Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0327/2013

Ingivna texter :

B7-0327/2013

Debatter :

PV 03/07/2013 - 22
CRE 03/07/2013 - 22

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0326

Antagna texter
PDF 116kWORD 38k
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg
Höjningen av norska tullar på jordbruksprodukter
P7_TA(2013)0326B7-0327/2013

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2013 om höjningen av norska tullar på jordbruksprodukter (2013/2547(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES‑avtalet),

–  med beaktande av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i EES-avtalet (det bilaterala avtalet)(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 september 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i EES-avtalet(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 9 mars 2011 från Norges handels- och industriminister till kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden och tjänster om inremarknadsakten,

–  med beaktande av slutsatserna från EES-rådets trettioåttonde möte den 26 november 2012,

–  med beaktande av frågan till kommissionen Betydande höjning av norska tullar på jordbruksprodukter (O-000048/2013 – B7‑0210/2013),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 19 i EES-avtalet anges att ”de avtalsslutande parterna åtar sig att fortsätta sina ansträngningar att uppnå successiv liberalisering av handeln med jordbruksprodukter dem emellan”.

B.  EES-avtalet utgör grunden för Norges lika tillträde till den inre marknaden och avtalsparterna har funnit det ömsesidigt fördelaktigt.

C.  Allmänt sett är de ekonomiska och politiska förbindelserna mellan EU och Norge utmärkta. Om skiljaktigheter uppstår mellan parterna bör de lösas genom dialog.

D.  Det bilaterala avtal som trädde i kraft i januari 2012 har förnyat den förmånliga och ömsesidigt gynnsamma rättsliga ram om handelsförmåner för jordbruksprodukter, däribland kött- och mejeriprodukter.

E.  Avtalet utökade den ömsesidiga liberaliseringen av handeln med jordbruksprodukter mellan EU och Konungariket Norge genom tullfrihet, fastställandet av tullkvoter och sänkning av importtullar för ett brett urval av jordbruksprodukter.

F.  Sedan den 1 januari 2013 har europeiska exportörer av vissa ostar, lamm- och nötkött drabbats av värdetullar på 277 procent, 429 procent respektive 344 procent på den norska marknaden. Denna åtgärd föregicks av införandet av en ny importtull på 72 procent på hortensior (hydrangea).

G.  Fastän dessa åtgärder tillåts inom ramen för Norges WTO-bindningslista strider de mot andan och ordalydelsen i det bilaterala avtalet, särskilt artikel 10 i detta, där det framgår att ”[p]arterna kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att de förmåner som de beviljar varandra inte äventyras genom andra importbegränsande åtgärder”.

H.  Indikatorerna för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och inflation tyder inte på att den globala ekonomiska eller finansiella krisen påverkar den norska ekonomin negativt.

1.  Europaparlamentet beklagar de åtgärder som vidtagits av den norska regeringen på senare tid och betraktar dem som protektionistiska och ogynnsamma ur handelssynpunkt. De strider tveklöst mot ordalydelsen och andemeningen i det bilaterala avtalet.

2.  Europaparlamentet understryker att dessa åtgärder föreslogs av den norska regeringen utan något samråd på förhand med motparterna i EU, vilket skulle ha varit brukligt mot bakgrund av de existerande starka bilaterala förbindelserna mellan EU och Norge.

3.  Europaparlamentet ifrågasätter den ekonomiska logiken bakom dessa åtgärder, vilka kan leda till minskad handel och skada samtliga berörda parter och särskilt de norska konsumenterna, och på längre sikt även de norska jordbrukarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma de möjliga negativa effekterna av de höjda tullarna för EU:s exportörer och jordbrukare.

4.  Europaparlamentet uppmanar den norska regeringen och stortinget att dra tillbaka åtgärderna.

5.  Europaparlamentet uppmanar den norska regeringen och kommissionen att observera Islands ambitiösa insatser på senare tid för att liberalisera sin jordbrukshandel med unionen. Parlamentet ser gärna att den norska regeringen följer deras exempel.

6.  Europaparlamentet anmodar den norska regeringen att gå med på en översyn av protokoll 3 till EES-avtalet om handel med bearbetade jordbruksprodukter i syfte att bedöma om tullarna på sådana produkter kan anses vara rättvisa och berättigade.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta förhandlingarna med de norska myndigheterna för att nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning i fråga om import och export av jordbruksprodukter.

8.  Europaparlamentet ber kommissionen att specificera de åtgärder som den avser att vidta ifall Norge vägrar att dra tillbaka sitt beslut, främst vad gäller skydd av arbetstillfällen och produktion i unionens jordbrukssektor, om behovet skulle uppstå.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att föreslå ytterligare åtgärder vid bristande samarbetsvilja, med målet att åtgärderna dras tillbaka.

10.  Europaparlamentet påminner om Norges uttryckliga åtagande gentemot den inre marknaden, särskilt mot bakgrund av nyliga initiativ, såsom inremarknadsakten I och II. Parlamentet påpekar att den norska regeringen själv har insett att en effektiv inre marknad är grunden för framtida tillväxt och jobbskapande, samt att den nuvarande krisen inte bör användas som en ursäkt för protektionism och åtgärder som snedvrider handeln.

11.  Europaparlamentet uttrycker förhoppning om att Norge förblir en integrerad part i den inre marknaden och inte tillgriper ytterligare splittrande och ensidiga åtgärder.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, norska regeringen och stortinget, samt till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets institutioner.

(1) EUT L 327, 9.12.2011, s. 2.
(2) EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 168.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy