Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2291(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0189/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0189/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 22
CRE 02/07/2013 - 22

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0319

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 386kWORD 36k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου
P7_TA(2013)0319A7-0189/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (2012/2291(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το πρότυπο του «ενιαίου ελέγχου» (single audit) (και πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2005)0252),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους πίνακες αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, που δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουλίου 2006 (SEC(2006)1009), σύμφωνα με το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2004(2),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση προόδου της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2007 (COM(2007)0086), στην οποία περιγράφεται η πρόοδος και ανακοινώνονται ορισμένες πρόσθετες δράσεις,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, του Φεβρουαρίου του 2008, (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που προσαρτήθηκε σε αυτό (SEC(2008)0259),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, του Φεβρουαρίου του 2009, σχετικά με την έκθεση για τον αντίκτυπο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2009)0043),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0189/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 317 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, η Επιτροπή έχει την τελική ευθύνη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, μολονότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης επαφίεται στα κράτη μέλη, καθόσον το 80% του προϋπολογισμού της Ένωσης διοχετεύεται μέσω του συστήματος της επιμερισμένης διαχείρισης από τα κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου είναι μια από τις δημοσιονομικές αρχές του Δημοσιονομικού Κανονισμού μετά την τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή στο προαναφερόμενο σχέδιο δράσης της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος που διαθέτει η Επιτροπή για να αποδείξει την πραγματική της διάθεση για διαφάνεια και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο θετική δήλωση αξιοπιστίας («DAS»(3)

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών στις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να υποστηριχθεί ο στρατηγικός στόχος της εξασφάλισης θετικής δήλωσης αξιοπιστίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή ενέκρινε τον Ιανουάριο του 2006 το σχέδιο δράσης για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου («σχέδιο δράσης»), με βάση τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(4), το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2003(5) και τα συμπεράσματα του ECOFIN της 8ης Νοεμβρίου 2005·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο δράσης εξετάζονταν τα «κενά» στις τότε ελεγκτικές δομές της Επιτροπής και εντοπίζονταν 16 τομείς στους οποίους έπρεπε να αναληφθεί δράση έως τα τέλη του 2007, λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση πρέπει να υποστηριχθεί από στενή παρακολούθηση των ελέγχων στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη·

Εφαρμογή του σχεδίου δράσης

1.  επισημαίνει ότι η πρόοδος που έχει συντελεστεί όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης πρέπει να υπολογιστεί όχι μόνο βάσει της υλοποίησης κάθε δράσης αλλά και βάσει του αντικτύπου της στη μείωση των σφαλμάτων στις υποκείμενες πράξεις·

2.  σημειώνει ότι η ίδια η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι το σχέδιο δράσης είχε πλήρως ολοκληρωθεί στις αρχές του 2009, παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση τριών από τις 16 αρχικές δράσεις δεν κατέστη δυνατή ή προωθήθηκε με άλλους τρόπους·

3.  επισημαίνει συγκεκριμένα ότι το άρθρο 32 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει την αρχή του αποτελεσματικού και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου και ότι το άρθρο 33 του ίδιου κανονισμού ορίζει ότι, κατά την υποβολή αναθεωρημένων ή νέων προτάσεων δαπανών, η Επιτροπή εκτιμά το κόστος και τα οφέλη των συστημάτων ελέγχου καθώς και το επίπεδο κινδύνου σφάλματος·

4.  αναφέρει επίσης ότι, όσον αφορά την έννοια του «αποδεκτού επιπέδου κινδύνου», επελέγη η ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης παρέχοντας έναν ορισμό της έννοιας του «υπολειπομένου κινδύνου σφάλματος»·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η απλούστευση της νομοθεσίας της περιόδου 2007-2013 δεν είχε την αναμενόμενη εμβέλεια·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε τη δέσμευσή της για την εξασφάλιση πλήρως θετικής DAS και επισημαίνει ειδικότερα ότι στην έκθεση του 2011 για τη δήλωση αξιοπιστίας το Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πληρωμές περιείχαν, στο σύνολό τους, ουσιώδη σφάλματα και ότι τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας υπήρξαν, εν γένει, μόνο μερικώς αποτελεσματικά·

7.  σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος στις υποκείμενες πράξεις αυξήθηκε από 3,3% σε 3,7% το 2010, φθάνοντας το 3,9% το 2011· εκφράζει τη λύπη του για την ανατροπή της θετικής τάσης που είχε σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη και εκφράζει τον φόβο ότι το ποσοστό σφάλματος θα αυξηθεί κατά τα προσεχή έτη·

8.  σημειώνει ότι η Επιτροπή εμμένει στον στόχο της για την εξασφάλιση θετικής δήλωσης αξιοπιστίας, ενώ το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με την απαλλαγή για το έτος 2011, εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι οι πληρωμές εξακολουθούν να επηρεάζονται από ουσιώδη σφάλματα·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχει μια τάση σταθερής μείωσης του ποσοστού σφάλματος·

Πού είναι το λάθος;

10.  συμμερίζεται τις απόψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής(6) όσον αφορά το γεγονός ότι το σύστημα ενιαίου ελέγχου δεν λειτουργεί ακόμη και ότι τα συστήματα ελέγχου που έχουν δημιουργήσει τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους·

11.  υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι το 2011, στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής, για περισσότερο από το 60% των σφαλμάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι αρχές των κρατών μελών διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για να εντοπίσουν και να διορθώσουν ορισμένα από τα σφάλματα αυτά προτού ζητήσουν επιστροφή από την Επιτροπή·

12.  συμμερίζεται, σε σχέση με αυτό την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι έλεγχοι στο πρώτο επίπεδο, και συγκεκριμένα τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, είναι ανεπαρκείς· το αποτέλεσμα είναι να καταλήγουν σε σημαντικά υψηλό κόστος για τη μείωση του δείκτη κινδύνου·

13.  σημειώνει ότι οι περίπλοκοι και αδιαφανείς κανόνες παρεμποδίζουν την εφαρμογή και τον έλεγχο των προγραμμάτων· εκφράζει την ανησυχία του διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό σφαλμάτων και να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για απάτες· συνεπώς, εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αυξημένη πολυπλοκότητα των κανόνων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο («gold plating’) καταλήγει σε περαιτέρω προβλήματα όσον αφορά τη νομική εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και σε περιττή αύξηση του δείκτη σφάλματος·

14.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να επαφίεται στα ευρήματα των εθνικών ελεγκτικών οργάνων των κρατών μελών·

15.  επισημαίνει ότι υπάρχει μια θεμελιώδης ανακολουθία μεταξύ αφενός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο στους ελέγχους των δηλώσεων αξιοπιστίας εφαρμόζει ετήσια προσέγγιση και, αφετέρου της Επιτροπής, η οποία, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, εφαρμόζει πολυετή προσέγγιση·

Τι πρέπει να γίνει;

16.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρά το άρθρο 32 παράγραφος 5 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού, σε περίπτωση που το επίπεδο σφάλματος είναι σταθερά υψηλό και, ως εκ τούτου, να εντοπίσει τις αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου, να αναλύσει το κόστος και τα οφέλη των ενδεχόμενων διορθωτικών μέτρων και να λάβει ή να προτείνει κατάλληλες δράσεις σχετικά με την απλούστευση, τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων ή των συστημάτων υλοποίησης·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας και, ειδικότερα, να διασφαλίσουν την αξιοπιστία των δεικτών και των στατιστικών τους δεδομένων·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, το 2010 και το 2011, στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να βασίζεται πλήρως και να αντλεί βεβαιότητα από το έργο των εθνικών ελεγκτικών αρχών, και ζητεί από τα κράτη μέλη να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό·

19.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τους λογαριασμούς τους και να υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία στην Επιτροπή χρησιμοποιώντας εθνικές διαχειριστικές δηλώσεις υπογεγραμμένες σε κατάλληλο πολιτικό επίπεδο·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα στα κράτη μέλη για συνεργασία, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, είτε παρέχοντας κατάλληλα οφέλη είτε επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις είτε αναστέλλοντας τη ροή κεφαλαίων· θεωρεί ότι, κατά τον τρόπο αυτόν, οι πολίτες της ΕΕ θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στην ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα·

21.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει όλες τις διαδικασίες ελέγχου στα τμήματά της·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ανεπάρκειες που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο έργο των εθνικών αρχών θα μπορούσαν επίσης να οφείλονται σε εγγενές ελάττωμα και σύγκρουση συμφερόντων εντός του ίδιου του συστήματος επιμερισμένης διαχείρισης(7), δεδομένου ότι, για να αποκτήσουν το καθεστώς του ενιαίου ελέγχου από την Επιτροπή, οι εθνικές ελεγκτικές αρχές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ενώ παράλληλα το ποσοστό αναφερόμενων σφαλμάτων θα πρέπει να μικρότερο του 2%, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για μη αναφορά ορισμένων παρατυπιών·

23.  ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να είναι περισσότερο αυστηρή κατά την πιστοποίηση των εθνικών διαχειριστικών και ελεγκτικών αρχών, να διαμορφώσει τα κατάλληλα κίνητρα και να θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων·

24.  ζητεί, συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τον έλεγχο της επιμερισμένης διαχείρισης, να επιταχυνθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ελεγκτικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

25.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να αξιολογήσουν εάν ο καθορισμός του ποσοστού σφάλματος στο 2% είναι κατάλληλος και εφικτός για όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

26.  στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη χρησιμότητα της δήλωσης αξιοπιστίας, στον βαθμό που, λόγω της πολυπλοκότητας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στον τομέα της επιμερισμένης διαχείρισης, υπάρχει επίσης επιμερισμένη ευθύνη όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης του προϋπολογισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής και των περιφερειακών διοικήσεων, ενώ η πολιτική ευθύνη εξακολουθεί να βαρύνει μόνο την Επιτροπή·

27.  συνεπώς, είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο της μελλοντικής αναθεώρησης της Συνθήκης ΕΕ, πρέπει να επανεξεταστεί η έννοια της δήλωσης αξιοπιστίας·

Συνέχεια που δίδεται στη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το έτος 2011

28.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη για την έκδοση εθνικών διαχειριστικών δηλώσεων στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο και ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει υπόδειγμα τέτοιας δήλωσης·

29.  θεωρεί ότι η αρχή της υποχρεωτικής εθνικής διαχειριστικής δήλωσης θα πρέπει να ενσωματωθεί στη διοργανική συμφωνία που συνοδεύει την απόφαση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

30.  επισημαίνει ότι η διαρκής απουσία ενός αξιόπιστου συστήματος εθνικών δηλώσεων θα συνεχίσει να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στην μακροοικονομική πολιτική και στους διαχειριστές των πόρων της ΕΕ(8)·

31.  υπενθυμίζει ότι οι τρεις πρώτες δράσεις προτεραιότητας που το Κοινοβούλιο απαίτησε από την Επιτροπή κατά τη χορήγηση απαλλαγής για το έτος 2011 έχουν ως στόχο να χαράξουν τον δρόμο για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στο ζήτημα της DAS·

32.  υπενθυμίζει ειδικότερα ότι η Επιτροπή θα πρέπει κάθε χρόνο, αρχής γενομένης τον Σεπτέμβριο του 2013, να εκδίδει ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την οποία να δημοσιοποιεί όλα τα ποσά (σε ονομαστικούς όρους) που ανακτήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος λόγω δημοσιονομικών διορθώσεων, καθώς και τα ποσά που ανακτήθηκαν με κάθε τρόπο διαχείρισης στο επίπεδο τόσο της Ένωσης όσο και των κρατών μελών(9)·

33.  επιμένει ότι η εν λόγω ανακοίνωση θα πρέπει να παρουσιάζεται εγκαίρως ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να την εξετάζει πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής του·

34.  ενθαρρύνει εκ νέου την Επιτροπή να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη δημοσίευση ακριβέστερων και πιο αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις ανακτήσεις και τις δημοσιονομικές διορθώσεις και να περιλάβει, στις σημειώσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς, πληροφορίες που συσχετίζουν στο μέτρο του δυνατού το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, το έτος κατά το οποίο εντοπίστηκε το σχετικό σφάλμα, και το έτος κατά το οποίο δημοσιεύτηκαν οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές διορθώσεις(10)·

35.  επισημαίνει ότι όλες οι δράσεις που αναλαμβάνονται για τη μείωση των ποσοστών σφάλματος θα πρέπει να συμπληρωθούν από μια νέα αντίληψη όσον αφορά τις επιδόσεις· οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα πρέπει να ορίσουν, στο σχέδιο διαχείρισής τους, στόχους και δείκτες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου από άποψη συνάφειας, συγκρισιμότητας και αξιοπιστίας· στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων που υποβάλλουν, οι υπηρεσίες θα πρέπει να μετρούν τις επιδόσεις τους συνοψίζοντας τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τη συμβολή στις κύριες πολιτικές που επιδιώκει η Επιτροπή· οι «τομεακές» αυτές επιδόσεις θα συμπληρώνονται από μια συνολική αξιολόγηση των επιδόσεων από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 318 της ΣλΕΕ(11)·

36.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να τροποποιήσει τη δομή της προαναφερθείσας έκθεσης αξιολόγησης, διαχωρίζοντας τις εσωτερικές από τις εξωτερικές πολιτικές και εστιάζοντας, στο πλαίσιο της ενότητας που αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς αυτή αποτελεί την οικονομική και κοινωνική πολιτική της Ένωσης· η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει έμφαση στην πρόοδο που σημειώνεται ως προς την υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών·

37.  υπογραμμίζει επιπλέον ότι οι δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως σε όλες τις προτάσεις για νέες πολιτικές και προγράμματα·

38.  ζητεί οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή στην παράγραφο 1 του ψηφίσματος που συνοδεύει την απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το έτος 2011, όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 318 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να ενσωματωθούν στη διοργανική συμφωνία που συνοδεύει την απόφαση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Προϋπολογισμός βάσει επιδόσεων

39.  συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την οποία είναι ανώφελη η απόπειρα υπολογισμού των επιδόσεων εάν ο προϋπολογισμός δεν έχει καταρτιστεί βάσει δεικτών επιδόσεων(12), και ζητεί τη δημιουργία ενός προτύπου κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, στο πλαίσιο του οποίου κάθε γραμμή του προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από στόχους και αποτελέσματα που θα αξιολογούνται βάσει δεικτών επιδόσεων·

40.  ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει μια ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με στόχο την εξέταση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την καθιέρωση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τον σκοπό αυτόν·

Απλούστευση

41.  ζητεί από όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη νομοθεσία και τα προγράμματα μετά το 2013 να λάβουν υπόψη την επιτακτική ανάγκη για απλούστευση μέσω της μείωσης του αριθμού των προγραμμάτων και της θέσπισης αναλογικών και οικονομικά αποδοτικών ελέγχων και απλουστευμένων κανόνων επιλεξιμότητας και μεθόδων δαπανών·

o
o   o

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 107 της 30.4.2004, σ. 1
(2) EE L 240 της 6.12.2006, σ. 3.
(3) Σύντμηση του γαλλικού όρου «Déclaration d'assurance».
(4) Γνωμοδότηση αριθ. 2/2004· (ΕΕ C 107 της 30.4.2004, σ. 1), (γνωμοδότηση σχετικά με το πρότυπο του «ενιαίου ελέγχου»).
(5) ΕΕ L 196 της 27.7.2005, σ. 4.
(6) Συμβολή των Kersti KALJULAID και Manfred KRAFF κατά την ακρόαση για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που διοργάνωσε η Επιτροπή CONT στις 22 Απριλίου 2013.
(7) Συμβολή της Kersti KALJULAID κατά την ακρόαση για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που διοργάνωσε η Επιτροπή CONT στις 22 Απριλίου 2013.
(8) Συμβολή του Jules MUIS κατά την ίδια ακρόαση.
(9) Παράγραφος 1 στοιχείο α) του ψηφίσματος που συνοδεύει την απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το έτος 2011 (EE L 308 της 16.11.2013, σ. 27).
(10) Παράγραφος 61 του ψηφίσματος που συνοδεύει την απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το έτος 2011.
(11) Παράγραφος 1 στοιχεία κη), λα) και λβ) του ψηφίσματος που συνοδεύει την απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το έτος 2011.
(12) Συμβολή της Kersti KALJULAID κατά την ακρόαση για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που διοργάνωσε η Επιτροπή CONT στις 22 Απριλίου 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου