Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0318/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0318/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 17
CRE 01/07/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0314

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 360kWORD 28k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Οδική ασφάλεια
P7_TA(2013)0314B7-0318/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την οδική ασφάλεια 2011-2020 και τα πρώτα ορόσημα προς μια στρατηγική κατά των τραυματισμών (2013/2670(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011-2020, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011(1)·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών, της 15ης Δεκεμβρίου 2011(2)·

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM(2010)0389),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του στόχου 6 της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια 2011-2020-Το πρώτο ορόσημο προς μία στρατηγική κατά των τραυματισμών- (SWD(2013)0094),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα τις πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020(3),

–  έχοντας υπόψη την «Παγκόσμια έκθεση για την πρόληψη των τραυματισμών σε τροχαία δυστυχήματα», την οποία εξέδωσαν από κοινού το 2004 η Παγκόσμια Τράπεζα και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη κλήση eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες, 3ης Ιουλίου 2012(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα «Οδική ασφάλεια 2011-2020 - Πρώτα ορόσημα προς μια στρατηγική κατά των τραυματισμών» (O-000061/2013 – B7-0211/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του 2011, περισσότεροι από 30 000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 1 500 000 έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματιστεί (εκ των οποίων, άνω των 250 000 σοβαρά) σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε θανατηφόρο ατύχημα αντιστοιχούν τέσσερα ατυχήματα που προξενούν μόνιμες αναπηρίες, σαράντα που προξενούν ελαφρούς τραυματισμούς και δέκα που προξενούν σοβαρούς τραυματισμούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από τους μισούς τραυματισμούς συμβαίνουν σε αστικές περιοχές και αφορούν πεζούς, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών ηλεκτρικών ποδηλάτων) και άλλους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών συμπεριλαμβάνονται η αστοχία υλικού, ο σχεδιασμός των δρόμων, η κακή συντήρηση του οδικού δικτύου και η οδηγική συμπεριφορά, ιδίως ως προς την ανάπτυξη ταχύτητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτητα συνδέεται άμεσα με την σοβαρότητα του τραυματισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπλοκή σε αυτοκινητιστικό ατύχημα συγκαταλέγεται στις συχνότερες αιτίες εισαγωγής σε νοσοκομείο για πολίτες της ΕΕ ηλικίας έως 45 ετών και υπενθυμίζοντας ότι πολλοί σοβαροί τραυματισμοί έχουν οδυνηρές ισόβιες συνέπειες ή μόνιμες αναπηρίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην κρίσιμη πρώτη ώρα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων βοηθειών αλλά και της ποιότητας της μέριμνας, αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα επιβίωσης μετά από ατύχημα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό και οικονομικό κόστος των τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις στο 2% του ΑΕγχΠ ή σε 250 δισ. EUR για το 2012(5)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα των σχετικών ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμφανίζονται θετικά·

1.  τάσσεται υπέρ της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Επιτροπή προκειμένου να δοθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών στο πεδίο της οδικής ασφάλειας υψηλή προτεραιότητα στους σοβαρούς τραυματισμούς·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση, εκ μέρους της Επιτροπής, ενός κοινού ορισμού της ΕΕ για τους σοβαρούς τραυματισμούς, ο οποίος βασίζεται στην παγκοσμίως αποδεκτή κλίμακα βαθμολόγησης τραυματισμών που είναι γνωστή ως Maximum Abbreviated Injury Scale·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν χωρίς χρονοτριβή τον κοινό ορισμό της ΕΕ για τους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα και, με βάση αυτόν, να συλλέξουν και να διαβιβάσουν, για το 2014, στατιστικά στοιχεία κατανεμημένα ανά μεταφορικό μέσο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, και ανά τύπο οδικής υποδομής·

4.  παροτρύνει την Επιτροπή, με αφετηρία τα υπό συλλογή δεδομένα, να θέσει έναν φιλόδοξο στόχο μείωσης των τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα κατά 40% στην περίοδο 2014-2020 και να έχει κατά νου την παγκοσμίου φήμης πρωτοβουλία της «Vision Zero’ ως μακροπρόθεσμο στόχο·

5.  φρονεί ότι η διαμόρφωση ενός κοινού μηχανισμού συλλογής και διαβίβασης στοιχείων δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια να ληφθούν επειγόντως μέτρα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που τραυματίζονται σοβαρά σε τροχαία·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τις προτεραιότητες που καθόρισε η Επιτροπή ως προς την διαμόρφωση της σφαιρικής στρατηγικής της σε θέματα όπως ο αντίκτυπος της σύγκρουσης, η στρατηγική διαχείρισης ατυχημάτων, η παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και οι διαδικασίες αποκατάστασης σε βάθος χρόνου· ζητεί να τεθούν ταχέως σε εφαρμογή οι προτεραιότητες αυτές·

Μείωση των σοβαρών τραυματισμών στους ευρωπαϊκούς δρόμους χωρίς χρονοτριβή

7.  επισημαίνει ότι ένα ευρύ φάσμα υφισταμένων νομικών διατάξεων και μέτρων πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα και χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες που ενέχουν οι συγκρούσεις οχημάτων, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου και προκειμένου να μειωθούν οι σοβαροί τραυματισμοί·

8.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με την παθητική και την ενεργητική ασφάλεια των οχημάτων προκειμένου να προσαρμοστεί αυτή στις πλέον πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις και προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών τήρησης του νόμου επί του ίδιου του οχήματος·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη ασφαλούς και ευφυούς οδικής υποδομής·

10.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους μεταφοράς από τα κράτη μέλη στην εθνική τους νομοθεσία της οδηγίας 2011/82/ΕΕ για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια·

11.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την πάταξη της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος και ναρκωτικών ουσιών και όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αξιολόγηση και την αποκατάσταση όσων διαπράττουν τροχαίες παραβάσεις·

Προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου

12.  παρατηρεί ότι πεζοί και ποδηλάτες αποτελούν μαζί το 50% όλων των θυμάτων οδικών ατυχημάτων και ένα μεγάλο ποσοστό των σοβαρών τραυματισμών·

13.  τάσσεται υπέρ της παρακολούθησης και της περαιτέρω ανάπτυξης τεχνικών προτύπων και πολιτικών για την προστασία των πλέον ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ποδηλάτες, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας προαγωγής των «δικαιωμάτων των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου» στην νομοθεσία της ΕΕ και στην πολιτική για τις μεταφορές·

14.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη εκείνων των αστικών περιοχών στις οποίες ισχύει όριο ταχύτητας 30 km/h και των επιπτώσεων που έχει το όριο ταχύτητας στην προσπάθεια μείωσης των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να επισημάνουν την σημασία που έχουν τόσο οι εκστρατείες πληροφόρησης και εκπαίδευσης που σχετίζονται με ασφαλέστερη ποδηλασία και βάδισμα όσο και οι πολιτικές προαγωγής του ποδηλάτου και του βαδίσματος, δεδομένου ότι υπάρχει έντονος συσχετισμός μεταξύ της ασφάλειας των ποδηλατών και των πεζών σε αστικές περιοχές και της επικρατούσας θέσης του ποδηλάτου και του βαδίσματος ως μέσων μεταφοράς, κατά περίπτωση δε σε συνάρτηση με τη δημόσια και τη συλλογική κινητικότητα

16.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια στις αστικές περιοχές που θα μπορούν να ενσωματωθούν στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMP) και να εξετάσει το ενδεχόμενο διασύνδεσης της συγχρηματοδότησης από την ΕΕ των έργων αστικών μεταφορών με SUMP που περιλαμβάνουν στόχους της ΕΕ για την μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία·

Βελτίωση πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

17.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ως προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 και να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις προκειμένου να καταστούν πλήρως επιχειρησιακά τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης μέχρι το 2015, καθώς επίσης και να υλοποιήσουν, το συντομότερο δυνατό, μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας τους·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής περί υποχρεωτικής ανάπτυξης έως το 2015, σε όλα τα κράτη μέλη, ενός δημόσιου συστήματος eCall με βάση τον αριθμό 112 σε όλα τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου και με παράλληλη τήρηση των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων·

19.  καλεί την Επιτροπή, αφού εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη, να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής της λεγόμενης «συνοδευόμενης οδήγησης» για ανήλικους μεγαλύτερης ηλικίας·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν συστηματικά την εκπαίδευση σε παροχή πρώτων βοηθειών προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα αντίδρασης των παρευρισκομένων σε σκηνές ατυχήματος που βοηθούν τα θύματα πριν την άφιξη του ειδικευμένου προσωπικού·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και κατασκευαστών και σχεδιαστών οχημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επέμβαση και η ασφάλεια του διασώστη και του τραυματία·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την εφαρμογή των συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας και δη την χρήση ευφυών συστημάτων επικοινωνιών μέσων μεταφορών από τις ομάδες επέμβασης, και επί των ίδιων των οχημάτων επέμβασης

Μέριμνα μετά το ατύχημα και αποκατάσταση σε βάθος χρόνου

23.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναδείξουν την μεγάλη σημασία που έχει η εφαρμοζόμενη μετά το ατύχημα περίθαλψη στις υγειονομικές πολιτικές τους και να βελτιώσουν περαιτέρω την νοσοκομειακή περίθαλψη μακράς διαρκείας, την μετανοσοκομειακή φροντίδα και την αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της μετατραυματικής αγωγής και ψυχολογικής στήριξης των επιζησάντων και των αυτοπτών μαρτύρων, π.χ. μέσω της δημιουργίας σημείων συνδρομής για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εν γένει γνώση και ευαισθητοποίηση ως προς τον αντίκτυπο των σοβαρών τραυματισμών μέσω της διαμόρφωσης στενότερων διασυνδέσεων με άλλα μέτρα κοινωνικού αντικτύπου, όπως είναι όσα άπτονται των διαφορετικών επιπέδων βλάβης, αναπηρίας και λειτουργικής ανικανότητας, και να εκπονήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα περί οδικής ασφάλειας·

o
o   o

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 56 E, 26.2.2013, σ. 54.
(2) EE C 168 E, 14.6.2013, σ. 72.
(3) EE C 166, 7.6.2011, σ. 30.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0274.
(5) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του στόχου 6 της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια 2011-2020-Το πρώτο ορόσημο προς μία στρατηγική κατά των τραυματισμών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου