Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2547(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0327/2013

Esitatud tekstid :

B7-0327/2013

Arutelud :

PV 03/07/2013 - 22
CRE 03/07/2013 - 22

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 13.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0326

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 38k
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg
Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele
P7_TA(2013)0326B7-0327/2013

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2013. aasta resolutsioon põllumajandustoodetele Norra kehtestatud tollimaksude suurenemise kohta (2013/2547(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklit 19,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelist kirjavahetuse vormis lepingut, milles käsitletakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 19 alusel antud lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel (kahepoolne leping)(1),

–  võttes arvesse oma 13. septembri 2011. aasta seisukohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 19 alusel antud lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta(2),

–  võttes arvesse Norra kaubandus- ja tööstusministri poolt 9. märtsil 2011 siseturu ja teenuste volinikule koostatud kirja ühtse turu meetmepaketi kohta,

–  võttes arvesse EMP nõukogu 26. novembril 2012 toimunud 38. istungi järeldusi,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust põllumajandustoodetele Norra kehtestatud tollimaksude olulise suurenemise kohta (O-000048/2013 – B7-0210/2013),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 19 on sätestatud, et „Lepinguosalised kohustuvad jätkama jõupingutusi, et põllumajandustoodetega kauplemist järkjärguliselt liberaliseerida”;

B.  arvestades, et Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel on Norral siseturule pääsemiseks teistega võrdsed võimalused ning et lepinguosalised on seda pidanud vastastikku kasulikuks;

C.  arvestades, et üldiselt on ELi ja Norra vahelised majanduslikud ja poliitilised suhted suurepärased; arvestades, et partnerite vahel esile kerkivad lahkarvamused tuleks lahendada dialoogi vormis;

D.  arvestades, et alates 2012. aasta jaanuarist jõustunud kahepoolses lepingus on uuendatud põllumajandustoodetega, sh liha ja piimatoodetega, kauplemisel tehtavate kaubandussoodustuste suhtes kohaldatavat sooduskohtlemise, vastastikkuse ja vastastikuse kasulikkuse õigusraamistikku;

E.  arvestades, et EL ja Norra Kuningriik on selle lepinguga laiendanud vastastikust põllumajandustoodetega kauplemise liberaliseerimist, pakkudes tollimaksuvaba juurdepääsu, kehtestades tariifikvoote ja vähendades imporditollimakse paljude põllumajandustoodete puhul;

F.  arvestades, et alates 1. jaanuarist 2013 on Norra turul kehtestatud teatavate juustude, lamba- ja veiseliha Euroopa eksportijatele vastavalt 277%, 429% ja 344% suurune väärtuseline tollimaks; arvestades, et nimetatud meetmele eelnes uue, 72% suuruse imporditollimaksu kehtestamine hortensiate (Hydrangea) suhtes;

G.  arvestades, et nimetatud meetmed on küll Norra Maailma Kaubandusorganisatsiooni loendis lubatud, kuid lähevad vastuollu kahepoolse lepingu sätte ja mõttega, eelkõige selle punktiga 10, milles on sätestatud: „Lepinguosalised astuvad samme, millega tagatakse, et muud piiravad impordimeetmed ei ohusta nende teineteisele antavaid soodustusi”;

H.  arvestades, et majanduskasvu-, tööhõive- ja inflatsiooninäitajatest ei ole näha, et ülemaailmne majandus- või finantskriis avaldaks Norra majandusele mis tahes negatiivset mõju;

1.  mõistab hukka Norra valitsuse poolt hiljuti kehtestatud meetmed, kuna need on tema silmis protektsionistlikud ja kaubandust kahjustavad ning selgelt vastuolus kahepoolse lepingu sätte ja mõttega;

2.  toonitab, et Norra valitsus kavandas need meetmed ilma eelneva konsulteerimiseta ELi vastaspooltega, mis oleks olnud ELi ja Norra vahel olemasolevate kindlate kahepoolsete suhete raames asjakohane;

3.  peab nimetatud meetmete aluseks olevat majanduslikku loogikat küsitavaks, sest need meetmed võivad vähendada kauplemist, mis tekitaks kahju kõikidele osalistele ja eelkõige Norra tarbijatele ning pikas perspektiivis ka Norra põllumajandustootjatele; kutsub komisjoni üles hindama suurenenud tariifide võimalikku negatiivset mõju ELi eksportijatele ja põllumajandustootjatele;

4.  kutsub Norra valitsust ja parlamenti tungivalt üles need meetmed tühistama;

5.  kutsub Norra valitsust ja komisjoni üles võtma teadmiseks Islandi hiljutised julged sammud Islandi ja liidu vahelise põllumajandustoodetega kauplemise liberaliseerimiseks; kutsub Norra valitsust tungivalt üles seda eeskuju järgima;

6.  kutsub Norra valitsust üles nõustuma läbi vaatama Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 3, mis käsitleb töödeldud põllumajandussaadustega kauplemist, et hinnata, kas eelnimetatud toodete suhtes kehtestatud tollimakse saab pidada õiglaseks ja põhjendatuks;

7.  kutsub komisjoni üles jätkama Norra ametiasutustega läbirääkimisi, et töötada põllumajandustoodete impordi ja ekspordi küsimuses välja vastastikku rahuldav lahendus;

8.  palub komisjonil täpsustada, milliseid meetmeid ta kavatseb võtta juhul, kui Norra keeldub oma otsuse tühistamisest, pidades eelkõige silmas liidu põllumajandussektori töökohtade ja toodangu kaitsmist, kui selleks peaks vajadus tekkima;

9.  kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust kavandada puuduliku koostöö korral edasisi samme, mis viiksid meetmete tühistamiseni;

10.  tuletab meelde Norra selgesõnalisi kohustusi seoses siseturuga, eriti selliste hiljutiste algatuste taustal nagu esimene ja teine ühtse turu meetmepakett; juhib tähelepanu asjaolule, et Norra valitsus on ise tunnistanud, et tõhus ühtne turg paneb aluse edasisele majanduskasvule ja töökohtade loomisele, ning et praegust kriisi ei tohiks kasutada protektsionistlike ja kaubandust moonutavate meetmete ettekäändena;

11.  loodab, et Norra jääb ka edaspidi siseturu lahutamatuks osaks ega kasuta enam seda kahjustavaid ühepoolseid meetmeid;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Norra valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Majanduspiirkonna asutustele.

(1) ELT L 327, 9.12.2011, lk 2.
(2) ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 168.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika