Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2547(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0327/2013

Indgivne tekster :

B7-0327/2013

Forhandlinger :

PV 03/07/2013 - 22
CRE 03/07/2013 - 22

Afstemninger :

PV 04/07/2013 - 13.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0326

Vedtagne tekster
PDF 144kWORD 40k
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg
Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter
P7_TA(2013)0326B7-0327/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2013 om forhøjelsen af norsk told på landbrugsprodukter (2013/2547(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen),

—  der henviser til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (den bilaterale aftale)(1),

—  der henviser til sin holdning af 13. september 2011 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde(2),

—  der henviser til skrivelse af 9. marts 2011 fra den norske minister for handel og industri til Kommissionens medlem med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser om akten for det indre marked,

—  der henviser til konklusionerne fra den 38. samling i EØS-Rådet den 26. november 2012,

—  der henviser til spørgsmålet fra Kommissionen om den betydelige forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter (O-000048/2013 – B7‑0210/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at artikel 19 i EØS-aftalen foreskriver, at "De kontraherende parter forpligter sig til at fortsætte deres bestræbelser for at opnå en gradvis liberalisering af handelen med landbrugsprodukter";

B.  der henviser til, at EØS-aftalen fastsætter grundlaget for, at Norge nyder ligelig adgang til det indre marked, og at parterne i EØS-aftalen har fundet aftalen gensidigt fordelagtig;

C.  der henviser til, at de økonomiske og politiske forbindelser mellem Den Europæiske Union og Norge generelt er meget gode; der henviser til, at uenigheder mellem parterne bør håndteres ved hjælp af dialog;

D.  der henviser til, at den bilaterale aftale, der har været gældende siden januar 2012, har fornyet den præferentielle, gensidige og gensidigt fordelagtige juridiske ramme om handelspræferencer for landbrugsprodukter, herunder kød og mejeriprodukter;

E.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Kongeriget Norge gennem denne aftale har udvidet den gensidige liberalisering af handelen med landbrugsprodukter ved at give toldfri adgang, oprette toldkontingenter og reducere importafgifter for en bred vifte af landbrugsprodukter;

F.  der henviser til, at europæiske eksportører af visse oste, lamme- og oksekød fra den 1. januar 2013 er blevet pålagt en værditold på henholdsvis 277 %, 429 % og 344 % på det norske marked; der henviser til, at der forud for denne foranstaltning blev indført en ny importtold på 72 % for hortensiablomster;

G.  der henviser til, at selv om disse foranstaltninger er tilladt i henhold til den norske WTO-tidsplan, er de i strid med bogstavet og ånden i den bilaterale aftale, særlig artikel 10, ifølge hvilken "parterne træffer forholdsregler for at sikre, at de fordele, de indrømmer hinanden, ikke bringes i fare som følge af andre importrestriktioner";

H.  der henviser til, at den økonomiske vækst, beskæftigelsen og inflationsindikatorerne ikke viser tegn på, at den globale økonomiske eller finansielle krise har haft negative virkninger på den norske økonomi;

1.  beklager den norske regerings seneste foranstaltninger, som det betragter som protektionistiske og handelshindrende og klart i strid med bogstavet og ånden og i den bilaterale aftale;

2.  understreger, at disse foranstaltninger blev fremsat af den norske regering uden nogen form for forudgående samråd med dens EU-modparter, hvilket ellers ville have været nærliggende i betragtning af de stærke bilaterale forbindelser, der består mellem EU og Norge;

3.  betvivler den økonomiske logik bag disse foranstaltninger, som kunne få handelsreducerende virkninger, skade alle involverede parter, navnlig de norske forbrugere og i det lange løb også de norske landbrugere; opfordrer Kommissionen til at afveje de potentielle skadelige virkninger af de forhøjede toldsatser for EU's eksportører og landbrugere;

4.  opfordrer indtrængende den Norges regering og parlamentet til at trække foranstaltningerne tilbage;

5.  opfordrer den norske regering og Kommissionen til at bemærke, at Islands for nylig har taget ambitiøse skridt til at liberalisere deres handel med landbrugsprodukter med EU; opfordrer den norske regering til at følge Islands eksempel;

6.  opfordrer den norske regering til at acceptere en revision af protokol 3 til EØS-aftalen om handel med forarbejdede landbrugsprodukter, med henblik på at vurdere, om afgifterne på ovennævnte produkter er rimelige og berettigede;

7.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte forhandlingerne med de norske myndigheder for at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning vedrørende import/eksport af landbrugsprodukter;

8.  anmoder Kommissionen om at udspecificere de foranstaltninger, den agter at træffe for det tilfælde, at Norge nægter at ophæve sin beslutning, særligt med henblik på at beskytte arbejdspladser og produktion inden for EU's landbrugssektor, hvis det bliver nødvendigt;

9.  opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at foreslå yderligere foranstaltninger i tilfælde af manglende samarbejde med det formål at opnå en ophævelse af de pågældende foranstaltninger;

10.  erindrer om Norges udtrykkelige tilslutning til det indre marked, især hvad angår nylige initiativer såsom akten for det indre marked I og II; påpeger, at den norske regering selv har anerkendt, at et effektivt indre marked er grundlaget for fremtidig vækst og jobskabelse, og at den nuværende krise ikke bør bruges som en undskyldning for at gribe til protektionistiske og handelsforvridende foranstaltninger;

11.  udtrykker håb om, at Norge vil forblive en integreret del af det indre marked og ikke vil gribe til yderligere integrationshæmmende og ensidige foranstaltninger;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, den norske regering og Stortinget og til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes institutioner.

(1) EUT L 327 af 9.12.2011, s. 2.
(2) EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 168.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik