Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2102(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0219/2013

Indgivne tekster :

A7-0219/2013

Forhandlinger :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Afstemninger :

PV 04/07/2013 - 13.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0323

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 44k
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg
Praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2014
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2013 om forbedring af de praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2014 (2013/2102(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 10 og artikel 17, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union,

—  der henviser til artikel 22, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til artikel 11, artikel 12, stk. 2, og artikel 39 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

—  der henviser til akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse af 20. september 1976, som ændret(1),

—  der henviser til erklæring 11 om artikel 17, stk. 6 og 7, i traktaten om Den Europæiske Union,

—  der henviser til direktiv 93/109/EF og ændringsdirektiv 2013/1/EU om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. marts 2013 "Forberedelse af valget til Europa-Parlamentet i 2014: en mere demokratisk og effektiv gennemførelse af valget" (COM(2013)0126),

—  der henviser til Kommissionens henstilling af 12. marts 2013 til medlemsstaterne og de europæiske og nationale politiske partier om en mere demokratisk og effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet (C(2013)1303,

—  der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 om valg til Europa-Parlamentet i 2014(2),

—  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014(3),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 41, 48 og 105;

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0219/2013),

A.  der henviser til, at det er blevet vedtaget at rykke valgdagene frem til den 22.-25. maj 2014, og at det nye Parlament følgelig vil træde sammen den 1. juli 2014;

B.  der henviser til, at borgerne repræsenteres direkte på EU-plan i Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at enhver borger har ret til at deltage i Unionens demokratiske liv;

D.  der henviser til, at politiske partier på europæisk plan er aktører på den europæiske politiske scene og bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje;

E.  der henviser til, at valget til Europa-Parlamentet i 2014 vil være det første, der afholdes efter ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten, som har medført en væsentlig forøgelse af Europa-Parlamentet beføjelser, herunder beføjelsen til at vælge Kommissionens formand, og vil være en enestående lejlighed til at sikre, at åbenheden omkring valget øges, og den europæiske dimension styrkes;

F.  der henviser til, at de største europæiske politiske partier synes at være rede til at opstille deres egne kandidater til posten som formand for Kommissionen i en forventning om, at disse kandidater vil spille en fremtrædende rolle i den parlamentariske valgkamp, især ved personligt at fremlægge deres politiske program i alle EU-medlemsstater;

G.  der henviser til, at internt partidemokrati og høje standarder for åbenhed og integritet i politiske partier er en vigtig forudsætning for at kunne øge offentlighedens tillid til det politiske system;

H.  der henviser til, at løsningen af den aktuelle styringsmæssige krise i EU kræver en mere fuldstændig demokratisk legitimering af integrationsprocessen;

I.  der henviser til, at unionsborgere, også når de bor i en anden medlemsstat end deres egen, har ret til at stemme og opstille som kandidat ved valg til Europa-Parlamentet;

J.  der påpeger, at valgkampagner fortsat primært fokuserer på nationale spørgsmål, medens specifikt europæiske spørgsmål skubbes i baggrunden, hvilket har en negativ indvirkning på valgdeltagelsen ved valg til Europa-Parlamentet;

K.  der påpeger, at en livlig valgkamp, hvor de politiske partier og deres kandidater konkurrerer om stemmer og mandater på grundlag af forskellige programmer, der fokuserer på politikkens europæiske dimension, formentlig vil øge valgdeltagelsen;

L.  der påpeger, at meningsmålinger gentagne gange har vist, at et stort flertal ville være mere tilbøjeligt til at stemme, hvis de fik bedre information om Europa-Parlamentet, de politiske partier, deres programmer og deres kandidater; der henviser til, at samtlige medier skal tilskyndes til at give valget så stor dækning som muligt;

M.  der henviser til, at formanden for Europa-Kommissionen vælges af Parlamentet på forslag af Det Europæiske Råd, der skal tage hensyn til valgresultatet og høre det nye Parlament, inden det foretager sin(e) indstilling(er);

N.  der henviser til, at de nærmere retningslinjer for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet om valget af Kommissionens formand, i henhold til erklæring 11, der findes som bilag til Lissabon-traktaten, kan fastsættes "efter fælles aftale”;

1.  opfordrer de europæiske politiske partier til at sikre, at navnene på de opstillede kandidater til valget til Europa-Parlamentet offentliggøres mindst seks uger før, valghandlingen indledes;

2.  forventer af kandidaterne, at de giver tilsagn om, at de, hvis de bliver valgt, vil udøve deres mandat som medlemmer af Europa-Parlamentet, medmindre de udnævnes til et hverv, som gør dem uvalgbare i medfør af artikel 7 i akten om direkte valg til Europa-Parlamentet;

3.  opfordrer medlemsstaterne og de politiske partier til at presse på for at få flere kvinder på valglisterne og så vidt muligt tilskynde til lister med ligelig repræsentation;

4.  opfordrer medlemsstaterne og de politiske partier til at påse, at de europæiske politiske partiers navne - og i givet fald logoer – fremgår af stemmesedlerne;

5.  opfordrer de europæiske politiske partier til at opstille deres kandidater til Kommissionens formandskab i tilstrækkelig god tid før valget for at sætte dem i stand til at gennemføre en ordentlig kampagne i hele Europa, som koncentrerer sig om europæiske anliggender, der har deres udgangspunkt i deres eget partiprogram og formandskandidatens program;

6.  kræver, at politiske partier på alle planer fastlægger demokratiske og gennemsigtige procedurer for udvælgelse af deres kandidater til Europa-Parlamentet og til posten som formand for Kommissionen;

7.  opfordrer de nationale politiske partier til at informere borgerne før og under valgkampagnen om deres tilknytning til et europæisk politisk parti og deres støtte til dettes kandidat til Kommissionens formandskab og til kandidatens politiske program;

8.  tilskynder medlemsstaterne til at give tilladelse til politiske radio- og tv-udsendelser fra de europæiske politiske partier;

9.  opfordrer de europæiske politiske partier til at tilrettelægge en række offentlige debatter mellem deres kandidater til hvervet som formand for Kommissionen;

10.  henstiller, at medlemsstaterne tager alle de skridt, der er nødvendige for en effektiv implementering af de aftalte foranstaltninger, der skal gøre det lettere for de borgere, der ønsker det, at stemme eller opstille til valg i andre medlemsstater end deres egen;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte en offentlig stemmekampagne med henblik på at bremse den faldende valgdeltagelse;

12.  opfordrer de nationale politiske partier til på deres kandidatlister at medtage EU-borgere, der bor i en anden medlemsstat end deres egen;

13.  kræver under henvisning til artikel 10, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, at intet officielt valgresultat offentliggøres i nogen medlemsstat før lukningen af valglokalerne i de medlemsstater, hvis vælgere stemmer sidst søndag den 25. maj 2014;

14.  foreslår, at de nærmere vilkår for høringen mellem Parlamentet og Det Europæiske Råd om valget af den nye formand for Kommissionen skal fastsættes ved fælles aftale i god tid før valget;

15.  forventer i den forbindelse, at den kandidat til posten som formand for Kommissionen, som er foreslået af det europæiske politiske parti, der har opnået flest pladser i Parlamentet, vil være den, der først kommer i betragtning af hensyn til vedkommendes muligheder for at opnå støtte fra det krævede absolutte flertal i Parlamentet;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og de europæiske politiske partier.

(1) Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret ved Rådets afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1).
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0462.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0082.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik