Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2583(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0314/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0314/2013

Keskustelut :

PV 03/07/2013 - 21
CRE 03/07/2013 - 21

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0325

Hyväksytyt tekstit
PDF 129kWORD 52k
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Monenvälisestä palvelusopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittaminen
P7_TA(2013)0325B7-0314/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 monenkeskistä palvelusopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta (2013/2583(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemman mietintönsä palveluista, erityisesti palvelukaupasta 4. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa aiemmat päätöslauselmansa Dohan kehitysohjelman tilanteesta ja WTO:n tulevaisuudesta, erityisesti 16. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselman Dohan kehitysohjelman näkymistä WTO:n seitsemännen ministerikokouksen jälkeen(2) sekä 14. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Dohan kehitysohjelmaa koskevien neuvottelujen nykytilanteesta(3),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja investointien esteistä(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan (N:o 26) yleistä etua koskevista palveluista sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon 1. tammikuuta 1995 voimaan tulleen palvelukaupan yleissopimuksen (GATS), ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman palvelukaupan yleissopimuksesta (GATS) WTO:ssa, kulttuurin monimuotoisuus mukaan lukien(5),

–  ottaa huomioon Euroopan komission 15. helmikuuta 2013 antaman esityksen monenkeskisen palvelukauppasopimuksen neuvotteluohjeiksi,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon "Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka – Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä"(6),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen Eurooppa-neuvostolle "Vuoden 2012 raportti kaupan ja investointien esteistä"(7),

–  ottaa huomioon WTO:n palvelukauppaneuvoston puheenjohtajan suurlähettiläs Fernando de Mateon palvelukauppaneuvottelujen erityisistunnosta 21. huhtikuuta 2011 kauppaneuvottelukomitealle antaman kertomuksen(8),

–  ottaa huomioon "palvelujen todella hyvien ystävien" -ryhmän ("Really Good Friends of Services") 5. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että palvelualan osuus on lähes kolme neljäsosaa EU:n BKT:sta ja työpaikoista ja että se on erittäin tärkeä unionin kilpailukyvyn säilyttämisen ja parantamisen kannalta;

B.  ottaa huomioon, että palvelujen osuus EU:n viennistä oli 28 prosenttia ja yli puolet sen kolmansiin maihin tekemistä suorista investoinneista vuonna 2011;

C.  ottaa huomioon, että EU:n rooli on merkittävä palvelukaupassa, sillä se on maailman suurin palvelujen viejä, jonka osuus maailman palveluviennistä oli 25,65 prosenttia vuonna 2011;

D.  katsoo, että kaikkien maiden olisi voitava kehittää, ylläpitää ja säännellä yleisen edun mukaisia julkisia palveluja;

E.  ottaa huomioon, että WTO:n 129 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet noudattamaan palvelukaupan yleissopimusta (GATS), vaikka useimmat niistä eivät ole sitoutuneet noudattamaan sitä kaikilla aloilla;

F.  ottaa huomioon, että julkisten palvelujen perustavanlaatuinen merkitys Euroopan unionissa on tullut entistä korostuneemmin esiin nykyisessä talous- ja rahoitustilanteessa; toteaa, että nämä palvelut tarjoavat kansalaisille välttämättömän turvaverkon ja auttavat edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta terveydenhuollon, päivähoidon, vanhusten hoidon, vammaisille tarjottavan avun ja sosiaalisen asuntotuotannon kaltaisilla aloilla; ottaa huomioon, että koulutukseen ja työllisyyspalveluihin liittyvillä julkisilla palveluilla on keskeinen merkitys kasvun ja työllisyyden edistämisessä;

G.  ottaa huomioon, että kun WTO:n 6. ministerikokous pidettiin Hongkongissa vuonna 2005, vain runsaat 30 maata oli esittänyt uusia palveluja koskevia ehdotuksia, ja että palvelukauppaa koskevissa monenvälisissä neuvotteluissa ei ole juurikaan edistytty heinäkuun 2008 jälkeen;

H.  ottaa huomioon, että vuosien 2008 ja 2009 talouskriisin jälkeen on otettu käyttöön uusia palvelukauppaa rajoittavia protektionistisia toimia;

I.  ottaa huomioon, että "palvelujen todella hyvät ystävät" -ryhmä (Really Good Friends of Services) on käynyt vuodesta 2012 lähtien alustavia neuvotteluja palvelukauppasopimuksen (TISA) muodosta ja rakenteesta;

J.  ottaa huomioon, että EU:n kanssa neuvotteluja käyvät WTO:n 21 jäsenvaltiota(9) ovat enimmäkseen OECD-maita, että niiden osuus maailman rajatylittävästä palvelukaupasta (EU:n sisäinen palvelukauppa pois lukien) on 70 prosenttia ja että niiden osuus EU:n kaupallisten palvelujen kaupasta on 58 prosenttia; ottaa huomioon, että toistaiseksi yksikään BRICS-maa, Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenvaltio ja Afrikan, Karibian tai Tyynenmeren valtio ei osallistu kyseisiin neuvotteluihin;

K.  ottaa huomioon, että komissio antoi 15. helmikuuta 2013 neuvostolle esitykset neuvotteluohjeiksi ja sai valtuudet osallistua TISA-neuvotteluihin 18. maaliskuuta 2013;

1.  katsoo, että monenkeskinen kauppajärjestelmä, jota johtaa Maailman kauppajärjestö, muodostaa edelleen tehokkaimmat puitteet avoimelle ja oikeudenmukaiselle kaupalle maailmanlaajuisesti; myöntää kuitenkin, että joulukuussa 2011 pidetyssä WTO:n 8. ministerikonferenssissa todetun umpikujan jälkeen oli välttämätöntä antaa Geneven kauppaneuvotteluille uutta pontta uusilla kahdenvälisillä ja monenvälisillä aloitteilla; korostaa, että kaikki uudet aloitteet on kuitenkin toteutettava tiiviisti WTO:n puitteissa;

2.  pitää valitettavana, että palvelukauppaan on osoitettu vain vähän huomiota Dohan kierroksen käynnistämisen jälkeen; korostaa, että palvelut edustavat kansantalouksien ja kaupan selkärankaa 2000-luvulla, koska globaalien arvoketjujen esiinmarssi perustuu palvelujen tarjoamiseen; korostaa, että yleishyödylliset palvelut ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat kansalaisille välttämättömiä turvaverkkoja ja edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta kunta-, alue- ja valtiotasolla sekä EU:n tasolla;

3.  pitää valitettavana, että WTO:n jäsenmaiden GATS-sitoumusluettelot ovat vanhentuneet eivätkä vastaa palvelukaupan todellisen rajoittamisen astetta mainituissa valtioissa, etenkään valtioissa, jotka ovat vapauttaneet kauppaa huomattavasti yksipuolisesti, ja että palvelukaupan vapauttaminen ja palvelukauppaa koskevien sitoumusten täyttäminen on WTO:n jäsenvaltioissa edelleen hyvin eriasteista ja epäselvää;

4.  on tyytyväinen TISA-neuvottelujen käynnistämiseen ja kehottaa EU:ta osallistumaan mainittuihin neuvotteluihin alusta lähtien, jotta sen etuja voidaan edistää ja jotta voidaan puolustaa sopimuksen muotoa ja rakennetta koskevia EU:n kantoja; katsoo, että EU:n osallistuminen voi edistää TISA:n ja monenvälisen järjestelmän yhdenmukaisuutta ja neuvotteluprosessin asianmukaista parlamentaarista valvontaa;

5.  pitää valitettavana, että neuvosto antoi valtuudet ottamatta huomioon Euroopan parlamentin kantaa;

6.  muistuttaa komissiota sen velvollisuudesta tiedottaa parlamentille nopeasti ja kattavasti neuvottelujen kaikissa vaiheissa (ennen neuvottelukierroksia ja niiden jälkeen);

7.  kehottaa komissiota varmistamaan, että TISA-neuvottelut käydään avoimuutta koskevien WTO:n sääntöjen mukaisesti ja että niistä tiedotetaan selkeästi ja hyvissä ajoin kaikille WTO:n jäsenille;

8.  katsoo, että vielä ei ole saavutettu kriittistä massaa, joka mahdollistaisi tulevan TISA:n etujen ulottamisen koskemaan kaikkia WTO:n jäsenvaltioita, ja että näin ollen TISA:an ei saisi soveltaa GATS-sopimuksen suosituimmuuslauseketta(10);

9.  panee kuitenkin huolestuneena merkille, että neuvotteluosapuolten joukossa ei ole – Turkkia lukuun ottamatta – kehittyvien talouksien markkinoita edustavia maita, etenkään BRICS-maita, joihin palvelukauppaan ja palveluihin investoinnin kasvu keskittyy ja joissa erityisesti ulkomaisten investointien esteet ovat suurimpia; pyytää näin ollen Kiinaa ja muita nousevan talouden maita liittymään neuvotteluihin;

10.  katsoo, että mainittuihin neuvotteluihin osallistumismahdollisuuden tarjoaminen muille maille, nousevat taloudet mukaan lukien, ei saisi johtaa sopimusta koskevien tavoitteiden lieventämiseen, koska vain huomattava vapauttaminen ja yhtäläinen kurinalaisuus voi saada mainitut maat vakuuttuneiksi neuvotteluihin osallistumisen hyödyllisyydestä;

11.  suosittaa, että tulevan palvelukauppasopimuksen muodon olisi noudatettava GATS-sopimuksen muotoa ja rakennetta, mukaan lukien myönteiset sitoumukset, GATS-sopimuksen perusmääritelmät ja -periaatteet sekä kansallista kohtelua ja markkinoille pääsyä ja kurinalaisuutta koskevat säännöt, jotta sopimuksen "monenkeskistämisen" mahdollisuus voidaan säilyttää avoimena;

12.  kehottaa komissiota muotoilemaan lähtökohtaisen tarjouksen, joka on lähellä komission viimeisintä GATS-sitoumustarjousta, ja pyrkimään markkinoille pääsyä koskevissa neuvotteluissa seuraaviin tavoitteisiin:

   tasapuolisempien kilpailuedellytysten varmistaminen siten, että osapuolia, aloja ja muotoja koskevia GATS-sitoumusten epätasapainoa vähennetään;
   kunnianhimoisten EU:n tavoitteiden edistäminen erityisesti yrityspalvelujen, tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien palvelujen, rahoituspalvelujen, oikeudellisten palvelujen, sähköisen kaupan, meri- ja lentoliikennepalvelujen, ympäristöpalvelujen, matkailun ja rakentamisen aloilla; EU:n etujen puolustaminen kolmansien maiden markkinoilla ja GATS-sopimuksessa olevan vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskevan poikkeuksen sisällyttäminen palvelukauppasopimukseen, jotta osallistuvat maat voisivat säädellä rahoitusmarkkinoita ja -tuotteita kansallisella tasolla vakavaraisuustarkoituksessa; sen esittäminen, että GATS:n vakauden ja luotettavuuden turvaamista rahoituspalvelujen yhteydessä koskeva poikkeus sisällytetään palvelukauppasopimukseen, jotta sopimuspuolet voivat toteuttaa vakavaraisuuden edellyttämiä toimia vaarantamatta palvelukauppasopimuksen muiden määräysten toteuttamista;
   Euroopan etujen puolustaminen julkisten palvelujen ja yleishyödyllisten palvelujen (sellaisina kuin ne on määritelty EU:n perussopimuksissa), koulutuksen, kansanterveyden, vesihuollon ja jätehuollon aloilla sekä sitoutuminen edelleen GATS:n ja kahdenkeskisten vapaakauppasopimusten esimerkin mukaisesti siihen, ettei audiovisuaalisten tai kulttuuripalvelujen aloilla tehdä sitoumuksia;
   rahoitusmarkkinoiden ja -tuotteiden sääntelemiseksi viime aikoina toteutettujen toimenpiteiden kanssa ristiriidassa olevien sitoumusten ja sääntöjen estäminen;
   varovaisen toimintamallin soveltaminen neljännen toimitusmuodon yhteydessä vaihdettuihin ehdotuksiin ottaen huomioon, että EU:lla on ratkaisevia etuja puolustettavanaan erittäin ammattitaitoisen työvoiman yhteydessä, ja että EU:n olisi ennen kaikkea TISAn mukaisesti korostettava, että neljännen toimitusmuodon mukaista palvelua tarjoavien luonnollisten henkilöiden väliaikaisen liikkuvuuden yhteydessä on noudatettava kansallista työ- ja sosiaalilainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, ja että GATSin mukaisesti yhtäkään osapuolta ei voida estää soveltamasta toimia, joilla säännellään luonnollisten henkilöiden saapumista osapuolen alueelle edellyttäen, että mainitut toimet eivät mitätöi osapuolten sitoumuksiin perustuvia etuja;
   puolueeton suhtautuminen sitoumusten alaisten taloudellisten toimijoiden julkiseen tai yksityiseen omistukseen;
   sen varmistaminen, että tietovirtojen vapauttaminen toteutetaan täysin yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevien EU-säännösten mukaisesti;

13.  panee merkille, että EU on jo tehnyt kahdenvälisiä kauppasopimuksia tai neuvottelee niistä joidenkin TISA-neuvotteluihin osallistuvien kumppanien kanssa (mukaan lukien Japani ja lähiaikoina Yhdysvallat) ja toteaa, että näihin sopimuksiin sisältyvät vahvat palveluluvut, joissa maakohtaisia kahdenvälisiä kysymyksiä käsitellään perusteellisemmin; katsoo, että näissä neuvotteluissa markkinoille pääsyyn liittyvät EU:n ongelmat koskevat muita kumppaneita (kuten Australiaa, Uutta Seelantia, Meksikoa, Taiwania ja Turkkia);

14.  korostaa, että aikatauluihin sisällytettävä keskeyttäminen ja salpalauseke voisivat antaa mahdollisuuden sitoa osapuolten sitoumukset nykyiselle tasolle ja johtaa neuvottelujen vaiheittaiseen uudelleen käynnistämiseen;

15.  katsoo, että palvelukauppasopimukseen olisi sisällytettävä läpinäkyvyyden, kilpailun ja lupavaatimusten ja alakohtaisten asetusten tiukempi säänteleminen rajoittamatta kuitenkaan valtioiden oikeutta yhteiskuntapolitiikan tavoitteita edistävään sääntelyyn(11);

16.  pitää välttämättömänä, että EU ja sen jäsenvaltiot varaavat itselleen mahdollisuuden vaalia ja kehittää kulttuuripolitiikkaansa ja audiovisuaalialan politiikkaansa voimassa olevien säädösten, normien ja sopimusten mukaisesti; pitää sen vuoksi myönteisenä, että neuvosto on jättänyt kulttuuri- ja audiovisuaalialan palvelut neuvotteluvaltuuksien ulkopuolelle;

17.  korostaa, että nykyiset neuvottelut sisältävät mahdollisuuden parantaa sääntöjä, jotka koskevat palveluihin liittyviä julkisia hankintoja(12) ja tukia(13), joita koskevat GATS-neuvottelut ovat jumiutuneet;

18.  katsoo, että palvelukauppasopimukseen olisi sisällytettävä liittymislauseke, sopimuksen "monenvälistämiseen" kaikkien WTO:n jäsenvaltioiden osalta liittyvien ehtojen ja menettelyjen määritelmät sekä erityinen riitojenratkaisumekanismi rajoittamatta kuitenkaan WTO:n yleisen riitojenratkaisumekanismin käyttömahdollisuutta;

19.  huomauttaa, että komissio ehdotti EU:n neuvotteluvaltuuksia ja neuvosto hyväksyi ne arvioimatta niiden vaikutuksia; vaatii komissiota panemaan täytäntöön suunnitelmansa kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi kuullen kyseisten sidosryhmien sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja muita huolia; kehottaa komissiota julkaisemaan kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin voidakseen ottaa sen päätelmät huomioon neuvotteluissa;

20.  pitää neuvottelujen päätökseen saattamisen kahden vuoden määräaikaa hyvin kunnianhimoisena; korostaa, että laadun on oltava etusijalla koko ajan, ja vaatii, että neuvottelujen on oltava avoimia ja että niiden yhteydessä on annettava riittävästi aikaa ja mahdollisuus käydä julkista ja parlamentaarista keskustelua;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 67.
(2)EUVL C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(3)EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 84.
(4)EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 1.
(5)EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 289.
(6)COM(2010)0612.
(7)COM(2012)0070.
(8)TN/S/36.
(9)Australia, Chile, Costa Rica, Hongkong, Israel, Japani, Kanada, Kiina, Kolumbia, Korean tasavalta, Meksiko, Norja, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Sveitsi, Taiwan, Turkki, Uusi Seelanti ja Yhdysvallat.
(10)GATS-sopimuksen II artikla.
(11)GATS-sopimuksen XIV ja XIV bis artikla.
(12)GATS-sopimuksen XIII artikla.
(13)GATS-sopimuksen XV artikla.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö