Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2655(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0331/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0331/2013

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0327

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 432kWORD 134k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2013/2655(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 12, 14, 26, 114 παράγραφος 3 και 169 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών με τίτλο «Νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές», η οποία εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2013 (A7‑0163/2013),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013» (SWD(2013)0153),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 26, της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων των αγορών καταναλωτικών προϊόντων: Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών υπέρ των καταναλωτών – Όγδοη έκδοση, Μέρος 2 – Νοέμβριος 2012» (SWD(2012)0432),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2012)0789),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του μνημονίου συμφωνίας για την πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του διαδικτύου (COM(2013)0209),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με την Ενιαία Αγορά για τους Ευρωπαίους(2), την Ενιαία Αγορά για την επιχειρήσεις και την ανάπτυξη(3) και τη Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά: Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας - 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά - Πράξη II» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2012, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0238),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2012, με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2012, με τίτλο «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» (COM(2012)0179),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2012 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ (COM(2012)0698),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2011, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (COM(2011)0707) και τα σχετικά έγγραφα (SEC(2011)1320 και SEC(2011)1321),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2012, για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα (COM(2012)0721),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013, για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0048),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική Ασφάλειας του Κυβερνοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένας ανοιχτός, ασφαλής και προστατευμένος κυβερνοχώρος» (JOIN(2013)0001),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» COM(2012)0529),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2011, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης(11),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Google (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-236/08 έως C-238/08, απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010) και BergSpechte (υπόθεση C-278/08, απόφαση της 25ης Μαρτίου 2010), που καθόρισε την έννοια του «χρήστη του Διαδικτύου ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός» ως τον συνήθη καταναλωτή του Διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Monti, της 9ης Μαΐου 2010, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά,

–  έχοντας υπόψη την αναλυτική έκθεση σχετικά με τις συμπεριφορές ως προς τις διασυνοριακές πωλήσεις και την προστασία των καταναλωτών, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή το Μάρτιο του 2010 (Ευρωβαρόμετρο Flash αριθ. 282),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «Έρευνα αγοράς με τη μέθοδο του «μυστικού πελάτη» για την αξιολόγηση των διασυνοριακών ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών στην ΕΕ», που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΔ SANCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την YouGovPsychonomics και δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, σχετικά με την επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (COM(2009)0336),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και την οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(13),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η ΕΕ μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει άμεσα προκειμένου να διατηρήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της, ιδίως σε σχέση με τομείς υψηλής ανάπτυξης όπως η βιομηχανία διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών λογισμικού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενικευμένη συνδεσιμότητα, με βάση την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ευρωζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη διαθεσιμότητα ενός φάσματος ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι κινητές συσκευές και εφαρμογές και οι νέες γενιές προτύπων κινητής τηλεφωνίας, απαιτούν αξιόπιστα και γρήγορα δίκτυα υποδομών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενισχύεται η σημασία των εφαρμογών δεδομένων μεγάλου όγκου («big data») για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, δεδομένου ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται ότι τα έσοδα θα ανέλθουν σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργηθούν επιπλέον 4,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπολογιστικό νέφος έχει σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό δυναμικό όσον αφορά τη μείωση του κόστους, την ανταλλαγή περιεχομένου και πληροφοριών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πρόσβαση σε πληροφορίες, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η δημιουργία απρόσκοπτα συνδεδεμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από διάφορες συσκευές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της ΕΕ υφίσταται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και τις αγορές εργασίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 ζητεί αποφασιστική δράση για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη δυναμικών αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, η κουλτούρα του ρεμίξ και η συνεργασία των χρηστών διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές είναι όλο και πιο πρόθυμοι να πληρώσουν για επαγγελματικό ψηφιακό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, εφόσον αυτό χαρακτηρίζεται από οικονομική προσιτότητα, προσβασιμότητα μέσω διαφόρων συσκευών και διασυνοριακή φορητότητα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε περιεχόμενο σε προσιτές τιμές, μέσω ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων πληρωμών θα πρέπει να οδηγήσει σε ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά την πρόσβαση σε διασυνοριακές υπηρεσίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99% όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 85% της απασχόλησης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν συνεπώς την κινητήρια δύναμη της οικονομίας της ΕΕ, διαθέτοντας την κύρια ευθύνη για τη δημιουργία πλούτου, την απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς και την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο ως καταναλωτές στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, ο ρόλος των καταναλωτών πρέπει να αναγνωριστεί ως τμήμα της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η ασφάλειά τους στην αγορά και η γνώση τους όσον αφορά τα δικαιώματά τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε άλλους καταναλωτές που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να παρέχεται καλύτερη προστασία στους καταναλωτές στην Ένωση έναντι προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλειά τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος των ιστότοπων που πωλούν ψηφιακό περιεχόμενο, όπως παιχνίδια, βίντεο ή αρχεία μουσικής, δείχνει ότι πάνω από το 75% αυτών δεν φαίνεται να συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/EE) θεσπίζει, για πρώτη φορά, συγκεκριμένους κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή να συνεχίσει να περιλαμβάνει τέτοιους κανόνες κατά την αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ή όταν προτείνει νέα νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 15% του πληθυσμού της ΕΕ που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας (80 εκατομμύρια άτομα) αντιμετωπίζουν λειτουργικούς περιορισμούς ή αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ιστότοπων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ο αριθμός των ιστότοπων του δημόσιου τομέα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά της ΕΕ για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ· λαμβάνονται υπόψη ότι η εν λόγω αγορά παραμένει σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη και μη αναπτυγμένη, σε βάρος όχι μόνο των πιθανών καταναλωτών, αλλά και του συνόλου της οικονομίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, καθώς παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό, τη γνώση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την αυτοπεποίθηση και την ετοιμότητα να ζητούν αποζημίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας, προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα·

Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς

1.  τονίζει ότι η απελευθέρωση της ενιαίας αγοράς μέσω της οδηγίας για τις υπηρεσίες και η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσαν να προσθέσουν 800 δισεκατομμύρια ευρώ(15) στην οικονομία της ΕΕ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 4 200 ευρώ ανά νοικοκυριό (16)· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δεσμευτούν για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως πρωταρχική πολιτική προτεραιότητα και να αναπτύξουν μια ολιστική προσέγγιση και φιλόδοξη στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει τόσο νομοθετικές όσο και πολιτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες και επερχόμενες εξελίξεις, ώστε να καταστεί πραγματικότητα η ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει ότι για αυτό θα απαιτηθεί πολιτική ηγεσία, αποφασιστικότητα, καθορισμός προτεραιοτήτων και δημόσια χρηματοδότηση σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· επισημαίνει ιδιαιτέρως ότι απαιτείται ισχυρή ηγεσία από την πλευρά όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και σαφής πολιτική υιοθέτηση από την πλευρά των κρατών μελών για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή οδηγιών και κανονισμών που αφορούν την ενιαία αγορά·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει επειγόντως τους υφιστάμενους φραγμούς στην ψηφιακή ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων με την απλούστευση του νομικού πλαισίου για τον ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ασφαλείς πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και παράδοσης, και επανεξετάζοντας τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση σε νόμιμο ψηφιακό περιεχόμενο σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης ισότιμων κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών, τόσο σε υλική όσο και σε ψηφιακή μορφή·

3.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διακυβέρνηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, εξασφαλίζοντας την ουδετερότητα του δικτύου και την αποτελεσματική και έξυπνη χρήση των ΤΠΕ με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης και να προτείνει μια συνεκτική προσέγγιση για την προώθηση της χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI), του SOLVIT, της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης που δημιουργούνται δυνάμει της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

4.  επισημαίνει τη σημασία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υπολογιστικό νέφος, δεδομένου του δυναμικού του όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ· τονίζει ότι το υπολογιστικό νέφος συνιστά, λόγω του ελάχιστου απαιτούμενου κόστους εισόδου και των χαμηλών απαιτήσεών του όσον αφορά τις υποδομές, ευκαιρία ώστε να μπορέσει η βιομηχανία ΤΠΕ της ΕΕ, και κυρίως οι ΜΜΕ, να ηγηθεί σε τομείς όπως οι υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τα κέντρα δεδομένων·

5.  αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα μεγάλου όγκου και η γνώση αποτελούν την κινητήρια δύναμη της μελλοντικής οικονομίας της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων ως μέσο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας· τονίζει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι προκλήσεις που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση και η χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω ενός εκσυγχρονισμένου καθεστώτος προστασίας δεδομένων της ΕΕ, ώστε η ΕΕ να αναλάβει ηγετική θέση και να καθορίζει τις τάσεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων, ενισχύοντας την εσωτερική αγορά και δημιουργώντας ισότιμους όρους για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ·

6.  τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υψηλής ποιότητας με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, όπως οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών· επισημαίνει τη σημασία του σχεδίου κανονισμού που προτείνει η Επιτροπή για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης, δεδομένης της συμβολής του στην ψηφιακή ενιαία αγορά μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την αμοιβαία αναγνώριση των βασικών εργαλείων σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι ηλεκτρονικές υπογραφές και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων, καθώς και για διαλειτουργικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ολόκληρη την Ένωση·

7.  θεωρεί ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

8.  τονίζει τη σημασία της προώθησης της καινοτομίας και της επένδυσης στις ηλεκτρονικές δεξιότητες· επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο των ΜΜΕ στην αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων· ζητεί τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως το «Ορίζοντας 2020» και το COSME, καθώς και την ανάπτυξη νέων επενδυτικών μέσων και εγγυήσεων· σημειώνει, ειδικότερα, ότι η ΕΕ πρέπει να ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της κινητής τεχνολογίας και των έξυπνων συσκευών·

9.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η πραγματοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας σε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου η ΕΕ να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιακή επανάσταση·

10.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2013 για την απόδοση του φάσματος «ψηφιακού μερίσματος», στη ζώνη των 800 MHz, σε κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα· τονίζει ότι η καθυστέρηση αυτή παρεμποδίζει την ανάπτυξη των δικτύων 4G στην ΕΕ· ζητεί, κατά συνέπεια, από τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διάθεση της ζώνης των 800 MHz για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, και από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της για να εξασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή·

11.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νέα δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την εξάλειψη των τελών περιαγωγής στο εγγύς μέλλον· τονίζει την ανάγκη μιας προορατικής προσέγγισης όσον αφορά τα τέλη περιαγωγής, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χρήση των κινητών συσκευών·

Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο – αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων

12.  σημειώνει με ανησυχία τη μείωση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ· ζητεί να ανανεωθεί η εστίαση στις πολιτικές δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως η πράσινη οικονομία, οι υπηρεσίες υγείας και ο τομέας ΤΠΕ· πιστεύει ότι η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση των αποκλίσεων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας·

13.  τονίζει ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να βοηθά τους ανθρώπους να παραμένουν ενεργοί και υγιείς στην εργασία καθώς μεγαλώνουν, βελτιώνοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΠΕ μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν την ύπαρξη βιώσιμων, επιτυχών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης·

14.  αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μεταβάλλεται ριζικά και ότι οι αυριανές θέσεις εργασίας θα απαιτούν νέες δεξιότητες· ζητεί από τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στον ψηφιακό γραμματισμό και τις ηλεκτρονικές δεξιότητες στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»·

15.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων στους τομείς των μέσων επικοινωνίας και του ψηφιακού γραμματισμού, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των ανηλίκων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά και να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες αυτού του δυναμικού τομέα· σημειώνει ιδιαίτερα τη σημασία της αντιμετώπισης της αναμενόμενης έλλειψης επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον «Μεγάλο συνασπισμό για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας» και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ανταποκρίνεται η κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων·

16.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES)· υποστηρίζει τη χρήση του EURES από τα κράτη μέλη, τόσο ως μέσου παροχής συμβουλών σε εργαζόμενους και άτομα που αναζητούν εργασία σχετικά με το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, όσο και ως μέσου απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στην τοποθέτηση σε θέση εργασίας και στις ανάγκες των εργοδοτών, προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

Αξιοπιστία, ασφάλεια και εμπιστοσύνη των καταναλωτών

17.  χαιρετίζει την έγκριση του κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν ευρέως αυτόν τον κώδικα, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα·

18.  τονίζει ότι η ολοένα ταχύτερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι καίριας σημασίας για τους καταναλωτές καθώς τους παρέχει περισσότερες επιλογές, ιδίως στους πολίτες που ζουν σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών·

19.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά για τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή την εθνικότητά τους· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της άνισης μεταχείρισης των καταναλωτών στην ενιαία αγορά λόγω των υφισταμένων διασυνοριακών περιορισμών τους οποίους επιβάλλουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις εξ αποστάσεως·

20.  επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι απαραίτητη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο το εγχώριο όσο και το διασυνοριακό· επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ποιότητα, η ασφάλεια, η ιχνηλασιμότητα και η αυθεντικότητα των προϊόντων, για την αποτροπή των εγκληματικών και αθέμιτων πρακτικών, καθώς και για τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

21.  τονίζει τον ρόλο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τη δημιουργία μιας ασφαλούς και εύρυθμης ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της προώθησης αποτελεσματικών και συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης κινδύνου στο πλαίσιο των προτάσεων για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς·

22.  τονίζει τη σημασία της έγκαιρης εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, ώστε οι καταναλωτές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε μια αποτελεσματική ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης προβλημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης προβλημάτων·

23.  επισημαίνει τη σημασία των σημάτων αξιοπιστίας για την αποτελεσματική λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές· ζητεί την έγκριση ενός ευρωπαϊκού προτύπου υπηρεσιών για τα σήματα αξιοπιστίας –βάσει προτύπων υψηλής ποιότητας– προκειμένου να εδραιωθεί η ενωσιακή αγορά για τα σήματα αυτά·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τους ιστότοπους σύγκρισης, οι οποίες θα βασίζονται στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της ποιοτικής ενημέρωσης, της αποτελεσματικής έννομης προστασίας, της πληρότητας και της φιλικότητας προς τον χρήστη· συνιστά να συνοδεύονται οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές από έναν μηχανισμό διαπίστευσης σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και από αποτελεσματικά μέτρα εποπτείας και επιβολής·

25.  αναμένει ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, θα εξετάσει πλήρως τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών αγορών στη συμπεριφορά των καταναλωτών στον τουριστικό κλάδο της ΕΕ, και θα ενισχύσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της ποιότητας, του περιεχομένου και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχονται στους τουρίστες·

26.  τονίζει ότι οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν με σαφήνεια, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης, μεταξύ μη προαιρετικού λειτουργικού κόστους που περιλαμβάνεται στην τιμή και επιλέξιμων προαιρετικών στοιχείων, προκειμένου να καταστούν πιο διαφανείς οι τιμές κατά την κράτηση εισιτηρίων στο Διαδίκτυο·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά, και να χρησιμοποιεί όλες τις εξουσίες της για να εξασφαλίζει, την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή των βασικών διατάξεων της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όσον αφορά τους εκσυγχρονισμένους κανόνες για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο, ιδίως την ενδεχόμενη κατάχρηση της ισχύος στην αγορά σε τομείς όπως η συμπεριφορική διαφήμιση, οι εξατομικευμένες τιμολογιακές πολιτικές και οι υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπή με τίτλο «Για την προστασία των επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ και την εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου: Αναθεώρηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση» (COM(2012)0702

28.  παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις εναέριων μεταφορών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η στενότερη παρακολούθηση των ιστότοπων και να ενημερώνονται οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει τυποποιημένες ηλεκτρονικές φόρμες για την υποβολή καταγγελιών των επιβατών σε σχέση με όλα τα μέσα μεταφοράς, και να προωθήσει κατευθυντήριες γραμμές για τον ταχύ διακανονισμό των καταγγελιών αυτών μέσω απλουστευμένων διαδικασιών·

30.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση των αξιόπιστων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους· ζητεί τη θέσπιση σαφών και διαφανών πρότυπων συμβάσεων οι οποίες θα καλύπτουν ζητήματα όπως η διατήρηση των δεδομένων μετά τη λήξη της σύμβασης, η κοινολόγηση και η ακεραιότητα των δεδομένων, η γεωγραφική θέση και η μεταφορά δεδομένων, η κυριότητα των δεδομένων και ή άμεση/έμμεση ευθύνη·

31.  επισημαίνει την πληθώρα νομικών ζητημάτων και προκλήσεων που συνεπάγεται η χρήση του υπολογιστικού νέφους, όπως οι δυσκολίες σε σχέση με τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, τα ζητήματα συμμόρφωσης και ευθύνης, οι εγγυήσεις προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή), η φορητότητα των δεδομένων και η επιβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· θεωρεί απαραίτητο να είναι σαφείς και προβλέψιμες οι συνέπειες του υπολογιστικού νέφους σε όλους τους σχετικούς τομείς του δικαίου·

32.  τονίζει τη ζωτική σημασία της επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές· σημειώνει ότι οι μαζικοί έλεγχοι σε επίπεδο ΕΕ που συντονίζονται από την Επιτροπή και εκτελούνται ταυτόχρονα από τις σχετικές εθνικές αρχές αποτελούν αποδεδειγμένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη μέσω κοινής δράσης, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να κάνει πιο εκτεταμένη χρήση των μαζικών ελέγχων σε επίπεδο ΕΕ και να εξετάσει το ενδεχόμενο συντονισμού τέτοιων ενεργειών και σε άλλους τομείς εκτός Διαδικτύου· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών·

33.  επισημαίνει ότι οι προσβάσιμες, προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στην ηλεκτρονική αγορά αγαθών και προωθούνται καλύτερα μέσω του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού· σημειώνει, ωστόσο, ότι πολλοί καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, ιδίως διασυνοριακές, λόγω αβεβαιότητας σε σχέση με την τελική παράδοση, το κόστος ή την αξιοπιστία· εκφράζει, κατά συνέπεια, την ικανοποίησή του για τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Επιτροπή με στόχο τον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών και νομοθετική πρόταση σχετικά με τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες, με στόχο την ενίσχυση της τυποποίησης και διαλειτουργικότητας όσον αφορά την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω κάρτας, διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου στην ΕΕ και την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη διαφανών και υπερβολικών τελών πληρωμών·

35.  τονίζει ότι απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύου και πληροφοριών προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά· σημειώνει την άνιση ανάπτυξη των κυβερνοδεξιοτήτων και της ικανότητας ανταπόκρισης σε απειλές και επιθέσεις, καθώς και την έλλειψη μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για την κυβερνοασφάλεια εντός της Ένωσης· απευθύνει έκκληση για συντονισμένες προσπάθειες και στενότερη συνεργασία, δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα του Διαδικτύου και του υψηλού επιπέδου διασύνδεσης των δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων σε ολόκληρη την Ένωση·

36.  τονίζει ότι η προσβασιμότητα των ιστότοπων των δημόσιων φορέων αποτελεί σημαντικό μέρος του ψηφιακού θεματολογίου, καθώς αφενός υπηρετεί την αρχή της μη διάκρισης και αφετέρου δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες· ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό και να υποβάλει τελικά την εκκρεμούσα νομοθετική πρωτοβουλία υπό τη μορφή μιας ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα η οποία δεν θα καλύπτει μόνο τον δημόσιο τομέα·

Δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

37.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός ευνοϊκού συνολικού ψηφιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος· σημειώνει την ανάγκη απλούστευσης του νομικού πλαισίου για τον ΦΠΑ και αποφυγής της διπλής φορολογίας· ζητεί από τα κράτη μέλη την ταχεία εφαρμογή των μίνι ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης για τις τηλεπικοινωνίες και τις τηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες έως το 2015· ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει το συντομότερο δυνατόν το πεδίο εφαρμογής των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, το οποίο αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος καταναλωτών στην ΕΕ λόγω του τόπου κατοικίας ή της ιθαγένειας, και ειδικότερα τους τύπους επιχειρηματικών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστούν αδικαιολόγητη διάκριση δυνάμει της οδηγίας· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι υποκείμενοι φραγμοί –συμπεριλαμβανομένων του συνεχιζόμενου νομικού κατακερματισμού και της επακόλουθης νομικής αβεβαιότητας στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών– οι οποίοι αποτρέπουν την επέκταση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

39.  θεωρεί το προτεινόμενο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων μια καινοτόμα πρωτοβουλία καίριας σημασίας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι μια ενιαία ομάδα προαιρετικών κανόνων σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα του Διαδικτύου· εκτιμά ότι η πρόταση παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον δυναμικό όσον αφορά το υπολογιστικό νέφος και το ψηφιακό περιεχόμενο·

40.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση προσαρμογής του νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις στις νέες προκλήσεις που συνεπάγεται η ψηφιακή ενιαία αγορά· θεωρεί συγκεκριμένα ότι ζωτική σημασία για τον τομέα αυτόν έχει το συνοδευτικό έργο για τυπικούς όρους συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίοι θα διατίθενται στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε τυποποιημένη μορφή·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση του ανταγωνισμού στην ψηφιακή ενιαία αγορά και να αντιμετωπίζει γρήγορα κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης· επισημαίνει, ιδίως, την ανάγκη να παρακολουθείται η ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις συμφωνίες επιλεκτικής διανομής και να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν κατάλληλες για το ψηφιακό πλαίσιο·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την πρόσβαση στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και στους συνεργατικούς σχηματισμούς ΤΠΕ, προκειμένου να δοθεί ώθηση σε καινοτόμα προεμπορικά έργα και να καλλιεργηθεί η καινοτομία πρώιμου σταδίου στις αγορές ΤΠΕ· τονίζει το δυναμικό των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και των επικείμενων νέων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά τη δημιουργία συμπράξεων καινοτομίας· ενθαρρύνει την έγκαιρη έγκριση ηλεκτρονικών εργαλείων για τις δημόσιες συμβάσεις ως μέσο αξιοποίησης των επικείμενων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων·

43.  τονίζει τη σημασία της ουδετερότητας του δικτύου και της απρόσκοπτης εισόδου των ΜΜΕ της ΕΕ στην αγορά του τομέα ΤΠΕ· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω τα τέλη περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας εντός της ΕΕ·

Ελκυστική προσφορά νόμιμου ψηφιακού περιεχομένου

44.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου πνευματικής ιδιοκτησίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νόμιμου περιεχομένου το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει ότι το αναθεωρημένο καθεστώς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να βασίζεται στην ενθάρρυνση της καινοτομίας, σε νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών και σε περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και συνεργατικό περιεχόμενο, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς ΤΠΕ στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και κατάλληλη αποζημίωση των κατόχων δικαιωμάτων·

45.  σημειώνει ότι η Ένωση έχει ήδη σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεων της εδαφικότητας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως μέσω της πρότασης της Επιτροπής για οδηγία σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων και τη χορήγηση διακρατικών αδειών στον επιγραμμικό τομέα της μουσικής, η οποία εξετάζεται επί του παρόντος από τον νομοθέτη· πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη λογοδοσία των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η προτεινόμενη οδηγία θα ενθαρρύνει τη χορήγηση διακρατικών αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων και θα διευκολύνει τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων για διαδικτυακή χρήση·

46.  τονίζει ότι θα πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα τμήματα της κοινωνίας να συμμετάσχουν στον υπό εξέλιξη διάλογο της Επιτροπής με τίτλο «Άδειες για την Ευρώπη», καθώς και στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την επαρκή εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη στρατηγική απάντηση το 2014, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο πρακτικές λύσεις για την αγορά όσο και πολιτικά και, όπου απαιτείται, νομοθετικά μέτρα· ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας·

47.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μέτρα για την ενίσχυση της διασυνοριακής κυκλοφορίας και φορητότητας του οπτικοακουστικού περιεχομένου, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις πλατφόρμες «βίντεο κατά παραγγελία»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν μέτρα για την υποστήριξη της βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων της ΕΕ, με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ψηφιακή ενιαία αγορά σε αυτόν τον τομέα· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες, στη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης του υποτιτλισμού και της μεταγλώττισης των οπτικοακουστικών έργων, και στη μείωση του κόστους των συναλλαγών όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων·

48.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να καταστούν οι υπηρεσίες πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου, ιδίως τα οπτικοακουστικά έργα και οι νέες διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης περιεχομένου, πιο προσβάσιμες σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ένωσης·

49.  επισημαίνει τη σημασία που έχουν οι υπηρεσίες και πλατφόρμες της ΕΕ, καθώς και άλλες υπηρεσίες ή πλατφόρμες, για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης και της διαδικτυακής πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και το πολιτιστικό περιεχόμενο της Ένωσης·

50.  χαιρετίζει την ανάπτυξη της αγοράς του ηλεκτρονικού βιβλίου στην Ευρώπη και πιστεύει ότι μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά την αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων σε διαφορετικές επικράτειες, πλατφόρμες και συσκευές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συσκευών και συστημάτων ηλεκτρονικού βιβλίου·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εναρμόνιση των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες παρόμοιου είδους· ζητεί, υπό το πρίσμα της μετάβασης το 2015 στην αρχή της «χώρας κατοικίας του καταναλωτή», έναν δυναμικό ορισμό των «ηλεκτρονικών βιβλίων» σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή συντελεστών ΦΠΑ σε δημιουργικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέσο πρόσβασης του χρήστη· πιστεύει ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για το περιεχόμενο που διανέμεται σε υλική μορφή θα πρέπει να ισχύουν και για το αντίστοιχο περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικές οι ψηφιακές πλατφόρμες και να ενισχυθούν οι καινοτόμες υπηρεσίες περιεχομένου καθώς και οι νέοι τρόποι διαδικτυακής πρόσβασης των χρηστών σε περιεχόμενο·

53.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση με την οποία θα παρέχει αποσαφήνιση, καθώς και ξεκάθαρη ερμηνεία και συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία των διαδικασιών κοινοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου·

Προς έξυπνες και διαλειτουργικές υπηρεσίες κινητικότητας στην ΕΕ

54.  ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη ευφυών συστημάτων κινητικότητας, τα οποία θα αναπτυχθούν μετά από έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, όπως το σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας του μέλλοντος (SESAR), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) και συστήματα σιδηροδρομικών πληροφοριών, τα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης (SafeSeaNet), οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS), τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), και οι διαλειτουργικές διασυνδεδεμένες λύσεις για την επόμενη γενιά πολυτροπικών συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας·

55.  τονίζει ότι τα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, τη διασφάλιση της παρακολούθησης και του εντοπισμού φορτίου, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων και των κυκλοφορικών ροών·

Η διεθνής διάσταση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς

56.  φρονεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη παγκόσμια συνεργασία για τη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο μέλλον, δεδομένου ότι τούτο έχει ζωτική σημασία για την καινοτομία, την απασχόληση και το ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο·

57.  χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για την επιβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον, με την κατάλληλη προσαρμογή του στις παρούσες απαιτήσεις, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνιών με τους εμπορικούς εταίρους μας στη βάση μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

58.  σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτυχθεί εκτός των παραδοσιακών και συνήθων εμπορικών ρυθμιστικών πλαισίων· τονίζει τη σημασία της αυξημένης διεθνούς συνεργασίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για την προστασία και την εξασφάλιση της ανάπτυξης της παγκόσμιας ψηφιακής αγοράς· ζητεί αναθεώρηση και επικαιροποίηση της σημερινής συμφωνίας για την τεχνολογία πληροφοριών (ΙΤΑ) εντός του ΠΟΕ καθώς και να διερευνήσει η ΕΕ τη δυνατότητα σύναψης μιας διεθνούς συμφωνίας για την ψηφιακή οικονομία (IDEA)·

59.  φρονεί ότι ο περιορισμός της πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΕΕ σε ψηφιακές αγορές και διαδικτυακούς καταναλωτές μέσω, μεταξύ άλλων, μιας μαζικής κρατικής λογοκρισίας ή μιας περιορισμένης πρόσβασης στην αγορά για τους ευρωπαίους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, συνιστά εμπορικό φραγμό· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν έναν μηχανισμό διασφάλισης σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και ιδίως σε εκείνες που περιέχουν διατάξεις που επηρεάζουν διαδικτυακές υπηρεσίες και διαδικτυακές κοινότητες χρηστών που μοιράζονται πληροφορίες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες ΤΠΕ της ΕΕ δεν θα υποχρεώνονται από τρίτα μέρη να περιορίσουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες, να διαγράψουν περιεχόμενα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες ή να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως προσωπικές διευθύνσεις IP, με τρόπους που αντίκεινται στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· καλεί επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν στρατηγική καταπολέμησης των μέτρων τρίτων χωρών που περιορίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες διαδικτυακές αγορές·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
(2) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 59.
(3) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 70.
(4) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 51.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0209.
(6) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 25.
(7) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(8) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(9) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 58.
(10) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 189 της 22.7.2010, σ. 1.
(12) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(13) ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 26.
(14) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(15) Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, Economics Paper No 11: ‘The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market’, Φεβρουάριος 2011.
(16) Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, Economics Paper No 11: ‘The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market’, Φεβρουάριος 2011, και στοιχεία της Eurostat σχετικά με το ΑΕΠ της ΕΕ για το 2010 και τον αριθμό των νοικοκυριών στην ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου