Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2683(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0319/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0316

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 28k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ευρώπη
P7_TA(2013)0316RC-B7-0319/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη (2013/2683(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 191 και 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 2012/2002 της 11ης Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0613), και το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, υλοποίηση και εφαρμογή(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη(2), της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη(3), της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) - γεωργικές πτυχές(4), πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης(5) και περιβαλλοντικές πτυχές(6), της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες(7), της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, και συγκεκριμένα στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Ρουμανία και την Γαλλία(8), και της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις μεγάλες φυσικές καταστροφές στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και τις συνέπειες της καταιγίδας «Xynthia» στην Ευρώπη(9),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147), την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (COM(2009)0082) και την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Προς μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση στις καταστροφές: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας» (COM(2010)0600),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Περιφέρειες 2020 - μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ» (SEC(2008)2868),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεγάλη φυσική καταστροφή υπό μορφή πλημμύρας έπληξε πρόσφατα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Γαλλία και την Ισπανία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν ραγδαία η συχνότητα, ο επικίνδυνος και πολύπλοκος χαρακτήρας και οι συνέπειες των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πόλεις, κωμοπόλεις και δήμους, σε υποδομές, επιχειρήσεις, γεωργία και αγροτικές περιοχές και ότι κατάστρεψαν στοιχεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με συνέπεια το θάνατο, τον τραυματισμό αλλά και τον εξαναγκασμό χιλιάδων ανθρώπων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση μειζόνων εθνικών καταστροφών και την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα πληγέντα κράτη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναληφθούν έργα για βιώσιμη ανασυγκρότηση των περιοχών που καταστράφηκαν ή επλήγησαν από τις καταστροφές με σκοπό την επανόρθωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών απωλειών τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη όλων των ειδών φυσικών καταστροφών, και ότι πρέπει να βελτιωθούν η λειτουργικότητα και ο συντονισμός των διαφόρων ενωσιακών μέσων ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη πρόληψη των καταστροφών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές ορεινές περιοχές, και περιοχές γύρω από ποτάμια και κοιλάδες, έχουν χάσει μέρος της δυνατότητας απορρόφησης υδάτων λόγω μη βιώσιμης αποψίλωσης των δασών, της εντατικής καλλιέργειας, των μεγάλων κατασκευαστικών έργων υποδομής, της αστικοποίησης και της στεγανοποίησης των εδαφών κατά μήκος ποταμών και κοιλάδων·

1.  εκφράζει την συμπάθεια και την αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους των κρατών μελών, των περιφερειών και των δήμων και κοινοτήτων που επλήγησαν από τις καταστροφές· λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές οικονομικές συνέπειές τους και εκφράζει το σεβασμό του και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

2.  εκτιμά τις εντονότατες προσπάθειες που καταβάλλουν οι μονάδες ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, οι ομάδες διάσωσης και οι εθελοντές για να σώσουν ζωές και να ελαχιστοποιήσουν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές·

3.  επιδοκιμάζει τις ενέργειες των κρατών μελών για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, καθόσον η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη υλοποιείται διά της αμοιβαίας βοήθειας σε αντίξοες συνθήκες·

4.  τονίζει ότι η υποβάθμιση του εδάφους, η οποία προκαλείται ή επιδεινώνεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως οι ακατάλληλες πρακτικές γεωργίας και δασοκομίας, βλάπτει την ικανότητα του εδάφους να συνεχίσει να επιτελεί στο ακέραιο τη ζωτική λειτουργία της πρόληψης φυσικών καταστροφών·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό και την αναθεώρηση των πολιτικών για τις βιώσιμες χρήσεις γης, των εκ μέρους των οικοσυστημάτων δυνατοτήτων απορρόφησης και των βέλτιστων πρακτικών καθώς και στην αύξηση της ικανότητας των συστημάτων ελέγχου των πλημμυρών και αποστράγγισης·

6.  τονίζει πως η αποτελεσματική πρόληψη των πλημμυρών πρέπει να στοχεύει σε διαπεριφερειακές και διασυνοριακές στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων, εκεί όπου υπάρχουν πολλές δυνατότητες για συντονισμό και πρόβλεψη ενισχυμένης από κοινού ανταπόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

7.  παραδέχεται ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθάει τα κράτη μέλη να συνεργασθούν και να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τους κανόνες και τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση του μηχανισμού·

8.  υπογραμμίζει ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας προσφέρει την ευκαιρία στα πληγέντα κράτη μέλη και περιφέρειες να ορίσουν τη διαχείριση του κινδύνου ως επενδυτική προτεραιότητα για την υπό διαπραγμάτευση προσεχή προγραμματική περίοδο, και τα καλεί να το πράξουν·

9.  τονίζει ότι τα προγράμματα πρόληψης των πλημμυρών πρέπει να εκτελούνται από τα κράτη μέλη μέσω εκτεταμένων και προληπτικών στρατηγικών· τονίζει ότι η πολιτική έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, απαιτεί τη στενότερη συμμετοχή των περιφερειών, των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες θα πρέπει ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν την πολιτική έκτακτης ανάγκης στις στρατηγικές τους·

10.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή – μόλις παραλάβουν όλες τις απαιτούμενες αιτήσεις από τα κράτη μέλη - να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκ μέρους του ΤΑΕΕ χορήγηση ταχείας και κατάλληλης οικονομικής βοήθειας· τονίζει πως επείγει να αποδεσμευθεί οικονομική βοήθεια μέσω του ΤΑΕΕ προς τις χώρες που επλήγησαν από την εν λόγω φυσική καταστροφή·

11.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει νέο, απλοποιημένο κανονισμό του ΤΑΕΕ ο οποίος θα μπορεί, μεταξύ άλλων, να βοηθά την Επιτροπή να καταβάλλει προκαταβολές μόλις ένα πληγέν κράτος μέλος ζητά βοήθεια.

12.  τονίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις στην πρόληψη των πλημμυρών δυνάμει των σχετικών προγραμμάτων απαιτούν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να αναπτύξουν και εφαρμόσουν πολιτικές πρόληψης των πλημμυρών· τονίζει ότι οι επενδύσεις που στηρίζουν την πρόληψη των καταστροφών πρέπει να ακολουθούν προσέγγιση που θα βασίζεται στο οικοσύστημα·

13.  εκφράζει την άποψη ότι οι συνέπειες των καταστροφών έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ· ζητεί να επιδειχθεί η απαιτούμενη ευελιξία για να υπάρξει επαναπρογραμματισμός στα κράτη μέλη σε στήριξη της ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών και της επιλογής των πλέον κατάλληλων έργων·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές των πληγεισών περιοχών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0003.
(2) ΕΕ C 272 E της 13.11.2003, σ. 471.
(3) ΕΕ C 193 E της 17.8.2006, σ. 322.
(4) ΕΕ C 297 E της 7.12.2006, σ. 363.
(5) ΕΕ C 297 E της 7.12.2006, σ. 369.
(6) ΕΕ C 297 Eτης 7.12.2006, σ. 375.
(7) ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ. 240.
(8) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 128.
(9) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 88.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου