Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2682(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0336/2013

Συζήτηση :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0322

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 356kWORD 73k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ
P7_TA(2013)0322RC-B7-0336/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ [2013/2682(RSP)].

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ECHR),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 περί προστασίας του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη το δίκαιο της ΕΕ Ένωσης σχετικά με το σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου και την προστασία των δεδομένων, και ειδικότερα την οδηγία 95/46/ΕΚ περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών, την οδηγία-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την οδηγία 2002/58/ΕΚ περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών,

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής για έναν κανονισμό και μια οδηγία σχετικά με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος που διέπει την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό την πρόληψη και διερεύνηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (CETS αριθ. 185), τη Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ περί «Ασφαλούς Λιμένα» (2000/520/EC) και την υπό εξέλιξη αναθεώρηση του συστήματος του «Ασφαλούς Λιμένα»,

–  έχοντας υπόψη τον Αμερικανικό Πατριωτικό Νόμο (Patriot Act) και το Νόμο περί Παρακολούθησης των Επικοινωνιών των Αλλοδαπών Υπηρεσιών Πληροφοριών (FISA), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου 702 (Section 702) του Νόμου του 2008 περί τροποποίησης του Νόμου FISA (Νόμος FISAA),

–  έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά μεταφέρονται και υφίστανται επεξεργασία για λόγους αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το δικαίωμα στο σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου και στην προστασία των δεδομένων, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την ύπαρξη ενός παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης των ιδιωτικών και εμπορικών επικοινωνιών (σύστημα παρακολούθησης (Echelon))(1)·

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman van Rompuy, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Επιτρόπου Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας κυρία Viviane Reding, και της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας κυρίας Catherine Ashton,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α.  εκτιμώντας ότι η διατλαντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον σεβασμό, στην καλόπιστη και αμοιβαία συνεργασία, και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου,

Β.  εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Γ.  εκτιμώντας ότι η προσήλωση σε αυτές τις αρχές τίθεται σήμερα εν αμφιβόλω μετά τα δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο τον Ιούνιο 2013 που αποκάλυψαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι αρχές των ΗΠΑ, μέσω προγραμμάτων όπως το PRISM, έχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό προσωπικών δεδομένων, και τα οποία επεξεργάζονται, πολιτών και κατοίκων της ΕΕ που χρησιμοποιούν αμερικανικούς παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμφισβήτηση αυτή αφορά όχι μόνο τις ενέργειες των Αμερικανικών Αρχών αλλά και εκείνες αρκετών κρατών μελών της ΕΕ που, σύμφωνα με το διεθνή Τύπο, συνεργάστηκαν με το PRISM και άλλα τέτοια προγράμματα ή έλαβαν πρόσβαση στις δημιουργηθείσες βάσεις δεδομένων·

Ε.  εκτιμώντας ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν προγράμματα παρακολούθησης παρόμοια προς το PRISM ή συζητούν την κατάρτιση τέτοιων προγραμμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα ερωτήματα έχουν τεθεί σε σχέση με τη συμβατότητα που έχουν με το δίκαιο της ΕΕ οι πρακτικές της Βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών Government Communications Headquarters (GCHQ) η οποία, στο πλαίσιο του προγράμματος με την κωδική ονομασία Tempora κάνει απευθείας υποκλοπές από τα υποθαλάσσια διατλαντικά καλώδια που μεταφέρουν ηλεκτρονικές επικοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα κράτη μέλη αναφέρεται ότι έχουν πρόσβαση σε διεθνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες χωρίς νόμιμο ένταλμα αλλά βάσει ειδικών δικαστηρίων, ότι κοινοποιούν δεδομένα (η Σουηδία) σε άλλες χώρες, και ίσως αυξήσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της παρακολούθησης (Ολλανδία, Γερμανία)· λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εξουσίες των μυστικών υπηρεσιών στο ζήτημα των υποκλοπών (Πολωνία)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι υα όργανα της ΕΕ και οι πρεσβείες και αντιπροσωπείες της ΕΕ και των κρατών μελών της αποτέλεσαν αντικείμενο δραστηριοτήτων παρακολούθησης και κατασκοπείας εκ μέρους των ΗΠΑ·

Η.  εκτιμώντας ότι η Επίτροπος Reding απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Eric Holder, εγείροντας τις ευρωπαϊκές ανησυχίες και ζητώντας διευκρινίσεις και εξηγήσεις σχετικά με το πρόγραμμα PRISM και άλλα παρόμοια προγράμματα που αφορούν στην συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων και τους νόμους βάσει των οποίων μπορεί να εγκριθεί η χρήση τέτοιων προγραμμάτων· εκτιμώντας ότι οι αρχές των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα απαντήσει πλήρως παρά τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την υπουργική συνάντηση δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ στις 14 Ιουνίου 2013·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της Συμφωνίας περί «Ασφαλούς Λιμένος», τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν το καθήκον να εγγυηθούν την ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων· εκτιμώντας ότι, όπως αναφέρεται στο διεθνή Τύπο, οι εταιρίες που συμμετέχουν στο PRISM είναι όλες συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα· ότι, δυνάμει του άρθρου 3 της Συμφωνίας, η Επιτροπή, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλέψεων της Συμφωνίας, έχει καθήκον να αντιστρέψει ή να αναστείλει τη Συμφωνία·

Ι.  εκτιμώντας ότι η συμφωνία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ΕΕ-ΗΠΑ, όπως αυτή επικυρώθηκε από την Ένωση και το Κογκρέσο, ορίζει τους όρους συγκέντρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και απαίτησης και παροχής συνδρομής για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε μια συγκεκριμένη χώρα προς διευκόλυνση ποινικών ερευνών ή διώξεων σε κάποια άλλη·

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι θα ήταν ατυχές εάν επηρεάζονταν από τις πρόσφατες καταγγελίες οι προσπάθειες σύναψης διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP), η οποία αποδεικνύει τη δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ·

ΙΒ.  εκτιμώντας ότι στις 14 Ιουνίου 2013 η Επίτροπος Malmström ανακοίνωσε τη σύσταση μιας διατλαντικής ομάδας εμπειρογνωμόνων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επίτροπος κ. Reding έγραψε στις Βρετανικές Αρχές για να εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με τις δημοσιογραφικές αναφορές περί Προγράμματος «Tempora» και για να ζητήσει διευκρινίσεις ως προς το πεδίο του και τη λειτουργία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Βρετανικές Αρχές υπερασπίστηκαν τις δραστηριότητες παρακολούθησης που ασκεί η GCHQ και διαβεβαίωσαν ότι λειτουργεί βάσει αυστηρών και νόμιμων κατευθυντήριων γραμμών·

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων είναι σε εξέλιξη σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της αντικατάστασής της από τον προτεινόμενο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων και την οδηγία για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη αξιόποινων πράξεων ή για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, και την ελεύθερη διακίνηση τέτοιων δεδομένων·

1.  ενώ επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στις διατλαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, εκφράζει παράλληλα σοβαρές ανησυχίες για το πρόγραμμα PRISM και άλλα παρόμοια προγράμματα εφόσον, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες μέχρι στιγμής πληροφορίες επιβεβαιωθούν, αυτό θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ στο σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου και στην προστασία των δεδομένων, καθώς και του δικαιώματός τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, στο απόρρητο των επικοινωνιών, στο τεκμήριο της αθωότητας, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία της πληροφόρησης, και στην ελευθερία του επιχειρείν·

2.  καταδικάζει απερίφραστα την κατασκοπεία σε βάρος αντιπροσωπειών της ΕΕ εφόσον, σε περίπτωση που οι μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαιωθούν, αυτό θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων, παράλληλα με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στις διατλαντικές σχέσεις· ζητεί άμεσες διευκρινίσεις από τις Αμερικανικές Αρχές·

3.  καλεί τις Αμερικανικές Αρχές να παράσχουν στην ΕΕ χωρίς περιττές καθυστερήσεις πλήρη ενημέρωση για το PRISM και άλλα τέτοια προγράμματα που περιλαμβάνουν συλλογή δεδομένων, ιδίως ως προς τη νομική βάση τους, την αναγκαιότητά τους και την αναλογικότητά τους και ως προς τις προφυλάξεις που εφαρμόζονται προκειμένου να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, όπως και ως προς το πεδίο και τη διάρκεια, τους όρους πρόσβασης, και την ανεξάρτητη εποπτεία, κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, και όπως ζήτησε η Επίτροπος κυρία Reding στην από 10ης Ιουνίου 2013 επιστολή της προς τον Αμερικανό Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Eric Holder· καλεί τις Αμερικανικές Αρχές να αναστείλουν και να επανεξετάσουν κάθε νόμο και πρόγραμμα παρακολούθησης που παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στο σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου στην προστασία των δεδομένων, την εθνική κυριαρχία και δικαιοδοσία της ΕΕ και των κρατών μελών της και τη Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο·

4.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν κάθε διαθέσιμο μέσο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις τους με τις ΗΠΑ, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πραγματογνωμόνων, για να επιτύχουν τους ανωτέρω αναφερομένους στόχους, προβλέποντας ακόμη και αναστολή των Συμφωνιών PNR (Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών) και TFTP (Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας)·

5.  ζητεί να προβλεφθεί για τη διατλαντική ομάδα εμπειρογνωμόνων, την οποία ανήγγειλε η Επίτροπος Malmström και στην οποία θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο, κατάλληλο επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας και δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα σχετικά έγγραφα, για να μπορέσει αυτή να εργασθεί σωστά και εντός καθορισμένης προθεσμίας· ζητεί επίσης να υπάρξει η κατάλληλη εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου σ’ αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων·

6.  καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των ΗΠΑ να επαναλάβουν χωρίς καθυστέρηση τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά μεταφέρονται και υφίστανται επεξεργασία για λόγους αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή, κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές, να βεβαιωθεί πως η συμφωνία πληροί τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

   α) να ενημερώνονται κατάλληλα οι πολίτες της ΕΕ όταν τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία στις ΗΠΑ·
   β) να εξασφαλίζεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στο δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ είναι ισότιμη προς αυτή της οποίας απολαύουν οι πολίτες των ΗΠΑ·
   γ) να παρέχεται το δικαίωμα προσφυγής, ειδικότερα·

7.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, και οι διαπραγματεύσεις για την τρέχουσα δέσμη της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, να μην υπονομευθούν ως αποτέλεσμα της διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) με τις ΗΠΑ·

8.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη επανεξέταση της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα υπό το πρίσμα των πρόσφατων αποκαλύψεων, δυνάμει του άρθρου 3 της συμφωνίας·

9.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις αποκαλύψεις σχετικά με τα υποτιθέμενα προγράμματα παρακολούθησης που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, είτε με τη βοήθεια της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ είτε μονομερώς· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη συμβατότητα αυτών των προγραμμάτων με το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, και ιδίως με το άρθρο 16 ΣΛΕΕ περί προστασίας των δεδομένων, καθώς και με τις υποχρεώσεις της ΕΕ έναντι των θεμελιωδών δικαιωμάτων δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) και των κοινών στα κράτη μέλη συνταγματικών παραδόσεων·

10.  τονίζει πως όλες οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες μέσα στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται προς το δίκαιο της ΕΕ χωρίς εξαίρεση και είναι υπεύθυνες για οποιεσδήποτε παραβιάσεις·

11.  τονίζει ότι οι εταιρίες που υπάγονται στην δικαιοδοσία τρίτης χώρας πρέπει να παρέχουν στους χρήστες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ σαφή και ευδιάκριτη προειδοποίηση ως προς το ενδεχόμενο τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα να υποστούν επεξεργασία από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις υπηρεσίες πληροφοριών κατόπιν μυστικής ή δικαστικής εντολής·

12.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή κατήργησε το πρώην άρθρο 42 του κειμένου του κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διέρρευσε· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους έλαβε παρόμοια απόφαση· καλεί το Συμβούλιο να ακολουθήσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επαναφέρει τη διάταξη·

13.  τονίζει ότι, στα δημοκρατικά και ανοικτά κράτη που είναι θεμελιωμένα στο κράτος δικαίου, οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν για τις σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, και να τις καταγγέλλουν, ακόμη κι όταν τούτο αφορά τις δικές τους κυβερνήσεις· τονίζει την ανάγκη για διαδικασίες που να επιτρέπουν στους καταγγέλλοντες πολίτες να ξεσκεπάζουν τις σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ανάγκη παροχής της αναγκαίας προστασίας σε αυτά τα άτομα, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο· εκφράζει την αδιάλειπτη υποστήριξή του στις έρευνες για την ελευθερία των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης·

14.  καλεί κατεπειγόντως το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες του σχετικά με το σύνολο της δέσμης για την προστασία των δεδομένων, και ιδιαίτερα την πρόταση οδηγίας για την προστασία των δεδομένων·

15.  επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού αντίστοιχου των μικτών κοινοβουλευτικών/δικαστικών επιτροπών ελέγχου και έρευνας για τις υπηρεσίες πληροφοριών που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη·

16.  αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να ενεργήσει εκτενή έρευνα σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ΕΕ-ΗΠΑ που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή και να υποβάλει σχετική έκθεση μέχρι το τέλος του έτους αφού:

   α) συλλέξει κάθε σχετική πληροφορία και αποδεικτικό στοιχεία από πηγές τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ (διαπίστωση γεγονότων)·
   β) διερευνήσει όλες τις καταγγελλόμενες δραστηριότητες παρακολούθησης εκ μέρους των Αμερικανικών Αρχών καθώς και εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών (εντοπισμός ευθυνών)·
   γ) αξιολογήσει την επίπτωση των προγραμμάτων παρακολούθησης σε ό,τι αφορά: τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (ιδίως το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών, την ελευθερία της έκφρασης, το τεκμήριο της αθωότητας, και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής)· την πραγματική προστασία των δεδομένων τόσο εντός της ΕΕ όσο και για τους πολίτες της ΕΕ εκτός ΕΕ, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα του δικαίου της ΕΕ ως προς τους μηχανισμούς εξωεδαφικότητας· την ασφάλεια της ΕΕ στο πεδίο του "υπολογιστικού νέφους" (cloud computing)· την προστιθέμενη αξία και την αναλογικότητα αυτών των προγραμμάτων σε σχέση με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας· την εξωτερική διάσταση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αξιολόγηση της εγκυρότητας εγκριτικών αποφάσεων για μεταφορές ΕΕ προς τρίτες χώρες, όπως ήταν οι εκτελεσθείσες δυνάμει της Συμφωνίας "Ασφαλούς Λιμένα", διεθνείς συμφωνίες και άλλα νομικά κείμενα που παρέχουν δικαστική συνδρομή και συνεργασία) (ανάλυση ζημιών και κινδύνων)·
   δ) διερευνώντας τους καταλληλότερους μηχανισμούς επανόρθωσης σε περίπτωση βεβαιωμένης παραβίασης (συστήματα διοικητικής και δικαστικής επανόρθωσης και αποζημίωσης)·
   ε) υποβάλλοντας συστάσεις για την αποτροπή περαιτέρω παραβιάσεων, και διασφαλίζοντας την αξιόπιστη, υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ δια των καταλλήλων μέσων, και ιδιαίτερα με την έγκριση μιας αυτοτελούς δέσμης μέτρων προστασίας των δεδομένων (συστάσεις για την πολιτική και για την κατάρτιση νόμων)·
   στ) εκδίδοντας συστάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) στα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τους φορείς της ΕΕ μέσω των κατάλληλων κανόνων εσωτερικής ασφαλείας στα συστήματα επικοινωνιών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της άνευ εγκρίσεως πρόσβασης και της κοινοποίησης ή απώλειας πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων (διόρθωση κενών στην ασφάλεια)·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, και στους Υπουργούς Εσωτερικής Ασφάλειας και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ C 72 E της 21.3.2002, σ. 221.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου