Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2683(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0319/2013

Forhandlinger :

PV 02/07/2013 - 16

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 8.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0316

Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 26k
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg
De nylige oversvømmelser i Europa
P7_TA(2013)0316RC-B7-0319/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 3. juli 2013 om oversvømmelserne i Europa (2013/2683(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktatens artikel 3 og til EUF-traktatens artikel 191 og artikel 196, stk. 1,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, til Kommissionens meddelelse om fremtiden for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2011)0613) og til sin beslutning af 15. januar 2013 om Den Europæiske Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse(1),

–  der henviser til sine beslutninger af 5. september 2002 om oversvømmelseskatastrofer i Europa(2), af 8. september 2005 om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) i Europa(3), af 18. maj 2006 om naturkatastrofer (skovbrande, tørker og oversvømmelser) – landbrugsmæssige(4), regionaludviklingsmæssige(5) og miljømæssige aspekter(6), af 7. september 2006 om skovbrande og oversvømmelser i Europa(7), af 17. juni 2010 om oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Ungarn og Rumænien samt i Frankrig(8), samt af 11. marts 2010 om de alvorlige naturkatastrofer i den autonome region Madeira og virkningerne af stormen Xynthia i Europa(9),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog »Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag« (COM(2009)0147), til Kommissionens meddelelse »En fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer« (COM(2009)0082) samt til Kommissionens meddelelse »Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle« (COM(2010)0600),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument »Regioner 2020 - en vurdering af fremtidige udfordringer for EU's regioner« (SEC(2008)2868),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og stk. 4,

A.  der henviser til, at der for nylig har været en større naturkatastrofe i form af oversvømmelser i mange europæiske lande, herunder Østrig, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, Polen, Slovakiet, Frankrig og Spanien;

B.  der henviser til, at hyppigheden, omfanget, kompleksiteten og virkningerne af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer overalt i Europa er taget voldsomt til i de senere år;

C.  der henviser til, at oversvømmelserne har forårsaget alvorlige skader på byer og kommuner, infrastruktur, virksomheder, landbruget og landdistrikterne, og der henviser til, at de har ødelagt dele af natur- og kulturarven og har forårsaget dødsfald og legemsbeskadigelse og har tvunget tusindvis af mennesker til at forlade deres hjem;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet med henblik på at afhjælpe alvorlige naturkatastrofer og yde finansiel støtte til katastroferamte stater;

E.  der henviser til, at det er nødvendigt at foretage en bæredygtig genopbygning af de områder, der er blevet ødelagt eller beskadiget af katastroferne, for at rette op på deres økonomiske, sociale og miljømæssige tab;

F.  der henviser til, at Den Europæiske Unions katastrofeforebyggelseskapacitet til at håndtere alle typer af naturkatastrofer skal styrkes, og der henviser til, at de mange fællesskabsinstrumenters funktionsevne og koordinationen af dem skal forbedres med henblik på at opnå en holdbar katastrofeforebyggelse;

G.  der henviser til, at visse bjergområder og områder langs floder og dale har mistet dele af deres vandoptagelseskapacitet som et resultat af ikke-bæredygtig afskovning, intensivt landbrug, store infrastrukturprojekter, urbanisering og arealbefæstelse langs med disse floder og dale;

1.  udtrykker sin dybeste medfølelse og solidaritet med indbyggerne i de medlemsstater, regioner og kommuner, som er berørt af katastrofen; henviser til de alvorlige økonomiske følger og udtrykker medfølelse og deltagelse over for ofrenes familier;

2.  anerkender den utrættelige indsats, som sikkerheds- og civilbeskyttelsesstyrker samt redningshold og frivillige har gjort for at redde liv og begrænse skaderne i de berørte områder;

3.  roser den indsats, der er blevet gjort af de medlemsstater, som har ydet assistance til de berørte områder, idet europæisk solidaritet kommer til udtryk ved gensidig bistand i alvorlige situationer;

4.  understreger, at jordbundsforringelse, der forårsages eller forværres af menneskelig aktivitet såsom uhensigtsmæssige landbrugs- og skovbrugsmetoder, skader jordens evne til fortsat at kunne varetage sin centrale funktion i forebyggelsen af naturkatastrofer fuldt ud;

5.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være særligt opmærksom på planlægning og revision af politikker for bæredygtig arealudnyttelse, økosystemets absorptionsevne og bedste praksis samt på at øge oversvømmelseskontrollens og kloakinfrastrukturens kapacitet;

6.  understreger, at spørgsmålet om effektiv forebyggelse af oversvømmelser skal behandles i interregionale og grænseoverskridende risikostyringsstrategier, hvor der findes et stort potentiale for koordination og gennemførelse af en omfattende fælles katastrofeindsats;

7.  anerkender, at Den Europæiske Unions civilbeskyttelsesordning hjalp medlemsstaterne med at samarbejde og minimere virkningerne af katastrofen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle reglerne og procedurerne for aktivering af ordningen;

8.  understreger den mulighed i forbindelse med målet for europæisk territorialt samarbejde, som medlemsstaterne og de berørte regioner har for at gøre risikostyring til en prioriteret investeringsopgave for den næste programmeringsperiode, som der i øjeblikket forhandles om, og opfordrer dem til at gøre det;

9.  understreger, at programmer til forebyggelse af oversvømmelser skal gennemføres af medlemsstaterne ved hjælp af omfattende og forebyggende strategier; understreger, at nødhjælpspolitik, herunder katastrofeforebyggelse og -beredskab, kræver en større inddragelse af regioner, byer og lokalsamfund, som bør tilskyndes til at medtage nødhjælpspolitik i deres strategier;

10.  opfordrer Rådet og Kommissionen til - så snart de modtager alle de nødvendige ansøgninger fra medlemsstaterne - at tage de nødvendige skridt til at sikre, at der hurtigt ydes en passende finansiel bistand fra EUSF; understreger, hvor meget det haster med at frigive økonomisk bistand via Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til de lande, der er ramt af denne naturkatastrofe;

11.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en ny forenklet forordning for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, der bl.a. vil gøre det muligt for Kommissionen at foretage forudbetalinger, så snart de berørte medlemsstater har ansøgt om bistand;

12.  understreger, at investeringer i forebyggelse af oversvømmelser under de relevante programmer kræver tilstrækkelige økonomiske ressourcer, da det er et vigtigt redskab til at give medlemsstaternes regeringer mulighed for at udvikle og gennemføre politikker til forebyggelse af oversvømmelser; understreger, at investeringer i støtte til katastrofeforebyggelse bør følge en økosystembaseret fremgangsmåde;

13.  giver udtryk for den opfattelse, at følgerne af katastrofer har en negativ indvirkning på mulighederne for at trække på EU-midlerne; opfordrer til, at der udvises den nødvendige fleksibilitet med hensyn til en omprogrammering i medlemsstaterne til støtte for genopbygningen af ugunstigt stillede områder og udvælgelsen af de bedst egnede projekter;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer samt til regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.

(1) Vedtagne tekster P7_TA(2013)003.
(2) EFT C 272E af 13.11.2003, s. 471.
(3) EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 322.
(4) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 363.
(5) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 369.
(6) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 375.
(7) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 240.
(8) EUT C 236 E af 12.08.11, s. 128.
(9) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 88.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik