Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2102(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0219/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0219/2013

Συζήτηση :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0323

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 272kWORD 56k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 (2013/2102(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 και το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 22 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 12 παράγραφος 2 και 39 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως έχει τροποποιηθεί(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 11 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/109/ΕΚ και την τροποποιητική της οδηγία 2013/1/ΕΕ, η οποία ορίζει τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2013 με τίτλο «Προετοιμασία των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014: περαιτέρω ενίσχυση του δημοκρατικού και αποτελεσματικού τρόπου διεξαγωγής τους» (COM(2013)0126),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2013 για την ενίσχυση του δημοκρατικού και αποτελεσματικού τρόπου διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία απευθύνεται στα κράτη μέλη και στα ευρωπαϊκά και εθνικά πολιτικά κόμματα (C(2013)1303),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 41, 48 και 105 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0219/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συμφωνηθεί να μετατεθούν νωρίτερα οι ημέρες διεξαγωγής των εκλογών ήτοι στο διάστημα από 22 έως 25 Μαΐου 2014 και, κατά συνέπεια, η συγκρότηση σε σώμα του νέου Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι παράγοντες του ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου· ότι συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 2014 θα είναι οι πρώτες που θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία διευρύνει σημαντικά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου του στην εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, και, ως εκ τούτου, θα προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία να αυξηθεί η διαφάνεια των εκλογών και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή τους διάσταση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυριότερα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα φαίνεται να είναι έτοιμα να προτείνουν δικούς τους υποψηφίους για την Προεδρία της Επιτροπής προσδοκώντας ότι οι υποψήφιοι αυτοί, παρουσιάζοντας προσωπικά το πολιτικό τους πρόγραμμά, θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωκομματική δημοκρατία και τα υψηλά πρότυπα δημοσιότητας και ακεραιότητας εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση της σημερινής κρίσης διακυβέρνησης στην ΕΕ απαιτεί μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση της διαδικασίας για την ολοκλήρωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές εκλογές ακόμη και όταν διαμένουν σε χώρα διαφορετική από την χώρα καταγωγής τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεκλογικές εκστρατείες εξακολουθούν να επικεντρώνονται πρωτίστως σε εθνικά ζητήματα θέτοντας σε δεύτερο επίπεδο τις συζητήσεις επί αμιγώς ευρωπαϊκών θεμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στις εκλογές είναι πιθανό να ενισχυθεί με έντονη πολιτική εκστρατεία στην οποία τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι αυτών ανταγωνίζονται για να λάβουν ψήφους και έδρες επί τη βάσει εναλλακτικών προγραμμάτων που έχουν ως άξονα την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης κατέδειξαν ότι οι πολίτες, σε μεγάλη πλειοψηφία, θα ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να ψηφίσουν εάν είχαν καλύτερη ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα, τα προγράμματα και τους υποψηφίους τους· ότι ως εκ τούτου όλα τα μέσα ενημέρωσης ενθαρρύνονται να δώσουν το μέγιστο της προσοχής τους στις εκλογές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών και να ζητήσει την γνώμη του νέου Κοινοβουλίου πριν προβεί στον ορισμό του/των υποψηφίου/ων του·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τις διαβουλεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 11 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, να καθοριστούν ‘από συμφώνου’·

1.  καλεί τα πολιτικά κόμματα να εξασφαλίσουν ότι τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κοινοποιούνται τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την έναρξη των εκλογών·

2.  αναμένει από τους υποψηφίους να αναλάβουν τη δέσμευση, εφόσον εκλεγούν, ότι θα εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός εάν διορισθούν σε θέση που τους καθιστά μη εκλόγιμους σύμφωνα με το άρθρο 7 της Πράξης για τις άμεσες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1976)·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και τα πολιτικά κόμματα να πιέσουν για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα ψηφοδέλτια υποψηφίων και να ενθαρρύνουν, στο μέτρο του δυνατού, την σύνταξη καταλόγων που θα διασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και τα πολιτικά κόμματα να μεριμνήσουν ώστε τα ονόματα– και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τα εμβλήματα – των Ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων να εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια·

5.  ζητεί από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους υποψηφίους τους για την προεδρία της Επιτροπής αρκετά έγκαιρα πριν από τις εκλογές ώστε να είναι σε θέση να διοργανώσουν μια σημαντική ευρωπαϊκής εμβέλειας προεκλογική εκστρατεία που θα επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκά θέματα επί τη βάσει του προγράμματός τους και του προγράμματος του υποψηφίου τους για την προεδρία της Επιτροπής·

6.  επιμένει ότι τα πολιτικά κόμματα σε όλα τα επίπεδα πρέπει να εγκρίνουν δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής·

7.  καλεί τα εθνικά πολιτικά κόμματα να ενημερώσουν τους πολίτες, πριν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, σχετικά με την πολιτική συγγένειά τους με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, καθώς και με την υποστήριξή τους προς τον υποψήφιό του για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής και το πολιτικό του/της πρόγραμμα·

8.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να προβαίνουν σε πολιτικές προεκλογικές εκπομπές·

9.  ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να διοργανώνουν πολλές δημόσιες συζητήσεις μεταξύ των ορισθέντων υποψηφίων για την προεδρία της Επιτροπής·

10.  συνιστά στα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο τα συμφωνηθέντα μέτρα για τη συνδρομή προς τους πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε κράτος διαφορετικό από το κράτος καταγωγής τους·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία με στόχο να ανακοπεί η μείωση του ποσοστού συμμετοχής·

12.  ενθαρρύνει τα εθνικά πολιτικά κόμματα να συμπεριλάβουν στους καταλόγους των υποψηφίων τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το δικό τους·

13.  επιμένει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της Πράξης για τις εκλογές με άμεση ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ανακοινώνονται σε κανένα κράτος μέλος τα επίσημα αποτελέσματα παρά μόνον όταν κλείσουν οι κάλπες στο κράτος μέλος του οποίου οι εκλογείς είναι οι τελευταίοι που θα ψηφίσουν την Κυριακή 25 Μαΐου 2014·

14.  προτείνει να συμφωνηθούν οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τις διαβουλεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή του νέου Προέδρου της Επιτροπής με κοινή συμφωνία έγκαιρα πριν από τις εκλογές·

15.  αναμένει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής τον οποίο πρότεινε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που έλαβε τις περισσότερες έδρες στις εκλογές του Κοινοβουλίου, θα είναι ο πρώτος του οποίου η υποψηφιότητα θα εξετασθεί προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητά του να εξασφαλίσει την υποστήριξη της επιβεβλημένης απόλυτης πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα.

(1) Απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1) που τροποποιήθηκε από την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15) και απόφαση 2002/772/EK, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0462.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0082.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου