Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0390(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0244/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0244/2013

Συζήτηση :

PV 03/07/2013 - 20
CRE 03/07/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.1
CRE 04/07/2013 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0320

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 320kWORD 93k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδικής συνδρομής στη Γεωργία ***III
P7_TA(2013)0320A7-0244/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (PE-CONS 00038/2013 – C7-0168/2013 – 2010/0390(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: τρίτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής και τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (PE-CONS 00038/2013 – C7‑0168/2013),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0804),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση(2) σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (COM(2013)0067),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά τη δεύτερη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7-0244/2013),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο·

2.  επιβεβαιώνει την προσαρτημένη στο παρόν ψήφισμα κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 377 Ε, 7.12.2012, σ. 211.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 11.12.2012, P7_TA(2012)0472.
(3) ΕΕ C 291 Ε, 10.5.2012, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

—  συμφωνούν ότι η έγκριση της απόφασης για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία θα πρέπει τοποθετηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάγκης να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη λήψη ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων όσον αφορά τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής σε τρίτες χώρες·

—  συμφωνούν ότι η έγκριση αποφάσεων για μελλοντικές επιχειρήσεις μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να βασίζεται στο σκεπτικό και τις αρχές που διατυπώνονται κατωτέρω, σε σχέση με τη χορήγηση ενωσιακής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής σε επιλέξιμες τρίτες χώρες και εδάφη, με την επιφύλαξη του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και της νομικής μορφής που θα μπορούσε να λάβει το μελλοντικό μέσο με το οποίο θα επισημοποιούνται το σκεπτικό και οι αρχές που προαναφέρθηκαν·

—  δεσμεύονται να σέβονται απόλυτα το σκεπτικό και τις αρχές που προαναφέρθηκαν, σε κάθε συγκεκριμένη μελλοντική απόφαση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ Α - ΣΚΕΠΤΙΚΟ

(1)  Η Ένωση είναι σημαντικός χορηγός οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή») έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό μέσο οικονομικής σταθεροποίησης και μοχλός για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες και τα εδάφη που επωφελούνται από τη συνδρομή αυτή («δικαιούχοι»). Σύμφωνα με τη γενική πολιτική της σχετικά με τις υποψήφιες, τις δυνάμει υποψήφιες και τις γειτονικές χώρες, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγεί μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε αυτές τις χώρες, με στόχο την ανάπτυξη μιας ζώνης κοινής σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας.

(2)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται σε χωριστές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κάθε χώρα. Οι αρχές αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης τέτοιων αποφάσεων και της υλοποίησής τους, καθώς και στην υποστήριξη της εφαρμογής, από τις επωφελούμενες χώρες, των πολιτικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και τη βελτίωση της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τη συνδρομή αυτή.

(3)  Με το ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς τρίτες χώρες, της 3ης Ιουνίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να εκδοθεί κανονισμός-πλαίσιο για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, ούτως ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αποδοθεί επίσημη και διαφανής βάση σε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο.

(4)  Στα συμπεράσματά του της 8ης Οκτωβρίου 2002, το Συμβούλιο καθόρισε κριτήρια (τα αποκαλούμενα κριτήρια του Genval) που διέπουν τις πράξεις μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Θα ήταν σκόπιμο να επικαιροποιηθούν και να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια αυτά, μεταξύ άλλων τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατάλληλης μορφής της συνδρομής (δάνειο, επιχορήγηση ή συνδυασμός αυτών των δύο).

(5)  Οι αρχές αυτές θα επιτρέψουν στην Ένωση να διασφαλίζει την ταχεία χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ιδίως όταν οι περιστάσεις απαιτούν άμεση δράση, και να βελτιώσει τη σαφήνεια και τη διαφάνεια των κριτηρίων που διέπουν την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

(6)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές, τους στόχους και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και σε άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(7)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να υποστηρίζει την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) θα πρέπει να συνεργάζονται στενά σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, για τον συντονισμό και την εξασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

(8)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή αναμένεται να στηρίξει την προσήλωση των δικαιούχων στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας και στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου βάσει κανόνων.

(9)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της αποδέκτριας χώρας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρωπινά δικαιώματα. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά από την Επιτροπή.

(10)  Οι ειδικοί στόχοι των μεμονωμένων αποφάσεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών εκ μέρους των δικαιούχων. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά την εκπλήρωση αυτών των στόχων.

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για τις τρίτες χώρες και εδάφη που έχουν περιορισμένα συναλλαγματικά διαθέσιμα και αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες εξωτερικής χρηματοδότησης. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή δεν θα πρέπει να έχει χαρακτήρα τακτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ούτε να έχει ως κύριο στόχο τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των δικαιούχων.

(12)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τους πόρους που χορηγούνται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και άλλους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και θα πρέπει να γίνεται δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να διασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης.

(13)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή αυτή, και να προβλέπονται έλεγχοι από την Επιτροπή και δημοσιονομικοί έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(14)  Η επιλογή της διαδικασίας για την έγκριση των μνημονίων συνεννόησης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται, κατά γενικό κανόνα, η συμβουλευτική διαδικασία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ενδεχομένως σημαντικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες υπερβαίνουν το κατώφλι που ορίζεται στο μέρος Β και, συνεπώς, για τις επιχειρήσεις αυτές θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης.

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΡΧΕΣ

1.  Στόχος της συνδρομής

α)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να συνιστά έκτακτο χρηματοδοτικό μέσο μη δεσμευτικής και μη προσδιορισμένης στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών σε επιλέξιμες τρίτες χώρες και εδάφη. Θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για επιλέξιμες χώρες και εδάφη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξωτερικής χρηματοδότησης. Θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή προγράμματος πολιτικής που περιλαμβάνει μέτρα σοβαρής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί για την βελτίωση της θέσης του ισοζυγίου πληρωμών, ιδίως στη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, και να ενισχύει την εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών και των προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί με την Ένωση.

β)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να χορηγείται υπό τον όρο της ύπαρξης σημαντικού υπολειμματικού κενού εξωτερικής χρηματοδότησης που έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή, από κοινού με τους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, και υπερβαίνει τους πόρους που χορηγούν το ΔΝΤ και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί, παρά την εφαρμογή, στην ενδιαφερόμενη χώρα ή έδαφος, προγραμμάτων σοβαρής οικονομικής σταθεροποίησης και μεταρρυθμίσεων.

γ)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και να διακόπτεται αμέσως μόλις αποκατασταθεί η βιωσιμότητα της εξωτερικής χρηματοδότησης.

2.  Επιλέξιμες χώρες και εδάφη

Επιλέξιμες για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες τρίτες χώρες και εδάφη:

—  υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες

—  χώρες και εδάφη που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

—  σε εξαιρετικές και επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, άλλες τρίτες χώρες που διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην περιφερειακή σταθερότητα, είναι στρατηγικής σημασίας για την Ένωση και, πολιτικά, οικονομικά και γεωγραφικά, βρίσκονται κοντά στην Ένωση.

3.  Μορφή της συνδρομής

α)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει, γενικά, να χορηγείται υπό μορφή δανείου. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή μπορεί να χορηγείται υπό μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ή ως συνδυασμός δανείου και επιχορήγησης. Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου μεριδίου μιας ενδεχόμενης επιχορήγησης, η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της πρότασής της, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης του δικαιούχου, που μετράται με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα και τα ποσοστά φτώχειας, καθώς και την ικανότητα της χώρας για αποπληρωμή, στη βάση αναλύσεων βιωσιμότητας του χρέους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι γίνεται σεβαστή η αρχή της δίκαιης κατανομής του βάρους μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον βαθμό στον οποίο οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι άλλοι χορηγοί επιβάλλουν όρους για τη χορήγηση των κονδυλίων στην ενδιαφερόμενη χώρα.

β)  Όταν η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή έχει τη μορφή δανείου, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται εξ ονόματος της Ένωσης να δανείζεται τα αναγκαία κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και να τα δανείζει στο δικαιούχο.

γ)  Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις θα πρέπει να εκτελούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία, χωρίς εμπλοκή της Ένωσης στη μετατροπή των προθεσμιών λήξης ούτε ανάληψη οιουδήποτε κινδύνου συναλλάγματος ή επιτοκίου.

δ)  Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την Ένωση και σχετίζονται με τις δανειοληπτικές ή δανειοδοτικές πράξεις θα πρέπει να βαρύνουν τον δικαιούχο.

ε)  Εάν το ζητήσει ο δικαιούχος, και εφόσον οι περιστάσεις επιτρέπουν τη μείωση του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος των αρχικών δανειοληπτικών της πράξεων ή να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους όρους χρηματοδότησης. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής θα πρέπει να εκτελούνται με τους όρους που προσδιορίζονται στο σημείο 3 στοιχείο δ) και να μην έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της μέσης διάρκειας των εν λόγω δανείων ούτε την αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

4.  Δημοσιονομικές διατάξεις

α)  Τα ποσά της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγούνται υπό μορφή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

β)  Τα ποσά της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγούνται υπό μορφή δανείου θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό για την ίδρυση Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

γ)  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

5.  Ποσό της συνδρομής

α)  Ο προσδιορισμός του ποσού της συνδρομής θα πρέπει να βασίζεται στις υπολειμματικές ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης της δικαιούχου χώρας ή εδάφους και να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα της χώρας ή εδάφους για αυτοχρηματοδότηση μέσω ιδίων πόρων, και ιδίως μέσω των συναλλαγματικών αποθεμάτων που διαθέτει. Οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να διαπιστώνονται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, βάσει μιας ολοκληρωμένης ποσοτικής εκτίμησης και διαφανούς υποστηρικτικής τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στις τελευταίες προβλέψεις ισοζυγίου πληρωμών του ΔΝΤ για τη σχετική χώρα ή έδαφος και να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες χρηματοδοτικές συνεισφορές πολυμερών χορηγών, καθώς και τις προϋπάρχουσες ενέργειες άλλων μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε αυτήν την επιλέξιμη χώρα ή έδαφος.

β)  Στην τεκμηρίωση της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον προβλεπόμενο όγκο των συναλλαγματικών αποθεμάτων χωρίς την προσθήκη της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σε σύγκριση με τα επίπεδα που κρίνονται επαρκή, στη βάση κατάλληλων δεικτών όπως ο λόγος των αποθεμάτων προς το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος και ο λόγος των αποθεμάτων προς τις εισαγωγές της δικαιούχου χώρας.

γ)  Κατά τον καθορισμό του ποσού της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών και η προστιθέμενη αξία της συνολικής συμμετοχής της Ένωσης.

δ)  Εάν οι ανάγκες χρηματοδότησης του δικαιούχου μειωθούν σημαντικά κατά την περίοδο εκταμίευσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις, η Επιτροπή θα πρέπει, ενεργώντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία όταν η συνδρομή είναι ίση ή χαμηλότερη των 90 εκατομμυρίων EUR και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης όταν η συνδρομή υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια EUR, να μειώσει το ποσό αυτής της συνδρομής ή να αναστείλει ή να ακυρώσει τη συνδρομή.

6.  Αιρεσιμότητα

α)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της επιλέξιμης χώρας ή εδάφους, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιεί μια αξιολόγηση(1) όσον αφορά την εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής και να την παρακολουθεί σε όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Αυτό το σημείο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ.

β)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη μιας μη προληπτικής πιστωτικής συμφωνίας μεταξύ της ενδιαφερόμενης χώρας ή εδάφους και του ΔΝΤ, που θα πληροί τους κατωτέρω όρους:

—  ο στόχος της συμφωνίας είναι σύμφωνος με τον σκοπό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, δηλαδή η ανακούφιση βραχυπρόθεσμων δυσκολιών σε σχέση με το ισοζύγιο πληρωμών.

—  η εφαρμογή σοβαρών μέτρων προσαρμογής που είναι συμβατά με τον στόχο της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

γ)  Η εκταμίευση της συνδρομής θα πρέπει να εξαρτάται από τη συνεχή και ικανοποιητική τήρηση ενός υποστηριζόμενου από το ΔΝΤ προγράμματος πολιτικής και από την εκπλήρωση της προϋπόθεσης του παρόντος σημείου στοιχείο α). Θα πρέπει να εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ενός συνόλου σαφώς προσδιορισμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής με επίκεντρο τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τα οποία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του δικαιούχου και να διατυπώνονται σε μνημόνιο συνεννόησης.

δ)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης του δικαιούχου, το μνημόνιο συνεννόησης θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης δημοσίων οικονομικών.

ε)  Κατά τον σχεδιασμό των μέτρων πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης κατάλληλα υπόψη η πρόοδος όσον αφορά το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, την ανάπτυξη θεμιτών εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων και άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

στ)  Τα μέτρα πολιτικής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τις συμφωνίες συνεργασίας ή τις συμφωνίες σύνδεσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και του δικαιούχου, και με τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η δικαιούχος χώρα με την υποστήριξη του ΔΝΤ.

7.  Διαδικασία

α)  Μια χώρα ή έδαφος που επιθυμεί να λάβει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 6 και, αν χρειάζεται, μπορεί να υποβάλλει πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

β)  Η απόφαση για τη χορήγηση δανείου θα πρέπει να ορίζει το ποσό, την ανώτατη μέση διάρκεια και τον μέγιστο αριθμό δόσεων της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Αν η απόφαση περιλαμβάνει ένα στοιχείο μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, θα πρέπει επίσης να ορίζει το ποσό και τον μέγιστο αριθμό δόσεων. Η απόφαση για την παροχή επιχορήγησης θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την εν λόγω επιχορήγηση (ή στοιχείο επιχορήγησης) της συνδρομής. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να καθορίζεται η περίοδος διαθεσιμότητας της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Κατά κανόνα, η εν λόγω περίοδος διαθεσιμότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη. Όταν υποβάλλει πρόταση για νέα απόφαση χορήγησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 12 στοιχείο γ).

γ)  Μετά την έγκριση της απόφασης για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία όταν η συνδρομή είναι ίση ή χαμηλότερη των 90 εκατομμυρίων EUR και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης όταν η συνδρομή υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια EUR, θα πρέπει να συμφωνήσει με τον δικαιούχο, στο μνημόνιο συνεννόησης, σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται στο σημείο 6 στοιχεία γ), δ), ε) και στ).

δ)  Μετά την έγκριση της απόφασης για χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει να συμφωνεί με τον δικαιούχο σχετικά με τους λεπτομερείς οικονομικούς όρους της συνδρομής. Οι εν λόγω λεπτομερείς οικονομικοί όροι προσδιορίζονται στη συμφωνία μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ή δανείου.

ε)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εξέλιξη της συνδρομής σε μια χώρα, περιλαμβανομένων των σχετικών εκταμιεύσεων και να διαβιβάζει στα εν λόγω όργανα τα σχετικά έγγραφα εγκαίρως.

8.  Υλοποίηση και δημοσιονομική διαχείριση

α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιεί τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης.

β)  Η υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να τελεί υπό άμεση κεντρική διαχείριση.

γ)  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις θα πρέπει να αναλαμβάνονται στη βάση αποφάσεων που παίρνει η Επιτροπή σύμφωνα με το παρόν σημείο. Όταν η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή εκτείνεται σε διάστημα πολλών οικονομικών ετών, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για τη συνδρομή αυτή μπορούν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις.

9.  Εκταμίευση της συνδρομής

α)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να εκταμιεύεται στην κεντρική τράπεζα του δικαιούχου.

β)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να εκταμιεύεται σε διαδοχικές δόσεις, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των όρων που αναφέρονται στο σημείο 6 στοιχείο α) και στο σημείο 6 στοιχεία β) και γ).

γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει σε τακτά διαστήματα ότι συνεχίζουν να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στο σημείο 6 στοιχεία β) και γ).

δ)  Όταν η προϋπόθεση του σημείου 6 στοιχείο α) και οι όροι του σημείου 6 στοιχεία β) και γ) δεν τηρούνται, η Επιτροπή θα πρέπει να αναστέλλει προσωρινά ή να ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους της αναστολής ή της ακύρωσης.

10.  Μέτρα στήριξης

Οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη δαπανών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

11.  Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

α)  Οποιεσδήποτε συμφωνίες στο πλαίσιο κάθε απόφασης για συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι θα ελέγχουν τακτικά πως η χρηματοδότηση που χορηγείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης έχει χρησιμοποιηθεί ορθά, θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και απάτης και, εάν είναι απαραίτητο, θα κινούν δικαστική διαδικασία για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο κάθε απόφασης για συγκεκριμένη χώρα.

β)  Οποιεσδήποτε συμφωνίες στο πλαίσιο απόφασης για συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα κρούσματα απάτης και διαφθοράς ή οποιεσδήποτε άλλες παρατυπίες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

γ)  Το αναφερόμενο στο σημείο 6 στοιχείο γ) μνημόνιο συνεννόησης θα πρέπει να εξουσιοδοτεί ρητά την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν δημοσιονομικούς ελέγχους πριν και μετά από την περίοδο διαθεσιμότητας της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εγγράφων και των επιτόπιων ελέγχων, όπως οι επιχειρησιακές αξιολογήσεις. Το μνημόνιο θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτεί ρητά την Επιτροπή ή τους εκπροσώπους της να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

δ)  Κατά την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί, με επιχειρησιακές αξιολογήσεις, την ορθότητα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του δικαιούχου που σχετίζονται με την εν λόγω συνδρομή.

ε)  Οποιεσδήποτε συμφωνίες στο πλαίσιο απόφασης για συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι η Ένωση δικαιούται την πλήρη επιστροφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ή/και την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, εάν διαπιστωθεί πως, σε σχέση με τη διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ο δικαιούχος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης ή διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

12.  Ετήσια έκθεση

α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

β)  Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να αξιολογεί την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές των δικαιούχων, καθώς και την πρόοδο στην εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο γ).

γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους υπό μορφή δανείων και μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχεδιαζόμενες πράξεις.

13.  Αξιολόγηση

α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις για την εκ των υστέρων αξιολόγηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στις οποίες θα αξιολογεί τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα των πράξεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που περατώθηκαν πρόσφατα, καθώς και τον βαθμό στον οποίο αυτές συνέβαλαν στην επίτευξη των σκοπών της συνδρομής.

β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά τετραετία, τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ώστε να διατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια λεπτομερής επισκόπηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Σκοπός της αξιολόγησης αυτής θα πρέπει να είναι η επιβεβαίωση ότι οι στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής έχουν εκπληρωθεί και ότι οι όροι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, περιλαμβανομένου του κατωφλίου που ορίζεται στο σημείο 7 στοιχείο γ) συνεχίζουν να επιτυγχάνονται, καθώς και να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση μελλοντικών αντίστοιχων πράξεων. Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εκτιμά τη συνεργασία με ευρωπαϊκά ή πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την προσφορά μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

(1) Η αξιολόγηση αυτή θα βασίζεται στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, που προβλέπεται στο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία της 25ης Ιουνίου 2012).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου