Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0190(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0237/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0237/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 03/07/2013 - 8.6
CRE 03/07/2013 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0313

Elfogadott szövegek
PDF 226kWORD 24k
2013. július 3., Szerda - Strasbourg
Az euró Lettország általi, 2014. január 1-jei bevezetése *
P7_TA(2013)0313A7-0237/2013

Az Európai Parlament 2013. július 3-i jogalkotási állásfoglalása az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0345 – C7-0183/2013 – 2013/0190(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0345),

–  tekintettel a Bizottság 2013. évi konvergenciajelentésére (COM(2013)0341) és az Európai Központi Bank (EKB) 2013. júniusi, Lettországról szóló konvergenciajelentésére,

–  tekintettel a Bizottság 2013. évi konvergenciajelentését kísérő bizottsági munkadokumentumra (SWD(2013)0196),

–  tekintettel az euróövezet kibővítéséről szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Parlamenttel az euróövezet bővítése témájában folytatott konzultáció módszerének javításáról szóló 2007. június 20-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0183/2013),

–  tekintettel eljárási szabályzata 83. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0237/2013),

A.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikke a fenntartható konvergencia magas fokának elérését ahhoz köti, hogy a tagállamok milyen mértékben feleltek meg a következő kritériumoknak: az árstabilitás magas fokának elérése; az állam pénzügyi helyzetének fenntarthatósága; az árfolyam-mechanizmus által előírt normál ingadozási sávok betartása; a tagállam által elért konvergencia és a tagállamnak részvételének fenntarthatósága az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában, ami a hosszú távú kamatszintben tükröződik (Maastrichti kritériumok);

B.  mivel Lettország az EUMSZ 140. cikkével és az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az EUMSZ-hez csatolt, a konvergenciakritériumokról szóló (13. számú) jegyzőkönyvvel összhangban megfelelt a maastrichti kritériumoknak;

C.  mivel az előadó ellátogatott Lettországba, hogy felmérje az ország felkészültségét az euróövezetbe való belépésre;

D.  mivel a lett nép rendkívüli erőfeszítést tettek a gazdasági válság leküzdésére, és visszatért a versenyképesség és növekedés pályájára;

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  támogatja az euró Lettország általi, 2014. január 1-jei bevezetését;

3.  megállapítja, hogy a Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) általi értékelés a világméretű pénzügyi válsággal a háttérben készült, amely válság számos más tagállam nominális konvergenciára vonatkozó kilátásait befolyásolta, és különösen az inflációs ráták jelentős mértékű, ciklikus csökkenését váltotta ki;

4.  kiemeli, hogy a globális gazdasági válság súlyosan érintette Lettországot a szegénység, a munkanélküliség és a demográfiai helyzet alakulása tekintetében. sürgeti Lettországot és uniós partnereit szigorú makroprudenciális normák végrehajtására, amelyek célja a válság előtt tapasztalható fenntarthatatlan tőkeáramlások és hitelnövekedési trendek elkerülése;

5.  megjegyzi, hogy Lettország a lett kormány és a lett nép határozott, hiteles és fenntartható erőfeszítéseinek köszönhetően képes megfelelni a fenti kritériumoknak; rámutat, hogy a makrogazdasági és pénzügyi helyzet általános fenntarthatósága a kiegyensúlyozott és messzemenő reformoktól függ, amelyek célja a fegyelem és a szolidaritás ötvözése, valamint a hosszú távú beruházások, nem csak Lettországban, hanem a gazdasági és monetáris Unió egészében;

6.  megjegyzi, hogy az EKB 2013-as konvergenciajelentésében aggodalmának adott hangot Lettország gazdasági konvergenciájának hosszú távú fenntarthatóságát illetően; különösen az ebben foglalt következő állításokat és ajánlásokat emeli ki:

   egy valutaövezethez való csatlakozás előzetes monetáris és árfolyampolitikai eszközök alkalmazásával jár, egyúttal maga után vonja a belső rugalmasság és ellenállóképesség megnövekedett fontosságát is; a hatóságoknak ezért mérlegelniük kellene a rendelkezésükre álló alternatív, ciklusellenes politika eszközök további erősítésének módjait, a 2009 óta tett lépéseken túl;
   Lettországnak folytatnia kell az átfogó költségvetési konszolidációt, a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeivel összhangban, valamint olyan költségvetési keretet kell bevezetnie és fenntartania, amely a jövőben lehetővé teszi a prociklikus politikák elkerülését;
   mind a szilárdabb intézményi környezet szükségessége, mind az a tény, hogy az árnyékgazdaság, bár csökkenőben van, a becslések szerint még mindig jelentős nagyságú, és nem csak az állami bevételek kiesését okozza, hanem a versenyt is torzítja, csökkentik Lettország versenyképességét, és az ország vonzerejét a külföldi közvetlen beruházások előtt, gátolva ezzel a hosszú távú beruházást és termelékenységet; úgy véli, hogy az aggodalmakat komolyan kell venni, különösen, ha megfordul az infláció és a pénzügyi áramlások jelenlegi trendje; úgy véli azonban, hogy ezek az aggodalmak nem változtatnak az euró lettországi bevezetésének pozitív értékelésén;

7.  kéri a lett kormányt, hogy tartsa fenn óvatos költségvetési politikáját, a stabilitást célzó politikákkal együtt, számítva a jövőbeni makrogzadasági egyensúlytalanságokra és árstabilitási kockázatokra, valamint kijavítva a Bizottság által a riasztási mechanizmus keretében készült jelentésben megjelölt egyensúlytalanságokat; megjegyzi, hogy Lettország stabilitása nagyban függ az nyersanyagáraktól, az alacsony energiahatékonyság és fogyasztási kosarának összetételét illetően az egyetlen forrásból származó energiaimport magas szintje miatt. kéri a lett kormányt, hogy tegyen előrelépést ebben a tekintetben , és növelje az összes EU 2020 célkitűzés elérésére tett erőfeszítéseit;

8.  aggódik amiatt, hogy a lett polgárok jelenleg alacsony arányban támogatják az euró bevezetését; kéri a lett kormányt és hatóságokat, hogy aktívabb kommunikációt folytassanak a lett polgárokkal az euro bevezetésének nagyobb társadalmi támogatottsága érdekében; kéri a lett kormányt és hatóságokat, hogy minden lett állampolgár elérésének céljával hogy folytassák információs és kommunikációs kampányukat;

9.  kéri a lett kormányt, hogy megfelelő strukturális és oktatási reformok révén kezelje a munkaerőpiac strukturális hiányosságait; különösen arra kéri a lett kormányt, hogy tegyen lépéseket a szegénység magas szintje, és a bevételek növekvő egyenlőtlensége ellen;

10.  elismeri a lett banki ágazat stabilitását az elmúlt három év során; rámutat azonban, hogy a banki üzleti modellnek komoly kihívásokkal kellett szembenéznie a globális pénzügyi válság első szakaszában; hangsúlyozza, hogy akkoriban csak az EU-IMF pénzügyi segély akadályozta meg a lett pénzügyi rendszer csődjét; üdvözli a nem rezidens betétesek üzletágában tevékeny lett bankok megerősítését célzó közelmúltbeli reformokat; kéri a lett hatóságokat, hogy biztosítsák e bankok szigorú felügyeletét, és további kockázatkezelési intézkedések végrehajtását; felszólítja továbbá a lett hatóságokat, hogy fordítsanak figyelmet a bankok eszköz-forrás lejárati eltérésekből eredő finanszírozási problémák kezelése, amelyek veszélyt jelenthetnek a pénzügyi stabilitásra;

11.  kéri a lett hatóságokat a gyakorlati előkészületek jelenlegi irányának megőrzésére, a zökkenőmentes átállási folyamat biztosítása érdekében; felhívja a lett kormányt annak biztosítására, hogy az euró bevezetését nem használják fel rejtett áremelésre;

12.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

13.  sajnálja, hogy szűkös a Parlament rendelékezésére álló határidő az EUMSZ 140. cikke alapján kialakítandó véleményének kidolgozására; kéri a Bizottságot és az eurót bevezetni kívánó tagállamokat megfelelő menetrend kidolgozására annak érdekében, hogy a Parlament átfogóbb és inkluzívabb alapon alakíthassa ki véleményét;

14.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak, az eurocsoportnak, valamint a tagállamok kormányainak.

(1) HL C 298. E, 2006.12.8., 249. o.
(2) HL C 146. E, 2008.6.12., 251. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat