Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2655(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0331/2013

Pateikti tekstai :

B7-0331/2013

Debatai :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0327

Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

2013 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo (2013/2655(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9, 12, 14, 26 straipsnius, 114 straipsnio 3 dalį ir 169 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ataskaitą „Nauja Europos vartotojų politikos darbotvarkė“, kuri buvo priimta 2013 m. balandžio 25 d. (A7–0163/2013),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 23 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Elektroninės prekybos veiksmų planas 2012–2015 m. Dabartinė padėtis (2013 m.)“ (SWD(2013)0153),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. vasario 18 d. vidaus rinkos rezultatų suvestinę,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė. Kaip priversti rinkas veikti vartotojų naudai“ Aštuntojo leidimo 2 dalis. 2012 m. lapkritis. (SWD(2012)0432),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos komunikatą „Dėl turinio bendrojoje skaitmeninėje rinkoje“ (COM(2012)0789),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Susitarimo memorandumo dėl suklastotų prekių pardavimo internetu veikimo (COM(2013)0209),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliucijas dėl bendrosios rinkos Europos gyventojams(2), dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti verslą ir augimą(3) ir dėl valdymo ir partnerystės bendrojoje rinkoje(4),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010)0608),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „II bendrosios rinkos aktas“ (COM(2012)0573),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti“ (COM(2011)0206),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 4 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (COM(2012)0238),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pažeidžiamų vartotojų teisių stiprinimo strategijos(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos augimui skatinti“ (COM(2012)0225),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 2 d. Komisijos komunikatą „Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto“ (COM(2012)0196),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos komunikatą „Elektroninių viešųjų pirkimų strategija“ (COM(2012)0179),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 25 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (COM(2012)0011),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 29 d. Komisijos žaliąją knygą „Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti“ (COM(2012)0698),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Darni sistema, kuria siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011)0942),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl naujos vartotojų reikalų politikos strategijos(6),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinama Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB(7),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 9 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vartotojų programos 2014–2020 m. (COM(2011)0707) ir kartu su juo priimtus dokumentus (SEC(2011)1320 ir SEC(2011)1321),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 3 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo (COM(2012)0721),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl neįgalių žmonių judumo ir įtraukties ir 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios(8),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7 d. pasiūlymą dėl direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (COM(2013)0048),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7 d. bendrą Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatą „Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategija. Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“ (JOIN(2013)1);

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatą „Nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje“ (COM(2012)0529),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 14 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (COM(2011)0665),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo(10),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 2010/45/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių(11),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo sprendimus Google (sujungtos bylos C-236/08 – C-238/08, 2010 m. kovo 23 d. sprendimas) ir BergSpechte (byla C-278/08, 2010 m. kovo 25 d. sprendimas) bylose, kuriuose sąvoka „pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas“ apibūdinamas standartinis interneto vartotojas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)(12),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. M. Monti ataskaitą dėl naujos bendrosios rinkos strategijos,

–  atsižvelgdamas į analitinę ataskaitą „Požiūris į tarpvalstybinę prekybą ir vartotojų apsaugą“, kurią Komisija paskelbė 2010 m. kovo mėn. (greitasis Eurobarometro tyrimas Nr. 282),

–  atsižvelgdamas į Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato užsakymu atliktą ir 2009 m. spalio 20 d. paskelbtą agentūros „YouGovPsychonomics“ tyrimą „Tarpvalstybinės elektroninės prekybos ES įvertinimas kontrolinių pirkimų būdu“,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą dėl vartotojų acquis vykdymo (COM(2009)0330),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos ataskaitą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“) taikymo (COM(2009)0336),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo(13),

–  atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi siekiant sukurti konkurencingą ir dinamišką žiniomis paremtą ES ekonomiką, kuri būtų naudinga ir piliečiams, ir verslo įmonėms, itin svarbu atskleisti visą bendrosios skaitmeninės rinkos potencialą; kadangi dabar ES turi imtis veiksmų, kad išlaikytų pasaulinį konkurencinį pranašumą, ypač sparčiai augančiuose ekonomikos sektoriuose, pvz., interneto platformų ir taikomosios programinės įrangos sektoriuose;

B.  kadangi universalus ryšys, kuriam itin svarbi laisva prieiga prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio interneto tinklų, universali ir vienoda prieiga prie interneto paslaugų visiems gyventojams ir belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų įvairovė yra būtinos bendrosios skaitmeninės rinkos plėtros sąlygos; kadangi naujų technologijų plėtra (pvz., mobiliojo ryšio priemonių, prietaikų ir naujos kartos mobiliosios įrangos standartų) galima tik turint patikimus ir greitus infrastruktūros tinklus, kad gyventojai ir verslo įmonės galėtų pasinaudoti jų privalumais;

C.  kadangi dideliu duomenų kiekiu grindžiamos prietaikos tampa vis svarbesnės siekiant užtikrinti Sąjungos ekonomikos konkurencingumą (tikimasi, kad iki 2016 m. iš jų gaunamos pajamos sieks 16 mlrd. EUR ir kad pasaulyje papildomai bus sukurta 14,4 mln. darbo vietų);

D.  kadangi debesijos kompiuterija turi didžiulį ekonominį, socialinį ir kultūrinį potencialą, nes gali padėti mažinti išlaidas, dalytis turiniu ir informacija, didinti konkurenciją, suteikti prieigą prie informacijos, inovacijų bei kurti darbo vietas; kadangi šiame kontekste ypač svarbu kurti sklandžias e. valdžios paslaugas, kurios būtų prieinamos naudojantis įvairiais įrenginiais;

E.  kadangi ES ekonomika patiria didelius struktūrinius pokyčius, kurie veikia jos globalinį konkurencingumą ir darbo rinkas; kadangi 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje raginama imtis ryžtingų veiksmų siekiant paspartinti darbo vietų kūrimą; kadangi siekiant, kad ES ekonomika atsigautų ir būtų konkurencinga, labai svarbu sukurti dinamiškas ir įtraukias darbo rinkas;

F.  kadangi socialinė žiniasklaida, vartotojų kuriamas turinys, perkūrimo kultūra ir vartotojų bendradarbiavimas atlieka vis svarbesnį vaidmenį skaitmeninėje ekonomikoje; kadangi vartotojai pasirengę vis daugiau sumokėti už aukštos kokybės profesionalų skaitmeninį turinį, jei jis įperkamas, prieinamas naudojantis įvairiais įrenginiais ir gali būti naudojamas kitose šalyse;

G.  kadangi prieiga prie turinio už prieinamą kainą naudojantis saugiais ir patikimais mokėjimo būdais turėtų padidinti vartotojų pasitikėjimą tarptautinėmis paslaugomis;

H.  kadangi 99 proc. visų ES įmonių yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), kuriose dirba 85 proc. ES darbuotojų; kadangi dėl šios priežasties MVĮ yra ES ekonomikos varomoji jėga, o ekonomikos pagrindinė užduotis yra gerovės kūrimas, užimtumas ir augimas, taip pat inovacijos, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra;

I.  kadangi ES piliečiams, kaip vartotojams, tenka svarbus vaidmuo siekiant strategijoje „Europa 2020“ numatytų pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų ir kadangi atsižvelgiant į tai reikėtų pripažinti, kad vartotojų vaidmuo yra ES ekonominės politikos dalis; kadangi būtina rasti pusiausvyrą – didinant Sąjungos įmonių konkurencingumą tuo pat metu ginti vartotojų interesus;

J.  kadangi susiskaidžiusi bendroji skaitmeninė rinka kelia grėsmę vartotojų pasirinkimui; kadangi reikėtų skatinti vartotojų pasitikėjimą, pasitikėjimą rinka ir suteikti žinių apie jų teises, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems vartotojams,; kadangi vartotojams Sąjungoje būtinai reikia siūlyti geresnę apsaugą nuo produktų ir paslaugų, kurie gali kelti pavojų jų sveikatai arba saugai;

K.  kadangi, remiantis Komisijos atlikto interneto svetainių, parduodančių skaitmeninio turinio produktus, kaip antai žaidimus, vaizdo arba muzikos įrašus, tikrinimo rezultatais, daugiau kaip 75 proc. šių svetainių nesilaiko vartotojų apsaugos taisyklių; kadangi Vartotojų teisių direktyvoje (2011/83/ES) pirmą kartą išdėstytos konkrečios skaitmeninio turinio taisyklės; kadangi reikėtų skatinti Komisiją ir toliau integruoti tokias taisykles, kai ji persvarsto galiojančius ES vartotojų teisės aktus arba teikia pasiūlymus dėl naujų šios srities teisės aktų;

L.  kadangi 15 proc. ES darbingo amžiaus žmonių (80 mln. asmenų) turi funkcinių sutrikimų arba yra neįgalūs; kadangi sparčiai daugėja svetainių, teikiančių e. valdžios paslaugas, taip pat viešojo sektoriaus svetainių; kadangi manoma, jog su žiniatinklio prieinamumu susijusių produktų ir paslaugų Europos rinkos vertė yra 2 mlrd. EUR; kadangi ši rinka kol kas tebėra labai suskaidyta ir neišvystyta, o tai kenkia ne tik potencialiems vartotojams, bet ir ekonomikai apskritai;

M.  kadangi vartotojai nėra vienalytė grupė, nes labai skiriasi jų skaitmeninis raštingumas, žinios vartotojų teisių srityje, atkaklumo ir pasiryžimo siekti žalos atlyginimo lygis; kadangi siekiant įveikti skaitmeninę atskirtį taip pat reikia užtikrinti nediskriminavimą ir prieinamumą;

Viso bendrosios skaitmeninės rinkos potencialo panaudojimas

1.  pabrėžia, kad panaudojus bendrosios rinkos potencialą įgyvendinant Paslaugų direktyvą ir bendrąją skaitmeninę rinką ES ekonomika galėtų gauti 800 mlrd. EUR(15) pajamų (tai sudaro apie 4 200 EUR(16) vienam namų ūkiui); ragina valstybes nares ir Komisiją skirti daug dėmesio bendrosios skaitmeninės rinkos plėtrai ir laikyti ją vienu iš svarbiausių politinių prioritetų, taip pat laikytis holistinio požiūrio ir taikyti plataus užmojo strategiją, apimančią ir teisines, ir politines iniciatyvas, kad būtų atsižvelgta į naują ir būsimą plėtrą ir kad bendroji skaitmeninė rinka taptų realybe; pabrėžia, kad tam reikės politinio vadovavimo, ryžtingumo, prioritetų nustatymo ir viešojo finansavimo ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; ypač pabrėžia tai, kad siekiant visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti su bendrąja rinka susijusias direktyvas ir reglamentus reikia tvirto Sąjungos institucijų vadovavimo ir aiškios valstybių narių politinės atsakomybės;

2.  ragina Komisiją skubiai šalinti esamas bendrosios skaitmeninės rinkos kliūtis, įskaitant teisinės PVM sistemos supaprastinimą, užtikrinti prieigą prie saugių e. mokėjimų, e. sąskaitų faktūrų išrašymo ir tiekimo paslaugų visoje Europoje ir persvarstyti intelektinės nuosavybės teises siekiant skatinti prieigą prie skaitmeninio turinio visoje ES; pabrėžia, kad svarbu nustatyti vienodas laisvo prekių ir paslaugų judėjimo (ir fizinio, ir skaitmeninio) taisykles;

3.  ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti bendrosios skaitmeninės rinkos valdymą, užtikrinti tinklo neutralumą ir veiksmingą bei išmanų IRT naudojimą, kad būtų galima sumažinti administracinę naštą piliečiams ir įmonėms; ragina Komisiją sustiprinti esamas valdymo priemones ir taikyti nuoseklų požiūrį skatinant jų naudojimą, įskaitant Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI), SOLVIT, „Jūsų Europa“ ir vieno langelio principą, kurie numatyti Paslaugų direktyvoje;

4.  pabrėžia Europos debesijos kompiuterijos strategijos svarbą, atsižvelgiant į jos galimybes didinti ES konkurencingumą, augimą ir darbo vietų kūrimą; pabrėžia, kad debesijos kompiuterija dėl minimalių patekimo į rinką sąnaudų ir nedidelių infrastruktūros reikalavimų sudaro galimybę Europos IT pramonei, ypač MVĮ, vystytis ir tapti lyderiais užsakomųjų paslaugų, naujų skaitmeninių paslaugų ir duomenų centrų srityse;

5.  pripažįsta, kad didelių duomenų kiekių tvarkymas ir žinios bus ES ateities ekonomikos varomoji jėga; palankiai vertina siūlomą duomenų apsaugos dokumentų paketą kaip būdą padidinti pasitikėjimą ir skaidrumą; pabrėžia, kad reikia nepamiršti su globalizacija ir naujų technologijų naudojimu susijusių iššūkių ir kad svarbu užtikrinti, jog atnaujintas ES duomenų apsaugos režimas padėtų stiprinti piliečių teises, o ES taptų duomenų apsaugos pradininke, nustatančia naujas kryptis, kad būtų sustiprinta vidaus rinka ir sukurtos vienodos sąlygos visoms ES veikiančioms įmonėms;

6.  pabrėžia, kad reikia skatinti teikti naujas aukštos kokybės e. valdžios paslaugas taikant novatoriškus technologinius sprendimus, pvz., elektroninius viešuosius pirkimus, taip suteikiant galimybę sklandžiai teikti informaciją ir paslaugas; pabrėžia Komisijos pasiūlyto reglamento projekto dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo svarbą atsižvelgiant į jo indėlį į bendrąją skaitmeninę rinką nustatant reikiamas pagrindinių priemonių, tokių kaip elektroninės atpažinties, elektroninių dokumentų, elektroninių parašų ir elektroninių pristatymo paslaugų, abipusio tarpvalstybinio pripažinimo ir sąveikių e. valdžios paslaugų teikimo visoje Europos Sąjungoje sąlygas;

7.  mano, kad reikia dėti papildomas pastangas siekiant pakartotinai panaudoti viešojo sektoriaus informaciją ir skatinti naudotis e. valdžios paslaugomis;

8.  pabrėžia, kad svarbu puoselėti naujoves ir investuoti į skaitmeninį raštingumą; atkreipia dėmesį į MVĮ atliekamą pagrindinį vaidmenį mažinant nedarbą, visų pirma jaunimo nedarbą; ragina suteikti geresnę prieigą prie finansavimo programų, tokių kaip „Horizontas 2020“ ir COSME, ir plėtoti naujas investavimo priemones ir garantijas; ypač pažymi, kad ES reikia susigrąžinti pasaulinės lyderės vaidmenį mobiliųjų technologijų ir išmaniųjų įrenginių srityse;

9.  pabrėžia, kad reikia skatinti didelio masto investicijas į fiksuotuosius ir mobiliuosius tinklus, kad ES užimtų pasaulinio technologinio vystymosi lyderės poziciją ir suteiktų galimybę piliečiams ir įmonėms visapusiškai pasinaudoti skaitmeninės revoliucijos teikiamomis galimybėmis;

10.  labai apgailestauja dėl to, kad daugelis valstybių narių iki nustatyto 2013 m. sausio 1 d. termino nepaskirstė skaitmeninio 800 MHz dažnio spektro plačiajuosčio mobilaus ryšio paslaugų tiekėjams, kaip buvo numatyta Radijo dažnių spektro politikos programoje; pabrėžia, kad šis vėlavimas trukdė plėtoti 4G tinklus ES; todėl ragina valstybes nares imtis reikalingų veiksmų, kad užtikrintų, jog plačiajuosčio mobilaus ryšio paslaugas būtų galima teikti 800 MHz dažniu, o Komisiją ragina pasinaudoti savo galiomis ir užtikrinti greitą įgyvendinimą;

11.  palankiai vertina Komisijos ketinimą pateikti naują telekomunikacijų paketą, kad būtų sprendžiamos telekomunikacijų rinkos susiskaidymo problemos, taip pat priemones, kurias taikant artimoje ateityje būtų panaikinti tarptinklinio ryšio tarifai; pabrėžia, kad tarptinklinio ryšio mokesčių atžvilgiu reikia laikytis iniciatyvaus požiūrio, jei norima sukurti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką, kuri taip pat apimtų mobiliojo ryšio priemonių naudojimą;

Investicijos į žmogiškąjį kapitalą – kvalifikacijos spragų klausimo sprendimas

12.  susirūpinęs pažymi, kad ES krenta užimtumo lygis; ragina iš naujo sutelkti dėmesį į darbo vietų kūrimo politiką srityse, kuriose didelis augimo potencialas, pvz., ekologiškos ekonomikos, sveikatos paslaugų ir IRT sektoriuose; mano, kad sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką būtų lengviau pašalinti skirtumus tarp valstybių narių ir regionų užimtumo, socialinės įtraukties ir kovos su skurdu srityse;

13.  pabrėžia, kad bendroji skaitmeninė rinka turėtų padėti vyresniems žmonėms išlikti aktyviais ir sveikais darbe bei pagerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; pažymi, kad IRT priemonės taip pat gali užtikrinti tvarias sėkmingai veikiančias sveikatos apsaugos sistemas;

14.  pripažįsta, kad Europos darbo rinka iš esmės keičiasi ir kad ateityje reikės kitokių įgūdžių; ragina valstybes nares daryti reikiamas investicijas į žmogiškąjį kapitalą ir tvarių darbo vietų kūrimą, be kita ko, tinkamai panaudojant ES fondus, pvz., Europos socialinį fondą; ragina Komisiją ir valstybes nares teikti pirmenybę skaitmeniniam raštingumui ir skaitmeniniams gebėjimams įgyvendinant pavyzdinę iniciatyvą „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“;

15.  pabrėžia, kad reikia pagerinti gebėjimus žiniasklaidos ir skaitmeninio raštingumo srityse, visų pirma vaikų ir jaunuolių, kad būtų sukurta tikra bendroji skaitmeninė rinka ir suvoktas šio dinamiško sektoriaus augimo potencialas; ypač pažymi, jog svarbu spręsti numatomą IRT specialistų trūkumo problemą; palankiai vertina „Didžiąją koaliciją kuriant skaitmenines darbo vietas“ ir atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu suderinti IRT mokymus su verslo įmonių poreikiais;

16.  pabrėžia, kad reikia dar aktyviau naudoti Europos darbo mobilumo (EURES) portalą; pritaria tam, kad, siekdamos veiksmingai prisidėti prie ekonomikos atsigavimo ir ilgalaikio augimo, valstybės narės naudotų EURES ne tik kaip darbuotojų ir ieškančiųjų darbo patariamąją priemonę teisės į laisvą judėjimą klausimais, bet ir kaip darbo rinkos priemonę, kurioje itin daug dėmesio skiriama darbuotojų įdarbinimui ir jų poreikiams;

Pasitikėjimas, saugumas ir vartotojų pasitikėjimas

17.  džiaugiasi, kad priimtas ES interneto teisių kodeksas; ragina Komisiją ir valstybes nares plačiai skleisti šį kodeksą, kad juo būtų pasiekta trokštamų rezultatų;

18.  pabrėžia, kad vis greitėjanti elektroninės prekybos plėtra yra labai svarbi vartotojams, nes jiems pasiūlomas platesnis pasirinkimas, ypač asmenims, kurie gyvena mažiau prieinamose, atokiose vietovėse, taip pat žmonėms su judėjimo negalia, kurie kitu atveju neturėtų galimybės gauti daugelio prekių ir paslaugų;

19.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti vartotojams visapusišką galimybę naudotis bendrąja skaitmenine rinka, nepaisant jų gyvenamosios vietos ar pilietybės; ragina Komisiją imtis priemonių prieš nevienodą vartotojų bendrojoje rinkoje traktavimą, nes įmonės, vykdydamos nuotolinę prekybą, dažnai taiko tarpvalstybinio prekių siuntimo apribojimus;

20.  pabrėžia, kad vartotojų pasitikėjimas yra būtinas tiek vidaus, tiek tarpvalstybinei elektroninei prekybai; pažymi, kad reikia užtikrinti produktų kokybę, saugą, atsekamumą ir tikrumą, išvengti nusikalstamos ar nesąžiningos veiklos ir laikytis asmens duomenų apsaugos taisyklių;

21.  pabrėžia bendrosios skaitmeninės rinkos svarbą kuriant saugią ir gerai veikiančią bendrąją prekių ir paslaugų rinką; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu skatinti veiksmingas ir suderintas rizikos valdymo sistemas atsižvelgiant į pasiūlymus dėl bendros produktų saugos ir rinkos priežiūros;

22.  pabrėžia, kad svarbu iš anksto įgyvendinti Ginčų elektroninio sprendimo direktyvą, kad vartotojai galėtų lengvai naudotis veiksmingu elektroniniu problemų sprendimu; ragina Komisiją užtikrinti garantuotą finansavimą ginčų elektroninio sprendimo platformai;

23.  pažymi, kad, siekiant veiksmingo bendrosios skaitmeninės rinkos veikimo, įmonėms ir vartotojams yra svarbūs patikimumo ženklai; ragina patvirtinti Europos paslaugų standartą patikimumo ženklams, pagrįstą aukštos kokybės normomis, siekiant padėti suvienyti ES rinką šioje srityje;

24.  ragina Komisiją patvirtinti ES gaires dėl minimalių standartų, taikomų palyginimo svetainėms, susistemintų taikant pagrindinius skaidrumo, objektyvumo, kokybiškos informacijos, veiksmingo žalos atlyginimo, išsamumo ir patogumo vartotojui principais; siūlo kartu su šiomis gairėmis pateikti ES masto akreditavimo sistemą, taip pat veiksmingas priežiūros ir įgyvendinimo priemones;

25.  tikisi, kad Komisija, peržiūrėdama Kelionių paketų direktyvą, visapusiškai ištirs e. prekybos ir skaitmeninių rinkų poveikį vartotojų elgesiui ES turizmo sektoriuje, taip pat dės daugiau pastangų, siekdama pagerinti informacijos, teikiamos turistams, kokybę, turinį ir patikimumą;

26.  pabrėžia, kad keleiviai, naudodamiesi kompiuterizuotomis rezervavimo sistemomis, turėtų galėti aiškiai atskirti privalomas veiklos išlaidas, įtrauktas į kainas, ir laisvai pasirinkus rezervuojamus dalykus, siekiant, kad kainos taptų skaidresnės keleiviams rezervuojant bilietus internetu;

27.  ragina Komisiją atidžiai stebėti ir naudojantis visai įgaliojimais užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos ir taikomos svarbiausios Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos nuostatos, kiek tai susiję su modernizuotomis kovos su nesąžininga komercine praktika taisyklėmis, įskaitant praktiką internete, ypač galimą piktnaudžiavimą galia rinkoje tokiose srityse kaip vartotojų elgesiu grindžiama reklama, asmeninės kainodaros politiką ir interneto paieškų paslaugas; pritaria Komisijos komunikatui „Įmonių apsauga nuo klaidinamosios rinkodaros veiklos ir veiksmingo vykdymo užtikrinimas. Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos peržiūra“ (COM(2012) 0702);

28.  ragina Komisiją spręsti nesąžiningų sąlygų oro transporto sutartyse problemą, užtikrinti atidesnę internetinių svetainių stebėseną ir pranešti nacionalinėms vykdymo užtikrinimo įstaigoms apie piktnaudžiavimo galiojančiomis taisyklėmis atvejus;

29.  ragina Komisiją parengti standartizuotas elektronines formas keleivių skundams, susijusiems su visų rūšių transportu, pateikti ir remti tokių skundų skubaus sprendimo taikant supaprastintas procedūras gaires;

30.  pabrėžia, kad reikia siekti nustatyti patikimas debesų kompiuterijos paslaugas; ragina patvirtinti aiškią ir skaidrią pavyzdinę sutartį, apimančią tokius klausimus kaip duomenų saugojimas baigus galioti sutarčiai, duomenų atskleidimas ir vientisumas, duomenų vieta ir perdavimas, duomenų nuosavybės teisės, tiesioginė ir (arba) netiesioginė atsakomybė;

31.  atkreipia dėmesį į daugybę teisinių klausimų ir uždavinių, atsiradusių naudojantis debesų kompiuterija, pavyzdžiui, sunkumai nustatant taikytiną teisę, atitikties ir atsakomybės klausimai, duomenų apsaugos priemonės (įskaitant teisę į privatumą), duomenų perkeliamumas ir autorių teisių įgyvendinimą, taip pat kitas intelektinės nuosavybės teises; mano, kad būtina, jog debesų kompiuterijos pasekmės būtų aiškios ir nuspėjamos visose susijusiose teisės srityse;

32.  pabrėžia didelę vartotojų teisų užtikrinimo vykdant elektroninius mokėjimus svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad ES koordinuoti tikrinimo veiksmai (angl. EU sweeps), kuriuos tuo pačiu metu vykdo Komisija ir atitinkamos nacionalinės institucijos, yra naudinga priemonė, skirta stebėti bendrais veiksmais, kaip taikomi galiojantys bendrosios rinkos teisės aktai valstybėse narėse, ir ragina Komisiją siūlyti plačiau naudoti ES koordinuotus tikrinimo veiksmus ir apsvarstyti galimybes koordinuoti tokius veiksmus kitose srityse, kuriose veikla vykdoma neprisijungus prie interneto; ragina Komisiją stiprinti Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklą;

33.  atkreipia dėmesį į tai, kad prieinamos, teikiamos už priimtiną kainą ir aukštos kokybės pristatymo paslaugos yra svarbiausias prekių pirkimo internetu elementas, todėl šias paslaugas tinkamiausia skatinti laisvos ir sąžiningos konkurencijos priemonėmis; vis dėlto pažymi, kad daugelis vartotojų nenori pirkti internetu, ypač kitoje valstybėje, dėl netikrumo, susijusio su galutiniu pristatymu, išlaidomis ir patikimumu; todėl džiaugiasi viešomis konsultacijomis, kurias pradėjo Komisija, siekdama nustatyti galimus trūkumus ir imtis atitinkamų veiksmų šiems trūkumas ištaisyti tokiu būdu, kad būtų sudarytos galimybės įmonėms ir vartotojams visapusiškai naudotis bendrąja skaitmenine rinka;

34.  ragina Komisiją pateikti peržiūrėtą pasiūlymą dėl Mokėjimo paslaugų direktyvos ir teisėkūros pasiūlymą dėl daugiašalių tarpbankinių mokesčių, kad pagal nuostatas dėl mokėjimų kortele, internetu ir mobiliųjų mokėjimų ES būtų pasiekta šių mokėjimo būdų standartizacijos ir sąveikumo, taip pat spręsti neskaidrių ir pernelyg didelių su mokėjimais susijusių mokesčių problemą;

35.  pabrėžia, kad aukštas tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis itin svarbus siekiant užtikrinti bendrosios rinkos veikimą ir vartotojų pasitikėjimą bendrąja skaitmenine rinka; atkreipia dėmesį į nevienodą kibernetinių įgūdžių vystymąsi ir pajėgumus reaguoti į grėsmes ir išpuolius, taip pat į tai, kad nėra suderinto požiūrio į kibernetinį saugumą Sąjungoje; ragina dėti bendras pastangas ir glaudžiau bendradarbiauti, atsižvelgiant į pasaulinį interneto pobūdį ir didelį visos Sąjungos tinklo ir informacijos sistemų tarpusavio sujungimo mastą;

36.  pabrėžia, kad viešojo sektoriaus įstaigų svetainių prieinamumas yra svarbi Skaitmeninės darbotvarkės dalis, kuri padeda įgyvendinti nediskriminavimo principą ir sudaro verslo galimybes; ragina Komisiją patvirtinti platesnio užmojo požiūrį į šiuo klausimu vykstančias derybas ir pagaliau pateikti išsiskiriančią teisėkūros iniciatyvą – Europos prieinamumo aktą, kuris būtų taikomas ne tik viešajam sektoriui;

Palankios verslo aplinkos kūrimas

37.  pabrėžia, kad svarbu sukurti palankią bendrą skaitmeninio verslo aplinką; pažymi, kad reikia supaprastinti teisinę PVM sistemą ir vengti dvigubo apmokestinimo; ragina valstybes nares sparčiai įgyvendinti vieno langelio principu veikiančius mažus telekomunikacijų, televizijos programų transliavimo ir elektroninių paslaugų centrus iki 2015 m.; prašo Komisijos kuo greičiau išplėsti vieno langelio principu veikiančio centro aprėptį, įtraukiant prekes ir paslaugas;

38.  ragina Komisiją išaiškinti Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies taikymą (šioje dalyje sprendžiama ES vartotojų diskriminacijos dėl gyvenamosios vietos arba pilietybės problema), ypač susijusį su tokių rūšių verslo praktika, kuri būtų laikoma nepagrįsta diskriminacija pagal šią direktyvą; pabrėžia, kad reikia spręsti pagrindinių kliūčių problemą, įskaitant tebesitęsiantį teisinį susiskaidymą ir dėl to kylantį teisinį netikrumą, susijusį su vartotojų teises ginančių teisės aktų tinkamumu, nes šios kliūtys trukdo įmonėms plėstis bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

39.  mano, kad pasiūlymas dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės yra pažangi iniciatyva, itin svarbi vartotojams ir įmonėms vidaus rinkoje; mano, kad vienas pasirinktinai taikomų ES masto taisyklių rinkinys būtų ypač naudingas sparčiai augančiam interneto sektoriui; mano, kad šis pasiūlymas pasižymi įdomiomis galimybėmis, susijusiomis su debesų kompiuterija ir skaitmeniniu turiniu;

40.  ragina Komisiją toliau siekti pritaikyti sutarčių teisės pagrindus naujiems uždaviniams, kuriuos pateikia bendroji skaitmeninė rinka; ypač mano, kad papildomas darbas dėl ES masto standartinės sutarties sąlygų, laisvai prieinamų įmonėms ir vartotojams kaip standartinė sutartis, šioje srityje yra lemiamos reikšmės;

41.  ragina Komisiją atidžiai stebėti konkurencijos būklę bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir sparčiai spręsti bet kokias problemas, susijusias su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi; ypač pabrėžia, kad reikia stebėti, ar teisingai taikomos pasirinktinio platinimo susitarimų gairės, ir užtikrinti, kad jos ir toliau atitiktų tikslą skaitmeninėmis sąlygomis;

42.  ragina Komisiją skatinti galimybę naudotis rizikos kapitalu ir IRT grupėmis siekiant pagreitinti pažangių ikiprekybinių projektų įgyvendinimą ir puoselėti ankstyvojo etapo inovacijas IRT rinkose; pabrėžia viešųjų ir privačiųjų partnerysčių potencialą ir būsimas naujas viešųjų pirkimų taisykles dėl pažangių partnerysčių sudarymo; ragina iš anksto patvirtinti viešųjų pirkimų internetu priemones, nes tai yra priemonės, kurias taikant galima pasinaudoti būsimomis viešųjų pirkimų reformomis;

43.  pabrėžia neutralumo ir ,Europos Sąjungos IRT sektoriaus MVĮ nevaržomo patekimo į rinką svarbą; ragina Komisiją imtis visų būtinų veiksmų šiai padėčiai pagerinti; ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisėkūros pasiūlymą, kad būtų galima toliau mažinti mobiliojo tarptinklinio ryšio tarifus ES;

Patrauklūs teisėti skaitmeninio turinio pasiūlymai

44.  ragina Komisiją toliau dėti pastangas intelektinės nuosavybės teisės srityje siekiant sukurti modernią autorinių teisių sistemą bendrajai skaitmeninei rinkai; ragina Komisiją imtis būtinų priemonių ir skatinti rengti teisinį turinį, kuriuo būtų galima naudotis visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje; pabrėžia, kad persvarstyta intelektinės nuosavybės teisių (angl. IPR) sistema būtų pagrįsta inovacijų skatinimu, naujais paslaugų modeliais ir vartotojų sukurtu bendru turiniu, siekiant skatinti konkurencingos Europos Sąjungos IRT rinkos vystymąsi, kartu užtikrinant, kad teisių turėtojai būtų apsaugoti ir gautų tinkamas kompensacijas;

45.  pažymi, kad Sąjunga jau pasiekė tam tikros pažangos mažindama autorių teisių teritoriškumo poveikį, šiuo požiūriu ypač naudingas Komisijos pasiūlymas dėl kolektyvinio teisų valdymo ir daugiateritorinių licencijų teikimo internetiniame muzikos sektoriuje, kurį teisėkūros institucija svarsto šiuo metu; mano, kad reikalingas didesnis kolektyvinio teisų administravimo organizacijų skaidrumas, geresnis jų valdymas ir didesnė jų atskaitomybė; mano, kad siūloma direktyva paskatintų daugiateritorinių teisių licencijų teikimą ir palengvintų licencijų dėl teisės naudoti internetu teikimą;

46.  pabrėžia, kad visi svarbūs visuomenės segmentai turėtų būti įtraukti į vykdomą dialogą „Licencijos Europai“ ir IRT teisinio pagrindo peržiūrą; ragina Komisiją imtis visų būtinų priemonių ir užtikrinti, kad pilietinei visuomenei ir vartotojų teisių organizacijoms būtų tinkamai atstovaujama; ragina Komisiją pateikti ryžtingą strateginį atsaką 2014 m., kuris apimtų praktinius rinkos sprendimus ir, kur reikia, politines teisėkūros reakcijas; prašo Komisiją nuolat informuoti Europos Parlamentą apie šio proceso rezultatus;

47.  ragina komisiją pateikti priemones, kuriomis siekiama paskatinti tarpvalstybinę audiovizualinio turinio apyvartą ir perkeliamumą, įskaitant užsakomosios vaizdo programų paslaugos platformą; ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti priemones, kuriomis būtų remiama ES garso ir vaizdo įrašų pramonė siekiant nugalėti dabartines kliūtis sukurti bendrąją skaitmeninę rinką šiame sektoriuje; mano, kad tokiomis priemonėmis turėtų būti siekiama sukurti didesnę vartotojų paklausą nenacionaliniams Europos filmams, skatinti tarpvalstybinį platinimą, kurį, be kitų priemonių, palengvintų parama audiovizualinių darbų subtitravimui ir dubliavimui, taip pat sumažinti susijusius sandorių mokesčius, kurie susiję su teisų administravimu;

48.  mano, kad būtina pasiekti, jog kultūrinio ir kūrybinio turinio paslaugos, ypač audiovizualiniai kūriniai ir naujos turinio tarpvalstybinio pateikimo platformos, būtų labiau prieinamos visoje Sąjungoje, ypač vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, kad būtų skatinamas dalyvavimas Sąjungos socialiniame ir kultūriniame gyvenime;

49.  pabrėžia, kad ES masto ir kitos paslaugos ir platformos svarbios skatinant Sąjungos kultūros paveldo ir turinio skaitmeninimą ir prieinamumą internetu;

50.  džiaugiasi, kad Europoje auga e. knygų rinka, ir mano, kad ji gali suteikti naudos vartotojams ir įmonėms; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog vartotojams nepasitaikytų jokio kliūčių, kai jie nori įsigyti e. knygas iš teritoriškai kitų šalių, naudodamiesi visomis platformomis ir įrenginiais; pažymi, kad svarbu užtikrinti įvairių e. knygų įrenginių ir sistemų funkcinį suderinamumą;

51.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą suderinti PVM tarifus, taikomus to paties pobūdžio prekėms ir paslaugoms; atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. bus pradėtas taikyti vartotojo buveinės šalies principas, ragina nustatyti ES lygmens dinaminę e. knygų apibrėžtį, kad būtų galima užtikrinti teisinį tikrumą;

52.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, siekiant užtikrinti, kad PVM tarifai būtų teisingai taikomi kūrybiniam, kultūriniam, moksliniam ir mokomajam turiniui, nesvarbu, kokiomis prieigos prie šio turinio priemonėmis vartotojas naudojasi; mano, kad sumažinti PVM tarifai, taikomi turiniui, platinamam materialia forma, turėtų būti taikomi ir jo skaitmeniniam atitikmeniui, taip būtų didinamas skaitmeninių platformų patrauklumas ir skatinamos pažangios turinio teikimo paslaugos bei nauji būdai, kuriais vartotojai gali naudotis minėtu turinio, esančiu internete;

53.  pritaria Komisijos ketinimui pateikti konkretų pasiūlymą išaiškinti pranešimų ir veiksmų procedūrų veikimą, pateikti aiškią šio veikimo interpretaciją ir jo gaires;

Pažangaus ir išmanaus judumo paslaugų ES siekimas

54.  ragina toliau diegti vykdant ES finansuotus mokslinius tyrimus sukurtas pažangaus judumo sistemas, tokias kaip ateities oro eismo valdymo sistema (SESAR), Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS) ir geležinkelių informacinės sistemos, jūrų priežiūros sistemos (SafeSeaNet), upių informacinės paslaugos (RIS), intelektinės transporto sistemos (ITS), taip pat sąveikūs ir tarpusavyje susiję sprendimai dėl kitos kartos daugiarūšio eismo valdymo sistemų;

55.  pabrėžia, kad Transeuropinio transporto tinkle (TEN-T) turėtų būti plačiai diegiamos informacinės technologijos, kad būtų supaprastintos administracinės procedūros, numatyta galimybė nustatyti krovinio buvimo vietą ir jį sekti, būtų optimizuoti grafikai ir transporto srautai;

Tarptautinis bendrosios skaitmeninės rinkos matmuo

56.  mano, kad būtinas glaudesnis bendradarbiavimas pasaulio mastu siekiant išlaikyti ir atnaujinti intelektinės nuosavybės teises ateityje, nes tai itin svarbu inovacijoms, užimtumui ir atvirai pasaulinei prekybai;

57.  palankiai vertina Komisijos neseniai paskelbtas iniciatyvas, tačiau pabrėžia, kad reikia baigti rengti reguliavimo sistemą, skirtą autorių teisėms skaitmeninėje aplinkoje įgyvendinti, ši sistema turi būti pritaikyta nūdienos reikalavimams, kad būtų galima sudaryti susitarimus su mūsų prekybos partneriais remiantis šiuolaikiniais Europos teisės aktais;

58.  pažymi, kad elektroninė prekyba vystosi už tradicinės ir standartinės prekybos reguliavimo sistemos ribų; pabrėžia, kad svarbu glaudžiau bendradarbiauti tarptautiniu lygiu Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijoje (angl. WIPO) siekiant apsaugoti ir užtikrinti pasaulinės skaitmeninės rinkos plėtrą; ragina Pasaulio prekybos organizacijoje persvarstyti ir atnaujinti taikomą Informacinių technologijų susitarimą (ITS) ir ragina ES ištirti galimybes sudaryti Tarptautinį skaitmeninės ekonomikos susitarimą;

59.  laikosi nuomonės, kad ES įmonių prieigos prie skaitmeninių rinkų ir interneto vartotojų apribojimas, panaudojant, be kita ko, masinės valstybinės cenzūros arba patekimo į rinką ribojimo priemones, taikomas ES paslaugų internetu teikėjams trečiosiose šalyse, – tai kliūtis prekybai; ragina Komisiją ir Tarybą į visus būsimus prekybos susitarimus, ypač tuos, kuriuose numatytos nuostatos, susijusios su internetu teikiamomis paslaugomis ir internetinėmis naudotojų bendruomenėmis, kurios dalijasi turiniu, įtraukti apsaugos priemonę siekiant užtikrinti, kad trečiosios šalys nereikalautų, jog ES IRT įmonės ribotų prieigą prie interneto svetainių, šalintų naudotojų sukurtą turinį arba teiktų asmens duomenis, pvz., asmeninius IP adresus, tokiais būdais, kuriais pažeidžiamos pagrindinės teisės ir laisvės; be to, ragina Tarybą ir Komisiją parengti strategiją siekiant spręsti trečiųjų šalių taikomų priemonių, kurios riboja ES įmonių patekimą į pasaulines interneto rinkas, klausimą;

o
o   o

60.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0468.
(2) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 59.
(3) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 70.
(4) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 51.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0209.
(6) OL C 153 E, 2013 5 31, p. 25.
(7) OL L 304, 2011 11 22, p. 64.
(8) OL C 131 E, 2013 5 8, p. 9.
(9) OL C 169 E, 2012 6 15, p. 58.
(10) OL C 50 E, 2012 2 21, p. 1.
(11) OL L 189, 2010 7 22, p. 1.
(12) OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
(13) OL C 46 E, 2010 2 24, p. 26.
(14) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
(15) JK Verslo inovacijų ir profesinio rengimo skyrius. Ekonomikos žurnalas. Nr. 11. „Bendrosios rinkos užbaigimo ekonominės pasekmės JK ir ES“. 2011 m. vasario mėn.
(16) JK Verslo inovacijų ir profesinio rengimo skyrius. Ekonomikos žurnalas. Nr. 11. „Bendrosios rinkos užbaigimo ekonominės pasekmės JK ir ES“. 2011 m. vasario mėn., ir Eurostato 2010 m. duomenys dėl ES BVP ir namų ūkių ES skaičiaus.

Teisinė informacija - Privatumo politika