Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2583(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0314/2013

Ingivna texter :

B7-0314/2013

Debatter :

PV 03/07/2013 - 21
CRE 03/07/2013 - 21

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0325

Antagna texter
PDF 211kWORD 49k
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg
Inledandet av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster
P7_TA(2013)0325B7-0314/2013

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2013 om inledandet av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster ((2013/2583(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt tidigare betänkande om tjänster, särskilt sin resolution av den 4 september 2008 om handel med tjänster(1),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om läget för utvecklingsagendan från Doha och om Världshandelsorganisationens (WTO) framtid, särskilt sina resolutioner av den 16 december 2009 om utsikterna för utvecklingsagendan från Doha efter WTO:s sjunde ministerkonferens(2) och av den 14 september 2011 om läget i förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2011 om hinder för handel och investeringar(4),

–  med beaktande av protokoll nr 26 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om tjänster av allmänt intresse och av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats), som trädde i kraft den 1 januari 1995, med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2003 om WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal (Gats), inklusive kulturell mångfald(5),

–  med beaktande av det förslag till förhandlingsdirektiv för ett plurilateralt avtal om handel med tjänster som kommissionen lade fram den 15 februari 2013,

–  med beaktande av kommissionens meddelande Handel, tillväxt och världspolitik – Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin(6),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europeiska rådet Hinder för handel och investeringar – Rapport 2012(7),

–  med beaktande av rapporten av den 21 april 2011 från ordföranden för WTO:s tjänstehandelsråd, ambassadör Fernando de Mateo, till dess handelsförhandlingskommitté om den extra sessionen för förhandlingar om handel med tjänster(8),

–  med beaktande av uttalandet från RGF-gruppen (Really Good Friends of Services) av den 5 juli 2012,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tjänster står för nästan tre fjärdedelar av EU:s BNP och sysselsättning, och är avgörande för att EU:s konkurrenskraft ska kunna bibehållas och höjas.

B.  År 2011 utgjorde tjänster 28 % av EU:s export och stod för mer än hälften av EU:s utländska direktinvesteringar i tredjeland.

C.  EU spelar en viktig roll i handeln med tjänster såsom världens största exportör av tjänster, med 25,65 % av världens totala tjänsteexport 2011.

D.  Alla länder bör ha möjlighet att utveckla, upprätthålla och reglera offentliga tjänster av allmänt intresse.

E.  129 WTO-medlemmar har gjort åtaganden inom ramen för Gats, men de flesta av dessa länder har inte gjort åtaganden inom alla sektorer.

F.  Den nuvarande ekonomiska och finansiella situationen framhäver mer än någonsin den grundläggande roll som offentliga tjänster spelar i unionen. På områden som hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och offentligt subventionerade bostäder skapar dessa tjänster ett viktigt skyddsnät för medborgarna och bidrar till att främja den sociala sammanhållningen. Offentliga tjänster inom utbildning, yrkesutbildning och sysselsättning intar en central plats i tillväxt- och sysselsättningsagendan.

G.  När WTO:s sjätte ministerkonferens hölls i Hongkong 2005 hade knappt 30 länder lagt fram bud med nya tjänster, och vid de multilaterala förhandlingarna om tjänster har man knappt gjort några framsteg alls sedan juli 2008.

H.  Sedan den ekonomiska krisen 2008–2009 har nya protektionistiska åtgärder införts för att begränsa handeln med tjänster.

I.  Preliminära överläggningar om formatet och strukturen för ett avtal om handel med tjänster hölls 2012 bland medlemmarna i RGF-gruppen.

J.  De 21 WTO-medlemmar(9) som förhandlar med EU är i huvudsak OECD-länder som står för 70 % av världens gränsöverskridande handel med tjänster (handel med tjänster inom EU ej inberäknat) och 58 % av EU:s handel med kommersiella tjänster. Hittills deltar inga Briksländer, medlemsstater i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) eller stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som parter vid dessa förhandlingar.

K.  Den 15 februari 2013 lade kommissionen fram ett förslag till förhandlingsdirektiv för rådet, och erhöll den 18 mars 2013 ett mandat att delta i förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster.

1.  Europaparlamentet anser att det multilaterala handelssystemet, representerat av WTO, fortfarande är det mest verkningsfulla systemet när det gäller att uppnå en öppen och rättvis global handel. Parlamentet instämmer dock i att det till följd av dödläget efter WTO:s åttonde ministerkonferens i december 2011 var nödvändigt att ta nya bilaterala och plurilaterala initiativ för att ge ny fart åt handelsförhandlingarna i Genève. Parlamentet betonar dock att det är viktigt att alla nya initiativ förblir förankrade inom WTO.

2.  Europaparlamentet beklagar att handel med tjänster endast har ägnats begränsad uppmärksamhet sedan Doharundan inleddes. Parlamentet framhåller att tjänster utgör ryggraden i det 21:a århundradets ekonomier och handel, eftersom uppkomsten av globala värdekedjor är beroende av tillhandahållandet av tjänster. Parlamentet understryker att tjänster av allmänt intresse spelar en stor roll i tillhandahållandet av skyddsnät för medborgarna och främjandet av social sammanhållning på kommunal, regional och statlig nivå samt på EU-nivå.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt att Gats-bindningslistorna för de länder som är medlemmar i WTO nu är inaktuella och inte återspeglar den egentliga förekomsten av hinder för handeln med tjänster i dessa länder, särskilt i de länder där man har genomfört stora autonoma liberaliseringar, och att det fortfarande råder stora skillnader och mycket oklarhet när det gäller liberalisering och disciplin i fråga om åtaganden om handel med tjänster mellan de länder som är medlemmar i WTO.

4.  Europaparlamentet välkomnar inledandet av förhandlingar om ett avtal om handel med tjänster och det faktum att EU deltar redan från början i dessa överläggningar för att främja EU:s intressen och försvara dess ståndpunkter i fråga om avtalets format och struktur. Parlamentet anser att EU genom sitt deltagande kan bidra dels till ett avtal om handel med tjänster som logiskt hänger samman med det multilaterala systemet, dels till att säkerställa en lämplig parlamentarisk granskning av förhandlingsprocessen.

5.  Europaparlamentet beklagar att rådet beviljade ett mandat utan att ta hänsyn till parlamentets ståndpunkt.

6.  Parlamentet påminner kommissionen om dess skyldighet att omedelbart och fullständigt informera parlamentet under alla förhandlingsfaser (före och efter förhandlingsrundorna).

7.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster förs i enlighet med WTO:s bestämmelser om insyn och att samtliga WTO-medlemmar utan dröjsmål och på ett tydligt sätt underrättas om dessa förhandlingar.

8.  Enligt Europaparlamentet har man ännu inte nått den kritiska massa som krävs för att fördelarna med det kommande avtalet om handel med tjänster ska kunna utvidgas till alla WTO-medlemmar, och mest-gynnad-nations-klausulen i Gats(10) bör således inte tillämpas på detta nya avtal.

9.  Europaparlamentet konstaterar dock med stigande oro att det bland förhandlingsparterna inte finns några tillväxtmarknader (förutom Turkiet), i synnerhet inga Briksländer, vilket är beklagligt, eftersom det är dessa länder som står för tillväxten inom handeln med och investeringar i tjänster och som har de största hindren, i synnerhet för utländska investeringar. Parlamentet uppmanar därför Kina och andra tillväxtekonomier att gå med i förhandlingarna.

10.  Europaparlamentet anser inte att man genom att hålla möjligheten öppen för andra länder, inklusive tillväxtekonomier, att delta i dessa förhandlingar skulle tvingas sänka ambitionsnivån för avtalet, eftersom en omfattande liberalisering och konvergens i fråga om disciplin är det enda som skulle kunna övertyga dessa länder att delta i förhandlingarna.

11.  För att en ”multilateralisering” av det nya avtalet om handel med tjänster ska vara möjlig rekommenderar Europaparlamentet att avtalet utformas enligt samma format och struktur som Gats, inbegripet med bindningslistor för åtaganden och ett övertagande av Gats grundläggande definitioner och principer och regler för nationell behandling, marknadstillträde och disciplin.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att formulera ett inledningsbud som ligger nära det senaste budet om bindande Gats-åtaganden, och att arbeta för följande mål i förhandlingar om marknadstillträdesåtaganden:

   Säkra lika villkor för alla genom att minska obalanserna i Gats-åtaganden mellan olika parter, sektorer och metoder.
   Främja en ambitiös agenda för EU:s offensiva intressen, särskilt i fråga om företagstjänster, IKT-tjänster, finansiella tjänster, juridiska tjänster, e-handel, sjö- och luftfartstjänster, miljötjänster, turism och byggverksamhet. Försvara EU:s intressen på tredjeländers marknader samtidigt som man i det nya avtalet införlivar den försiktighetsklausul som ingår i Gats och som möjliggör för de deltagande länderna att införa inhemsk reglering av finansmarknader och finansiella produkter i tillsynssyfte. Begära att den försiktighetsklausul för finansiella tjänster som ingår i Gats ska införlivas i det nya avtalet så att parterna till avtalet kan vidta åtgärder i tillsynssyfte, utan hinder av vad som sägs i avtalets andra bestämmelser.
   Försvara de skillnader som finns i Europa i fråga om offentliga tjänster och tjänster av allmänt intresse (enligt definitionen i EU-fördragen), på områdena för allmän utbildning, allmän hälso- och sjukvård, vattenförsörjning och avfallshantering samt, liksom för Gats och bilaterala frihandelsavtal, även fortsättningsvis avstå från att föreslå ytterligare åtaganden på områdena audiovisuella och kulturella tjänster.
   Förhindra åtaganden och bestämmelser avseende finanstjänster som skulle motverka de åtgärder som nyligen vidtagits för att reglera finansmarknaderna och finansprodukter.
   Inta en försiktighetsstrategi avseende de bud som utbyts inom ramen för leveranssätt 4, med beaktande av att EU har offensiva intressen av högt utbildad arbetskraft och att EU, framför allt och inom ramen för avtalet om handel med tjänster, ånyo bör betona att den tillfälliga förflyttningen av fysiska personer i syfte att tillhandahålla en tjänst inom ramen för leveranssätt 4 måste överensstämma med nationella bestämmelser på området för arbetsrätt och sociala rättigheter samt med kollektivavtal, och att ingen part, i enlighet med Gats, ska förhindras att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers inresa till dess territorium, förutsatt att åtgärderna inte tillämpas på ett sådant sätt att förmåner som tillkommer parterna på grund av deras åtaganden upphävs.
   Vara neutral i frågan om huruvida ägandet av de ekonomiska aktörer som omfattas av åtaganden är offentligt eller privat.
   Se till att all liberalisering av dataflöden är helt förenlig med EU:s regelverk angående skydd av den personliga integriteten och skydd av uppgifter.

13.  Europaparlamentet konstaterar att EU redan har ingått eller håller på att förhandla om bilaterala handelsavtal med vissa av parterna i förhandlingarna om det nya avtalet (inklusive Japan och inom kort Förenta staterna), och att dessa avtal innehåller kapitel med kraftfulla bestämmelser om tjänster som lämpar sig bättre för behandling av landsspecifika bilaterala frågor. Parlamentet anser, när det gäller marknadstillträde, att EU:s intresse i dessa förhandlingar ligger hos de andra parterna (t.ex. Australien, Mexiko, Nya Zeeland, Taiwan och Turkiet).

14.  Europaparlamentet framhåller att ett införande av principerna om standstill och spärrmekanismer i bindningslistorna borde göra det möjligt att binda parternas åtaganden till nuvarande nivåer och leda till ett fortsatt gradvis öppnande.

15.  Europaparlamentet anser att avtalet om handel med tjänster bör innehålla mer kraftfulla bestämmelser för öppenhet och insyn, konkurrens, licenskrav och sektorsspecifika bestämmelser som dock inte påverkar länders rätt att anta sådana bestämmelser som krävs av allmänpolitiska skäl(11).

16.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att EU och dess medlemsstater behåller möjligheten att bevara och utveckla sin politik på det kulturella och audiovisuella området, och att göra detta inom ramen för sina gällande lagar, standarder och avtal. Parlamentet välkomnar därför att rådet har uteslutit kulturella och audiovisuella tjänster från förhandlingsmandatet.

17.  Europaparlamentet betonar att dessa förhandlingar erbjuder en möjlighet att förbättra reglerna för offentlig upphandling(12) och subventioner(13) inom tjänsteområdet, vilka är orsaken till att förhandlingarna om Gats har avstannat.

18.  Europaparlamentet anser att avtalet om handel med tjänster bör innefatta en anslutningsklausul, föreskrifter som definierar villkoren och förfarandena för en ”multilateralisering” av avtalet till alla länder som är medlemmar i WTO samt en särskild tvistlösningsmekanism, som dock inte får påverka möjligheten att utnyttja WTO:s allmänna tvistlösningsmekanism.

19.  Europaparlamentet konstaterar att förslaget till EU:s förhandlingsmandat lades fram av kommissionen och antogs av rådet utan att någon konsekvensbedömning hade gjorts. Parlamentet insisterar på att kommissionen håller fast vid sin avsikt att genomföra en bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling, och att detta måste göras i samråd med berörda intressenter för sociala, miljömässiga och andra frågor. Parlamentet begär att kommissionen ska offentliggöra bedömningen av konsekvenserna för hållbar utveckling i syfte att beakta resultatet i förhandlingarna.

20.  Europaparlamentet anser att det är mycket ambitiöst att arbeta för ett avslutande av förhandlingarna inom två år. Parlamentet betonar att kvalitet bör prioriteras framför tidsaspekten samt vidhåller att förhandlingarna måste vara öppna och ge tillräckligt med tid och utrymme för en väl underbyggd offentlig och parlamentarisk debatt.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 67.
(2) EUT C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(3) EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 84.
(4) EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 1.
(5) EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 289.
(6) COM(2010)0612.
(7) COM(2012)0070.
(8) TN/S/36.
(9) Australien, Chile, Colombia, Costa Rica, Förenta staterna, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Schweiz, Sydkorea, Taiwan och Turkiet.
(10) Artikel II i Gats.
(11) Artiklarna XIV och XIVa i Gats.
(12) Artikel XIII i Gats.
(13) Artikel XV i Gats.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy