Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0190(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0237/2013

Predkladané texty :

A7-0237/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/07/2013 - 8.6
CRE 03/07/2013 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0313

Prijaté texty
PDF 213kWORD 25k
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg
Prijatie eura Lotyšskom od 1. januára 2014 *
P7_TA(2013)0313A7-0237/2013

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2013 o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí eura Lotyšskom od 1. januára 2014 (COM(2013)0345 – C7-0183/2013 – 2013/0190(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0345),

–  so zreteľom na správu Komisie o konvergencii za rok 2013 (COM(2013)0341) a na správu Európskej centrálnej banky o konvergencii z júna 2013 týkajúcu sa Lotyšska,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k správe Komisie o konvergencii Lotyšska za rok 2013 (SWD(2013)0196),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o rozširovaní eurozóny(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 2007 o zlepšení spôsobu konzultácie s Parlamentom v postupoch týkajúcich sa rozšírenia eurozóny(2),

–  so zreteľom na článok 140 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0183/2013),

–  so zreteľom na článok 83 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0237/2013),

A.  keďže v článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že dosiahnutie vysokého stupňa udržateľnej konvergencie sa posudzuje na základe plnenia nasledujúcich kritérií zo strany členských štátov: dosiahnutie vysokého stupňa cenovej stability, udržateľnosť stability stavu štátnych finančných prostriedkov; sledovanie normálneho fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom výmenných kurzov a stálosť konvergencie dosiahnutej členským štátom a jeho účasti v mechanizme výmenných kurzov Európskeho menového systému, ktorá sa odráža v dlhodobých úrovniach úrokovej miery (maastrichtské kritériá);

B.  keďže Lotyšsko splnilo maastrichtské kritériá v súlade s článkom 140 ZFEÚ a Protokolom č. 13 o kritériách konvergencie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k ZFEÚ;

C.  keďže spravodajca navštívil Lotyšsko, aby posúdil jeho pripravenosť na vstup do eurozóny;

D.  keďže obyvatelia Lotyšska vynaložili mimoriadne úsilie o prekonanie finančnej krízy a vrátili sa späť na cestu konkurencieschopnosti a rastu;

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  súhlasí s tým, aby Lotyšsko 1. januára 2014 prijalo euro;

3.  konštatuje, že hodnotenie Komisie a Európskej centrálnej banky (ECB) sa uskutočnilo v podmienkach svetovej finančnej krízy, ktorá ovplyvnila vyhliadky na nominálnu konvergenciu mnohých iných členských štátov a predovšetkým vyvolala výrazný cyklický trend poklesu miery inflácie;

4.  poznamenáva najmä, že svetová finančná kríza tvrdo zasiahla Lotyšsko z hľadiska chudoby, nezamestnanosti a demografického vývoja; naliehavo vyzýva Lotyšsko a jeho partnerov v Únii, aby zaviedli prísne makroprudenciálne normy s cieľom zamedziť neudržateľným kapitálovým tokom a trendom v oblasti úverového rastu, ktoré bolo možné zaznamenať v čase pred krízou;

5.  konštatuje, že Lotyšsko spĺňa kritériá vďaka odhodlanému, presvedčivému a udržateľnému úsiliu lotyšskej vlády a lotyšských občanov; poukazuje na to, že celková udržateľnosť makroekonomickej a finančnej situácie bude závisieť od vykonávania vyvážených a ďalekosiahlych reforiem, ktorých cieľom je spojiť disciplínu so solidaritou, a od dlhodobo udržateľných investícií nielen v Lotyšsku, ale aj v hospodárskej a menovej únii ako celku;

6.  konštatuje, že ECB vo svojej správe o konvergencii za rok 2013 vyjadrila určité obavy v súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou hospodárskej konvergencie Lotyšska; zdôrazňuje najmä tieto v nej uvedené vyjadrenia a odporúčania:

   vstup do menovej únie znamená vzdať sa menových a devízových nástrojov, pričom sa zvýši význam vnútornej flexibility a odolnosti; orgány by preto popri opatreniach uskutočnených od roku 2009 mali zvážiť spôsoby, ako ďalej posilniť alternatívne nástroje proticyklickej politiky, ktoré majú k dispozícii;
   Lotyšsko musí pokračovať na ceste komplexnej fiškálnej konsolidácie v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu a zaviesť a dodržiavať fiškálny rámec, ktorý pomôže zabrániť návratu k procyklickým politikám v budúcnosti;
   tak potreba silnejšieho inštitucionálneho prostredia, ako aj skutočnosť, že tieňová ekonomika je podľa odhadov stále pomerne rozsiahla i napriek tomu, že sa jej objem zmenšuje, vedú nielen k stratám vo verejných príjmoch, ale tiež narúšajú hospodársku súťaž, poškodzujú konkurencieschopnosť Lotyšska a znižujú príťažlivosť krajiny z hľadiska priamych zahraničných investícií, a tým bránia dlhodobým investíciám a produktivite; domnieva sa, že tieto obavy treba brať vážne, najmä pokiaľ sa aktuálne trendy týkajúce sa inflácie a finančných tokov zmenia; usudzuje však, že tieto obavy nemenia celkové kladné hodnotenie pripravenosti Lotyšska prijať euro;

7.  vyzýva lotyšskú vládu, aby si s ohľadom na prípadné budúce makroekonomické nerovnováhy a riziká ohrozujúce cenovú stabilitu, ako aj na zabezpečenie nápravy nerovnováh zistených Komisiou v rámci správy o mechanizme varovania, zachovala svoju obozretnú fiškálnu politiku, ako aj všeobecné politiky zamerané na zabezpečenie stability; konštatuje, že cenová stabilita v Lotyšsku je veľmi závislá od dynamiky cien komodít v dôsledku nízkej energetickej efektívnosti a vysokej miery dovozu energie z jedného zdroja v zložení spotrebného koša; vyzýva lotyšskú vládu, aby v tomto ohľade dosiahla zlepšenia a vo všeobecnosti zintenzívnila svoje úsilie o dosiahnutie všetkých vnútroštátnych cieľov v rámci stratégie Európa 2020;

8.  vyjadruje znepokojenie nad nízkou podporou, ktorú má v súčasnosti prijatie eura medzi lotyšskými občanmi; vyzýva lotyšskú vládu a orgány, aby v záujme zabezpečenia väčšej podpory prijatia eura u verejnosti aktívnejšie komunikovali so svojimi občanmi; vyzýva lotyšskú vládu a orgány, aby aj naďalej pokračovali vo svojej informačnej a komunikačnej kampani s cieľom osloviť všetkých lotyšských občanov;

9.  vyzýva lotyšskú vládu, aby štrukturálne nedostatky na trhu práce riešila vhodnými štrukturálnymi a vzdelávacími reformami; vyzýva lotyšskú vládu, aby sa predovšetkým zaoberala mierou chudoby a rozširujúcou sa priepasťou, pokiaľ ide o rozdiely v príjmoch;

10.  uznáva stabilitu lotyšského bankového sektora v priebehu posledných troch rokov; poukazuje však na to, že bankový obchodný model čelil v prvej fáze svetovej finančnej krízy vážnym problémom; zdôrazňuje, že zrúteniu lotyšského finančného systému sa v tom čase predišlo len vďaka pomoci Únie a MMF; víta nedávne reformy zamerané na posilnenie regulácie lotyšských bánk poskytujúcich možnosť vkladov nerezidentov; vyzýva lotyšské orgány, aby zabezpečili zachovanie prísneho dohľadu nad týmito bankami a vykonanie ďalších primeraných opatrení na riadenie rizík; ďalej vyzýva lotyšské orgány, aby zostali opatrné, pokiaľ ide o prípadný nesúlad medzi bankovými štruktúrami splatnosti aktív a pasív, ktorý možno z hľadiska finančnej stability považovať za nebezpečenstvo;

11.  vyzýva lotyšské orgány, aby zachovali doterajší priebeh praktických príprav a zaistili tak hladký prechod na euro; vyzýva lotyšskú vládu, aby zaviedla náležité kontrolné mechanizmy, ktorými sa zabezpečí, aby zavedenie eura nebolo využité na skryté zvyšovanie cien;

12.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

13.  vyjadruje poľutovanie nad veľmi krátkou lehotou, ktorá bola Európskemu parlamentu poskytnutá na vydanie stanoviska v súlade s článkom 140 ZFEÚ; žiada Komisiu a členské štáty plánujúce prijať euro, aby stanovili primeranú lehotu, ktorá Európskemu parlamentu umožní, aby svoje stanovisko vypracoval na základe komplexnejšej a inkluzívnejšej diskusie;

14.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke, Euroskupine a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
(2) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 251.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia