Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0045(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0230/2013

Predložena besedila :

A7-0230/2013

Razprave :

PV 02/07/2013 - 18

Glasovanja :

PV 03/07/2013 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0312

Sprejeta besedila
PDF 481kWORD 47k
Sreda, 3. julij 2013 - Strasbourg
Izvajanje okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije *
P7_TA(2013)0312A7-0230/2013

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2013 o predlogu direktive Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0071),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0049/2013),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za proračun (A7-0230/2013),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj s celovito oceno učinka ter analizo stroškov in koristi dokaže, da bo okrepljeno sodelovanje spoštovalo pristojnosti, pravice in obveznosti držav članic, ki v njem ne sodelujejo;

3.  poziva Komisijo, naj svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Komisija je leta 2011 ugotovila, da na vseh ravneh poteka razprava o dodatni obdavčitvi finančnega sektorja. Vzrok za to razpravo je želja po zagotovitvi, da finančni sektor pošteno in pomembno prispeva h kritju stroškov krize in bo v prihodnosti obdavčen na pravičen način v primerjavi z drugimi sektorji, po preprečevanju pretirano tveganih dejavnosti finančnih institucij, dopolnitvi regulativnih ukrepov, namenjenih izogibanju prihodnjim krizam, in dodatnih prihodkih za splošni proračun ali posebne namene politike.
(1)  Komisija je leta 2011 ugotovila, da na vseh ravneh poteka razprava o dodatni obdavčitvi finančnega sektorja. Vzrok za to razpravo je želja po zagotovitvi, da finančni sektor pošteno in pomembno prispeva h kritju stroškov krize in bo v prihodnosti obdavčen na pravičen način v primerjavi z drugimi sektorji, po preprečevanju pretirano tveganih dejavnosti finančnih institucij, dopolnitvi regulativnih ukrepov, namenjenih izogibanju prihodnjim krizam in zmanjševanju špekulacij, in dodatnih prihodkih za splošni proračun, kar bi med drugim prispevalo k fiskalni konsolidaciji, ali posebne namene politike za doseganje trajnosti in spodbujanje rasti, izobraževanja in zaposlovanja, zlasti mladih. Uvedba davka na finančne transakcije tako kaže na pozitivno zmožnost porazdelitve in upravljanja, saj na primeren način dopolnjuje obstoječe pobude za regulativno reformo.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Glede na sklepe Evropskega sveta z dne 8. februarja 2013 o večletnem finančnem okviru 2014–2020 bi bilo treba del prihodkov od davka na finančne transakcije dodeliti proračunu Unije kot prava lastna sredstva. Uporaba prihodkov iz davka na finančne transakcije kot lastnih sredstev je možna v obliki postopka okrepljenega sodelovanja, če bi se prispevki sodelujočih držav članic v proračun Unije zmanjšali za enak delež in če bi preprečili nesorazmeren delež prispevkov sodelujočih držav članic v primerjavi z nesodelujočimi. Po uvedbi davka na finančne transakcije na ravni Unije bi bilo treba celoten znesek ali del zneska lastnih sredstev iz tega davka dodati nacionalnim prispevkom držav članic, da bi tako zbrali nova sredstva za financiranje evropskih naložb brez zmanjševanja nacionalnih prispevkov sodelujočih držav članic v proračun Unije.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)
(1b)  Pred uvedbo davka na finančne transakcije bi morala Komisija dokazati, da okrepljeno sodelovanje ne bo oslabilo notranjega trga ali gospodarske, socialne in teritorialne kohezije. Komisija bi morala prav tako dokazati, da omenjeni davek ne pomeni ovire ali povzroča diskriminacijo pri trgovini med državami članicami ter ne izkrivlja konkurence med njimi. Komisija bi morala predložiti novo zanesljivo analizo in oceno učinka posledic predloga o skupnem davku na finančne transakcije na sodelujoče in nesodelujoče države članice ter na celoten notranji trg.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Davek na finančne transakcije bo dejansko dosegel svoje cilje, če bo uveden na svetovni ravni. Okrepljeno sodelovanje enajstih držav članic je zato prvi korak v smeri davka na finančne transakcije na ravni Unije in nazadnje na svetovni ravni. Za slednje se bo Unija nenehno zavzemala in spodbujala, da se davek na finančne transakcije umesti v program G-20 in G-8.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Da se ob upoštevanju izjemno visoke mobilnosti večine zadevnih finančnih transakcij prepreči izkrivljanje zaradi enostranskih ukrepov sodelujočih držav članic in s tem izboljša pravilno delovanje notranjega trga, je pomembno, da so osnovne značilnosti davka na finančne transakcije v sodelujočih državah članicah usklajene na ravni Unije. Zato bi bilo treba preprečiti spodbude za davčno arbitražo med sodelujočimi državami članicami, izkrivljanje pri razporeditvi med finančnimi trgi v navedenih državah in možnosti za dvojno obdavčevanje ali neobdavčevanje.
(3)   Več držav članic izmed enajstih sodelujočih je že vzpostavilo ali je v postopku vzpostavljanja ene izmed oblik davka na finančne transakcije. Da se ob upoštevanju izjemno visoke mobilnosti večine zadevnih finančnih transakcij prepreči izkrivljanje zaradi enostranskih ukrepov sodelujočih držav članic in s tem izboljša pravilno delovanje notranjega trga, je pomembno, da so osnovne značilnosti davka na finančne transakcije v sodelujočih državah članicah usklajene na ravni Unije. Zato bi bilo treba preprečiti spodbude za davčno arbitražo med sodelujočimi državami članicami, izkrivljanje pri razporeditvi med finančnimi trgi v navedenih državah in možnosti za dvojno obdavčevanje ali neobdavčevanje.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Glede na to, da ureditev evropskega finančnega trga zelo napreduje, npr. z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/20121, Direktivo 2013/36/EU in to direktivo, bi morale sodelujoče države članice, ki so zaradi zadnje finančne krize uvedle bančne dajatve, preučiti potrebo po tovrstnih dajatvah in njihovo združljivost s pravili in cilji zakonodaje Unije in notranjega trga.
1 UL L 176, 27.6.2013, str. 1.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)
(3b)  Harmonizacija davka na finančne transakcije med sodelujočimi državami članicami ne bi smela povzročiti, da bi ekstrateritorialno obdavčenje posegalo v potencialno davčno osnovo za nesodelujoče države članice.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Izboljšanje delovanja notranjega trga, zlasti preprečevanje izkrivljanj med sodelujočimi državami članicami, zahteva, da se davek na finančne transakcije uporablja za široko zastavljeno skupino finančnih institucij in transakcij, za trgovanje z različnimi finančnimi instrumenti, vključno s strukturiranimi produkti, na organiziranih trgih in prostem trgu ter za sklepanje vseh pogodb na izvedene finančne instrumente in pomembne spremembe zadevnih poslov.
(4)  Izboljšanje delovanja notranjega trga, zlasti preprečevanje izkrivljanj med sodelujočimi državami članicami, zmanjšanje možnosti za davčno goljufijo, davčno utajo in agresivno davčno načrtovanje, tveganje selitev tveganj in regulatorne arbitraže zahtevajo, da bi se moral davek na finančne transakcije uporabljati za široko zastavljeno skupino finančnih institucij in transakcij, za trgovanje z različnimi finančnimi instrumenti, vključno s strukturiranimi produkti, na organiziranih trgih in prostem trgu ter za sklepanje vseh pogodb na izvedene finančne instrumente, vključno s pogodbami za razlike in špekulativnimi terminskimi transakcijami, ter pomembne spremembe zadevnih poslov.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Z izjemo sklepanja pogodb na izvedene finančne instrumente ali pomembnih sprememb teh pogodb, bi bilo treba trgovanje na primarnih trgih in transakcije, ki so pomembne za državljane in podjetja, kot so sklepanje zavarovalnih pogodb, najemanje stanovanjskih kreditov, posojila za nakup ali plačilne storitve, izključiti s področja uporabe davka na finančne transakcije, da se ne ogrozi zbiranje kapitala s strani družb in vlad ter se preprečijo učinki na gospodinjstva.
(8)  Z izjemo sklepanja pogodb na izvedene finančne instrumente ali pomembnih sprememb teh pogodb, bi bilo treba trgovanje na primarnih trgih in transakcije, ki so pomembne za državljane in podjetja, kot so sklepanje zavarovalnih pogodb, najemanje stanovanjskih kreditov, posojila za nakup ali plačilne storitve, izključiti s področja uporabe davka na finančne transakcije, da se ne ogrozi zbiranje kapitala s strani družb in vlad ter da se preprečijo negativni učinki na gospodinjstva in realno gospodarstvo.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Države članice bi morale, da bi okrepile položaj reguliranih trgov in zlasti borznega trgovanja, ki je strogo regulirano, nadzorovano in pregledno, v primerjavi z nereguliranim, manj nadzorovanim in preglednim trgovanjem OTC, uporabljati višje davčne stopnje za transakcije OTC. To bo omogočilo dejanski prenos trgovanja s slabo reguliranih ali nereguliranih trgov na regulirane trge. Višje stopnje se ne bi smele uporabljati za finančne transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, kadar slednji objektivno zmanjšujejo tveganja in torej služijo realnemu gospodarstvu.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  Nefinančna podjetja izvedejo veliko transakcij na finančnih trgih in tako zmanjšujejo tveganja, neposredno povezana s svojo poslovno dejavnostjo. Za te institucije davek na finančne transakcije ne bi smel veljati, kadar izvajajo te transakcije. Kadar pa nefinančna podjetja izvajajo špekulativne transakcije, ki niso povezane z zmanjševanjem tveganj pri svojem poslovanju, bi jih bilo treba obravnavati kot finančne institucije, davek na finančne transakcije pa bi moral zanje veljati.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)
(15b)  Da bi izogibanje davkov postala dejavnost, povezana z visokimi stroški in majhnim dobičkom, bi bilo treba načelo stalnega prebivališča oziroma sedeža in načelo izdaje dopolniti z načelom prenosa lastninske pravice.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 15 c (novo)
(15c)  Kadar je to ustrezno, bi morala Komisija za lažje pobiranje davka na finančne transakcije začeti pogajanja s tretjimi državami. Komisija bi prav tako morala revidirati svojo opredelitev izraza „nekooperativne jurisdikcije“ in ustrezno posodobiti svoj akcijski načrt proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 16
(16)  Najmanjše davčne stopnje bi bilo treba določiti na dovolj visoki ravni, da se izpolni cilj uskladitve skupnega davka na finančne transakcije. Hkrati morajo biti dovolj nizke, da se zmanjša tveganje za selitev.
črtano
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 19
(19)  Da se preprečijo davčne goljufije in utaje, bi bilo treba od sodelujočih držav članic zahtevati, da sprejmejo potrebne ukrepe.
(19)  Da se preprečijo davčne goljufije, davčne utaje in agresivno davčno načrtovanje, npr. z nadomeščanjem, bi bilo treba od sodelujočih držav članic zahtevati, da sprejmejo potrebne ukrepe.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)
(19a)  Komisija bi morala ustanoviti strokovno delovno skupino (odbor za davek na finančne transakcije), ki bi jo sestavljali predstavniki vseh držav članic, Komisije, Evropske centralne banke in Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (ESMA) in ki bi ocenjevala učinkovito izvajanje te direktive, preprečevala davčne goljufije, davčne utaje in agresivno davčno načrtovanje ter ohranjala celovitost notranjega trga. Odbor za davek na finančne transakcije bi moral nadzorovati finančne transakcije in odkrivati zlorabe, opredeljene v členu 14, ustrezno predlagati protiukrepe in po potrebi usklajevati njihovo izvajanje na nacionalni ravni. Odbor za davek na finančne transakcije bi moral v celoti izkoristiti zakonodajo Unije na področju obdavčitve in regulacije finančnih storitev ter instrumente za sodelovanje v davčnih zadevah, ki so jih vzpostavile mednarodne organizacije, vključno z OECD in Svetom Evrope. Po potrebi bi moralo biti predstavnikom sodelujočih držav članic omogočeno, da ustanovijo podskupino za reševanje vprašanj v zvezi z izvajanjem davka na finančne transakcije, ki ne zadevajo nesodelujočih držav članic.
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 19 b (novo)
(19b)  Za države članice velja obveznost upravnega sodelovanja na področju obdavčitve v skladu z Direktivo 2011/16/EU in obveznost vzajemne pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi v skladu z Direktivo 2010/24/EU.
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 21
(21)  Da bi se omogočilo sprejetje podrobnejših pravil na nekaterih tehničnih področjih v zvezi z obveznostmi glede registracije, obračunavanja, poročanja in drugimi obveznostmi, katerih cilj je zagotoviti, da je davek na finančne transakcije, plačljiv davčnim organom, dejansko plačan, in po potrebi njihova pravočasna prilagoditev, bi bilo treba v zvezi z določanjem potrebnih ukrepov Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti pravočasno in ustrezno predložitev pomembnih dokumentov Svetu.
(21)  Da bi se omogočilo sprejetje podrobnejših pravil na nekaterih tehničnih področjih v zvezi z obveznostmi glede registracije, obračunavanja, poročanja in drugimi obveznostmi, katerih cilj je zagotoviti, da je davek na finančne transakcije, plačljiv davčnim organom, dejansko plačan, in po potrebi njihova pravočasna prilagoditev, bi bilo treba v zvezi z določanjem potrebnih ukrepov Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.
Sprememba 19
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
(c) sklenitev pogodbe na izvedene finančne instrumente pred pobotom ali poravnavo;
(c) sklenitev pogodbe na izvedene finančne instrumente, vključno s pogodbami za razliko in špekulativnimi terminskimi transakcijami, pred pobotom ali poravnavo;
Sprememba 20
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)
(ca) promptne valutne transakcije na deviznih trgih;
Sprememba 21
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka e
(e) pogodbo o začasni prodaji, pogodbo začasnem nakupu, pogodbo o posoji vrednostnih papirjev in pogodbo o izposoji vrednostnih papirjev;
(e) pogodbo o začasni prodaji, pogodbo o začasnem nakupu, pogodbo o posoji vrednostnih papirjev in pogodbo o izposoji vrednostnih papirjev, vključno s preklicanimi naročili, izdanimi v okviru visokofrekvenčnega trgovanja;
Sprememba 22
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
(3a) „izdajatelj državnega vrednostnega papirja“ pomeni izdajatelja državnega vrednostnega papirja, kakor je opredeljen v točki (d) člena 2(1) Uredbe (EU) št. 236/2012;
Sprememba 23
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)
(3b) „državni vrednostni papir“ pomeni državni vrednostni papir, kakor je opredeljen v točki (f) člena 2(1) Uredbe (EU) št. 236/2012;
Sprememba 24
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
(7a) „zagonski trg MSP“ pomeni večstranski sistem trgovanja (MTF), ki je v skladu s členom 35 Direktive o trgih finančnih instrumentov [MiFID] registriran kot zagonski trg MSP;
Sprememba 25
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)
(12a) „visokofrekvenčno trgovanje“ je algoritemsko trgovanje s finančnimi instrumenti pri hitrostih, kjer fizični zamik mehanizma za posredovanje, preklic ali spremembo naročil postane odločilni dejavnik v času, ki je potreben za posredovanje navodila mestu trgovanja ali za izvedbo transakcije;
Sprememba 26
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 b (novo)
(12b) „strategija visokofrekvenčnega trgovanja“ je strategija trgovanja za poslovanje s finančnimi instrumenti za svoj račun, ki vključuje visokofrekvenčno trgovanje in ima najmanj dve izmed naslednjih značilnosti:
(i) uporablja mehanizme kolokacije, neposredni dostop do trga ali gostovanje v bližini;
(ii) povezana je z dnevnim prometom portfelja v višini najmanj 50 %;
(iii) delež preklicanih naročil (vključno z delnimi preklici) presega 20 %;
(iv) večina vzpostavljenih pozicij je odpravljena istega dne;
(v) več kot 50 % naročil ali poslov nastane na mestih trgovanja, ki nudijo popuste ali rabate za naročila, ki zagotavljajo likvidnost in so upravičena do takih rabatov.
Sprememba 27
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2
2.  Za vse posle iz točk (a), (b), (c) in (e) odstavka 1(2) se šteje, da privedejo do ene same finančne transakcije. Za vsako izmenjavo iz točke (d) istega odstavka se šteje, da privede do dveh finančnih transakcij. Za vsako pomembno spremembo poslov iz točk (a) do (e) odstavka 1(2) se šteje, da je nov posel, ki je iste vrste kot prvotni posel. Sprememba šteje kot pomembna zlasti, če vključuje nadomestitev vsaj ene stranke, če se predmet ali okvir posla, vključno s časovnim okvirom, ali dogovorjeno nadomestilo spremenijo ali če bi bil za prvotni posel odmerjen višji davek, če bi bil sklenjen v skladu s spremenjenimi pogoji.
2.  Za vse posle iz točk (a), (b), (c) in (e) odstavka 1(2) se šteje, da privedejo do ene same finančne transakcije. Za vsako izmenjavo iz točke (d) istega odstavka se šteje, da privede do dveh finančnih transakcij. Za vsako pomembno spremembo poslov iz točk (a) do (e) odstavka 1(2) se šteje, da je nov posel, ki je iste vrste kot prvotni posel. Sprememba šteje kot pomembna zlasti, če vključuje nadomestitev vsaj ene stranke, če se predmet ali okvir posla, vključno s časovnim okvirom, ali dogovorjeno nadomestilo spremenijo ali če bi bil za prvotni posel odmerjen višji davek, če bi bil sklenjen v skladu s spremenjenimi pogoji. Novacija transakcij, ki jo za namen kliringa ali poravnave opravi centralna nasprotna stranka ali druga klirinška hiša ali operater sistemov poravnave ali interoperabilni sistemi, kakor so opredeljeni v Direktivi 98/26/ES, se ne šteje kot pomembna sprememba iz tega odstavka.
Sprememba 28
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka d
(d) če povprečna letna vrednost finančnih transakcij v dveh zaporednih koledarskih letih ne preseže petdeset odstotkov skupnih povprečnih čistih letnih prihodkov od prodaje, kot so opredeljeni v členu 28 Direktive 78/660/EGS, so zadevno podjetje, institucija, organ ali oseba upravičeni, da se na njihovo zahtevo obravnavajo, kot da niso oziroma niso več finančna institucija.
(d) če povprečna letna vrednost finančnih transakcij v dveh zaporednih koledarskih letih ne preseže 20 % skupnih povprečnih čistih letnih prihodkov od prodaje, kot so opredeljeni v členu 28 Direktive 78/660/EGS, so zadevno podjetje, institucija, organ ali oseba upravičeni, da se na njihovo zahtevo obravnavajo, kot da niso oziroma niso več finančna institucija.
Sprememba 29
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka d a (novo)
(da) izračunu povprečne letne vrednosti finančnih transakcij iz navedene točke ne upošteva finančne transakcije v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki niso OTC in ki izpolnjujejo enega izmed pogojev iz člena 10 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS1.
1UL L 52, 23.2.2013, str. 11.
Sprememba 30
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Če se davek na finančne transakcije izvaja v drugih državah članicah, razen v enajstih sodelujočih državah članicah, bo nanje vzajemno razširjen.
Sprememba 31
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka a
(a) centralne nasprotne stranke, kadar opravljajo funkcijo centralne nasprotne stranke;
(a) centralne nasprotne stranke, kadar opravljajo funkcijo centralne nasprotne stranke, ali druge klirinške hiše ali posrednike za poravnavo ali sisteme poravnave ali interoperabilne sisteme, kakor so opredeljeni v Direktivi 98/26/ES, kadar opravljajo svojo dejavnost kliringa, vključno z morebitno novacijo, ali poravnave;
Sprememba 32
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)
(ca) zagonske trge MSP;
Sprememba 33
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka cb (novo)
(cb) osebo, ki kontinuirano nastopa na finančnih trgih kot pripravljena na poslovanje za svoj račun s kupovanjem in prodajanjem finančnih instrumentov v breme svojega lastnega kapitala (vzdrževalec trga), ko v vlogi zagotovitelja likvidnosti, kakor je opredeljen v dogovoru med vzdrževalcem trga in organiziranim mestom trgovanja, kjer se izvede finančna transakcija, opravlja bistveno funkcijo v zvezi z nelikvidnimi obveznicami in vrednostnimi papirji in ko ta transakcija ni del strategije visokofrekvenčnega trgovanja.
Sprememba 34
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 16, v katerih opredeli pogoje, v skladu s katerimi se finančni instrument šteje za nelikvidnega za namene te direktive.

Sprememba 35
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4 – točka g a (novo)
(ga) prenos pravice do razpolaganja s finančnim instrumentom kot lastnik in druge enakovredne dejavnosti, ki vključujejo prenos tveganja v zvezi s finančnim instrumentom med subjekti skupine ali med subjekti mreže decentraliziranih bank, kadar se ti prenosi izvajajo za namene izpolnjevanja zakonske ali bonitetne likvidnostne zahteve, ki jo določa nacionalno pravo ali pravo Unije;
Sprememba 36
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo)
(ea) je podružnica institucije, ki ima sedež v sodelujoči državi članici v skladu s točko (c);
Sprememba 37
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka g
(g) je stranka, ki deluje za lasten račun ali za račun druge osebe ali deluje v imenu stranke v transakciji, v finančni transakciji s strukturiranim produktom ali z enim od finančnih instrumentov iz oddelka C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, izdanim na ozemlju navedene države članice, z izjemo instrumentov iz točk (4) do (10) navedenega oddelka, s katerimi se ne trguje na platformi za organizirano trgovanje.
(g) je stranka, ki deluje za lastni račun ali za račun druge osebe ali deluje v imenu stranke v transakciji, v finančni transakciji s strukturiranim produktom ali z enim od finančnih instrumentov iz oddelka C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, izdanim na ozemlju navedene države članice.
Sprememba 38
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)
2a.  V tej direktivi se šteje, da je finančni instrument izdan na ozemlju sodelujoče države članice, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:
(a) gre za vrednostni papir ali izvedeni finančni instrument, povezan s takšnim vrednostnim papirjem, pri čemer se registrirani sedež izdajatelja nahaja v zadevni državi članici;
(b) gre za izvedeni finančni instrument, razen tistih iz točke (a), ki je uvrščen v trgovanje na platformi za organizirano trgovanje, pri čemer je javno pravo, ki ureja trgovanje, ki poteka v skladu s sistemi platforme, pravo zadevne države članice;
(c) gre za finančni instrument, razen tistih iz točke (a) ali točke (b), ki je predmet kliringa prek centralne nasprotne stranke ali drugih klirinških hiš ali posrednikov za poravnave, kakor so opredeljeni v Direktivi 98/26/ES, kadar je pravo, ki ureja centralno nasprotno stranko ali zadevni sistem, pravo zadevne države članice;
(d) gre za finančni instrument, razen tistih iz točk (a), (b) ali (c), pri čemer je pravo, ki se uporablja v zvezi s pogodbo, v skladu s katero je bila opravljena transakcija z zadevnim finančnim instrumentom, pravo zadevne države članice;
(e) gre za strukturiran instrument, pri katerem se vsaj 50 % vrednosti sredstev, ki predstavljajo osnovo strukturiranega instrumenta, nanaša na finančne instrumente, ki jih je izdala pravna oseba, registrirana v sodelujoči državi članici.
Sprememba 39
Predlog direktive
Člen 4 a (novo)
Člen 4a

Prenos lastninske pravice

1.  Finančna transakcija, ki se ne obdavči z davkom na finančne transakcije, je pravno neizvršljiva in se po njej ne izvede prenos lastninske pravice do osnovnega finančnega instrumenta.
2.  Šteje se, da finančna transakcija, ki se ne obdavči z davkom na finančne transakcije, ne izpolnjuje zahtev za centralni kliring iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov1 ali zahtev o kapitalski ustreznosti iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja.
3.  Za avtomatske elektronske plačilne sisteme ob ali brez prisotnosti posrednika pri poravnavi plačil lahko davčni organi države članice vzpostavijo avtomatski elektronski sistem za pobiranje davka na finančne transakcije in izdajo potrdil o prenosu lastninskih pravic.
1 UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
Sprememba 40
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2
Te stopnje niso nižje od:

Te stopnje so:

(a) 0,1 % za finančne transakcije iz člena 6;
(a) 0,1 % za finančne transakcije iz člena 6, razen transakcij iz točke 5 člena 2(1) z zapadlostjo do treh mesecev;
(b) 0,01 % za finančne transakcije iz člena 7.
(b) 0,01 % za finančne transakcije iz člena 7;
(ba) 0,01 % za finančne transakcije iz točke 5 člena 2(1) z zapadlostjo do treh mesecev;
Sprememba 41
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Ne glede na odstavek 3 sodelujoče države članice za finančne transakcije OTC iz členov 6 in 7 uporabijo stopnjo, ki je višja od stopnje iz odstavka 2. Za finančne transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, ki objektivno merljivo zmanjšujejo tveganja, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 149/2013, ne velja navedena višja stopnja.
Sprememba 42
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2
2.  Komisija lahko v skladu s členom 16 sprejme delegirane akte, s katerimi se opredelijo ukrepi, ki jih v skladu z odstavkom 1 sprejmejo sodelujoče države članice.
2.  Komisija v skladu s členom 16 sprejme delegirane akte, s katerimi se opredelijo ukrepi, ki jih v skladu z odstavkom 1 sprejmejo sodelujoče države članice.
Sprememba 43
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 – pododstavek 2
Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki določajo enotne metode za pobiranje dolgovanega davka na finančne transakcije. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 18(2).

Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo enotne metode za pobiranje dolgovanega davka na finančne transakcije in preprečevanje davčnih goljufij in utaj ter agresivnega davčnega načrtovanja. Države članice lahko sprejmejo dodatne ukrepe. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 18(2).

Sprememba 44
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6 a (novo)
6a.  Upravna obremenitev za davčne organe zaradi uvedbe davka na finančne transakcije je čim manjša. V ta namen Komisija spodbuja sodelovanje med nacionalnimi davčnimi organi.
Sprememba 45
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6 b (novo)
6b.  Države članice vsako leto Komisiji in Eurostatu sporočijo obseg transakcij, pri katerih so bili zbrani prihodki, glede na vrsto institucije. Te podatke objavijo.
Sprememba 46
Predlog direktive
Člen 12
Sodelujoče države članice sprejmejo ukrepe za preprečevanje davčnih goljufij in davčnih utaj.

Sodelujoče države članice sprejmejo ukrepe za preprečevanje davčnih goljufij, davčnih utaj in agresivnega davčnega načrtovanja.

Sprememba 47
Predlog direktive
Člen 15 a (novo)
1.  Komisija ustanovi strokovno delovno skupino (Odbor za davek na finančne transakcije), ki jo sestavljajo predstavniki vseh držav članic EU, Komisije, ECB in ESMA in ki sodelujočim državam članicam pomaga pri učinkovitem izvajanju te direktive, preprečevanju davčnih goljufij, davčnih utaj in agresivnega davčnega načrtovanja ter pri ohranjanju celovitosti notranjega trga.
2.  Odbor za davek na finančne transakcije ocenjuje dejansko izvajanje te direktive in učinke na notranji trg, odkriva sheme izogibanja davkom, vključno z zlorabami, kot so opredeljene v členu 14, da bi lahko predlagal ustrezne protiukrepe, pri čemer po potrebi dosledno upošteva zakonodajo Unije na področju obdavčitve in regulacije finančnih storitev ter instrumente za sodelovanje v davčnih zadevah, ki so jih vzpostavile mednarodne organizacije.
3.  Da bi se ocenilo stanje v zvezi z dejanskim izvajanjem davka na finančne transakcije v sodelujočih državah članicah, se lahko ustanovi pododbor tega odbora, ki vključuje predstavnike sodelujočih držav članic. Pododbor je pristojen le za vprašanja , ki ne zadevajo držav članic, ki ne sodelujejo pri dejanskem izvajanju davka na finančne transakcije.
Sprememba 48
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2
2.  Pooblastilo iz člena 11(2) se prenese za nedoločen čas od datuma iz člena 19.
2.  Pooblastilo iz člena 11(2) se prenese za nedoločen čas od datuma iz člena 21.
Sprememba 49
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3
3.  Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila iz člena 11(2). S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.
3.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila iz člena 11(2). S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Na veljavnost katerih koli že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.
Sprememba 50
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4
4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem uradno obvesti Svet.
4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
Sprememba 51
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5
5.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s členoma 11(2), začnejo veljati le, če Svet temu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila o navedenem aktu ne nasprotuje ali če pred iztekom navedenega roka Svet uradno obvesti Komisijo, da ne namerava nasprotovati sprejetju akta. Ta rok se na pobudo Sveta podaljša za dva meseca.
5.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 11(2), začnejo veljati le, če Evropski parlament ali Svet temu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila o navedenem aktu ne nasprotuje ali če pred iztekom navedenega roka tako Evropski parlament kot Svet uradno obvestita Komisijo, da ne nameravata nasprotovati sprejetju akta. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 52
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1
1.  Komisija vsakih pet let in prvič do 31. decembra 2016 Svetu predloži poročilo o uporabi te direktive in, kjer je primerno, predlog.
1.  Komisija vsaka tri leta in prvič do 31. decembra 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te direktive in, kjer je primerno, predlog.
Sprememba 53
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2
V navedenem poročilu Komisija vsaj preuči vpliv davka na finančne transakcije na pravilno delovanje notranjega trga, finančnih trgov in realnega gospodarstva ter upošteva napredek na področju obdavčevanja finančnega sektorja na mednarodni ravni.

V navedenem poročilu Komisija vsaj preuči vpliv davka na finančne transakcije na pravilno delovanje notranjega trga, finančnih trgov in realnega gospodarstva ter upošteva napredek na področju obdavčevanja finančnega sektorja na mednarodni ravni. Na podlagi rezultatov te preučitve se opravijo potrebne prilagoditve.

Sprememba 54
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)
Poleg tega Komisija oceni učinek nekaterih določb, kot sta ustreznost področja uporabe davka na finančne transakcije in stopnja obdavčitve v primeru pokojninskih skladov, pri čemer upošteva različne profile tveganja in poslovne modele.

Sprememba 55
Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
Do 1. januarja 2017 je za instrumente iz točke 3a člena 2(1) stopnja iz točke a člena 9(2) 0,05 %.

Do 1. januarja 2017 je za institucije iz točke 8(f) člena 2(1) stopnja iz točke a člena 9(2) 0,05 %, stopnja iz točke b člena 9(2) pa 0,005 %.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov