Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0273(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0224/2013

Indgivne tekster :

A7-0224/2013

Forhandlinger :

PV 03/07/2013 - 18
CRE 03/07/2013 - 18

Afstemninger :

PV 04/07/2013 - 13.2
CRE 04/07/2013 - 13.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0321

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 43k
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg
Angreb på informationssystemer ***I
P7_TA(2013)0321A7-0224/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angreb på informationssystemer og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0517),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk.1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0293/2010),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. maj 2011(1),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. juni 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0224/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 218, 23.7.2011, s. 130.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. juli 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA
P7_TC1-COD(2010)0273

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/40/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik