Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0190(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0237/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0237/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/07/2013 - 8.6
CRE 03/07/2013 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0313

Hyväksytyt tekstit
PDF 201kWORD 23k
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Euron käyttöönottaminen Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 *
P7_TA(2013)0313A7-0237/2013

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 (COM(2013)0345 – C7-0183/2013 – 2013/0190(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0345),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen Latvian lähentymiskehityksen arvioinnista 2013 (COM(2013)0341) sekä Euroopan keskuspankin kesäkuussa 2013 antaman lähentymisraportin Latviasta,

–  ottaa huomioon komission kertomukseen Latvian lähentymiskehityksen arvioinnista 2013 liitetyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2013)0196),

–  ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman euroalueen laajentumisesta(1),

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman parlamentin kuulemisprosessin parantamisesta euroalueen laajentumisen yhteydessä(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0183/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 83 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0237/2013),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 140 artiklassa määrätään kestävän lähentymisen korkean tason saavuttamisesta viittaamalla siihen, missä määrin kukin jäsenvaltio on täyttänyt seuraavat arviointiperusteet: hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen, kestävä julkistalouden tilanne, valuuttakurssimekanismissa määrättyjen tavanomaisten vaihteluvälien noudattaminen ja jäsenvaltion saavuttaman lähentymisen ja jäsenvaltion Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmään osallistumisen pysyvyys, sellaisena kuin se ilmenee pitkän aikavälin korkokantojen tasossa (Maastrichtin kriteerit);

B.  ottaa huomioon, että Latvia täyttää Maastrichtin kriteerit SEUT-sopimuksen 140 artiklan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyn lähentymisperusteita koskevan pöytäkirjan N:o 13 mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että esittelijä on vieraillut Latviassa arvioidakseen maan valmiuden liittyä euroalueeseen;

D.  ottaa huomioon, että latvialaiset ovat ponnistelleet kovasti rahoituskriisin voittamiseksi ja ovat onnistuneet palaamaan kilpailukyvyn ja kasvun tielle;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  kannattaa euron käyttöön ottamista Latviassa 1. tammikuuta 2014;

3.  toteaa, että komissio ja Euroopan keskuspankki (EKP) tekivät arvion tilanteessa, jossa monien muiden jäsenvaltioiden mahdollisuudet nimelliseen lähentymiseen olivat heikentyneet maailmanlaajuisen rahoituskriisin takia ja joka oli etenkin aiheuttanut inflaatioprosentin merkittävän syklisen alenemisen;

4.  panee erityisesti merkille, että maailmanlaajuinen rahoituskriisi on aiheuttanut Latviassa paljon köyhyyttä ja työttömyyttä sekä vaikuttanut kielteisesti väestökehitykseen; kehottaa päättäväisesti Latviaa ja sen kumppanimaita unionissa soveltamaan tiukkoja normeja makrotason valvontaan, jotta vältetään sellaisia kestämättömiä pääomavirtoja ja luotonannon kasvua, joita ilmeni ennen kriisiä;

5.  toteaa, että Latvia täyttää kriteerit Latvian hallituksen ja Latvian kansalaisten päättäväisten, uskottavien ja kestävien ponnistelujen ansiosta; toteaa, että makrotalous- ja rahoitustilanteen kokonaisvaltainen kestävyys edellyttää sellaisten tasapainotettujen ja kauaskantoisten uudistusten toteuttamista, joissa yhdistetään kurinalaisuus solidaarisuuteen ja pitkän aikavälin kestäviin investointeihin sekä Latviassa että koko talous- ja rahaliitossa;

6.  ottaa huomioon, että EKP totesi vuonna 2013 antamassaan lähentymisraportissa olevansa jonkin verran huolissaan Latvian taloudellisen lähentymisen kestävyydestä pitkällä aikavälillä; painottaa erityisesti seuraavia kyseiseen raporttiin sisältyviä lausuntoja ja suosituksia:

   rahaliittoon liittyminen merkitsee rahapoliittisista ja valuutan vaihtoon liittyvistä välineistä luopumista ja edellyttää suurempaa sisäistä joustavuutta ja kestävyyttä; viranomaisten olisi siksi pohdittava, miten niiden käytettävissä olevia suhdanteita tasaavia vaihtoehtoisia politiikan välineitä voitaisiin vuodesta 2009 lähtien toteutettujen toimien lisäksi edelleen vahvistaa;
   Latvian on jatkettava laaja-alaista julkisen talouden vakauttamista vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvien vaatimusten mukaisesti sekä pantava täytäntöön finanssipoliittiset säännökset, joiden avulla voidaan vastedes välttää paluu prosykliseen politiikkaan;
   vahvempien institutionaalisten puitteiden tarve sekä se tosiasia, että vaikka harmaa talous on vähenemässä, sen arvioidaan kuitenkin edelleen olevan melko laajaa, eivät merkitse vain julkisten tulojen menetyksiä vaan myös vääristävät kilpailua, heikentävät Latvian kilpailukykyä sekä vähentävät Latvian houkuttelevuutta ulkomaisten suorien investointien kohdemaana ja vaikuttavat siten kielteisesti pitkän aikavälin investointeihin ja tuottavuuteen; katsoo, että nämä huolenaiheet on otettava vakavasti, erityisesti jos nykyiset inflaatiota ja rahoitusvirtoja koskevat suuntaukset muuttuvat päinvastaisiksi; katsoo kuitenkin, etteivät ne muuta myönteistä kokonaisarviota euron käyttöönotosta Latviassa;

7.  kehottaa Latvian hallitusta jatkamaan varovaista finanssipolitiikkaansa sekä yleisemmin vakauteen tähtäävää politiikkaansa ja varautumaan siten tulevaan makrotaloudelliseen epätasapainoon ja hintavakauden vaarantumiseen; kehottaa sitä lisäksi korjaamaan komission varoitusmekanismia koskevassa raportissa mainitseman epätasapainon; toteaa, että hintojen vakaus Latviassa riippuu suuresti raaka-aineiden hintojen dynamiikasta, koska energian käyttö ei ole tehokasta ja koska suuri osa energiasta on yhdestä lähteestä saatua tuontienergiaa, joka on osa maan kuluttajahintakoria; kehottaa Latvian hallitusta korjaamaan tämän asiaintilan ja tehostamaan toimiaan kaikkien Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;

8.  on huolestunut siitä, että euron käyttöönoton kannatus on vähäistä latvialaisten keskuudessa; kehottaa Latvian hallitusta ja viranomaisia kommunikoimaan aktiivisemmin kansalaisten kanssa, jotta euron käyttöönotolle varmistetaan laajempi yleinen hyväksyntä; kehottaa Latvian hallitusta ja viranomaisia jatkamaan tiedotus- ja viestintäkampanjaansa kaikkien Latvian kansalaisten saavuttamiseksi;

9.  kehottaa Latvian hallitusta puuttumaan rakenteellisiin puutteisiin työmarkkinoilla toteuttamalla asianmukaisia rakenne- ja koulutusuudistuksia; kehottaa Latvian hallitusta puuttumaan erityisesti köyhyyteen ja kasvaviin tuloeroihin;

10.  antaa tunnustusta sille, että Latvian pankkisektori on ollut vakaa kolmen viime vuoden ajan; huomauttaa kuitenkin, että pankkien liiketoimintamalliin kohdistui vakavia haasteita maailmanlaajuisen rahoituskriisin ensimmäisessä vaiheessa; korostaa, että Latvian rahoitusjärjestelmän romahtaminen vältettiin vain EU:lta ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta saadun tukipaketin ansiosta; pitää myönteisinä viimeaikaisia uudistuksia, joilla pyritään vahvistamaan niihin latvialaisiin pankkeihin sovellettavaa sääntelyä, joilla on ulkomailla asuvien henkilöiden talletuksia (NRD-pankit); kehottaa Latvian viranomaisia varmistamaan, että näitä pankkeja valvotaan tarkasti ja että toteutetaan asianmukaisia lisätoimia riskien hallitsemiseksi; kehottaa lisäksi Latvian viranomaisia olemaan varuillaan pankkien varojen ja vastuiden maturiteettirakenteissa mahdollisesti ilmenevän epätasapainon suhteen, koska se voi olla uhka finanssipoliittiselle vakaudelle;

11.  kehottaa Latvian viranomaisia jatkamaan nykyisiä käytännön valmisteluja sujuvan euroon siirtymisen varmistamiseksi; kehottaa Latvian hallitusta luomaan asianmukaisia valvontamekanismeja sen varmistamiseksi, että euron käyttöönoton varjolla ei nosteta hintoja;

12.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

13.  pitää valitettavana, että aikataulu, jossa parlamenttia on pyydetty antamaan lausunto SEUT:n 140 artiklan mukaisesti, on erittäin tiukka; pyytää komissiota ja niitä jäsenvaltioita, jotka aikovat ottaa käyttöön euron, laatimaan asianmukaisen aikataulun, jotta parlamentin on mahdollista antaa laajempaan ja osallistavampaan keskusteluun perustuva lausunto;

14.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille, euroryhmälle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
(2) EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 251.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö