Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0260/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0324

Prijaté texty
PDF 216kWORD 53k
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg
Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP
P7_TA(2013)0324RC-B7-0260/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013 o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu(1),

–  so zreteľom na prebiehajúci proces preskúmania spoločnej pozície v rámci pracovnej skupiny Rady pre vývoz konvenčných zbraní (pracovná skupina COARM), ktorú treba v súlade s jej článkom 15 preskúmať tri roky po jej prijatí,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva(2),

–  so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2002/589/SZBP z 12. júla 2002 o príspevku Európskej únie k boju proti destabilizačnému akumulovaniu a rozširovaniu ručných zbraní a ľahkých zbraní a zrušenie jednotnej akcie 1999/34/SZBP(3), ako aj na stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a ľahkých zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, ktorú prijala Európska rada 15. – 16. decembra 2005(4),

–  so zreteľom na trinástu(5) a štrnástu(6) výročnú správu pracovnej skupiny COARM,

–  so zreteľom na medzinárodnú zmluvu o obchode so zbraňami v rámci OSN stanovujúcu záväzné spoločné normy pre celosvetový obchod s konvenčnými zbraňami,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o rokovaniach v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami(7),

–  so zreteľom na článok 42 Zmluvy o Európskej únii a článok 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 110 ods.2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vývoz zbraní môže mať vplyv nielen na bezpečnosť, ale aj na rozvoj, a keďže je preto dôležité posilniť politiku Európskej únie v oblasti kontroly vývozu vojenskej technológie a materiálu;

B.  keďže spoločná pozícia 2008/944/SZBP predstavuje právne záväzný rámec a stanovuje osem kritérií, ktorých porušenie by malo mať za následok zamietnutie vývoznej licencie (kritériá 1 – 4) alebo aspoň zváženie jej zamietnutia (kritériá 5 – 8);

C.  keďže podľa článku 3 spoločnej pozície sa prostredníctvom týchto ôsmich kritérií stanovujú len minimálne normy, čo nemá vplyv na opatrenia členských štátov týkajúce sa politiky kontroly zbraní, ktoré sú prísnejšie; keďže rozhodnutie o tom, či by mali byť vydané vývozné licencie v súlade s týmito kritériami, je v každom prípade záležitosťou jednotlivých členských štátov;

D.  keďže v článku 10 spoločnej pozície sa jasne uvádza, že členské štáty môžu v prípade potreby zohľadniť aj účinok navrhovaného vývozu na svoje hospodárske, sociálne, obchodné a priemyselné záujmy a keďže tieto faktory nesmú mať vplyv na uplatňovanie uvedených ôsmich kritérií;

E.  keďže podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru (SIPRI) sú členské štáty Európskej únie ako celok druhým najväčším vývozcom zbraní na svete, hneď za Spojenými štátmi, a keďže čoraz väčší podiel zbraní sa dodáva do krajín mimo EÚ;

F.  keďže transfer zbraní členských štátov do krajín mimo EÚ je hlavne určený pre Stredný východ, Severnú Ameriku a Áziu; keďže hlavnými odberateľmi sú Saudská Arábia, Spojené štáty a Spojené arabské emiráty;

G.  keďže európsky priemysel sa snaží kompenzovať znižujúci sa dopyt na európskom obrannom trhu hľadaním prístupu na trhy tretích krajín a keďže túto snahu podporujú mnohí politici a politické strany v snahe prispieť k posilneniu európskeho obranného priemyslu, technologického know-how, bezpečnosti dodávok a pripravenosti; keďže výskum a vývoj v obrannom priemysle majú značný prínos aj pre ďalšie odvetvia a nachádzajú uplatnenie v početných civilných aplikáciách;

H.  keďže v súvislosti s dosiahnutím dohody medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o uplatňovanie a výklad ôsmich kritérií spoločnej pozície, sa dosiahol veľký pokrok, a to najmä vďaka užívateľskej príručke k spoločnej pozícii vypracovanej pracovnou skupinou COARM, ktorá obsahuje podrobné vymedzenie najlepších postupov v oblasti uplatňovania kritérií;

1.  uznáva skutočnosť, že EÚ disponuje z celosvetového hľadiska ojedinelým právne záväzným rámcom, ktorý zlepšuje kontrolu vývozu zbraní, a to aj v krízových regiónoch a krajinách s pochybnou povesťou v oblasti dodržiavania ľudských práv, a v tejto súvislosti víta skutočnosť, že európske a mimoeurópske tretie krajiny sa pripojili k systému kontroly vývozu zbraní na základe spoločnej pozície; konštatuje však, že v jednotlivých členských štátoch EÚ sa uvedených osem kritérií uplatňuje a interpretuje s rôznou mierou prísnosti; požaduje preto jednotnejší výklad a vykonávanie spoločnej pozície so všetkými jej záväzkami a ľutuje, že EÚ stále nemá spoločnú politiku týkajúcu sa transferov zbraní do tretích krajín;

2.  zastáva názor, že spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a spoločná pozícia by nemali byť v rozpore; domnieva sa, že zabezpečenie súdržnosti spoločnej pozície a zahraničnej politiky je úlohou členských štátov a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

3.  zdôrazňuje právo členských štátov postupovať v súlade so svojimi vnútroštátnymi politikami, pokiaľ zároveň plne dodržiavajú ustanovenia medzinárodného práva a dohôd, ako aj spoločne dohodnuté pravidlá a kritériá, pričom toto dodržiavanie sa kontroluje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

4.  domnieva sa, že Európsky parlament, národné parlamenty alebo špecifické parlamentné orgány musia zabezpečiť účinnú kontrolu uplatňovania a presadzovania dohodnutých noriem spoločnej pozície na vnútroštátnej a európskej úrovni a zriadenia transparentného systému kontroly s povinnosťou niesť zodpovednosť;

5.  zastáva názor, že jazyk používaný v užívateľskej príručke by mal byť presnejší a mal by poskytovať menej príležitostí na výklad a že príručka by sa mala aj naďalej podľa potreby aktualizovať;

6.  požaduje, aby sa pred tým, ako sa navrhnú nové kritéria, zlepšilo uplatňovanie kritérií spoločnej pozície;

7.  oceňuje súdržnú a konzistentnú úlohu, ktorú členské štáty EÚ zohrali pri podpore medzinárodného procesu stanovenia záväzných pravidiel upravujúcich medzinárodný obchod so zbraňami; nalieha na EÚ a jej členské štáty, aby svoje úsilie zamerali na tie krajiny, ktoré nepristúpili k medzinárodným dohodám;

8.  konštatuje, že v dôsledku výročných správ pracovnej skupiny COARM sa vývoz zbraní členských štátov stal transparentnejší; považuje však za poľutovaniahodné, že dátové súbory sú neúplné a že sa líšia v dôsledku rozdielu medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o zber dát a postupy podávania žiadostí; pripomína členským štátom, aby pracovnej skupine COARM každoročne podávali súhrnné informácií o svojich transferoch zbraní, ako bolo dohodnuté a stanovené v spoločnej pozícii;

9.  požaduje vypracovanie analýzy toho, ako sa spoločná pozícia vykonáva vo vnútroštátnych systémoch; zastáva názor, že by sa mala posilniť kapacita pracovnej skupiny COARM v oblasti analýzy kontroly vývozu zbraní;

10.  domnieva sa, že spoločná pozícia by mala byť rozšírená o pravidelne aktualizovaný a verejne prístupný zoznam, ktorý by poskytoval informácie o tom, do akej miery je alebo nie je vývoz do určitých prijímajúcich krajín v súlade s príslušnými ôsmimi kritériami;

11.  domnieva sa, že by sa mal vytvoriť zdokonalený systém umožňujúci pravidelnú a aktualizovanú výmenu informácií medzi členskými štátmi o transferoch zbraní do štátov, na ktoré bolo v minulosti uvalené embargo;

12.  požaduje každoročnú rozpravu v Parlamente spolu s výročnou správou o vykonávaní spoločnej pozície, aby sa zabezpečila primeraná úroveň parlamentnej kontroly a transparentnosti na európskej úrovni;

13.  víta, že pod záštitou OSN bola uzavretá právne záväzná zmluva o obchode so zbraňami týkajúca sa medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami, ktorou sa vytvára účinný medzinárodný systém kontroly zbraní, a to posilnením transparentnosti a zodpovednosti, a zavádzajú sa najprísnejšie medzinárodné normy, čím sa ešte viac skomplikuje nezodpovedné a nezákonné používanie konvenčných zbraní; oceňuje súdržnú a dôslednú úlohu, ktorú EÚ a jej členské štáty zohrali pri podpore medzinárodného procesu stanovenia záväzných pravidiel upravujúcich medzinárodný obchod so zbraňami;

14.  zdôrazňuje význam účinného a dôveryhodného vykonávania zmluvy o obchode so zbraňami a nabáda členské štáty, aby sa vo svojom medzinárodnom úsilí zamerali na univerzálne podpísanie tejto zmluvy a jej skoré nadobudnutie platnosti;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1) Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.
(2) Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 191, 19.7.2002, s. 1.
(4) Rada Európskej únie, 05319/2006, 13.1.2006.
(5) Ú. v. EÚ C 382, 30.12.2011, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 386, 14.12.2012, s. 1.
(7) P7_TA(2012)0251.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia