Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2583(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0314/2013

Pateikti tekstai :

B7-0314/2013

Debatai :

PV 03/07/2013 - 21
CRE 03/07/2013 - 21

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 13.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0325

Priimti tekstai
PDF 220kWORD 63k
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Derybų dėl daugiašalio susitarimo dėl paslaugų pradžia
P7_TA(2013)0325B7-0314/2013

2013 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl kai kurias PPO šalis apimančio daugiašalio susitarimo dėl paslaugų pradžios (2013/2583(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnį pranešimą dėl paslaugų, ypač į savo 2008 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl prekybos paslaugomis(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Dohos vystymosi darbotvarkės (DPD) ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ateities, ypač į savo 2009 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl Dohos plėtros darbotvarkės (DPD) perspektyvų pasibaigus 7-ajai PPO ministrų konferencijai(2) ir 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl derybų dėl Dohos vystymosi darbotvarkės padėties(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl kliūčių prekybai ir investicijoms(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų ir į Pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS), atsižvelgdamas į savo 2003 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) Pasaulio prekybos organizacijoje, įskaitant kultūrų įvairovę(5),

–  atsižvelgdamas į derybų direktyvų dėl kai kurias PPO šalis apimančio daugiašalio susitarimo dėl prekybos paslaugomis projektus, kuriuos Komisija pateikė 2013 m. vasario 15 d.,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena. Prekybos politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“(6),

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Vadovų Tarybai „2012 m. prekybos ir investavimo kliūčių ataskaita“(7),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 21 d. PPO ataskaitą, kurią parengė Prekybos paslaugomis tarybos pirmininkas ambasadorius Fernando de Mateo ir kuri pateikta Prekybos derybų komitetui per specialią sesiją, skirtą deryboms dėl prekybos paslaugomis(8),

–  atsižvelgdamas į „Tikrai gerų susitarimo dėl prekybos paslaugomis draugų“ (angl. Really Good Friends of Services, RGF) grupės pareiškimą, paskelbtą 2012 m. liepos 5 d.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi paslaugos sudaro beveikt tris ketvirtadalius ES BVP ir užimtumo ir yra būtinos siekiant išlaikyti ir didinti konkurencingumą;

B.  kadangi 2011 m. paslaugos sudarė 28 proc. ES eksporto ir daugiau kaip pusę tiesioginių užsienio investicijų į trečiąsias šalis nuo 2011 m.;

C.  kadangi ES svarbi prekybos paslaugomis srityje kaip didžiausia paslaugų eksportuotoja pasaulyje ir jos eksportuojamos paslaugos sudaro 25,65 proc. viso pasaulinio paslaugų eksporto nuo 2011 m.;

D.  kadangi visos šalys turi turėti galimybes plėtoti, išlaikyti ir reguliuoti viešąsias visuotinės svarbos paslaugas;

E.  kadangi 129 PPO nariai prisiėmė įsipareigojimus pagal GATS, tačiau dauguma šių šalių neprisiėmė įsipareigojimų visuose sektoriuose;

F.  kadangi susidarius dabartinei ekonomikos ir finansų padėčiai kaip niekada ryškiai matomas esminis viešųjų paslaugų vaidmuo Europos Sąjungoje; kadangi tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra, vaikų priežiūra ar pagyvenusių žmonių priežiūra, pagalba neįgaliesiems ar socialiniai būstai šios paslaugos piliečiams suteikia būtiniausią socialinės apsaugos sistemą ir padeda skatinti socialinę sanglaudą; kadangi viešosios paslaugos švietimo srityje, mokymo ir įdarbinimo paslaugos atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę;

G.  kadangi per 6-ąją PPO ministrų konferenciją, vykusią 2005 m. Honkonge, vos 30 šalių pateikė naujų pasiūlymų dėl paslaugų ir kadangi daugiašalės derybos dėl paslaugų nuo 2008 m. liepos mėn. beveik nepasistūmėjo į priekį;

H.  kadangi dėl ekonomikos krizės 2008 m. ir 2009 m. pradėtos taikyti naujos protekcionistinės priemonės, kuriomis siekiama apriboti prekybą paslaugomis;

I.  kadangi 2012 m. įvyko parengiamosios „Tikrai gerų susitarimo dėl prekybos paslaugomis draugų“ (angl. RGF) grupės derybos dėl Prekybos paslaugomis susitarimo (angl. TISA) formato ir struktūros;

J.  kadangi su ES derasi 21 PPO narė(9) – dauguma iš jų priklauso EBPO – ir jų prekyba paslaugomis sudaro 70 proc. pasaulinės tarpvalstybinės prekybos paslaugomis (neskaitant prekybos paslaugomis ES viduje), taip pat ši prekyba sudaro 58 proc. ES prekybos komercinėmis paslaugomis; kadangi tarp šių derybų šalių nėra BRICS šalių, jokių Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narių ar Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių;

K.  kadangi Komisija pateikė Tarybai derybų direktyvų projektus 2013 m. vasario 15 d. ir 2013 m. kovo 18 d. gavo įgaliojimus dalyvauti TISA derybose;

1.  mano, kad PPO principais grindžiama visas PPO šalis apimanti daugiašalė prekybos sistema yra pati veiksmingiausia priemonė siekiant atviros ir sąžiningos prekybos visame pasaulyje; vis dėlto sutinka, kad dėl aklavietės, į kurią, kaip pripažinta, pateikta per 8-ąją PPO ministrų konferenciją, vykusią 2011 m. gruodžio mėn., reikėjo naujų dvišalių ir daugiašalių iniciatyvų, kurios suteiktų impulsą prekybos deryboms Ženevoje; pabrėžia, jog vis dėlto būtina, kad visos naujos iniciatyvos būtų įtvirtintos PPO sistemoje;

2.  apgailestauja, kad deryboms dėl prekybos paslaugomis skirta mažai dėmesio nuo Dohos derybų raundo pradžios; pabrėžia, kad paslaugos sudaro XXI amžiaus ekonomikos ir prekybos pagrindą, nes pasaulinių vertės grandinių atsiradimas paremtas paslaugų teikimu; pabrėžia, kad visuotinės svarbos paslaugos svarbios siekiant piliečiams sukurti būtiniausios apsaugos sistemas ir skatinti socialinę sanglaudą savivaldybės, regioniniu, valstybiniu ir ES lygmenimis;

3.  apgailestauja, kad PPO narių derybų dėl GATS tvarkaraščiai paseno ir neatspindi tikrojo kliūčių prekybai paslaugomis šiose šalyse lygio, ypač tose šalyse, kuriose buvo savarankiškai įvykdytas didelis liberalizavimas, ir kad liberalizavimas ir drausmė PPO narėms laikantis įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis yra itin skirtingo ir neaiškaus lygio;

4.  džiaugiasi, kad pradėtos derybos dėl TISA, ir ragina ES nuo pat pradžios dalyvauti šiose derybose siekiant remti savo interesus ir ginti savo nuomonę dėl susitarimo formato ir struktūros; mano, kad ES dalyvavimas gali skatinti TISA ir daugiašalės sistemos suderinamumą ir padėti išsaugoti tinkamą derybų proceso parlamentinę kontrolę;

5.  apgailestauja, kad Taryba suteikė įgaliojimus neatsižvelgusi į Parlamento nuomonę;

6.  primena Komisijai jos pareigą nedelsiant ir visapusiškai informuoti Parlamentą visais derybų etapais (prieš derybų raundus ir po jų);

7.  ragina Komisiją užtikrinti, kad derybos dėl TISA būtų vykdomos laikantis PPO skaidrumo taisyklių ir kad apie jas būtų laiku bei visapusiškai informuojant pranešta visoms PPO narėms;

8.  mano, jog dar nepasiekta kritinė masė, kad būsimo TISA susitarimo privalumais galėtų naudotis visos PPO narės, ir kad dėl to GATS sąlyga dėl šalies, kuriai taikomas didžiausio palankumo režimas(10), TISA susitarimui neturėtų būti taikoma;

9.  vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad besiderančios šalys neįtraukė besiformuojančių rinkų (išskyrus Turkiją), būtent BRICS šalių, kuriose prekybos paslaugomis ir investicijų į jas augimas didžiausias ir kuriose esama esminių kliūčių, ypač užsienio investicijoms; todėl ragina Kiniją ir kitas naujai susiformavusios rinkos ekonomikos šalis įsitraukti į šias derybas;

10.  mano, kad palikta galimybė kitoms šalims, įskaitant naujai susiformavusios rinkos ekonomikos šalis, tapti šių derybų šalimi neturėtų lemti mažesnių šio susitarimo siekių, nes tik aukšto lygio liberalizavimas ir sutampanti drausmė galėtų įtikinti šias šalis įsitraukti į minėtas derybas;

11.  rekomenduoja, kad siekiant išlaikyti būsimo TISA susitarimo daugiašališkumo galimybę būtų laikomasi GATS formato ir struktūros, įskaitant teigiamo įsipareigojimų sąrašo sampratą, ir būtų perimtos pagrindinės GATS nustatytos apibrėžtys ir principai drauge su nacionalinio traktavimo, patekimo į rinką ir drausmės taisyklėmis;

12.  ragina Komisiją suformuluoti pradinį pasiūlymą, kuris būtų artimas paskutiniam GATS planavimo pasiūlymui, ir derantis dėl patekimo į rinką įsipareigojimų siekti šių tikslų:

   užtikrinti vienodesnes sąlygas sumažinant įsipareigojimų pagal GATS disbalansą tarp šalių, sektorių ir režimų;
   skatinti plataus užmojo aktyviai ginamų ES interesų darbotvarkę, visų pirma susijusią su verslo, IRT, finansinėmis ir teisinėmis, e. prekybos, jūrų ir oro transporto, aplinkos, turizmo ir statybos paslaugomis; ginti ES interesus trečiųjų šalių rinkose ir įtraukti į TISA Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) rizikos ribojimo išlygą, pagal kurią dalyvaujančioms šalims leidžiama savo viduje reguliuoti finansų rinkas ir finansinius produktus rizikos ribojimo tikslais; raginti įtraukti GATS rizikos ribojimo išlygą, taikomą finansinėms paslaugoms, į TISA, kad susitarimo šalys galėtų imtis priemonių dėl rizikos ribojimo priežasčių nepaisydamos kitų TISA nuostatų;
   ginti aspektus, į kuriuos Europos Sąjunga jautriai reaguoja, susijusius su viešosiomis ir visuotinės svarbos paslaugomis (kaip apibrėžta ES Sutartyse) viešojo lavinimo, visuomenės sveikatos, vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo srityse, ir toliau neprisiimant jokių įsipareigojimų, susijusių su audiovizualinėmis ar kultūros paslaugomis, kaip tai daroma pagal GATS ir dvišalius laisvosios prekybos susitarimus (LPS);
   užkirsti kelią įsipareigojimams ir taisyklėms dėl finansinių paslaugų, kurie prieštarautų naujausioms finansų rinkų ir produktų reguliavimo priemonėms;
   laikytis atsargaus požiūrio į pasiūlymus, pateiktus dėl 4 režimo, turint mintyje, kad ES turi aktyviai ginamų interesų aukštos kvalifikacijos darbo jėgos srityje ir kad ES visų pirma turėtų dar kartą patvirtinti pagal TISA susitarimą, kad laikinas fizinių asmenų judėjimas siekiant teikti paslaugas pagal 4 režimą turi neprieštarauti nacionalinėms darbo ir socialinėms teisėms ir kolektyviniams susitarimams, taip pat kad pagal GATS jokiai šaliai neturi būti trukdoma taikyti priemonių, kuriomis siekiama reguliuoti fizinių asmenų atvykimą į jos teritoriją, su sąlyga, kad šios priemonės neanuliuoja naudos, įgyjamos iš šalių įsipareigojimų;
   laikytis neutralumo dėl ūkinės veiklos vykdytojų, kuriems taikomi atitinkami įsipareigojimai, viešojo ar privataus nuosavybės pobūdžio;
   užtikrinti, kad bet koks duomenų srautų liberalizavimas visiškai atitiktų acquis communautaire dėl privatumo ir duomenų apsaugos;

13.  pažymi, kad ES jau sudarė dvišalius prekybos susitarimus arba derasi dėl šių susitarimų su kai kuriais derybų dėl TISA partneriais (įskaitant Japoniją ir greitu laiku JAV), kuriuose yra aiškiai suformuluoti skyriai dėl prekybos paslaugomis ir kuriuose geriau atsižvelgiama į su konkrečia šalimi susijusius dvišalius klausimus; mano, kad patekimo į rinką požiūriu šiose derybose ES interesai susiję su kitais partneriais (pvz., Australija, Naująja Zelandija, Meksika, Taivaniu ir Turkija);

14.  pabrėžia, kad įtraukus į derybų grafiką status quo ir negrįžimo principus, turėtų atsirasti galimybė nustatyti tokius šalių įsipareigojimų lygius, kokie yra dabar, ir laipsniškai vėl pradėti derybas;

15.  mano, kad TISA susitarime turėtų labiau atsispindėti reguliavimo drausmė, susijusi su skaidrumu, konkurencija, licencijos reikalavimais, taip pat su konkretiems sektoriams skirtais reglamentais, nepaisant šalių teisės priimti tinkamai pagrįstus reglamentus viešosios politikos tikslais(11);

16.  mano, kad būtina, jog ES ir jos valstybės narės išlaikytų galimybę išsaugoti ir plėtoti kultūros ir audiovizualinę politiką ir daryti tai pagal savo esamus įstatymus, standartus ir susitarimus; taigi pritaria tam, kad Taryba į derybų įgaliojimus neįtrauktų kultūros ir audiovizualinių paslaugų;

17.  pabrėžia, kad šios derybos – tai galimybė patobulinti viešųjų pirkimų(12) ir subsidijų(13) taisykles paslaugų srityje, dėl kurių vilkinamos derybos dėl GATS;

18.  mano, kad į TISA susitarimą turėtų būti įtraukta išlyga dėl prisijungimo nuostatos, apibrėžiančios sąlygas ir procedūras, pagal kurias susitarimas būtų taikomas daugiašališkai visoms PPO narėms, ir specialus ginčų sprendimo mechanizmas, nedarant poveikio galimybei pasinaudoti bendru PPO ginčų sprendimo mechanizmu;

19.  pažymi, kad ES derybų įgaliojimai buvo pasiūlyti Komisijos ir patvirtinti Tarybos neatlikus jokio poveikio vertinimo; primygtinai ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, susijusių su jos ketinimu parengti poveikio tvarumui vertinimą, ir daryti tai konsultuojantis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais socialiniais, aplinkos ir kitais klausimais; reikalauja Komisijos paskelbti poveikio tvarumui vertinimą siekiant atsižvelgti į jos išvadas derybose;

20.  mano, kad dviejų metų laikotarpis, per kurį numatyta užbaigti derybas, labai ambicingas; pabrėžia, kad kokybė turėtų būti svarbesnė už laiką, ir primygtinai reikalauja, kad derybos būtų skaidrios ir kad jų metu būtų teikiama pakankamai erdvės ir laiko informuotoms visuomenės ir parlamentinėms diskusijoms;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 295 E, 2009 12 4, p. 67.
(2) OL C 286 E, 2010 10 22, p. 1.
(3) OL C 51 E, 2013 2 22, p. 84.
(4) OL C 168 E, 2013 6 14, p. 1.
(5) OL C 61 E, 2004 3 10, p. 289.
(6) COM(2010)0612.
(7) COM(2012)0070.
(8) TN/S/36.
(9) Australija, Kanada, Čilė, Kinija, Kolumbija, Kosta Rika, Honkongas, Izraelis, Japonija, Korėja, Meksika, Naujoji Zelandija, Norvegija, Pakistanas, Panama, Paragvajus, Peru, Šveicarija, Taivanis, Turkija ir JAV.
(10) GATS II straipsnis.
(11) GATS XIV ir XIVa straipsniai.
(12) GATS XIII straipsnis.
(13) GATS XV straipsnis.

Teisinė informacija - Privatumo politika