Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2102(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0219/2013

Predkladané texty :

A7-0219/2013

Rozpravy :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0323

Prijaté texty
PDF 212kWORD 53k
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg
Organizácia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013 o zlepšení praktických opatrení týkajúcich sa konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 (2013/2102(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 10 a článok 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 22 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 11, 12 ods. 2 a článok 39 Charty základných práv,

–  so zreteľom na Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976, v znení zmien(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie 11 pripojené k Lisabonskej zmluve o článku 17 ods. 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na smernicu 93/109/ES, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, a smernicu 2013/1/EÚ, ktorá ju mení;

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. marca 2013 z názvom Príprava na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014: posilnenie ich demokratického a účinného procesu (COM(2013)0126),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 12. marca 2013 o posilnení demokratického a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu adresované členským štátom a európskym a vnútroštátnym politickým stranám (C(2013)1303),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014(3),

–  so zreteľom na články 41, 48 a 105 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0219/2013),

A.  keďže bolo dohodnuté, že volebné dni budú presunuté na dni 22. – 25. mája 2014; a teda že ustanovujúca schôdza nového Parlamentu sa bude konať 1. júla 2014;

B.  keďže občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente;

C.  keďže každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie;

D.  keďže politické strany na európskej úrovni pôsobia v európskom politickom priestore; keďže prispievajú k formovaniu európskeho politického povedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie;

E.  keďže voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 sú prvé, ktoré sa uskutočnia po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, ktorá významne rozšírila právomoci Európskeho parlamentu vrátane jeho úlohy vo voľbe predsedu Komisie, a predstavujú jedinečnú príležitosť na zvýšenie transparentnosti týchto volieb a posilnenie ich európskeho rozmeru;

F.  keďže hlavné európske politické strany sa zdajú byť pripravené nominovať vlastných kandidátov na predsedu Komisie a očakávajú, že títo kandidáti budú zohrávať vo volebnej parlamentnej kampani vedúcu úlohu, najmä prostredníctvom osobnej prezentácie politického programu vo všetkých členských štátoch EÚ;

G.  keďže vnútorná stranícka demokracia a vysoké normy otvorenosti a integrity zo strany politických strán sú významným základom zvyšovania dôvery verejnosti v politický systém;

H.  keďže riešenie súčasnej krízy riadenia v EÚ si vyžaduje plnšiu demokratickú legitimizáciu integračného procesu;

I.  keďže občania Únie majú právo zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu ako kandidáti alebo ako voliči dokonca aj v inom členskom štáte ako v ich vlastnom, keď v ňom sídlia;

J.  keďže volebné kampane sa aj naďalej v prvom rade sústreďujú na vnútroštátne problémy a zatláčajú diskusiu o výhradne európskych otázkach do úzadia, čo má negatívny vplyv na úroveň účasti na voľbách do Európskeho parlamentu;

K.  keďže účasť by na voľbách mohla posilniť živá politická kampaň, v ktorej by sa politické strany a ich kandidáti uchádzali o hlasy a kreslá na základe alternatívnych programov zaoberajúcich sa európskym rozmerom politiky;

L.  keďže z opakovaných prieskumov verejnej mienky vyplynulo, že prevažná väčšina voličov by šla voliť, keby mala lepšie informácie o Európskom parlamente, politických stranách, ich programoch a kandidátoch; keďže všetky médiá sú preto vyzvané, aby voľbám venovali maximálnu pozornosť;

M.  keďže predseda Európskej komisie je volený Parlamentom na základe návrhu Európskej rady, ktorá musí prihliadať na výsledok volieb a pred jeho vymenovaním konzultovať s novým Parlamentom;

N.  keďže podrobné opatrenia v súvislosti s konzultáciami medzi Parlamentom a Európskou radou, ktoré sa týkajú voľby predsedu Komisie, sa môžu podľa vyhlásenia 11 pripojeného k Lisabonskej zmluve stanoviť na základe vzájomnej dohody;

1.  vyzýva politické strany, aby zabezpečili, že mená kandidátov, ktorí majú kandidovať do Európskeho parlamentu, budú uverejnené minimálne šesť mesiacov pred začiatkom volebného obdobia;

2.  očakáva, že kandidáti sa zaviažu, že v prípade, ak budú zvolení, sa ujmú svojich mandátov poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ nebudú vymenovaní do funkcie, ktorá im to podľa článku 7 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (1976) neumožňuje;

3.  vyzýva členské štáty a politické strany, aby podporili vyšší počet žien na zoznamoch kandidátov a pokiaľ je to možné, vypracovanie zoznamov, ktoré zaručia rovnaké zastúpenie;

4.  nalieha na členské štáty a politické strany, aby zabezpečili, že mená, prípadne logá európskych politických strán budú zobrazené na volebných lístkoch;

5.  žiada európske politické strany, aby svojich kandidátov na predsedu Komisie nominovali v dostatočnom predstihu pred voľbami, aby si kandidáti mohli pripraviť účinné celoeurópske kampane, v ktorých sa zamerajú na európske otázky na základe platformy strany a programu ich kandidáta na predsedu Komisie;

6.  trvá na tom, aby politické strany na všetkých úrovniach prijali demokratické a transparentné postupy pre výber kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu a na funkciu predsedu Komisie;

7.  vyzýva politické strany členských štátov EÚ, aby pred volebnou kampaňou, ako aj počas nej informovali občanov o svojej príslušnosti k danej európskej politickej strane a svojej podpore jej kandidátovi na predsedu Komisie a jeho politickému programu;

8.  vyzýva členské štáty, aby povolili politicky ladené vysielanie európskych politických strán;

9.  nabáda európske politické strany, aby usporiadali niekoľko verejných diskusií medzi kandidátmi nominovanými na predsedu Komisie;

10.  odporúča, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie účinného vykonávania opatrení dohodnutých na pomoc občanom, ktorí si želajú zúčastniť sa na voľbách ako kandidáti alebo ako voliči v štáte, ktorý nie je ich vlastným štátom;

11.  vyzýva členské štáty, aby viedli verejnú kampaň na podporu účasti občanov na voľbách s cieľom zastaviť klesajúce miery účasti;

12.  vyzýva politické strany, aby do svojich zoznamov kandidátov zahrnuli občanov EÚ, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, ako je ich vlastný členský štát;

13.  trvá na tom, že podľa článku 10 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu nesmú byť v žiadnom členskom štáte zverejnené žiadne oficiálne výsledky skôr, než sa uzavrú volebné miestnosti v členskom štáte, v ktorom budú voliči hlasovať ako poslední v nedeľu 25. mája 2014;

14.  navrhuje, aby podrobné opatrenia v súvislosti s konzultáciami medzi Parlamentom a Európskou radou, ktoré sa týkajú voľby predsedu Komisie, boli odsúhlasené spoločnou dohodou v dostatočnom predstihu pred voľbami;

15.  očakáva, že v rámci tohto procesu bude ako prvý posudzovaný kandidát na predsedu Komisie, ktorý bol navrhnutý európskou politickou stranou, ktorá získala najviac kresiel v Parlamente, s cieľom zistiť, či je schopný zabezpečiť podporu potrebnej absolútnej väčšiny v Parlamente;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov a európskym politickým stranám.

(1) Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1) zmenené rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0462.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0082.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia