od transakcji finansowych i stawka podatkowa mająca zastosowanie w stosunku do funduszy emerytalnych, należycie uwzględniając różne profile ryzyka i modele biznesowe.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
W przypadku instrumentów, o których mowa w pkt 3a art. 2 ust. 1 stawka, o której mowa w lit. a) art. 9 ust. 2 wynosi 0,05% do dnia 1 stycznia 2017 r.

W przypadku instytucji, o których mowa w lit. f) pkt 8 art. 2 ust. 1, stawka, o której mowa w lit. a) art. 9 ust. 2 wynosi 0,05%, a stawka, o której mowa w lit. b) art. 9 ust. 2 wynosi 0,005% do dnia 1 stycznia 2017 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności