Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2102(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0219/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0219/2013

Keskustelut :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0323

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 43k
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyt
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyjen tehostamisesta (2013/2102(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan ja 17 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 22 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan, 12 artiklan 2 kohdan ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvoston 20. syyskuuta 1976 tekemään päätökseen liitetyn säädöksen edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla, sellaisena kuin se on muutettuna(1),

–  ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen liitteenä olevan julistuksen n:o 11 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 ja 7 kohdasta,

–  ottaa huomioon niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun direktiivin 93/109/EY, jota on muutettu direktiivillä 2013/1/EU,

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Valmistautuminen vuonna 2014 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin: entistä demokraattisempi ja tehokkaampi vaalimenettely” (COM(2013)0126),

–  ottaa huomioon komission 12. maaliskuuta 2013 jäsenvaltioille ja Euroopan tason puolueille ja kansallisille puolueille antaman suosituksen Euroopan parlamentin vaalimenettelyn demokraattisuuden ja tehokkuuden lisäämisestä (C(2013)1303),

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleista(2),

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 41, 48 ja 105 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0219/2013),

A.  ottaa huomioon, että vaaleja on päätetty aikaistaa siten, että vaalipäivät ovat 22.–25. toukokuuta 2014, ja että näin ollen uuden parlamentin järjestäytymisistunto pidetään 1. heinäkuuta 2014;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla;

C.  ottaa huomioon, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan tason poliittiset puolueet ovat Euroopan poliittisen tason toimijoita; ottaa huomioon, että ne myötävaikuttavat eurooppalaisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen;

E.  ottaa huomioon, että vuonna 2014 järjestettävät vaalit ovat ensimmäiset, jotka järjestetään Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen – joka lisäsi huomattavasti Euroopan parlamentin valtuuksia, kuten sen asemaa komission puheenjohtajan valinnassa – ja ne tarjoavat näin ollen erinomaisen mahdollisuuden ottaa käyttöön toimia, jotka lisäävät vaalien avoimuutta ja vahvistavat niiden eurooppalaista ulottuvuutta;

F.  ottaa huomioon, että suurimmat Euroopan tason poliittiset puolueet vaikuttavat olevan valmiita nimeämään ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi, ja toivoo, että kyseiset ehdokkaat omaksuvat johtavan roolin Euroopan parlamentin vaalikampanjassa erityisesti esittelemällä henkilökohtaisesti oman poliittisen ohjelmansa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa;

G.  katsoo, että puolueen sisäinen demokratia ja avoimuuden ja rehellisyyden korkea taso ovat poliittisen järjestelmän uskottavuuden lisäämisen olennainen perusta;

H.  katsoo, että EU:n nykyisen hallintokriisin ratkaiseminen edellyttää integraatioprosessin täydempää demokraattista oikeutusta;

I.  ottaa huomioon, että unionin kansalaisilla on oikeus asettua ehdokkaaksi ja äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa, vaikka he asuisivat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole;

J.  ottaa huomioon, että vaalikampanjoissa keskitytään ensisijaisesti kansallisiin asioihin, mikä siirtää Euroopan tason asiat taka-alalle ja vaikuttaa kielteisesti osallistumiseen Euroopan parlamentin vaaleihin;

K.  katsoo, että äänestysaktiivisuutta voidaan todennäköisesti edistää vilkkaalla vaalikampanjalla, jonka yhteydessä poliittiset puolueet ja niiden ehdokkaat kilpailevat äänistä ja paikoista politiikan eurooppalaista ulottuvuutta koskevilla vaihtoehtoisilla ohjelmillaan;

L.  ottaa huomioon, että mielipidemittaukset ovat osoittaneet toistuvasti, että suuri osa kansalaisista äänestäisi todennäköisemmin, jos Euroopan parlamentista, Euroopan tason poliittisista puolueista, puolueohjelmista ja ehdokkaista olisi saatavissa enemmän tietoja; toteaa, että tästä syystä kaikkia tiedotusvälineitä kehotetaan kiinnittämään vaaleihin mahdollisimman suurta huomiota;

M.  ottaa huomioon, että parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta ja että Eurooppa-neuvoston on otettava huomioon vaalien tulos ja kuultava uutta parlamenttia ennen nimitystä/nimityksiä;

N.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen liitteenä olevan julistuksen 11 mukaisesti yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välisiä neuvotteluja komission puheenjohtajan valinnasta, voidaan vahvistaa ”yhteisymmärryksessä”;

1.  kehottaa poliittisia puolueita varmistamaan, että Euroopan parlamentin vaalien ehdokkaiden nimet julkistetaan viimeistään kuusi viikkoa ennen vaalien alkamista;

2.  edellyttää, että ehdokkaat sitoutuvat valituiksi tullessaan ottamaan tehtävän vastaan toimiakseen Euroopan parlamentin jäseninä, elleivät he toimi tehtävässä, jonka vuoksi he eivät ole vaalikelpoisia Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen (1976) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

3.  kehottaa jäsenvaltioita ja poliittisia puolueita vaatimaan naisten osuuden lisäämistä ehdokaslistoilla ja edistämään mahdollisuuksien mukaan sellaisten ehdokaslistojen laatimista, joilla varmistetaan miesten ja naisten yhtäläinen edustus;

4.  kehottaa jäsenvaltioita ja poliittisia puolueita huolehtimaan siitä, että Euroopan tason poliittisten puolueiden nimet ja tarvittaessa tunnukset on merkitty äänestyslippuun;

5.  pyytää, että Euroopan tason poliittiset puolueet nimittävät ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi riittävän varhaisessa vaiheessa ennen vaaleja, jotta puolueet voivat kampanjoida Euroopan laajuisesti ja tehokkaasti keskittyen puolueohjelmaan ja komission puheenjohtajaehdokkaansa ohjelmaan perustuviin eurooppalaisiin asioihin;

6.  vaatii, että kaikkien tasojen poliittisten puolueiden on käytettävä demokraattisia ja läpinäkyviä menettelyjä valitessaan ehdokkaansa Euroopan parlamentin jäsenten ja Euroopan komission puheenjohtajan valintaa varten;

7.  kehottaa kansallisia poliittisia puolueita tiedottamaan kansalaisille ennen vaalikampanjaa ja sen aikana, mihin Euroopan tason poliittiseen puolueeseen ne ovat yhteydessä, sekä ilmoittamaan tukevansa sen ehdokasta komission puheenjohtajaksi ja hänen poliittista ohjelmaansa;

8.  kehottaa jäsenvaltioita sallimaan Euroopan tason poliittisten puolueiden poliittiset radio- ja televisiomainokset;

9.  kannustaa Euroopan tason poliittisia puolueita järjestämään useita julkisia keskusteluja komission puheenjohtajaehdokkaiksi nimettyjen välillä;

10.  suosittelee, että jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla voidaan varmistaa niiden kansalaisten tehokas avustaminen, jotka haluavat äänestää tai asettua ehdokkaaksi muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan;

11.  kehottaa jäsenvaltioita järjestämään kampanjan, jolla kannustetaan kansalaisia äänestämään äänestysprosentin jatkuvan alenemisen pysäyttämiseksi;

12.  kehottaa kansallisia poliittisia puolueita sisällyttämään ehdokasluetteloihinsa EU:n kansalaisia, jotka asuvat muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan;

13.  vaatii, että Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti mikään jäsenvaltio ei saa julkaista virallisia tuloksia ennen äänestyksen päättymistä siinä jäsenvaltiossa, jonka äänestäjät äänestävät viimeisinä sunnuntaina 25. toukokuuta 2014;

14.  ehdottaa, että olisi sovittava yhteisymmärryksessä hyvissä ajoin ennen vaaleja yksityiskohtaisista järjestelyistä, jotka koskevat parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välisiä neuvotteluja komission uuden puheenjohtajan valinnasta;

15.  edellyttää, että tämän prosessin tuloksena ensimmäiselle sijalle asetetaan sen Euroopan tason poliittisen puolueen asettama komission puheenjohtajaehdokas, joka voittaa eniten paikkoja vaaleissa, koska on todennäköistä, että mainittu ehdokas voi saada taakseen tarvittavan ehdottoman enemmistön parlamentissa;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille sekä Euroopan tason poliittisille puolueille.

(1)Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 93/81/Euratom, EHTY, ETY (EYVL L 33, 9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0462.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0082.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö