Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2682(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0336/2013

Debatai :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0322

Priimti tekstai
PDF 222kWORD 64k
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - Strasbūras
JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programa, sekimą vykdančios tarnybos įvairiose valstybėse narėse ir poveikis ES piliečių privatumui
P7_TA(2013)0322RC-B7-0336/2013

2013 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių privatumui (2013/2682(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3, 6 ir 7 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK),

–  atsižvelgdamas į 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos 108-ąją konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos 2001 m. lapkričio 8 d. papildomą protokolą,

–  atsižvelgdamas į ES teisės aktus dėl teisės į privatumą ir duomenų apsaugą, visų pirma Direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, Direktyvą 2002/58/EB dėl privatumo ir elektroninių ryšių, ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymus dėl reglamento ir direktyvos dėl duomenų apsaugos sistemos ES reformos,

–  atsižvelgdamas į ES ir JAV susitarimą dėl savitarpio teisinės pagalbos, kuriuo sudaromos galimybės keistis duomenis siekiant užkirsti kelią nuskalstamai veikai ir ją tirti, Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų (CETS Nr. 185), ES ir JAV „Saugaus uosto“ susitarimą (2000/520/EB) (angl. „Safe Harbour Agreement“), taip pat į šiuo metu vykdomą „Saugaus uosto“ sistemos persvarstymą,

–  atsižvelgdamas į JAV Patriotinį įstatymą ir Užsienio žvalgybos informacijos sekimo aktą (FISA), įskaitant 2008 m. akto, kuriuo iš dalies keičiamas Užsienio žvalgybos informacijos sekimo aktas (FISAA), 702 skirsnį,

–  atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl ES ir JAV bendrojo susitarimo dėl asmens duomenų, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi policijos ir teisminio bendradarbiavimo tikslais,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl teisės į privatumą ir duomenų apsaugą, visų pirma į savo 2001 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl pasaulinės sistemos, skirtos privačios ir komercinės komunikacijos pasiklausymui (pasiklausymo sistema ECHELON), egzistavimo(1);

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko Hermano van Rompuy, Europos Parlamento pirmininko Martino Schulzo, Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės Viviane Reding ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi transatlantinė ES ir JAV partnerystė turi būti grindžiama abipusiu pasitikėjimu ir pagarba, lojaliu ir dvišaliu bendradarbiavimu, pagarba pagrindinėms teisėms ir teisinės valstybės principui;

B.  kadangi valstybės narės privalo gerbti pagrindines teises ir vertybės, įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje ir Pagrindinių teisių chartijoje;

C.  kadangi šiuo metu kyla abejonių dėl šių principų laikymosi, nes tarptautinėje spaudoje 2013 m. birželio mėn. pasirodę pranešimai atskleidė, kad, naudodamos tokias programas kaip PRISM, JAV valdžios institucijos dideliu mastu gauna ES piliečių asmeninius duomenis tuomet, kai ES piliečiai naudojasi JAV paslaugų internetu teikėjų paslaugomis, ir šiuos duomenis tvarko;

D.  kadangi tokių abejonių kyla ne tik dėl JAV valdžios institucijų veiksmų, bet ir dėl kelių ES valstybių narių veiksmų, kurios, tarptautinės žiniasklaidos duomenimis, bendradarbiavo su PRISM ir kitomis tokiomis programomis arba gaudavo prieigą prie sukurtų duomenų bazių;

E.  be to, kadangi kelios valstybės narės turi į programą PRISM panašias sekimo programas arba svarsto tokių programų diegimo galimybę;

F.  kadangi iškelti konkretūs klausimai dėl to, ar JK žvalgybos tarnybos Vyriausybės ryšių centrinės tarnybos (angl. GCHQ), tiesiogiai prisijungiančios prie povandeninių transatlantinių elektroninių ryšių kabelių pagal programą kodiniu pavadinimu „Tempora“, veiksmai atitinka ES teisę; kadangi pranešama, kad kitos valstybės narės naudojasi prieigos prie tarptautinės elektroninės komunikacijos galimybėmis neturėdamos įprasto orderio, o remdamosi specialių teismų sprendimais, dalijasi duomenimis (Švedija) su kitomis šalimis ir gali didinti sekimo pajėgumus (Nyderlandai, Vokietija); kadangi kitose valstybėse narėse išreikštas susirūpinimas dėl slaptųjų tarnybų įgaliojimų vykdyti pasiklausymą (Lenkiją);

G.  kadangi yra duomenų, jog JAV sekė ir šnipinėjo ES institucijas ir ES ir valstybių narių ambasadas ir atstovybes;

H.  kadangi Komisijos narė V. Reding parašė laišką JAV generaliniam prokurorui Ericui Holderiui ir perdavė europiečių susirūpinimą bei paprašė pateikti paaiškinimus dėl programos PRISM ir kitų panašių su duomenų rinkimu ir jų ieškojimu susijusių programų, taip pat dėl teisės aktų, pagal kuriuos tokios programos gali būti leidžiamos; kadangi kol kas dar nėra gautas išsamus JAV valdžios institucijų atsakymas, nepaisant diskusijų, kurios vyko per ES ir JAV teisingumo ministrų susitikimą Dubline 2013 m. birželio 14 d.;

I.  kadangi pagal „Saugaus uosto“ susitarimą valstybės narės ir Komisija privalo užtikrinti asmens duomenų saugumą ir integralumą; kadangi visos su PRISM atveju susijusios bendrovės, kaip pranešama tarptautinėje spaudoje, pasirašė „Saugaus uosto“ susitarimą; kadangi pagal šio susitarimo 3 straipsnio nuostatas, jei susitarimo nuostatų nebūtų laikomasi Komisija privalo nutraukti susitarimą ar laikinai sustabdyti jo galiojimą;

J.  kadangi ES ir JAV susitarime dėl savitarpio teisinės pagalbos, kurį ratifikavo Sąjunga ir JAV Kongresas, nustatyta informacijos rinkimo ir keitimosi ja, pagalbos prašymo ir suteikimo renkant įrodymus vienoje šalyje ir taip padedant kitoje šalyje vykstančiam nusikalstamos veikos tyrimui ar teisminiam nagrinėjimui tvarka;

K.  kadangi būtų patirta nesėkmė, jei minėtieji įtarimai pakenktų pastangoms sudaryti transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimą, kuris rodo įsipareigojimą toliau stiprinti ES ir JAV partnerystę;

L.  kadangi Komisijos narė C. Malmström 2013 m. birželio 14 d. pranešė, kad sudaroma transatlantinė ekspertų grupė;

M.  kadangi Komisijos narė V. Reding parašė JK valdžios institucijoms išreikšdama susirūpinimą dėl pranešimų žiniasklaidoje apie programą „Tempora“ ir prašydama pateikti paaiškinimų dėl programos taikymo srities ir veikimo; kadangi JK valdžios institucijos gynė JK vyriausybės ryšių centrinės tarnybos sekimo veiklą ir patvirtino, kad ji vykdoma vadovaujantis griežtomis ir teisėtomis gairėmis;

N.  kadangi ES lygmeniu vykdoma duomenų apsaugos reforma persvarstant Direktyvą 95/46/EB ir keičiant ją pasiūlytu bendruoju Duomenų apsaugos reglamentu ir Duomenų apsaugos direktyva dėl asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais ir laisvo tokių duomenų judėjimo;

1.  patvirtindamas nuolatinę paramą transatlantiniams veiksmams kovoje su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, reiškia didelį susirūpinimą dėl programos PRISM ir kitų panašių programų, nes, jei pasitvirtintų iki šiol žinoma informacija, tai būtų sunkus ES piliečių ir gyventojų pagrindinių teisių į privatumą ir duomenų apsaugą, taip pat teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, ryšių konfidencialumo, nekaltumo prezumpcijos, saviraiškos laisvės, informacijos laisvės ir laisvės užsiimti verslu pažeidimas;

2.  griežtai smerkia ES atstovybių šnipinėjimą, nes, jei pasitvirtintų iki šiol žinoma informacija, tai būtų sunkus Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių pažeidimas ir galėtų pakenkti transatlantiniams santykiams; ragina JAV valdžios institucijas nedelsiant pasiaiškinti šiuo klausimu;

3.  ragina JAV valdžios institucijas be nepateisinamo delsimo suteikti ES visą informaciją apie programą PRISM ir kitas panašias su duomenų rinkimu susijusias programas, ypač informaciją apie šių programų teisinį pagrindą, būtinybę ir proporcingumą ir įgyvendintas priemones, skirtas pagrindinėms ES piliečių teisėms apsaugoti, pvz., apimties ir trukmės ribojimo priemones, prieigos sąlygas ir nepriklausomą priežiūrą, kaip numatyta Konvencijoje dėl elektroninių nusikaltimų ir kaip to prašė Komisijos narė V. Reding savo 2013 m. birželio 10 d. laiške generaliniam prokurorui Ericui Holderiui; ragina JAV valdžios institucijas sustabdyti įstatymų ir sekimų programų, kuriuos įgyvendinant pažeidžiama pagrindinė ES piliečių teisė į privatumą ir duomenų apsaugą, nepaisoma ES ir jos valstybių narių suvereniteto bei jurisdikcijos ir pažeidžiama Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų, taikymą ir juos persvarstyti;

4.  ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares vykdant diskusijas ir vedant derybas su JAV politiniu ir ekspertų lygmenimis atkreipti dėmesį į visas jų turimas priemones, kad būtų galima pasiekti minėtų tikslų, įskaitant galimybę sustabdyti susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) ir susitarimo dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) galiojimą;

5.  reikalauja, kad būtų atliktas tinkamas transatlantinės ekspertų grupės, apie kurią pranešė Komisijos narė C. Malmström ir kurioje dalyvaus Parlamento atstovai, patikimumo patikrinimas ir šiai grupei suteikta prieiga prie visų svarbių dokumentų, kad ji galėtų atlikti savo darbą tinkamai ir iki nustatyto termino; be to, reikalauja, kad šioje ekspertų grupėje būtų tinkamai atstovaujama Parlamentui;

6.  ragina Komisiją ir JAV valdžios institucijas nedelsiant atnaujinti derybas dėl bendrojo susitarimo dėl asmens duomenų, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi policijos ir teisminio bendradarbiavimo tikslais; ragina Komisiją per šias derybas užtikrinti, kad susitarimas atitiktų bent šiuos kriterijus:

   a) suteikti ES piliečiams teisę gauti informaciją apie tai, kad jų duomenys tvarkomi JAV;
   b) užtikrinti ES piliečiams tokias pat galimybes kreiptis į JAV teismų sistemą, kokias turi JAV piliečiai;
   c) ypač užtikrinti žalos atlyginimo teisę;

7.  ragina Komisiją užtikrinti, kad ES duomenų apsaugos standartams ir deryboms dėl dabartinio duomenų apsaugos paketo nepakenktų transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė su JAV;

8.  ragina Komisiją atsižvelgiant į naujausią informaciją visapusiškai persvarstyti „Saugaus uosto“ susitarimą pagal Susitarimo 3 straipsnį;

9.  išreiškia rimtą susirūpinimą dėl atskleistos informacijos apie įtariamas valstybių narių – su JAV nacionalinės saugumo agentūros pagalba ar vienašališkai – vykdomas sekimo programas; ragina valstybes nares ištirti, ar tokios programos suderinamos su ES pirmine ir antrine teise, ypač SESV 16 straipsniu dėl duomenų apsaugos, ir su ES įsipareigojimais pagrindinių teisių srityje, susijusiais su EŽTK ir valstybėms narėms bendromis konstitucinėmis tradicijomis;

10.  pabrėžia, kad visos be išimties Europos Sąjungoje paslaugas teikiančios bendrovės privalo laikytis ES teisės aktų ir yra atsakingos už visus jų pažeidimus;

11.  pabrėžia, kad bendrovės, kurios priklauso trečiųjų šalių jurisdikcijai, turėtų teikti ES esantiems vartotojams aiškius ir gerai matomus įspėjimus dėl to, kad gavus slaptus nurodymus ar įsakymus jų asmeniniai duomenys gali būti tvarkomi teisėsaugos ir žvalgybos institucijų;

12.  apgailestauja, kad Komisija išbraukė iš paviešintos Duomenų apsaugos reglamento versijos ankstesnį 42 straipsnį; ragina Komisiją paaiškinti savo sprendimą; ragina Tarybą laikytis Parlamento požiūrio ir vėl įtraukti tokią nuostatą;

13.  pabrėžia, kad demokratinėse ir atvirose valstybėse, kurios vadovaujasi teisinės valstybės principais, piliečiai turi teisę žinoti apie rimtus jų pagrindinių teisių pažeidimus ir juos demaskuoti, be kita ko, ir tuos, kuriuos daro jų pačių vyriausybės; pabrėžia, kad būtina nustatyti procedūras, kurias taikant informatoriai padėtų atskleisti rimtus pagrindinių teisių pažeidimus, ir numatyti tokiems asmenims reikalingą apsaugą, taip ir tarptautiniu lygmeniu; pabrėžia savo nuolatinę paramą tiriamajai žurnalistikai ir žiniasklaidos laisvei;

14.  primygtinai ragina Tarybą paspartinti darbą, susijusį su Duomenų apsaugos paketu, ypač su siūloma Duomenų apsaugos direktyva;

15.  pabrėžia, kad reikia sukurti mišrios parlamentinės ir teisminės kontrolės europietišką ekvivalentą ir žvalgybos tarnybų tyrimų komitetus, kurie šiuo metu egzistuoja tam tikrose valstybėse narėse;

16.  paveda savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui nuodugniai išnagrinėti šį klausimą bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais ir Komisijos suburta ES ir JAV ekspertų grupe ir iki metų pabaigos pateikti ataskaitą, kurioje būtų:

   a) surinkta visa susijusi informacija ir įrodymai iš JAV ir ES šaltinių (faktų rinkimas);
   b) ištirta visa įtariama JAV valdžios institucijų ir kai kurių valstybių narių vykdyta stebėjimo veikla (atsakomybės nustatymas);
   c) įvertintas stebėjimo programų poveikis: pagrindinėms ES piliečių teisėms (ypač teisei į pagarbą privačiam gyvenimui ir komunikacijai, saviraiškos laisvei, nekaltumo prezumpcijai ir teisei į veiksmingą teisinę gynybą); faktinei duomenų apsaugai ES ir ES piliečių duomenų apsaugai už ES ribų, visų pirma atkreipiant dėmesį į ES teisės veiksmingumą eksteritorialumo priemonių atžvilgiu; ES saugumui debesijos kompiuterijos eroje; tokių programų papildomai vertei ir proporcingumui kovos su terorizmu atžvilgiu; laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės išorės aspektui (įvertinant sprendimų dėl ES pervedimų į trečiąsias šalis, pvz., atliekamų pagal „Saugaus uosto“ susitarimą, tarptautinius susitarimus ir kitas teisines priemones, kuriose numatyta teisinė pagalba ir bendradarbiavimas, tinkamumo pagrįstumą) (žalos ir rizikos analizė);
   d) išnagrinėti tinkamiausi žalos atlyginimo mechanizmai, taikytini įrodytų pažeidimų atvejais (administracinio ir teisminio žalos atlyginimo ir kompensavimo schemos);
   e) pateiktos rekomendacijos, kuriomis siekiama užkirsti kelią tolesniems pažeidimams ir užtikrinti patikimą aukšto lygio ES piliečių asmens duomenų apsaugą tinkamomis priemonėmis, visų pirma priimant pilnavertį duomenų apsaugos paketą (politinės rekomendacijos ir teisėkūra);
   f) pateiktos rekomendacijos, kuriomis siekiama stiprinti IT saugumą ES institucijose, įstaigose ir agentūrose taikant tinkamas ryšių sistemų vidaus saugumo taisykles siekiant užkirsti kelią neleistinai prieigai prie informacijos ir asmens duomenų, ir jų atskleidimui ar praradimui ir reaguoti į šiuos incidentus (reagavimas į saugumo pažeidimus);

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Europos Tarybai, valstybių narių parlamentams, Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui, JAV Senatui ir Atstovų rūmams bei Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės saugumo ir teisingumo sekretoriams.

(1) OL C 72 E, 2002 3 21, p. 221.

Teisinė informacija - Privatumo politika