Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2655(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0331/2013

Předložené texty :

B7-0331/2013

Rozpravy :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Hlasování :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0327

Přijaté texty
PDF 359kWORD 117k
Čtvrtek, 4. července 2013 - Štrasburk
Dokončení jednotného digitálního trhu
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2013 o dokončení jednotného digitálního trhu (2013/2655(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na čl. 3 odst. 3 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii,

—  s ohledem na články 9, 12, 14, 26, čl. 114 odst. 3 a  čl. 169 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů o novém programu evropské spotřebitelské politiky schválenou dne 25. dubna 2013 (A7-0163/2013),

—  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. dubna 2013 nazvaný „Akční plán pro elektronický obchod na období 2012–2015 – aktuální stav v roce 2013“ (SWD(2013)0153),

—  s ohledem na hodnotící zprávu Komise o vnitřním trhu č. 26 ze dne 18. února 2013,

—  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 7. prosince 2012 nazvaný „Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích: Jak dosáhnout toho, aby trhy fungovaly ku prospěchu spotřebitelů – Osmé vydání, část 2 – listopad 2012“ (SWD(2012)0432),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. prosince 2012 o obsahu na jednotném digitálním trhu (COM(2012)0789),

—  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 18. dubna 2013 o fungování memoranda o porozumění týkajícího se prodeje padělaného zboží přes internet (COM(2013)0209),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o dotvoření jednotného digitálního trhu(1),

—  s ohledem na svá usnesení ze dne 6. dubna 2011 o jednotném trhu pro Evropany(2), k jednotnému trhu pro podniky a růst(3) a o správě a partnerství na jednotném trhu(4),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu: Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM(2010)0608),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. října 2012 s názvem „Akt o jednotném trhu II“ (COM(2012)0573),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu: Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“ (COM(2011)0206),

—  s ohledem na návrh Komise ze dne 4. června 2012 k nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu (COM(2012)0238),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných spotřebitelů(5),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 22. května 2012 nazvané „Evropský program pro spotřebitele: zvýšení důvěry a podpora růstu“ (COM(2012)0225),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. května 2012 s názvem „Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem“ (COM(2012)0196),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. dubna 2012 s názvem „Strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ (COM(2012)0179),

—  s ohledem na návrh Komise ze dne 25. ledna 2012 k nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) (COM(2012)0011),

—  s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 29. listopadu 2012 nazvanou „Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU“ (COM(2012)0698),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 s názvem „Soudržný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb“ (COM(2011)0942),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o nové strategii spotřebitelské politiky(6),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES(7),

—  s ohledem na návrh Komise ze dne 9. listopadu 2011 k nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na období 2014–2020 (COM(2011)0707) a související dokumenty (SEC(2011)1320 a SEC(2011)1321),

—  s ohledem na návrh Komise ze dne 3. prosince 2012 ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru (COM(2012)0721),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020(8),

—  s ohledem na návrh Komise ze dne 7. února 2013 ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (COM(2013)0048),

—  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 7. února 2013 nazvané „Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor“ (JOIN(2013)0001),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. září 2012 nazvané „Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě “ (COM(2012)0529),

—  s ohledem na návrh Komise ze dne 14. listopadu 2011 k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (COM(2011)0665),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2010 o dopadu reklamy na chování spotřebitelů(9),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 21. září 2010 o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod(10),

—  s ohledem na směrnici Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace(11),

—  s ohledem na rozsudky Evropského soudního dvora týkající se Googlu (ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08, rozsudek ze dne 23. března 2010) a BergSpechte (věc C-278/08, rozsudek ze dne 25. března 2010), jež vymezují pojem „běžně informovaného a přiměřeně pozorného uživatele internetu“ jakožto standardního internetového spotřebitele,

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)(12),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

—  s ohledem na Montiho zprávu ze dne 9. května 2010 o nové strategii pro jednotný trh,

—  s ohledem na analytickou zprávu nazvanou „Postoje k přeshraničnímu prodeji a ochraně spotřebitele“, kterou Komise zveřejnila v březnu 2010 (bleskový průzkum Eurobarometru č. 282),

—  s ohledem na studii „Hodnocení přeshraničního elektronického obchodu v EU prostřednictvím fiktivních nákupů“ vypracovanou společností YouGovPsychonomics pro GŘ Komise pro zdraví a spotřebitele a zveřejněnou dne 20. října 2009,

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2009 o vymáhání spotřebitelského acquis (COM(2009)0330),

—  s ohledem na zprávu Komise ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (COM(2009)0336),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2009 o provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě(13),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(14),

—  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že uvolnění úplného potenciálu jednotného digitálního trhu je zásadní proto, aby se EU stala konkurenceschopnější a dynamičtější znalostní ekonomikou ku prospěchu svých občanů i podniků; vzhledem k tomu, že EU musí jednat okamžitě, aby si zachovala svou celosvětovou konkurenční výhodu, zejména v odvětvích s vysokým růstem, jako jsou internetové platformy a softwarové aplikace;

B.  vzhledem k tomu, že zásadním předpokladem pro rozvoj jednotného digitálního trhu je všeobecná možnost připojení k internetu, závisející na neomezeném přístupu k vysokorychlostním širokopásmovým internetovým sítím, všeobecném a rovném přístupu všech občanů k internetovým službám a dostupnosti spektra pro bezdrátové širokopásmové služby; vzhledem k tomu, že nový technologický rozvoj, např. v oblasti mobilních zařízení a aplikací a nových generací mobilních standardů, vyžaduje spolehlivé a rychlé sítě infrastruktury, aby mohl být přínosný pro občany i podniky;

C.  vzhledem k tomu, že aplikace pro velké objemy dat jsou pro konkurenceschopnost ekonomiky Unie stále důležitější, jelikož se očekává, že celosvětové příjmy z nich dosáhnou 16 miliard EUR a že do roku 2016 vytvoří celosvětově další 4,4 miliony pracovních míst;

D.  vzhledem k tomu, že tzv. cloud computing má velký ekonomický, společenský a kulturní potenciál v oblasti úspor nákladů, sdílení obsahu a informací, zvýšení konkurenceschopnosti, přístupu k informacím, inovací a vytváření pracovních míst; vzhledem k tomu, že v této souvislosti je obzvláště důležité vytvoření integrovaných služeb elektronické veřejné správy přístupných prostřednictvím různých nástrojů;

E.  vzhledem k tomu, že ekonomika EU prochází významnou strukturální změnou, která má vliv na její celosvětovou konkurenceschopnost a na její pracovní trhy; vzhledem k tomu, že roční analýza růstu na rok 2013 požaduje rázná opatření, která povedou k větší tvorbě pracovních míst; vzhledem k tomu, že pro oživení a konkurenceschopnost ekonomiky EU jsou zásadně důležité dynamické pracovní trhy podporující začlenění;

F.  vzhledem k tomu, že sociální média, obsah vytvořený uživateli, kultura remixu a spolupráce uživatelů sehrávají v digitální ekonomice stále větší roli; vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou stále ochotnější platit za vysoce kvalitní profesionální digitální obsah za předpokladu, že je cenově dostupný, přístupný prostřednictvím různých zařízení a přenositelný přes hranice;

G.  vzhledem k tomu, že přístup k obsahu za přiměřené ceny prostřednictvím zabezpečených a spolehlivých platebních nástrojů by měl zvýšit důvěru spotřebitelů v přístupu k přeshraničním službám;

H.  vzhledem k tomu, že 99 % všech společností v EU jsou malé či střední podniky, které vytvářejí 85 % pracovních míst v EU; vzhledem k tomu, že malé a střední podniky jsou tudíž hnací silou ekonomiky EU a mají hlavní odpovědnost za tvorbu bohatství, zaměstnanost a růst a také za inovace a výzkum a vývoj;

I.  vzhledem k tomu, že občané EU hrají zásadní roli jako spotřebitelé při plnění cílů strategie Evropa 2020, které spočívají v dosažení inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, a že role spotřebitelů by proto měla být uznána jako součást hospodářské politiky EU; vzhledem k tomu, že je nutné najít rovnováhu mezi podporou konkurenceschopnosti podniků v Unii a současnou ochranou zájmů spotřebitelů;

J.  vzhledem k tomu, že roztříštěnost jednotného digitálního trhu ohrožuje možnosti výběru pro spotřebitele; vzhledem k tomu, že je třeba posilovat důvěru spotřebitelů, jejich důvěru v trh a znalosti vlastních práv, přičemž pozornost je třeba věnovat především potřebám zranitelných spotřebitelů; vzhledem k tomu, že je zásadně důležité poskytnout spotřebitelům v Unii lepší ochranu před výrobky a službami, které mohou ohrozit jejich zdraví nebo bezpečnost;

K.  vzhledem k tomu, že průzkum internetových stránek prodávajících digitální obsah, jako je stahování her, videí nebo hudby, který Komise provedla napříč EU, ukazuje, že více než 75 % těchto internetových stránek zjevně nedodržuje pravidla pro ochranu spotřebitelů; vzhledem k tomu, že směrnice o právech spotřebitele (2011/83/EU) jako první stanoví specifická pravidla pro digitální obsah; vzhledem k tomu, že je třeba Komisi podpořit v dalším zavádění podobných pravidel při přepracovávání stávajících právních předpisů EU týkajících se spotřebitelů nebo při navrhování nových právních předpisů v této oblasti;

L.  vzhledem k tomu, že 15 % obyvatelstva EU v produktivním věku (80 milionů osob) má funkční omezení nebo zdravotní postižení; vzhledem k tomu, že rychle roste počet internetových stránek poskytujících služby elektronické veřejné správy a počet internetových stránek veřejného sektoru; vzhledem k tomu, že trh s výrobky a službami souvisejícími s přístupem na internet v EU se odhaduje na 2 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že tento trh je stále velmi roztříštěný a nerozvinutý, což je ke škodě nejen potenciálních spotřebitelů, ale také celé ekonomiky;

M.  vzhledem k tomu, že spotřebitelé netvoří homogenní skupinu, jelikož vykazují značné rozdíly v oblasti počítačové gramotnosti, povědomí o právech spotřebitelů, asertivity a ochoty usilovat o nápravu; vzhledem k tomu, že při překonávání těchto rozdílů je třeba zohlednit také nediskriminaci a přístupnost;

Využití plného potenciálu jednotného digitálního trhu;

1.  zdůrazňuje, že uvolnění jednotného trhu prostřednictvím směrnice o službách a jednotného digitálního trhu by mohlo evropskému hospodářství přinést dodatečných 800 miliard EUR(15), což odpovídá téměř 4 200 EUR na domácnost(16); vyzývá členské státy a Komisi, aby se zavázaly k tomu, že za svou obecnou politickou prioritu přijmou rozvoj jednotného digitálního trhu, zaujmou holistický přístup a předloží ambiciózní strategii, která bude zahrnovat jak legislativní, tak i politické iniciativy s cílem zohlednit nový a budoucí vývoj a na základě toho uskutečnit jednotný digitální trh; zdůrazňuje, že k tomu bude zapotřebí politické vedení, rozhodnost, stanovení priorit a veřejné financování na úrovni EU a na vnitrostátní a regionální úrovni; zejména zdůrazňuje, že je zapotřebí pevného vedení na straně orgánů Unie a jasné politické odpovědnosti na straně členských států, aby bylo možno zcela a účinně provést a prosazovat směrnice a nařízení související s jednotným trhem;

2.  vyzývá Komisi, aby neprodleně řešila stávající překážky jednotného digitálního trhu, a to i zjednodušením právního rámce týkajícího se DPH, zajištěním přístupu k bezpečnému celoevropskému systému elektronických plateb, elektronické fakturaci a doručovacím službám a revizí režimu práv duševního vlastnictví s cílem podpořit přístup k zákonnému digitálnímu obsahu v celé EU; zdůrazňuje, že je důležité stanovit stejná pravidla pro volný pohyb zboží a služeb, a to fyzický i digitální;

3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily správu jednotného digitálního trhu a zajistily tak neutralitu sítí a účinné a inteligentní využívání IKT s cílem omezit administrativní zátěž kladenou na občany a podniky; vyzývá Komisi, aby posílila stávající správní nástroje, včetně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), sítě Solvit a jednotných kontaktních míst zřízených v souladu se směrnicí o službách, a stanovila jednotný přístup s cílem podpořit jejich používání;

4.  vyzdvihuje význam evropské strategie v oblasti cloud computingu vzhledem k jeho potenciálu v oblasti konkurenceschopnosti, růstu a vytváření pracovních míst v EU; zdůrazňuje, že cloud computing představuje díky svým minimálním vstupním nákladům a malým požadavkům na infrastrukturu příležitost pro evropské odvětví IT, a zejména pro MSP, jak získat vedoucí postavení v oblastech, jako je zadávání prací externím dodavatelům, nové digitální služby a datová střediska;

5.  uznává, že velké objemy dat a znalostí jsou hnacím motorem hospodářství EU v budoucnosti; vítá navrhovaný balíček opatření na ochranu údajů jako způsob, jak zvýšit důvěru a transparentnost; zdůrazňuje, že je třeba mít na vědomí výzvy, které vznikají v důsledku globalizace a používání nových technologií, a že je důležité zajistit, aby modernizovaný režim ochrany údajů EU posiloval práva občanů a umožnil tak EU zaujmout přední pozici a udávat trendy v oblasti ochrany údajů, posílit vnitřní trh a vytvořit rovné podmínky pro všechny podniky působící v EU;

6.  zdůrazňuje, že je třeba podpořit nové kvalitní služby elektronické veřejné správy přijímáním inovativních technologických řešení, jako je elektronické zadávání veřejných zakázek, a usnadnit tak bezproblémové poskytování informací a služeb; zdůrazňuje význam návrhu nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách předloženého Komisí, který je přínosem pro jednotný digitální trh, neboť vytváří vhodné podmínky pro vzájemné přeshraniční uznávání a vysokou úroveň zabezpečení klíčových podpůrných prostředků, například prostřednictvím elektronické identifikace, elektronických dokumentů, elektronických podpisů a elektronického doručování, a pro interoperabilní služby elektronické veřejné správy v celé Unii;

7.  domnívá se, že je třeba vyvinout další úsilí, pokud jde o opětovné využívání informací veřejného sektoru a podporu elektronické veřejné správy;

8.  zdůrazňuje, že je důležité podporovat inovace a investovat do počítačové gramotnosti; podtrhuje zásadní úlohu MSP v boji s nezaměstnaností, zejména s nezaměstnaností mladých lidí; vyzývá k lepšímu přístupu k financování prostřednictvím programů financování, jako jsou Horizont 2020 a COSME, a k vytvoření nových investičních nástrojů a záruk; upozorňuje zejména na to, že EU musí znovu zaujmout celosvětovou vedoucí úlohu v oblasti mobilních technologií a inteligentních zařízení;

9.  zdůrazňuje, že má-li EU získat prvenství v oblasti celosvětového technologického rozvoje a má-li být jejím občanům a podnikům umožněno, aby v plné míře využívali příležitostí, které jim skýtá digitální revoluce, je třeba povzbuzovat rozsáhlé investice do pevných a mobilních sítí;

10.  hluboce lituje skutečnosti, že se mnohým členským státům nepodařilo dodržet termín 1. ledna 2013 pro přidělení „digitální dividendy“ v pásmu 800 MHz pro mobilní širokopásmové služby, jak bylo stanoveno v rámci programu politiky rádiového spektra; zdůrazňuje, že toto zpoždění zbrzdilo rozšíření sítí 4G v EU; vyzývá proto členské státy, aby přijaly nezbytná opatření a zajistily, aby pásmo 800 MHz bylo pro mobilní širokopásmové služby k dispozici, a vyzývá Komisi, aby využila svých plných pravomocí a zajistila jejich rychlé zavedení;

11.  vítá záměr Komise předložit nový balíček opatření v oblasti telekomunikací a řešit tak roztříštěnost trhu telekomunikací, včetně opatření, jejichž cílem je v blízké budoucnosti odstranit tarify za roaming; zdůrazňuje, že s cílem vytvořit skutečně jednotný digitální trh, který pokrývá i používání mobilních zařízení, je třeba zaujmout proaktivní přístup k poplatkům za roamingové služby;

Investice do lidského kapitálu – řešení nedostatku dovedností

12.  se znepokojením konstatuje, že míra zaměstnanosti v EU klesá; žádá, aby se pozornost znovu zaměřila na politiky vytváření pracovních míst v oblastech s vysokým růstovým potenciálem, jako je zelená ekonomika, zdravotnictví a odvětví IKT; je přesvědčen, že vytvoření jednotného digitálního trhu může pomoci překonat rozdíly mezi členskými státy a regiony, pokud jde o zaměstnanost, sociální začleňování a boj proti chudobě;

13.  zdůrazňuje, že jednotný digitální trh by měl pomoci stárnoucím lidem zůstat v práci aktivní a zdraví a zároveň zlepšovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem; zdůrazňuje, že nástroje IKT mohou rovněž zajistit udržitelné a úspěšné systémy zdravotní péče;

14.  uznává, že evropský pracovní trh se radikálně mění a že pro pracovní místa budoucnosti budou zapotřebí nové dovednosti; vyzývá členské státy, aby učinily potřebné investice do lidského kapitálu a udržitelné tvorby pracovních míst, a to mj. efektivním využíváním finančních prostředků z fondů EU, například z Evropského sociálního fondu; vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci stěžejní iniciativy „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“ upřednostňovaly digitální a počítačovou gramotnost;

15.  zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout skutečného jednotného digitálního trhu a využít růstového potenciálu tohoto dynamického odvětví je třeba zlepšit dovednosti v oblasti médií a digitální gramotnosti, a to zejména mezi dětmi a nezletilými; poukazuje zejména na to, že je důležité řešit očekávaný nedostatek odborníků v oblasti IKT; vítá velkou koalici pro digitální pracovní místa a zdůrazňuje, že je důležité přizpůsobit odborné vzdělávání v oblasti IKT požadavkům podniků;

16.  zdůrazňuje, že je třeba podpořit další používání Evropského portálu pracovní mobility (EURES); podporuje používání portálu EURES členskými státy jako prostředku, kterým jednak pracovníkům a uchazečům o zaměstnání poskytují poradenství týkající se jejich práva na volný pohyb, jednak podporují zaměstnanost se zvláštním zaměřením na umístění a potřeby zaměstnavatelů, a to s cílem účinně přispívat k obnově a dlouhodobému růstu;

Důvěra, bezpečnost a důvěra spotřebitelů

17.  vítá přijetí kodexu EU upravujícího on-line práva; vyzývá Komisi a členské státy, aby tento kodex rozšiřovaly s cílem dosáhnout požadovaného účinku;

18.  zdůrazňuje, že stále rychlejší rozvoj elektronického obchodu má zásadní význam pro spotřebitele, neboť nabízí širší výběr zejména těm, kteří žijí v méně přístupných, odlehlých oblastech, a pro spotřebitele s omezenou pohyblivostí, kteří by jinak k širokému výběru zboží a služeb neměli přístup;

19.  zdůrazňuje, že je důležité spotřebitelům, nehledě na jejich bydliště nebo státní příslušnost, zajistit k jednotnému digitálnímu trhu plný přístup; vyzývá Komisi, aby přijala opatření proti nerovnému zacházení se spotřebiteli v rámci jednotného trhu, k němuž dochází na základě existujících omezení přeshraničního prodeje, která uplatňují společnosti při prodeji na dálku;

20.  zdůrazňuje, že důvěra spotřebitelů má pro domácí i přeshraniční elektronický obchod zásadní význam; zdůrazňuje, že je třeba zaručit jakost, bezpečnost, sledovatelnost a pravost výrobků, předcházet kriminálním či nekalým praktikám a dodržovat předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;

21.  zdůrazňuje úlohu, kterou jednotný digitální trh sehrává při vytváření bezpečného a fungujícího jednotného trhu zboží a služeb; v této souvislosti zdůrazňuje význam podpory účinných a koordinovaných systémů řízení rizik v kontextu návrhů týkajících se obecné bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem;

22.  zdůrazňuje význam včasného uplatňování ustanovení směrnice o řešení sporů on-line, aby měli spotřebitelé snadný přístup k účinnému řešení problémů online; vyzývá Komisi, aby zajistila dostatečné financování platformy pro řešení sporů on-line;

23.  zdůrazňuje význam značek důvěry pro efektivní fungování jednotného digitálního trhu, a to jak pro podniky, tak pro spotřebitele; vyzývá k přijetí evropské normy služeb pro značky důvěry, která bude založena na standardech vysoké kvality, s cílem pomoci sjednotit trh EU pro tyto značky;

24.  vyzývá Komisi, aby přijala obecné směry EU týkající se minimálních požadavků na internetové stránky poskytující srovnávání, které budou postaveny na hlavních zásadách transparentnosti, nestrannosti, kvalitních informací, účinné nápravy, srozumitelnosti a vstřícnosti k uživatelům; navrhuje, aby byly tyto obecné směry doprovázeny systémem pro akreditaci používaným v celé EU a účinnými kontrolními a donucovacími opatřeními;

25.  očekává, že Komise v rámci revize směrnice o souborných službách pro cesty kompletně prozkoumá dopad elektronického obchodu a digitálních trhů na chování spotřebitelů v odvětví cestovního ruchu EU a zvýší své úsilí o zlepšení kvality, obsahu a spolehlivosti informací poskytovaných turistům;

26.  zdůrazňuje, že cestující musí být schopni v souvislosti s počítačovými rezervačními systémy jasně rozlišovat mezi nevolitelnými provozními náklady zahrnutými v ceně jízdného či letenky a volitelnými položkami, které si lze rezervovat, a to s cílem zlepšit transparentnost cen, provádějí-li cestující rezervaci na internetu;

27.  vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala a využila všech svých pravomocí k tomu, aby zaručila správné provádění a uplatňování klíčových ustanovení směrnice o nekalých obchodních praktikách, pokud jde o modernizovaná pravidla pro boj proti nekalým obchodním praktikám, včetně těch on-line, zejména proti potenciálnímu zneužití tržního postavení v oblastech, jako je behaviorálně cílená reklama, personalizované cenové politiky a internetové vyhledávací služby; vítá sdělení Komise nazvané „Ochrana podniků před klamavými marketingovými praktikami a zajištění účinného prosazování práva: Revize směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě“ (COM(2012)0702);

28.  naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala nespravedlivými podmínkami ve smlouvách o letecké dopravě, aby zajistila důkladnější sledování internetových stránek a upozornila vnitrostátní subjekty pověřené prosazováním práva na případy nesprávného uplatňování stávajících předpisů;

29.  vyzývá Komisi, aby vypracovala standardizované elektronické formuláře pro podávání stížností cestujících, a to pro všechny druhy dopravy, a aby prosazovala pokyny k urychlenému řešení těchto stížností pomocí zjednodušených postupů;

30.  zdůrazňuje potřebu usilovat o důvěryhodné služby cloud computingu; vyzývá k přijetí jasných a transparentních vzorových smluv, které by se týkaly témat jako uchovávání údajů po ukončení smlouvy, zpřístupnění a integrita údajů, jejich umístění a přenos, vlastnictví údajů a přímá/nepřímá odpovědnost;

31.  poukazuje na velké množství právních otázek a výzev spojených s využíváním služeb cloud computingu, jako jsou například obtíže s určením použitelných právních předpisů, otázky dodržování právních předpisů a odpovědnosti, záruky ochrany údajů (včetně práva na soukromí), přenositelnost údajů a prosazování autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví; domnívá se, že je nezbytné, aby byly důsledky cloud computingu ve všech příslušných oblastech práva jednoznačné a předvídatelné;

32.  zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité prosazovat v transakcích prováděných online práva spotřebitelů; konstatuje, že kontrolní akce EU (tzv. EU sweeps) koordinované Komisí a prováděné současně příslušnými vnitrostátními orgány se ukázaly jako užitečný nástroj kontroly uplatňování stávajících právních předpisů v oblasti jednotného trhu v členských státech společným postupem, a vybízí Komisi, aby umožnila využívat kontrolní akce EU ve větším rozsahu a zvážila koordinaci takových kroků i v jiných oblastech v režimu offline; vyzývá Komisi, aby posílila síť spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele;

33.  poukazuje na to, že nezbytným prvkem nákupu zboží na internetu jsou dosažitelné, dostupné a vysoce kvalitní doručovací služby a že nejlepší podpora se jim dostane prostřednictvím volné a spravedlivé hospodářské soutěže; konstatuje však, že mnozí spotřebitelé se zdráhají nakupovat po internetu, zejména pokud jde o přeshraniční obchod, kvůli nejistotě spojené s konečným dodáním, náklady či spolehlivostí; vítá proto veřejné konzultace, které Komise zahájila s cílem nalézt případné nedostatky a učinit vhodné kroky k jejich řešení tak, aby mohly podniky i spotřebitelé využívat všech výhod jednotného digitálního trhu;

34.  vyzývá Komisi, aby v rámci úsilí o standardizaci a interoperabilitu při poskytování plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu a v zájmu řešení problému netransparentních a nepřiměřených poplatků spojených s platbami předložila revidovaný návrh směrnice o platebních službách a legislativní návrh týkající se vícestranných mezibankovních poplatků;

35.  zdůrazňuje, že zcela nezbytným předpokladem pro fungování jednotného trhu a pro důvěru spotřebitelů v jednotný digitální trh je vysoká úroveň bezpečnosti sítí a informací; poukazuje na to, že v rozvoji kybernetických dovedností a způsobilosti reagovat na hrozby a útoky existují značné rozdíly a že v rámci Unie chybí harmonizovaný přístup ke kybernetické bezpečnosti; žádá, aby vzhledem ke globální povaze internetu a vysoké míře propojenosti síťových a informačních systémů v celé Unii byla prováděny jednotné kroky a byla rozvíjena užší spolupráce v tomto směru;

36.  zdůrazňuje, že přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru je důležitou součástí digitální agendy a že slouží nediskriminaci a vytváří obchodní příležitosti; vyzývá Komisi, aby v rámci probíhajících jednání o této věci zaujala ambicióznější postoj a konečně aby přistoupila k mimořádné legislativní iniciativě v podobě Evropského aktu přístupnosti, jehož působnost by přesahovala veřejný sektor;

Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí

37.  zdůrazňuje význam vytvoření příznivého všeobecně digitálního podnikatelského prostředí; poukazuje na potřebu zjednodušit právní rámec pro DPH a zabránit dvojímu zdanění; vyzývá členské státy, aby do roku 2015 urychleně zavedly zjednodušená jednotná správní místa pro telekomunikační služby, služby televizního vysílání a elektronické služby; žádá Komisi, aby co možná nejdříve rozšířila působnost jednotných správních míst na další zboží a služby;

38.  vyzývá Komisi, aby vyjasnila použití čl. 20 odst. 2 směrnice o službách, který se týká diskriminace spotřebitelů v EU na základě místa bydliště nebo státní příslušnosti, a zejména typy obchodních postupů, které by podle této směrnice byly považovány za bezdůvodnou diskriminaci; zdůrazňuje potřebu se zabývat skrytými překážkami – včetně pokračující právní roztříštěnosti a z ní vyplývající právní nejistoty v souvislosti s použitelností právních předpisů týkajících se práv spotřebitelů –, které brání podnikům v tom, aby na jednotném digitálním trhu expandovaly;

39.  domnívá se, že navrhovaná společná evropská právní úprava prodeje je průkopnickou iniciativou, která má pro spotřebitele a podniky na vnitřním trhu klíčový význam; je toho názoru, že pro rychle rostoucí odvětví internetu by byl obzvláště prospěšný jednotný fakultativní soubor pravidel s platností pro celou EU; zastává názor, že návrh má rovněž zajímavý potenciál, pokud jde o služby cloud computingu a digitální obsah;

40.  vybízí Komisi, aby nadále usilovala o přizpůsobení rámce smluvního práva novým výzvám, které přináší jednotný digitální trh; domnívá se, že v této oblasti má zásadní význam zejména doprovodná práce na standardních smluvních podmínkách, které by byly pro podniky a spotřebitele použitelné bez dalších úprav;

41.  vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala situaci v oblasti hospodářské soutěže na jednotném digitálním trhu a aby pohotově řešila všechny případy zneužití dominantního postavení; vyzdvihuje zejména potřebu sledovat správnost používání pokynů pro dohody o selektivní distribuci a zajistit, aby v digitálním kontextu i nadále odpovídaly danému účelu;

42.  vyzývá Komisi, aby podporovala přístup k rizikovému kapitálu a k seskupením v oblasti informačních a komunikačních technologií s cílem prosazovat inovační projekty zaměřené na předobchodní fázi a podporovat na informačních a komunikačních trzích rozvoj inovací v počáteční fázi; zdůrazňuje potenciál partnerství veřejného a soukromého sektoru a připravovaných nových pravidel pro veřejné zakázky v oblasti vytváření inovačních partnerství; pobízí k brzkému přijetí nástrojů zadávání veřejných zakázek online, které by bylo příležitostí k využití nadcházejících reforem zadávání veřejných zakázek;

43.  zdůrazňuje důležitost neutrality sítí a  bezproblémovost vstupu malých a středních podniků z EU na trh v odvětví informačních a komunikačních technologií; vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření ke zlepšení této situace; vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila legislativní návrh za účelem dalšího snížení poplatků za mobilní roamingové služby v rámci EU;

Přitažlivé zákonné nabídky digitálního obsahu

44.  vybízí Komisi, aby pokračovala v úsilí, které vyvíjí v oblasti práva duševního vlastnictví s cílem vytvořit pro jednotný digitální trh moderní rámec pro autorská práva; vyzývá Komisi, aby přijala nezbytná opatření na podporu vytváření zákonného obsahu dostupného v rámci celého jednotného digitálního trhu; zdůrazňuje, že revidovaný režim práv duševního vlastnictví by se měl opírat o podporu inovací, nových modelů poskytování služeb a obsahu vytvářeného uživateli a společně vytvářeného obsahu v zájmu posílení rozvoje konkurenceschopného trhu EU v oblasti informačních a komunikačních technologií a současného zajištění ochrany a řádného odškodnění držitelů práv;

45.  bere na vědomí, že Unie již dosáhla jistého pokroku při snižování dopadu teritoriální působnosti autorských práv, zejména návrhem směrnice o kolektivní správě práv a udělování licencí pro více území v online hudebním odvětví, který předložila Komise a který v současnosti posuzuje zákonodárce; domnívá se, že je zapotřebí větší transparentnosti, lepšího řízení a větší odpovědnosti organizací kolektivní správy práv; domnívá se, že navrhovaná směrnice by podpořila udělování licencí k právům pro více území a usnadnila udělování licencí k právům pro použití online;

46.  zdůrazňuje, že do probíhajícího dialogu Komise „Licence pro Evropu“ a do revize právního rámce práv duševního vlastnictví by měly být zapojeny všechny příslušné segmenty společnosti; vyzývá Komisi, aby učinila veškeré nezbytné kroky k tomu, aby byly v tomto ohledu dostatečně zastoupeny organizace občanské společnosti a organizace zabývající se ochranou práv spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby v roce 2014 předložila ambiciózní strategickou reakci, jejíž součástí budou praktická tržní řešení a politické a v případě potřeby legislativní reakce; vyzývá Komisi, aby Parlament o výsledcích tohoto procesu průběžně informovala;

47.  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy opatření na posílení přeshraničního šíření a přenositelnosti audiovizuálního obsahu, včetně platforem „videa na vyžádání“; vyzývá Komisi a členské státy, aby předložily opatření na podporu audiovizuálního odvětví EU s cílem překonat stávající překážky, které v tomto odvětví brání jednotnému digitálnímu trhu; domnívá se, že tato opatření by se měla zaměřit na vytvoření větší poptávky spotřebitelů po filmech z ostatních evropských zemí, usnadnění jejich přeshraniční distribuce, včetně podpory titulkování a dabování audiovizuálních děl, a na snížení souvisejících transakčních nákladů souvisejících se správou práv;

48.  domnívá se, že je nezbytné v celé Unii více zpřístupnit služby v oblasti kulturního a tvůrčího obsahu, zejména audiovizuální díla a nové platformy pro přeshraniční poskytování obsahu, a to především starším lidem a osobám s postižením, aby se více zapojili do společenského a kulturního života Unie;

49.  vyzdvihuje význam služeb či platforem EU a jiných takových platforem a služeb pro podporu digitalizace kulturního dědictví a obsahu Unie a pro jeho zpřístupnění online;

50.  vítá růst trhu s elektronickými knihami v Evropě a věří, že z něj mohou mít významný prospěch jak spotřebitelé, tak i podniky; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby spotřebitelé, kteří si chtějí pořizovat elektronické knihy bez ohledu na územní hranice, různé platformy a zařízení, nenaráželi na žádné překážky; zdůrazňuje, že je důležité zajistit interoperabilitu mezi různými zařízeními a systémy pro elektronické knihy;

51.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh na sladění sazeb DPH vztahujících se na zboží a služby podobné povahy; žádá s ohledem na to, že v roce 2015 začne být uplatňována zásada „země bydliště spotřebitele“, aby byla v zájmu zajištění právní jistoty vypracována na úrovni EU dynamická definice „elektronických knih“;

52.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh, který by zajistil spravedlivé uplatňování sazeb DPH na tvůrčí, kulturní, vědecký a vzdělávací obsah bez ohledu na to, jaký k němu vede uživatelský přístup; domnívá se, že snížené sazby DPH, které se vztahují na obsah distribuovaný ve fyzické podobě by se měly rovněž vztahovat na jeho digitální obdobu, čímž by se výrazně zvýšila přitažlivost digitálních platforem a podnítil rozvoj inovačních služeb v oblasti obsahu a nových metod přístupu uživatelů k online obsahu;

53.  vítá záměr Komise předložit konkrétní návrh, v němž vyjasní fungování postupů pro zaznamenávání a přijímání opatření, poskytne jeho jednoznačný výklad a pokyny k němu;

Směrem k inteligentním a interoperabilním dopravním službám v EU

54.  vyzývá k dalšímu zavádění inteligentních dopravních systémů vytvořených díky výzkumu financovanému EU, jako je např. systém uspořádání letového provozu v budoucnosti (SESAR), evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) a železniční informační systémy, systémy dohledu nad námořní dopravou (SafeSeaNet), říční informační služby (RIS), inteligentní dopravní systémy (ITS) a interoperabilní propojená řešení pro příští generaci systémů řízení multimodální dopravy;

55.  zdůrazňuje, že v síti TEN-T by měly být široce zaváděny nástroje informační technologie, aby se zjednodušily administrativní postupy, zajistilo se sledování a vyhledávání nákladu a optimalizovaly se jízdní řády a dopravní toky;

Mezinárodní rozměr jednotného digitálního trhu

56.  domnívá se, že k prosazování a modernizaci práv duševního vlastnictví je v budoucnosti nezbytná větší celosvětová spolupráce, která je zásadním předpokladem pro zajištění inovací, zaměstnanosti a otevřeného světového obchodu;

57.  vítá nedávné iniciativy Komise, ale zdůrazňuje, že je třeba dokončit regulační rámec pro vymáhání autorských práv v digitálním prostředí, který musí odpovídat současným požadavkům, aby bylo možno dosáhnout dohody s našimi obchodními partnery na základě moderních evropských právních předpisů;

58.  poznamenává, že elektronický obchod se vyvinul mimo tradiční a standardní rámce regulující obchod; zdůrazňuje význam prohloubení mezinárodní spolupráce v rámci Světové obchodní organizace a Světové organizace duševního vlastnictví pro ochranu a zajištění rozvoje celosvětového digitálního trhu; vyzývá k revizi a aktualizaci stávající dohody Světové obchodní organizace o informačních technologiích a žádá EU, aby prověřila možnost sjednání mezinárodní dohody o digitální ekonomice;

59.  soudí, že omezování přístupu podniků EU k digitálním trhům a online zákazníkům, mimo jiné prostřednictvím masové státní cenzury či omezováním přístupu evropských poskytovatelů online služeb na trh ve třetích zemích, představuje překážku obchodu; vyzývá Komisi a Radu, aby do všech budoucích obchodních dohod, zejména do těch, které obsahují ustanovení týkající se online služeb a online společenství uživatelů, kteří sdílejí informace, začlenily ochranný mechanismus, který zajistí, že evropské společnosti působící v oblasti informačních a komunikačních technologií nebudou třetími stranami nuceny omezovat přístup na internetové stránky, odstraňovat obsah vytvořený uživateli nebo poskytovat osobní údaje, jako např. osobní IP adresy, způsobem, který porušuje základní práva a svobody; dále vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly strategii, jak napadnout opatření třetích zemí, jež omezují přístup společností EU k celosvětovým online trhům;

o
o   o

60.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0468.
(2) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(3) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(4) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2012)0209.
(6) Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 25.
(7) Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.
(8) Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(9) Úř. věst. C 169 E, 15.6.2012, s. 58.
(10) Úř. věst. C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 189, 22.7.2010, s. 1.
(12) Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.
(13) Úř. věst. C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
(14) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(15) Ministerstvo podnikání, inovací a kvalifikací Spojeného království, hospodářská analýza č. 11: „The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market“ („Hospodářské důsledky dokončení jednotného trhu pro Spojené království a EU“), únor 2011.
(16) Ministerstvo podnikání, inovací a kvalifikací Spojeného království, hospodářská analýza č. 11: „The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market“ („Hospodářské důsledky dokončení jednotného trhu pro Spojené království a EU“), únor 2011, a údaje Eurostatu týkající se HDP v EU v roce 2010 a počtu domácností v EU.

Právní upozornění - Ochrana soukromí