Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2547(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0327/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0327/2013

Συζήτηση :

PV 03/07/2013 - 22
CRE 03/07/2013 - 22

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0326

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 49k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων
P7_TA(2013)0326B7-0327/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (2013/2547(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (διμερής συμφωνία)(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας ως προς τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 9ης Μαρτίου 2011, του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νορβηγίας προς τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 38ης συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΕΟΧ στις 26 Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ερώτημα που τέθηκε στην Επιτροπή με θέμα «Σημαντική αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων» (O-000048/2013 – B7‑0210/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 της συμφωνίας ΕΟΧ «τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη της προοδευτικής ελευθέρωσης των γεωργικών συναλλαγών»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία για τον ΕΟΧ παρέχει τη βάση για την ισότιμη πρόσβαση της Νορβηγίας στην εσωτερική αγορά και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ θεωρούν ότι η συμφωνία είναι αμοιβαία επωφελής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε γενικές γραμμές, οι οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και Νορβηγίας είναι εξαιρετικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των εταίρων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαλόγου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διμερής συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2012 έχει ανανεώσει το προτιμησιακό, αμοιβαίο και αμοιβαία επωφελές νομικό πλαίσιο σχετικά με τις εμπορικές προτιμήσεις για γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη συμφωνία αυτή, η ΕΕ και το Βασίλειο της Νορβηγίας έχουν επεκτείνει την αμοιβαία ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, παρέχοντας αδασμολόγητη πρόσβαση, θεσπίζοντας δασμολογικές ποσοστώσεις και μειώνοντας τους εισαγωγικούς δασμούς για ευρύ φάσμα γεωργικών προϊόντων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς ορισμένων ειδών τυριού και αρνίσιου και βοδινού κρέατος βρίσκονται αντιμέτωποι με κατ’ αξίαν δασμούς ύψους 277%, 429% και 344% αντίστοιχα στη νορβηγική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από αυτό το μέτρο είχε προηγηθεί η επιβολή νέου εισαγωγικού δασμού ύψους 72% στις ορτανσίες (hortensia)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά, αν και επιτρέπονται στο πλαίσιο του πίνακα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη Νορβηγία, αντιβαίνουν στο γράμμα και το πνεύμα της διμερούς συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 10, το οποίο δηλώνει ότι «τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη που χορηγούν αμοιβαία δεν θα υπονομευτούν από άλλα περιοριστικά μέτρα εισαγωγών»·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και πληθωρισμού, η νορβηγική οικονομία δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την παγκόσμια οικονομική ή χρηματοπιστωτική κρίση·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τα πρόσφατα μέτρα που επιβλήθηκαν από τη νορβηγική κυβέρνηση, θεωρεί δε ότι είναι προστατευτικά και απαγορευτικά για το εμπόριο, και ότι παραβιάζουν σαφώς το γράμμα και το πνεύμα της διμερούς συμφωνίας·

2.  τονίζει ότι τα μέτρα αυτά προτάθηκαν από τη νορβηγική κυβέρνηση χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους ομολόγους της στην ΕΕ, όπως θα ήταν σκόπιμο στο πλαίσιο των υφιστάμενων ισχυρών διμερών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας·

3.  αμφισβητεί την οικονομική λογική πίσω από αυτά τα μέτρα, καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των εμπορικών συναλλαγών, με αρνητικές συνέπειες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ιδίως για τους Νορβηγούς καταναλωτές, καθώς και μακροπρόθεσμα και για τους Νορβηγούς γεωργούς· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για τους εξαγωγείς και τους γεωργούς της ΕΕ που απορρέουν από τους αυξημένους δασμούς·

4.  παροτρύνει τη νορβηγική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να αποσύρουν τα μέτρα·

5.  καλεί τη νορβηγική κυβέρνηση και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τα πρόσφατα φιλόδοξα βήματα που πραγματοποίησε η Ισλανδία για την ελευθέρωση των γεωργικών εμπορικών συναλλαγών με την Ένωση· παροτρύνει τη νορβηγική κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό·

6.  καλεί τη νορβηγική κυβέρνηση να αποδεχτεί την αναθεώρηση του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας ΕΟΧ, όσον αφορά το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο κρίνονται δίκαιοι και δικαιολογημένοι οι δασμοί για τα εν λόγω προϊόντα·

7.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει διαπραγματεύσεις με τις νορβηγικές αρχές με στόχο την εξεύρεση μιας αμοιβαίας ικανοποιητικής λύσης στο θέμα των εισαγωγών/εξαγωγών γεωργικών προϊόντων·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει εάν η Νορβηγία αρνηθεί να ανακαλέσει την απόφασή της, ιδίως όσον αφορά την προστασία των θέσεων εργασίας και την παραγωγή του γεωργικού τομέα στην Ένωση, εφόσον παραστεί ανάγκη·

9.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την πιθανότητα να προτείνει περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας προς την κατεύθυνση της απόσυρσης των μέτρων·

10.  υπενθυμίζει τη ρητή δέσμευση της Νορβηγίας στην εσωτερική αγορά, ιδίως στο πλαίσιο πρόσφατων πρωτοβουλιών, όπως οι Πράξεις για την Ενιαία Αγορά I και II· επισημαίνει ότι και η ίδια η νορβηγική κυβέρνηση αναγνώρισε ότι μια αποδοτική ενιαία αγορά αποτελεί θεμέλιο για τη μελλοντική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για προσφυγή σε μέτρα προστατευτισμού και στρέβλωσης του εμπορίου·

11.  εκφράζει την ελπίδα ότι η Νορβηγία θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής αγοράς και δεν θα προσφύγει σε περαιτέρω αποδιοργανωτικά και μονομερή μέτρα·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό της να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, και το Συμβούλιο, καθώς και στη νορβηγική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

(1) ΕΕ L 327 της 9.12.2011, σ. 2.
(2) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 168.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου