Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2102(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0219/2013

Pateikti tekstai :

A7-0219/2013

Debatai :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 13.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0323

Priimti tekstai
PDF 204kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Geresnis 2014 m. Europos Parlamento rinkimų organizavimas
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

2013 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl geresnio 2014 m. Europos Parlamento rinkimų organizavimo (2013/2102(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnį ir 17 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 22 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį, 12 straipsnio 2 dalį ir 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo, su pakeitimais(1),

–  atsižvelgdamas į 11-ąją deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 6 ir 7 dalių, pateikiamą Lisabonos sutarties priede,

–  atsižvelgdamas į Direktyvą 93/109/EB ir ją iš dalies keičiančią Direktyvą 2013/1/ES, nustatančią išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 12 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Pasirengimas 2014 m. Europos Parlamento rinkimams. Tolesnis demokratiškumo ir sklandumo didinimas“ (COM(2013)0126),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 12 d. Komisijos rekomendaciją „Kaip Europos Parlamento rinkimus padaryti dar demokratiškesnius ir sklandesnius“, kurį skirta valstybėms narėms, Europos ir nacionalinėms politinėms partijoms (C(2013)1303),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 22 d. savo rezoliuciją dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 13 d. savo rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties atsižvelgiant į 2014 m. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 41, 48 ir 105 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0219/2013),

A.  kadangi susitarta, kad balsavimui skirtos rinkimų dienos turėtų būti 2014 m. gegužės 22–25 d., taigi pirmasis naujojo Parlamento posėdis vyks 2014 m. liepos 1 d.;

B.  kadangi piliečiams Sąjungos lygiu yra tiesiogiai atstovaujama Europos Parlamente;

C.  kadangi kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime;

D.  kadangi politinės partijos Europos lygmeniu yra Europos politinės erdvės veikėjai, kurie prisideda prie Europos politinio sąmoningumo formavimo ir prie Sąjungos piliečių valios raiškos;

E.  kadangi 2014 m. Europos Parlamento rinkimai bus pirmieji rinkimai po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, kuria labai išplečiamos Europos Parlamento galios, įskaitant jo vaidmenį renkant Komisijos pirmininką, ir kuria atitinkamai numatyta esminė galimybė padidinti minėtųjų rinkimų skaidrumą ir sustiprinti jų europinį aspektą;

F.  kadangi dauguma Europos politinių partijų atrodo pasiruošusios skirti savo kandidatus Komisijos pirmininko pareigoms užimti ir tikisi, kad šie kandidatai atliks vadovaujamą vaidmenį Parlamento rinkimų kampanijos metu, visų pirma asmeniškai pristatydami savo politines programas visose ES valstybėse narėse;

G.  kadangi politinių partijų vidaus demokratija ir aukšti atvirumo ir sąžiningumo standartai yra svarbiausias pagrindas didinant visuomenės pasitikėjimą politine sistema;

H.  kadangi siekiant išspręsti dabartinę su valdymu susijusią krizę ES reikia visiško integracijos proceso demokratinio patvirtinimo;

I.  kadangi Sąjungos piliečiai turi aktyvią ir pasyvią rinkimų teisę renkant Europos Parlamentą, jei jie gyvena kitoje valstybėje narėje, negu ta, kurios pilietybę jie turi;

J.  kadangi rinkimų kampanijų metu ir toliau pagrindinis dėmesys skiriamas nacionaliniams klausimams nustumiant diskusijas konkrečiais Europos Sąjungos klausimais į šalį ir tai turi neigiamos įtakos rinkėjų aktyvumui Europos Parlamento rinkimuose;

K.  kadangi galima paskatinti dalyvauti rinkimuose rengiant gyvybingas politines kampanijas, kurių metu politinės partijos ir jų kandidatai kovoja dėl balsų ir vietų remdamiesi alternatyviomis programomis, kuriose dėmesys skiriamas Europos lygmens politikai;

L.  kadangi pakartotinės nuomonių apklausos rodo, kad didžioji rinkėjų dalis balsuotų, jei turėtų daugiau informacijos apie Europos Parlamentą, politines partijas, jų programas ir kandidatus; kadangi todėl visos žiniasklaidos priemonės raginamos rinkimams skirti didžiausią dėmesį;

M.  kadangi Europos Komisijos pirmininką renka Parlamentas, remdamasis Europos Vadovų Tarybos, kuri turi atsižvelgti į rinkimų rezultatus ir prieš siūlydama kandidatą (-us) konsultuotis su naujuoju Parlamentu, pasiūlymu;

N.  kadangi pagal 11-ąją deklaraciją, pateiktą Lisabonos sutarties priede, išsami Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos konsultacijų Komisijos pirmininko rinkimų klausimu rengimo tvarka gali būti nustatoma tarpusavio susitarimu;

1.  ragina politines partijas užtikrinti, kad kandidatų, atrinktų dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, vardai ir pavardės būtų viešai skelbiami likus bent šešioms savaitėms iki balsavimo pradžios;

2.  tikisi, kad kandidatai, jei bus išrinkti, įsipareigos priimti įgaliojimus eiti Europos Parlamento narių pareigas, nebent būtų paskirti eiti pareigas, dėl kurių neturėtų teisės priimti minėtų įgaliojimų pagal 1976 m. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnį;

3.  ragina valstybes nares ir politines partijas skatinti, kad kandidatų sąrašuose būtų daugiau moterų ir, kiek įmanoma, užtikrinti rengiamuose sąrašuose vienodą abiejų lyčių atstovų skaičių;

4.  primygtinai ragina valstybes nares ir politines partijas pasirūpinti, kad ant balsavimo biuletenių būtų išspausdinti Europos politinių partijų pavadinimai ir, jei taikytina, tų partijų emblemos;

5.  ragina Europos politines partijas skirti savo kandidatus į Komisijos pirmininko postą likus pakankamai laiko iki rinkimų, kad partijos spėtų parengti plataus masto kampaniją visoje Europoje, kurios dėmesys būtų sutelktas į ES klausimus ir kuri būtų paremta jų pačių programa ir jų siūlomo kandidato į Komisijos pirmininko postą programa;

6.  primygtinai ragina, kad visų lygmenų politinės partijos nustatytų demokratines ir skaidrias savo kandidatų į Europos Parlamento narius ir Komisijos pirmininko postą atrankos procedūras;

7.  ragina nacionalines politines partijas informuoti piliečius prieš rinkimų kampaniją ir jos metu apie tai, prie kurios Europos politinės partijos jie prisijungė, ir apie jų pritarimą kandidatui į Komisijos pirmininko postą ir jo politinei programai;

8.  skatina valstybes nares leisti transliuoti Europos politinių partijų politines laidas;

9.  ragina Europos politines partijas rengti kelis kandidatų, paskirtų Komisijos pirmininko pareigoms užimti, viešus debatus;

10.  rekomenduoja valstybėms narėms imtis visų reikiamų veiksmų, kad būtų veiksmingai įgyvendintos susitartos priemonės dėl pagalbos piliečiams, norintiems balsuoti ar kandidatuoti rinkimuose ne savo pilietybės valstybėje narėje;

11.  ragina, kad, siekdamos kovoti su mažėjančiu rinkėjų aktyvumu, valstybės narės organizuotų viešąsias kampanijas, kuriomis piliečiai būtų skatinami balsuoti;

12.  ragina nacionalines politines partijas į savo kandidatų sąrašus įtraukti ne savo pilietybės valstybėje narėje gyvenančius ES piliečius;

13.  primygtinai ragina, kad, vadovaujantis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 10 straipsnio 2 dalimi, jokioje valstybėje narėje nebūtų skelbiami oficialūs rezultatai, kol bus baigtas balsavimas valstybėje narėje, kurios rinkėjai balsuoja paskutiniai 2014 m. gegužės 25 d., sekmadienį;

14.  siūlo, kad išsami Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos konsultacijų naujo Komisijos pirmininko rinkimų klausimu rengimo tvarka būtų nustatyta tarpusavio susitarimu tinkamu laiku iki rinkimų;

15.  tikisi, kad šio proceso metu pirmiausia bus svarstoma asmens, kurio kandidatūrą į Komisijos pirmininkus pasiūlė daugiausia vietų Parlamente gavusi Europos politinė partija, kandidatūra, atsižvelgiant į kandidato galimybę užtikrinti reikiamą absoliučiąją daugumą Parlamente;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir Europos politinėms partijoms.

(1) Tarybos sprendimas 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB (OL L 33, 1993 2 9, p. 15) ir Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0462.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0082.

Teisinė informacija - Privatumo politika