Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2655(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0331/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0331/2013

Keskustelut :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0327

Hyväksytyt tekstit
PDF 241kWORD 79k
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta (2013/2655(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 12, 14 ja 26 artiklan, 114 artiklan 3 kohdan sekä 169 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 25. huhtikuuta 2013 hyväksytyn mietinnön Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista (A7‑0163/2013),

–  ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 'E‑commerce Action plan 2012–2015 – State of play 2013' (SWD(2013)0153),

–  ottaa huomioon komission 18. helmikuuta 2013 julkaiseman sisämarkkinoiden tulostaulun numero 26,

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ‘The Consumer Markets Scoreboard: Making markets work for consumers – Eighth edition Part 2 – November 2012’ (SWD(2012)0432),

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon sisällöstä digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2012)0789),

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2013 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle internetissä tapahtuvasta tuoteväärennösten myynnistä tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan toimivuudesta (COM(2013)0209),

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta(1),

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselmat sisämarkkinoista eurooppalaisia varten(2), yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista(3) ja hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla(4),

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta – 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi” (COM(2010)0608),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti” (COM(2012)0573),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi” (COM(2011)0206),

–  ottaa huomioon 4. kesäkuuta 2012 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (COM(2012)0238),

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi(5),

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja kasvua” (COM(2012)0225),

–  ottaa huomioon 2. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta” (COM(2012)0196),

–  ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Sähköisiä hankintoja koskeva strategia” (COM(2012)0179),

–  ottaa huomioon 25. tammikuuta 2012 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) (COM(2012)0011),

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2012 annetun komission vihreän kirjan ”Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa” (COM(2012)0698),

–  ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Yhtenäinen kehys luottamuksen rakentamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja varten” (COM(2011)0942),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta(6),

–  ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU(7),

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (COM(2011)0707) ja siihen liittyvät oheisasiakirjat (SEC(2011)1320 ja SEC(2011)1321),

–  ottaa huomioon 3. joulukuuta 2012 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta (COM(2012)0721),

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020(8),

–  ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa (COM(2013)0048),

–  ottaa huomioon komission ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 7. helmikuuta 2013 antaman yhteisen tiedonannon ”EU:n kyberturvallisuussuunnitelma – Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö” (JOIN(2013)0001),

–  ottaa huomioon 27. syyskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” (COM(2012)0529),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä (COM(2011)0665),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen(9),

–  ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen(10),

–  ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta laskutussääntöjen osalta annetun 13. heinäkuuta 2010 neuvoston direktiivin 2010/45/EU(11),

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen tuomiot Googlen asiassa (yhdistetyt asiat C‑236/08 – C-238/08, tuomio 23. maaliskuuta 2010) ja BergSpechten asiassa (asia C‑278/08, tuomio 25. maaliskuuta 2010), joissa ”tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä” määritellään tyypilliseksi internetin käyttäjäksi,

–  ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)(12),

–  ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

–  ottaa huomioon 9. toukokuuta 2010 annetun Mario Montin raportin ”Uusi sisämarkkinastrategia”,

–  ottaa huomioon komission maaliskuussa 2010 Eurobarometrissä (Flash Eurobarometer nro 282) julkaiseman analyyttisen selonteon rajatylittävää kaupankäyntiä ja kuluttajien suojelua koskevista asenteista,

–  ottaa huomioon YouGovPsychonomicsin terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston toimeksiannosta laatiman ja 20. lokakuuta 2009 julkaistun tutkimuksen "Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU",

–  ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanosta (COM(2009)0330),

–  ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2009 annetun komission kertomuksen kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) soveltamisesta (COM(2009)0336),

–  ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta(13),

–  ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(14),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että digitaalisten yhtenäismarkkinoiden koko potentiaalin hyödyntäminen on olennaisen tärkeää, jotta EU:sta voidaan tehdä kilpailukykyisempi ja dynaamisempi tietoon perustuva talous, mistä hyötyvät sekä EU:n kansalaiset että yritykset; ottaa huomioon, että EU:n on toimittava nyt säilyttääkseen maailmanlaajuisen kilpailukykynsä varsinkin voimakkaasti kasvavilla aloilla, kuten -internetfoorumien alalla ja ohjelmistosovellusteollisuudessa;

B.  ottaa huomioon, että verkkoyhteyden saatavuus kaikkialla, joka perustuu vapaaseen pääsyyn nopeaan internet-laajakaistayhteyteen, kaikkien kansalaisten universaali ja tasavertainen pääsy internetpalveluihin sekä langattomien laajakaistapalvelujen edellyttämien taajuuksien saatavuus ovat keskeisiä edellytyksiä digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kehittämiselle; ottaa huomioon, että tekniikan, kuten mobiililaitteiden ja -sovellusten sekä uusien mobiilistandardisukupolvien, viimeaikainen kehitys edellyttää luotettavia ja nopeita infrastruktuuriverkkoja, jotta niistä on hyötyä kansalaisille ja yrityksille;

C.  ottaa huomioon, että dataintensiiviset sovellukset ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä EU:n talouden kilpailukyvyn kannalta, sillä niiden odotetaan tuottavan maailmanlaajuisesti 16 miljardia euroa tuloja ja luovan maailmanlaajuisesti 4,4 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2016 mennessä;

D.  ottaa huomioon, että pilvipalveluihin sisältyy merkittävää taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista potentiaalia kustannussäästöihin, sisällön ja tiedon jakamiseen, kilpailukyvyn paranemiseen, tiedonsaantiin, innovointiin ja työpaikkojen luomiseen liittyvissä asioissa; ottaa huomioon, että tässä tilanteessa saumattomien ja monien erilaisten laitteiden kautta käytettävissä olevien sähköisten viranomaispalvelujen luominen on erityisen tärkeää;

E.  ottaa huomioon, että EU:n talous läpikäy parhaillaan merkittävää rakennemuutosta, jolla on vaikutusta sen maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn ja sen työmarkkinoihin; ottaa huomioon, että vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013 vaaditaan toteuttamaan päättäväisiä toimia työpaikkojen luomisen edistämiseksi; ottaa huomioon, että dynaamiset ja osallistavat työmarkkinat ovat olennaisen tärkeitä EU:n talouden elpymisen ja kilpailukyvyn kannalta;

F.  ottaa huomioon, että sosiaalinen media, käyttäjien tuottama sisältö, remix-kulttuuri ja käyttäjien yhteistyö ovat yhä tärkeämmässä roolissa digitaalisessa taloudessa; ottaa huomioon, että kuluttajat ovat yhä halukkaampia maksamaan korkealaatuisesta ammattimaisesta digitaalisesta sisällöstä, joka on kohtuuhintaista, käytettävissä monien erilaisten laitteiden kautta ja siirrettävissä yli rajojen;

G.  katsoo, että sisällön saatavuus kohtuulliseen hintaan varmojen ja luotettavien maksutekniikoiden kautta varmastikin lisäisi kuluttajien luottamusta rajat ylittävien palvelujen käyttöön;

H.  ottaa huomioon, että 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, jotka vastaavat 85 prosentista EU:n työllisyydestä; ottaa huomioon, että pk-yritykset ovat näin ollen EU:n talouden moottori ja että ne ovat ensisijaisesti vastuussa vaurauden luomisesta, työllisyydestä ja kasvusta sekä innovoinnista ja tutkimuksesta ja kehittämisestä;

I.  ottaa huomioon, että EU:n kansalaisilla on kuluttajina tärkeä tehtävä Eurooppa 2020 -strategian älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevien tavoitteiden saavuttamisessa ja että kuluttajien asema olisi siksi tunnustettava osaksi unionin talouspolitiikkaa; katsoo, että on välttämätöntä saada aikaan oikeanlainen tasapaino siten, että tehostetaan EU:n yritysten kilpailukykyä ja suojataan samalla kuluttajien edut;

J.  ottaa huomioon, että digitaalisten sisämarkkinoiden pirstoutuminen vaarantaa kuluttajien valinnanvaran; ottaa huomioon, että on kannattavaa parantaa kuluttajien turvallisuutta ja luottamusta markkinoihin sekä lisätä kuluttajien tietoisuutta omista oikeuksistaan kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin; ottaa huomioon, että on ratkaisevan tärkeää tarjota kuluttajille unionissa aikaisempaa parempi suoja tuotteilta ja palveluilta, jotka voivat vaarantaa heidän terveytensä tai turvallisuutensa;

K.  ottaa huomioon, että komission EU:n laajuinen digitaalista sisältöä, kuten pelejä, videoita ja musiikkia, myyvien internet-sivujen tarkastelu osoitti, että yli 75 prosenttia näistä internet-sivuista ei noudata kuluttajansuojaa koskevia sääntöjä; ottaa huomioon, että kuluttajansuojadirektiivissä (2011/83/EU) vahvistetaan ensimmäistä kertaa digitaalista sisältöä koskevat erityissäännöt; ottaa huomioon, että komissiota olisi kannustettava jatkamaan tällaisten sääntöjen sisällyttämistä tarkistaessaan EU:n nykyistä kuluttajalainsäädäntöä tai ehdottaessaan uutta lainsäädäntöä tällä alalla;

L.  ottaa huomioon, että 15 prosentilla EU:n työikäisestä väestöstä (80 miljoonaa ihmistä) on toimintarajoitteita tai jokin vamma; ottaa huomioon, että sähköisiä viranomaispalveluja tarjoavien internet-sivustojen ja julkisen sektorin internet-sivustojen lukumäärä kasvaa nopeasti; ottaa huomioon, että verkkosisällön saavutettavuutta koskevien tuotteiden ja palvelujen markkinoiden arvoksi EU:ssa arvioidaan kaksi miljardia euroa; ottaa huomioon, että nämä markkinat ovat yhä varsin pirstaloituneet ja kehittymättömät, mikä koituu sekä mahdollisten kuluttajien että kokonaistalouden haitaksi;

M.  ottaa huomioon, että kuluttajat eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan kuluttajien digitaalisessa lukutaidossa, tietoisuudessa kuluttajien oikeuksista, vakuuttavuudessa ja halukkuudessa käyttää oikeussuojakeinoja on eroa; ottaa huomioon, että myös syrjimättömyys ja pääsymahdollisuudet on otettava huomioon, jotta digitaalinen kuilu voidaan kuroa umpeen;

Digitaalisten yhtenäismarkkinoiden koko potentiaalin hyödyntäminen

1.  korostaa, että yhtenäismarkkinoiden potentiaalin vapauttaminen palveludirektiivin ja digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kautta voisi lisätä EU:n talouteen 800 miljardia euroa(15), mitä vastaa lähes 4 200 euroa kotitaloutta kohti(16); kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota sitoutumaan digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kehittämiseen kaikenkattavana poliittisena prioriteettina ja esittämään uuden ja tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja kunnianhimoista strategiaa, johon sisältyisi sekä lainsäädännöllisiä että poliittisia aloitteita ja jolla digitaalisista yhtenäismarkkinoista tehtäisiin käytännön realiteetti; korostaa, että tämä edellyttää poliittista johtajuutta, päättäväisyyttä, prioriteettien asettamista ja julkista rahoitusta EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla; tähdentää erityisesti, että tarvitaan kaikkien EU:n toimielinten vahvaa johtajuutta ja jäsenvaltioiden selkeää poliittista vastuuta, jotta yhtenäismarkkinoita koskevat direktiivit ja asetukset voidaan panna täysimääräisesti ja tehokkaasti täytäntöön ja valvoa niiden noudattamista;

2.  kehottaa komissiota puuttumaan kiireellisesti digitaalisten yhtenäismarkkinoiden tiellä tällä hetkellä oleviin esteisiin esimerkiksi yksinkertaistamalla arvonlisäveroa koskevia lainsäädäntöpuitteita, varmistamalla turvallisen Euroopan laajuisen sähköisen maksutekniikan, sähköisen laskutuksen ja jakelupalvelujen tarjonnan ja tarkistamalla tekijänoikeuksia laillisen digitaalisen sisällön saatavuuden edistämiseksi kaikkialla EU:ssa; korostaa, että on tärkeää laatia niin fyysisten kuin digitaalistenkin tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat yhtäläiset säännöt;

3.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan digitaalisten yhtenäismarkkinoiden hallinnointia varmistaen verkon neutraaliuden sekä tieto- ja viestintäteknologian tehokkaan ja järkevän käytön kansalaisille ja yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentämiseksi; kehottaa komissiota vahvistamaan olemassa olevia hallinnointivälineitä ja suunnittelemaan yhdenmukaisen lähestymistavan niiden käytön edistämiseen mukaan lukien sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI), Solvit-verkosto, Sinun Eurooppasi sekä palveludirektiivin mukaisesti perustetut keskitetyt asiointipisteet;

4.  korostaa pilvipalveluja koskevan EU:n strategian merkitystä ottaen huomioon sen vaikutukset EU:n kilpailukykyyn, kasvuun ja työpaikkojen luomiseen; korostaa, että koska markkinoillepääsyn kustannukset ovat alhaiset ja infrastruktuurivaatimukset vähäisiä pilvipalveluissa, ne tarjoavat EU:n tietotekniikkateollisuudelle ja erityisesti pk-yrityksille mahdollisuuden saavuttaa johtoasema ulkoistamisen, uusien digitaalisten palvelujen ja tietokeskusten kaltaisilla aloilla;

5.  katsoo, että dataintensiiviset ja tietovaltaiset alat ovat EU:n tulevaisuuden talouden voimanlähde; pitää ehdotettua tietosuojapakettia myönteisenä ja uskoo sen olevan keino lisätä luottamusta ja avoimuutta; korostaa, että on pidettävä mielessä globalisaatiosta ja uuden teknologian käytöstä aiheutuvat haasteet sekä se, miten tärkeää on varmistaa, että uudenaikaistettu EU:n tietosuojajärjestelmä vahvistaa kansalaisten oikeuksia, tehdä EU:sta tietosuoja-alan edelläkävijä ja trendien luoja, vahvistaa sisämarkkinoita ja luoda kaikille EU:ssa toimiville yrityksille tasavertaiset toimintaedellytykset;

6.  korostaa tarvetta edistää uusia korkealaatuisia sähköisiä viranomaispalveluja ottamalla käyttöön innovatiivisia teknologiaratkaisuja, kuten sähköisiä hankintoja, ja helpottaen siten saumatonta tietojen ja palvelujen toimittamista; korostaa komission sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista esittämän asetusluonnoksen merkitystä, sillä se myötävaikuttaa digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin luomalla asianmukaiset olosuhteet keskeisten puitteiden vastavuoroiselle tunnustamiselle yli rajojen sekä niiden korkeatasoiselle turvallisuudelle, esimerkiksi sähköisen tunnistamisen, sähköisten asiakirjojen, sähköisten allekirjoitusten ja sähköisten jakelupalvelujen kautta, sekä yhteentoimiville sähköisille viranomaispalveluille kaikkialla EU:ssa;

7.  katsoo, että julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä ja sähköisten viranomaispalvelujen edistämistä koskevissa asioissa tarvitaan vielä lisäponnisteluja;

8.  korostaa olevan tärkeää edistää innovointia ja tietoteknisiin taitoihin investoimista; painottaa pk-yritysten elintärkeää roolia työttömyyden – erityisesti nuorisotyöttömyyden – vähentämisessä; kehottaa helpottamaan rahoituksen saantia sellaisista rahoitusohjelmista kuin Horisontti 2020 ja COSME sekä kehittämään uusia sijoitusvälineitä ja takuita; toteaa, että EU:n on otettava takaisin roolinsa mobiiliteknologian ja älylaitealan maailmanlaajuisena johtajana;

9.  korostaa tarvetta edistää laajan mittakaavan investointeja kiinteisiin ja mobiiliverkkoihin EU:n nostamiseksi maailman teknologisen kehityksen kärkeen, jolloin sen kansalaiset ja yritykset hyötyisivät täydesti digitaalisen vallankumouksen tarjoamista mahdollisuuksista;

10.  pitää erittäin valitettavana sitä, että monet jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet 800 MHz:n taajuusylijäämän osoittamista mobiililaajakaistapalveluille koskevaa 1. tammikuuta 2013 päättynyttä määräaikaa radiotaajuuspoliittisen ohjelman mukaisesti; korostaa, että tämä viive on vaikeuttanut 4G-verkkojen kehittämistä EU:ssa; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että 800 MHz:n kaista tulee mobiililaajakaistapalvelujen käyttöön, ja kehottaa komissiota käyttämään kaikkia valtuuksiaan ripeän täytäntöönpanon takaamiseksi;

11.  pitää myönteisenä komission aikomusta esitellä televiestintämarkkinoiden pirstaloituneisuuden korjaamiseksi uusi televiestintäpaketti, johon sisältyy toimenpiteitä verkkovierailumaksujen poistamiseksi lähitulevaisuudessa; korostaa tarvetta omaksua verkkovierailumaksuihin ennakoiva lähestymistapa sellaisten todellisten digitaalisten yhtenäismarkkinoiden luomiseksi, jotka pitävät sisällään myös mobiililaitteiden käytön;

Investoiminen inhimilliseen pääomaan – osaamispuutteiden korjaaminen

12.  panee huolestuneena merkille, että EU:n työllisyysaste laskee; kehottaa keskittämään voimavarat uudelleen työpaikkojen luomista koskeviin politiikkoihin sellaisilla aloilla, joilla on runsaasti kasvupotentiaalia, kuten vihreässä taloudessa, terveydenhuoltopalveluissa sekä tieto- ja viestintäteknologian alalla; uskoo, että digitaalisten yhtenäismarkkinoiden luominen voi auttaa tasoittamaan jäsenvaltioiden ja alueiden välisiä eroja työllisyydessä, sosiaalisessa osallisuudessa sekä köyhyyden torjunnassa;

13.  korostaa, että digitaaliset yhtenäismarkkinat voisivat auttaa ihmisiä pysymään ikääntyessään aktiivisina ja terveinä työelämässä ja parantaa samalla työelämän ja yksityiselämän yhteensovittamista; korostaa, että tieto- ja viestintäteknologian välineet voivat myös varmistaa kestävät ja menestyksekkäät terveydenhuoltojärjestelmät;

14.  toteaa, että EU:n työmarkkinat käyvät läpi radikaalia muutosta ja että tulevaisuuden työpaikoissa tarvitaan uutta osaamista; kehottaa jäsenvaltioita tekemään tarvittavat investoinnit inhimilliseen pääomaan ja kestävien työpaikkojen luomiseen muun muassa hyödyntämällä tarkoituksenmukaisesti EU:n rahastoja, kuten esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastoa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään digitaalisesta lukutaidosta ja tietoteknisistä taidoista prioriteetin lippulaiva-aloitteessa ”Uudet taidot uusia työpaikkoja varten”;

15.  korostaa tarvetta parantaa medialukutaitoa ja digitaalista lukutaitoa varsinkin lasten ja alaikäisten keskuudessa, jotta voidaan saada aikaan todelliset digitaaliset yhtenäismarkkinat ja hyödyntää tämän dynaamisen alan kasvupotentiaali; toteaa, että on erityisesti tarpeen korjata odotettavissa olevat puutteet tieto- ja viestintäteknologian ammattilaisten tarjonnassa; pitää myönteisenä digitaalitaitojen ja työllisyyden edistämiseksi perustettua suurta koalitiota ja korostaa, että on tärkeää sovittaa tieto- ja viestintäteknologian alan koulutus yritysmaailman vaatimuksiin;

16.  korostaa, että on tarpeen edelleen edistää eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaalin (EURES) käyttöä; tukee EURESin käyttöä jäsenvaltioissa sekä välineenä työntekijöille ja työnhakijoille annettavassa neuvonnassa heidän oikeudestaan vapaaseen liikkuvuuteen että työllistämisen välineenä keskittyen erityisesti työhön sijoittumiseen ja työnantajien tarpeisiin, jotta voidaan myötävaikuttaa tehokkaasti talouden elpymiseen ja kasvuun pitkällä aikavälillä;

Varmuus, turvallisuus ja kuluttajien luottamus

17.  pitää myönteisenä verkko-oikeuksia koskevan EU:n säännöstön hyväksymistä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita levittämään tätä säännöstöä laajalti, jotta sillä olisi haluttu vaikutus;

18.  korostaa, että sähköisen kaupankäynnin yhä nopeampi kehitys on kuluttajien kannalta hyvin tärkeää, sillä se antaa enemmän valinnanvaraa, erityisesti vaikeakulkuisilla tai kaukaisilla alueilla asuville ihmisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille, jotka eivät muuten voisi hyödyntää laajaa tuote- ja palveluvalikoimaa;

19.  korostaa, että on tärkeää varmistaa kuluttajien täysimääräinen pääsy digitaalisille yhtenäismarkkinoille heidän asuinpaikastaan tai kansallisuudestaan riippumatta; kehottaa komissiota ryhtymään toimiin torjuakseen sisämarkkinoilla kuluttajien eriarvoista kohtelua, joka johtuu etämyyntiin osallistuvien yritysten soveltamista rajat ylittävää kauppaa koskevista rajoituksista;

20.  korostaa, että kuluttajan luottamus on välttämätöntä sekä kotimaista että rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä varten; toteaa olevan tarpeen taata, että tuotteet ovat laadukkaita, turvallisia, jäljitettäviä ja aitoja, kaupankäynnin rikollisten tai vilpillisten käytäntöjen torjumiseksi ja kuluttajien tietosuojaa koskevien sääntöjen noudattamiseksi;

21.  korostaa digitaalisten yhtenäismarkkinoiden roolia turvallisten ja jouhevasti toimivien tavaroiden ja palvelujen yhtenäismarkkinoiden luomisessa; painottaa tässä yhteydessä tehokkaiden ja koordinoitujen riskinhallintajärjestelmien edistämisen merkitystä yleistä tuoteturvallisuutta ja markkinoiden valvontaa koskevien ehdotusten yhteydessä;

22.  korostaa olevan tärkeää panna verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun direktiivin säännökset varhaisessa vaiheessa täytäntöön, jotta kuluttajat voivat helposti käyttää tehokasta verkkovälitteistä riidanratkaisua; kehottaa komissiota varmistamaan, että verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille taataan asianmukainen rahoitus;

23.  korostaa luottamusmerkintöjen merkitystä digitaalisten yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta niin yritysten kuin kuluttajienkin näkökulmasta; kehottaa ottamaan käyttöön luottamusmerkinnöille eurooppalaisen palvelustandardin korkeatasoisten laatustandardien pohjalta, jotta niiden EU:n markkinoita voidaan vahvistaa;

24.  kehottaa komissiota hyväksymään EU:n suuntaviivat vähimmäisstandardeista vertailusivustoja varten, ja toteaa, että suuntaviivojen olisi perustuttava sellaisiin perusperiaatteisiin kuin avoimuus, puolueettomuus, tiedon laatu, tehokkaat oikeussuojakeinot, kattavuus ja käyttäjäystävällisyys; ehdottaa, että tällaisiin suuntaviivoihin liitetään EU:n laajuinen akkreditointijärjestelmä sekä tehokas valvonta ja täytäntöönpanotoimet;

25.  odottaa, että komissio tutkii pakettimatkadirektiiviä tarkistaessaan kaikin puolin sähköisen kaupankäynnin ja digitaalisten markkinoiden vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen EU:n matkailuteollisuudessa ja tehostaa ponnistelujaan matkailijoille tarjottavien tietojen laadun, sisällön ja luotettavuuden parantamiseksi;

26.  korostaa, että matkustajien on voitava sähköisissä varausjärjestelmissä erottaa selvästi toisistaan matkalippujen hintoihin sisältyvät pakolliset toimintakustannukset ja varattavissa olevat valinnaiset vaihtoehdot, jotta voidaan lisätä hintojen avoimuutta internetissä lippuja varaaville kuluttajille;

27.  kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin keskeisten säännösten asianmukaista täytäntöönpanoa ja soveltamista ja käyttämään kaikkea valtaansa niiden varmistamiseksi, mitä tulee sopimattomien kaupallisten menettelyjen torjuntaa (myös verkkoympäristössä) koskeviin uudenaikaistettuihin sääntöihin ja varsinkin mahdolliseen markkina-aseman väärinkäyttöön sellaisilla aloilla kuin käyttäytymisen perusteella kohdennetussa verkkomainonnassa, yksilöllisessä hinnoittelupolitiikassa sekä internetin hakupalveluissa; pitää myönteisenä komission tiedonantoa “Yritysten suojaaminen harhaanjohtavilta markkinointikäytännöiltä ja direktiivin tehokas täytäntöönpano – Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY tarkistaminen” (COM(2012)0702);

28.  kehottaa komissiota puuttumaan kohtuuttomiin sopimusehtoihin lentoliikenteen sopimuksissa, varmistamaan verkkosivujen tarkemman seurannan ja ilmoittamaan kansallisille viranomaisille voimassa olevien sopimusten rikkomisesta;

29.  kehottaa komissiota kehittämään vakiomuotoiset sähköiset kaikkia liikennemuotoja koskevat matkustajien valituslomakkeet ja edistämään mainittujen valitusten välitöntä käsittelyä koskevat ohjeet yksinkertaistettujen menettelyjen avulla;

30.  korostaa tarvetta kehittää luotettavia pilvipalveluja; kehottaa hyväksymään selkeät ja avoimet sopimusmallit, jotka koskevat tietojen säilyttämistä sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen, tietojen luovuttamista ja eheyttä, tietojen sijaintia ja siirtoja, suoria ja välillisiä vastuita, datan omistajuutta sekä välitöntä ja välillistä vastuuta;

31.  korostaa pilvipalvelujen käyttöön liittyviä monia oikeudellisia ongelmia ja haasteita, joita ovat sovellettavan oikeuden määrittämisen ongelmat, noudattaminen ja vastuuvelvollisuus, tietosuojan turvaaminen (oikeus yksityisyyteen mukaan lukien), tiedon siirrettävyys sekä tekijänoikeudet ja muut teollis- ja tekijänoikeudet; pitää ensisijaisen tärkeänä, että pilvipalvelujen seuraukset määritellään selkeästi kaikilla asiaa koskevilla lainsäädännön aloilla;

32.  korostaa kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanon valvonnan ratkaisevan tärkeää merkitystä kaikissa verkkokauppaan liittyvissä asioissa; toteaa, että komission koordinoimat ja kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten samanaikaisesti toteuttamat EU:n tehoiskut ovat osoittautuneet hyödylliseksi välineeksi, jolla voidaan valvoa voimassa olevan sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoa yhteisillä toimilla, ja kehottaa komissiota tarjoamaan laajempia EU:n tehoiskuja sekä harkitsemaan mainittujen toimien koordinointia myös muilla kuin verkkopalvelujen aloilla; kehottaa komissiota vahvistamaan kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkostoa;

33.  korostaa, että helppokäyttöiset, edulliset ja korkealaatuiset toimituspalvelut ovat ratkaisevan tärkeä tekijä tavaroiden verkkokaupan yhteydessä ja että edellä mainittuja edistetään parhaiten vapaalla ja reilulla kilpailulla; toteaa kuitenkin, että monet kuluttajat ovat vastahakoisia käyttämään verkkokaupan erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa, koska he ovat epätietoisia perille toimittamisesta, kustannuksista tai luottavuudesta; pitää näin ollen myönteisenä komission käynnistämää julkista kuulemista, jonka tarkoituksena on määrittää mahdolliset puutteellisuudet ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin, joilla edellä mainittuihin puututaan siten, että sekä yritykset että kuluttajat saavat täyden hyödyn digitaalisista sisämarkkinoista;

34.  kehottaa komissiota esittämään tarkistetun ehdotuksen maksupalveludirektiiviksi sekä säädösehdotuksen, joka koskee siirtymistä kohti monenvälisiä toimituspalkkioita, jotta voidaan edistyä kohti standardointia ja yhteentoimivuutta kortti-, verkko- ja mobiilimaksamisen aloilla, sekä puuttumaan maksuihin liittyviin läpinäkymättömiin ja liiallisiin kustannuksiin;

35.  korostaa, että verkko- ja tietoturvan korkea taso on ratkaisevan tärkeää sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta ja kuluttajien sisämarkkinoihin luottamisen kannalta; panee merkille verkonkäyttötaidon kehittymiseen ja uhkien ja hyökkäysten torjuntakykyyn liittyvät erot sekä sen, että EU:ssa ei ole kehitetty yhtenäistä verkkoturvaa; vaatii yhteisiä toimia ja läheisempää yhteistyötä internetin maailmanlaajuisenluonteen vuoksi sekä sen vuoksi, että verkot ja tietojärjestelmät ovat yhteen liitettyjä koko unionissa;

36.  korostaa, että pääsy julkisen sektorin elinten verkkosivuille sisältyy merkittävän osana sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmaan, ja että molemmat ovat syrjimättömiä ja luovat liiketoimintamahdollisuuksia; kehottaa komissiota hyväksymään kunnianhimoisemman lähestymistavan käynnissä olevissa asiaa koskevissa neuvotteluissa ja esittämään esimerkillisen lainsäädäntöaloitteen eurooppalaisen esteettömyyssäädöksen muodossa siten, että säädös kattaa julkisen sektorin lisäksi myös muita aloja;

Suotuisan liiketoimintaympäristön luominen

37.  korostaa yritysten suotuisan digitaalisen toimintaympäristön luomisen merkitystä; panee merkille, että alv:n oikeuskehystä on yksinkertaistettava ja että kaksinkertaista verotusta on vältettävä; kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään televiestintäpalvelujen, televisiolähetysten ja sähköisten palvelujen keskitetyt asiointipisteet tehokkaasti vuoteen 2015 mennessä; pyytää komissiota laajentamaan keskitettyjen palvelupisteiden käyttämistä muihin tavaroihin ja palveluihin mahdollisimman nopeasti;

38.  kehottaa komissiota selventämään 20 artiklan 2 kohtaa, joka koskee EU:n kuluttajien syrjintää asuinpaikan tai kansallisuuden perusteella sekä erityisen tyyppisiä liiketoimintakäytäntöjä, joita direktiivin perusteella voitaisiin pitää perusteettomana syrjintänä; korostaa tarvetta puuttua perimmäisiin esteisiin – mukaan lukien lainsäädännön hajanaisuus ja siihen perustuva oikeusvarmuuden puuttuminen kuluttajasuojalainsäädännön soveltamisen yhteydessä – mikä estää yrityksiä laajentamasta toimintaansa digitaalisille sisämarkkinoille;

39.  katsoo, että ehdotettu yhteinen eurooppalainen kauppalaki olisi ratkaisevan tärkeä ja innovoiva aloite sekä kuluttajien että yritysten kannalta sisämarkkinoilla; katsoo, että EU:n laajuinen vapaaehtoinen säännöstö hyödyttäisi erityisesti nopeasti kasvavia verkkomarkkinoita; katsoo, että ehdotus sisältää mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös pilvipalvelujen ja digitaalisen sisällön kannalta;

40.  pyytää, että komissio jatkaa sopimusoikeuskehyksen valmistelua sen hyväksymistä silmällä pitäen digitaalisten sisämarkkinoiden haasteisiin vastaamiseksi; katsoo että tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää jatkaa EU:n laajuisten vakiosopimusehtojen laadinnan valmistelua siten, että edellä mainitut ovat sellaisinaan yritysten ja kuluttajien käytettävissä;

41.  kehottaa komissiota seuraamaan huolellisesti digitaalisten sisämarkkinoiden kilpailutilannetta ja puuttumaan välittömästi määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön; korostaa erityisesti tarvetta seurata valikoiville jakelusopimuksia koskevien ohjeiden asianmukaista täytäntöönpanoa ja varmistaa, että ne ovat tarkoituksenmukaisia verkkoyhteydessä;

42.  kehottaa komissiota edistämään tieto- ja viestintäteknologian keskittymien riskipääoman saantia, jotta voidaan edistää innovoivia esikaupallisia hankkeita ja edistää innovointia yritysten varhaisvaiheen aikana tieto- ja viestintätekniikan markkinoilla; korostaa, että julkis- ja yksityissektorin kumppanuudet ja uudet julkisia hankintoja koskevat säännöt tarjoavat mahdollisuuden innovointikumppanuuksien perustamiseen; katsoo, että julkisten hankintojen aikainen hyväksyminen verkossa on väline, jonka avulla voidaan saada täysi hyöty tulevista julkisia hankintoja koskevista uudistuksista;

43.  korostaa verkon neutraalisuuden ja EU:n pk-yritysten esteettömän pääsyn TVT-alalle merkitystä; kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin tilanteen parantamiseksi; kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman nopeasti lainsäädäntöehdotuksen, jolla verkkovierailumaksuja voitaisiin edelleen alentaa EU:n alueella;

Digitaalista sisältöä koskevat houkuttelevat lailliset tarjoukset

44.  kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön alalla, jotta digitaalisia yhtenäismarkkinoita varten voidaan kehittää uudenaikaiset tekijänoikeutta koskevat periaatteet; kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä, joilla kannustetaan kehittämään sellaista laillista sisältöä, joka on saatavilla kaikkialla digitaalisten yhtenäismarkkinoiden alueella; korostaa, että tarkistetun teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän olisi perustuttava innovaation, uusien palvelumallien ja käyttäjien tuottaman ja yhteistyössä tuotetun sisällön edistämiseen, jotta voidaan kannustaa kehittämään kilpailukykyisiä EU:n tieto- ja viestintätekniikan markkinoita ja varmistaa samalla, että oikeudenhaltijoita suojellaan ja he saavat asianmukaisen korvauksen;

45.  panee merkille, että EU on jo onnistunut vähentämään tekijänoikeuksien alueellisuuden vaikutuksia erityisesti komission ehdotuksella direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla; toteaa, että lainsäätäjä käsittelee ehdotusta parhaillaan; katsoo, että yhteisvalvontajärjestöjen avoimuutta, hallintoa ja vastuullisuutta on lisättävä; katsoo, että ehdotettu direktiivi kannustaisi monta aluetta kattavien oikeuksien lisensointiin ja helpottaisi oikeuksien lisensointia verkkokäyttöön;

46.  korostaa, että kaikki asiaankuuluvat yhteiskuntaryhmät olisi sisällytettävä komission käymään vuoropuheluun EU:n kattavista lisensseistä ja teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön muuttamiseen; kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että kansalaisjärjestöt ja kuluttajajärjestöt ovat asianmukaisesti edustettuina; kehottaa komissiota laatimaan vuonna 2014 kunnianhimoisen strategisen mallin, joka kattaa sekä käytännönläheiset markkinaratkaisut että poliittiset ja tarvittaessa oikeudelliset ratkaisut; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille tämän prosessin lopputuloksesta;

47.  kehottaa komissiota esittämään toimenpiteitä, joilla vauhditetaan audiovisuaalisen sisällön rajat ylittävää liikkuvuutta ja siirrettävyyttä, kuten tilausvideopalveluja; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään toimenpiteitä, joilla tuetaan EU:n audiovisuaalista alaa, jotta voidaan ratkaista digitaalisten yhtenäismarkkinoiden nykyiset ongelmat kyseisellä alalla; katsoo, että tällaisilla toimenpiteillä olisi pyrittävä lisäämään ei-kansallisten eurooppalaisten elokuvien kuluttajakysyntää, helpotettava rajat ylittävää jakelua muun muassa tukemalla audiovisuaalisten teosten tekstitystä ja jälkiäänitystä sekä vähennettävä oikeuksien hallinnointiin liittyviä transaktiokustannuksia;

48.  katsoo, että kulttuurialan ja luovan alan sisältöpalvelujen ja erityisesti audiovisuaalisten teosten ja uusien rajat ylittävien sisällön jakelualustojen olisi oltava paremmin saatavilla koko EU:ssa varsinkin ikääntyneille ja vammaisille, jotta voidaan edistää heidän osallistumistaan EU:n yhteiskunnalliseen ja kulttuurielämään;

49.  korostaa, että EU:n ja muiden palvelujen tai alustojen on tärkeää edistää EU:n kulttuuriperinnön ja -sisällön digitointia ja saatavuutta verkossa;

50.  on tyytyväinen sähkökirjan markkinoiden kasvuun Euroopassa ja katsoo, että siitä voi olla merkittävää hyötyä sekä kuluttajille että yrityksille; korostaa, että on tärkeää varmistaa, ettei kuluttajien tiellä ole esteitä, kun he haluavat hankkia sähkökirjoja alueellisten rajojen yli tai eri alustoilta tai eri laitteita varten; korostaa, että on tärkeää varmistaa eri sähkökirjalaitteiden ja -järjestelmien yhteentoimivuus;

51.  kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen, jolla yhdenmukaistetaan samantyyppisiin tuotteisiin ja palveluihin sovellettavia alv-kantoja; kehottaa oikeusvarmuuden takaamiseksi antamaan dynaamisen EU-tason määritelmän sähkökirjoista, koska vuonna 2015 siirrytään kuluttajan asuinmaata koskevaan periaatteeseen;

52.  kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen, jolla varmistetaan, että alv-kantaa sovelletaan yhtenäisesti luovan alan, kulttuurialan sekä tiede- ja koulutusalan sisältöön riippumatta käyttäjän pääsyä koskevasta välineestä; katsoo, että alv-kantojen vähentämistä, joka koskee fyysisessä muodossa olevaa sisältöä, olisi sovellettava myös digitaaliseen sisältöön, sillä se lisäisi digitaalisten alustojen houkuttelevuutta ja edistäisi innovatiivisia sisältöpalveluja ja uusia tapoja, joilla käyttäjät voivat käyttää verkossa olevaa sisältöä;

53.  on tyytyväinen, että komissio aikoo esittää konkreettisen ehdotuksen, jolla selvennetään ilmoitus- ja toimintamenettelyjä sekä annetaan niistä selkeä tulkinta ja niitä koskevia neuvoja;

Älykkäiden ja yhteensopivien liikkuvuuspalveluiden edistäminen EU:ssa

54.  kehottaa hyödyntämään entistä enemmän EU:n rahoittaman tutkimuksen avulla kehitettyjä älykkäitä liikennejärjestelmiä, kuten ilmaliikenteen hallintajärjestelmä (SESAR), Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS), rautateiden tietojärjestelmät, merenkulun valvontajärjestelmät (SafeSeaNet), jokitiedotuspalvelut (RIS), älykkäät liikennejärjestelmät (ITS) ja yhteensopivat yhteenliitetyt ratkaisut multimodaalisen liikenteen seuraavan sukupolven hallinto- ja tietojärjestelmiä varten;

55.  korostaa, että tämän TEN-T-runkoverkon puitteissa olisi hyödynnettävä laajalti tietoteknisiä välineitä hallintomenettelyjen yksinkertaistamiseksi, rahdin seurannan ja jäljityksen mahdollistamiseksi sekä aikataulujen ja liikennevirtojen optimoimiseksi;

Digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kansainvälinen ulottuvuus

56.  katsoo, että on lisättävä globaalia yhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemisen jatkamiseksi ja nykyaikaistamiseksi tulevaisuudessa, koska tämä on elintärkeää innovoinnin, työllisyyden ja avoimen maailmankaupan varmistamisen kannalta;

57.  suhtautuu myönteisesti komission äskettäin esittämiin aloitteisiin mutta korostaa tarvetta täydentää sääntelykehystä, joka koskee tekijänoikeuksien johdonmukaista täytäntöönpanoa digitaalisessa toimintaympäristössä ja joka on räätälöitävä nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi, jotta sopimuksia voidaan solmia kauppakumppaneiden kanssa siten, että perustana käytetään nykyaikaista unionin lainsäädäntöä;

58.  toteaa, että sähköinen kaupankäynti on kehittynyt perinteisten ja tavanomaisten kaupansääntelyjärjestelmien ulkopuolella; korostaa kansainvälisen yhteistyön lisäämisen merkitystä Maailman kauppajärjestössä (WTO) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO), jotta voidaan varmistaa globaalien digitaalisten markkinoiden kehittyminen ja suojella niitä; kehottaa tarkistamaan ja päivittämään voimassa olevaa informaatioteknologiasopimusta WTO:ssa ja pyytää EU:ta tarkastelemaan digitaalista taloutta koskevan kansainvälisen sopimuksen (IDEA) mahdollisuuksia;

59.  katsoo, että EU:n yritysten digitaalisille markkinoille pääsyn sekä verkkokauppaa käyvien kuluttajien mahdollisuuksien rajoittaminen muun muassa valtion laajan sensuurin kautta tai rajoittamalla unionin sähköisten palvelujen tarjoajien markkinoille pääsyä kolmansissa maissa on kaupankäynnin este; kehottaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään suojamekanismin kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin, erityisesti niihin, joissa on verkkopalveluihin ja verkossa tietoja jakaviin käyttäjäyhteisöihin vaikuttavia määräyksiä, jotta voidaan varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät vaadi EU:n tietotekniikka- ja viestintäteknologian yrityksiä rajoittamaan verkkosivuille pääsyä, poistamaan käyttäjien tuottamaa sisältöä tai ilmoittamaan henkilötietoja, kuten henkilökohtaisia IP-osoitteita, tavoilla, jotka loukkaavat perusoikeuksia ja -vapauksia; kehottaa lisäksi neuvostoa ja komissiota laatimaan strategian, jolla reagoidaan kolmansien maiden toimenpiteisiin, jotka rajoittavat EU:n yritysten pääsyä globaaleille verkkokaupan markkinoille;

o
o   o

60.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0468.
(2)EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(3)EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(4)EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(5)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0209.
(6)EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 25.
(7)EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.
(8)EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(9)EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 58.
(10)EUVL C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(11)EUVL L 189, 22.7.2010, s. 1.
(12)EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
(13)EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
(14)EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(15)Yhdistyneen kuningaskunnan yritys-, innovointi ja osaamisministeriö, Economics Paper nro 11: ‘The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market’, helmikuu 2011.
(16)Yhdistyneen kuningaskunnan yritys-, innovointi ja osaamisministeriö, Economics Paper nro 11: ‘The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market’, helmikuu 2011, sekä Eurostatin tiedot EU:n BKT:sta vuonna 2012 sekä kotitalouksien määrästä EU:ssa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö