Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2655(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0331/2013

Ingivna texter :

B7-0331/2013

Debatter :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0327

Antagna texter
PDF 352kWORD 86k
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg
Fullbordande av den digitala inre marknaden
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2013 om fullbordande av den digitala inre marknaden (2013/2655(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 3.3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artiklarna 9, 12, 14, 26, 114.3 och 169.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

—  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik, antaget den 25 april 2013 (A7-0163/2013),

—  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 23 april 2013 E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013 (SWD(2013)0153),

—  med beaktande av kommissionens resultattavla för den inre marknaden, upplaga 26 av den 18 februari 2013,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 7 december 2012 The Consumer Markets Scoreboard: Making markets work for consumers – Åttonde upplagan del 2 – november 2012 (SWD(2012)0432),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 december 2012 om innehåll i den digitala inre marknaden (COM(2012)0789),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 18 april 2013 om hur samförståndsavtalet om försäljning av varumärkesförfalskade varor via internet fungerar (COM(2013)0209),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om att fullborda en inre e‑marknad(1),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 6 april 2011 om en inre marknad för européer(2), om en inre marknad för företag och tillväxt(3) och om styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2011 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi – Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans (COM(2010)0608),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2012 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Inremarknadsakt II (COM(2012)0573),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Inremarknadsakten: Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206),

—  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 4 juni 2012 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (COM(2012)0238),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara konsumenters rättigheter(5),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 maj 2012 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En strategi för konsumentpolitiken i EU – Att öka förtroendet och tillväxten (COM(2012)0225),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 maj 2012 Europeisk strategi för ett bättre internet för barn (COM(2012)0196),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 april 2012 En strategi för e-upphandling (COM(2012)0179),

—  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 25 januari 2012 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011),

–  med beaktande av kommissionens grönbok av den 29 november 2012 En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU (COM(2012)0698),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster (COM(2011)0942),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om en ny strategi för konsumentpolitiken(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG(7),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett konsumentprogram 2014–2020, av den 9 november 2011 (COM(2011)0707), och av de dokument som åtföljer detta förslag (SEC(2011)1320 och SEC(2011)1321),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser, av den 3 december 2012 (COM(2012)0721),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–2020(8),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen, av den 7 februari 2013 (COM(2013)0048),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 7 februari 2013 från Europeiska kommissionen och Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik EU:s strategi för cybersäkerhet: En öppen, säker och trygg cyberrymd (JOIN(2013)0001),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 september 2012 Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa (COM(2012)0529),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, av den 14 november 2011 (COM(2011)0665),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 december 2010 om reklamens inverkan på konsumenternas beteende(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om fullbordandet av den inre marknaden för e-handel(10),

–  med beaktande av rådets direktiv 2010/45/EU av den 13 juli 2010 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller regler om fakturering(11),

–  med beaktande av domstolens domar om Google (dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08) och BergSpechte (dom av den 25 mars 2010 i mål C-278/08), vilka definierar ”en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare” som den genomsnittliga internetkonsumenten,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster)(12),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020: en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

–  med beaktande av Montirapporten av den 9 maj 2010 om en ny strategi för den inre marknaden,

–  med beaktande av den undersökande rapporten Attityder gentemot gränsöverskridande försäljning och konsumentskydd, som offentliggjordes av kommissionen i mars 2010 (Eurobarometer Flash, nr 282),

–  med beaktande av undersökningen Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU, som genomfördes av YouGovPsychonomics på uppdrag av kommissionen, GD Hälso- och konsumentfrågor och som publicerades den 20 oktober 2009,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2009 om tillsyn av konsumentregelverket (COM(2009)0330),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 2 juli 2009 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete) (COM(2009)0336),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2009 om införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam(13),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(14),

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att tillvarata den digitala inre marknadens fulla potential är av avgörande betydelse för att göra EU till en konkurrenskraftigare och mer dynamisk kunskapsbaserad ekonomi, till gagn för såväl invånarna som företagen i EU. EU måste agera nu för att upprätthålla sin starka globala konkurrenskraft, särskilt vad gäller sektorer med stark tillväxt såsom internetplattforms- och mjukvaruindustrin.

B.  Allmänt tillgängliga uppkopplingsmöjligheter, som är beroende av obehindrad tillgång till internetnätverk med höghastighetsbredband, allmän och lika tillgång för alla medborgare till internettjänster och tillgängliga spektrum för trådlösa bredbandstjänster, är en nödvändig förutsättning för utvecklandet av den digitala inre marknaden. Ny teknisk utveckling i form av bland annat mobil utrustning och mobila program samt nya generationens mobila standarder, kräver pålitliga och snabba infrastrukturnät för att medborgarna och företagen ska kunna ta del av deras fördelar.

C.  Program för stora datamängder spelar en allt större betydelse för EU-ekonomins konkurrenskraft, i det att de förväntas generera inkomster på 16 miljarder euro och skapa ytterligare 4,4 miljoner arbetstillfällen runtom i världen fram till 2016.

D.  Datormoln har en betydande ekonomisk, social och kulturell potential när det gäller kostnadsbesparingar, materialdelning och informationsutbyte, stärkt konkurrenskraft, tillgång till information, innovation och skapande av arbetstillfällen. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att det skapas skarvlösa e-förvaltningstjänster som görs tillgängliga genom olika typer av utrustning.

E.  EU:s ekonomi genomgår en markant strukturomvandling som påverkar dess globala konkurrenskraft och dess arbetsmarknader, och i den årliga tillväxtöversikten 2013 manas det till handfasta insatser för att påskynda skapandet av nya arbetstillfällen. Dynamiska och inkluderande arbetsmarknader är av avgörande betydelse för EU-ekonomins återhämtning och konkurrenskraft.

F.  Sociala medier, användargenererat innehåll, remix-kulturen och samarbete med och mellan användarna spelar en allt viktigare roll i den digitala ekonomin. Konsumenterna är i allt högre grad villiga att betala för professionellt digitalt innehåll av hög kvalitet, under förutsättning att de har råd med det, att innehållet är tillgängligt genom olika typer av utrustning och att det går att ha med sig det mellan olika länder.

G.  Tillgång till innehåll till överkomliga priser, genom säkra och tillförlitliga betalningsmöjligheter, bör öka konsumenternas tillit när de utnyttjar gränsöverskridande tjänster.

H.  Av EU:s alla företag är 99 procent små eller medelstora företag, vilka står för 85 procent av sysselsättningen i EU. De små och medelstora företagen är därför motorn i EU:s ekonomi, och bär huvudansvaret för att skapa välstånd, sysselsättning och tillväxt liksom för innovation, forskning och utveckling.

I.  EU-invånarna har i egenskap av konsumenter en central roll att spela för att uppnå Europa 2020-målen vad gäller smart och hållbar tillväxt för alla, och konsumenternas roll bör därför erkännas som en del av EU:s ekonomiska politik. Det är nödvändigt att hitta den rätta balansen, där konkurrenskraften för unionens företag stärks samtidigt som konsumenternas intressen skyddas.

J.  Fragmenteringen av den digitala inre marknaden äventyrar konsumenternas valmöjligheter. Det är nödvändigt att stärka konsumenternas tillit, förtroende för marknaden och kunskap om sina rättigheter, varvid särskilt fokus bör läggas vid andra konsumenter i utsatta situationer. Konsumenterna i unionen måste erbjudas ett bättre skydd i fråga om produkter och tjänster som kan innebära en risk för deras hälsa eller säkerhet.

K.  Kommissionen har genomfört en EU-omfattande kontroll av webbplatser som säljer digitalt innehåll såsom spel, filmer eller musik för nedladdning, vilken visar att över 75 procent av dessa webbplatser inte tycks överensstämma med konsumentskyddsbestämmelserna. I direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU) fastställs för första gången särskilda regler för digitalt innehåll. Kommissionen bör uppmuntras att fortsätta att införliva sådana bestämmelser då den ser över EU:s befintliga konsumentlagstiftning eller att föreslå ny lagstiftning på detta område.

L.  15 procent av EU:s arbetsföra befolkning (80 miljoner människor) har någon funktionell begränsning eller funktionsnedsättning. Antalet webbplatser som tillhandahåller e-förvaltningstjänster och antalet webbplatser inom den offentliga sektorn växter snabbt. EU-marknaden för produkter och tjänster med koppling till webbtillgänglighet beräknas uppgå till 2 miljarder euro, men denna marknad är fortfarande starkt fragmenterad och outvecklad, till förfång inte bara för potentiella konsumenter utan också för ekonomin i stort.

M.  Konsumenterna är inte en homogen grupp, i och med att de uppvisar avsevärda skillnader i fråga om datakompetens, medvetenhet om konsumenträttigheter, förmåga att hävda sina rättigheter och vilja att söka omprövning. Icke-diskriminering och tillgänglighet är också aspekter som måste beaktas för att råda bot på den digitala klyftan.

Utnyttjande av den digitala inre marknadens fulla potential

1.  Europaparlamentet betonar man genom att främja den inre marknaden genom tjänstedirektivet och en digital inre marknad skulle kunna tillföra EU:s ekonomi 800 miljarder euro(15), vilket motsvarar nästan 4 200 euro per hushåll(16). Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att engagera sig i utvecklandet av den digitala inre marknaden och ge denna fråga övergripande politisk prioritet samt att lägga fram en heltäckande och ambitiös strategi som omfattar både lagstiftningsinitiativ och politiska initiativ som tar hänsyn till ny och kommande utveckling, för att förverkliga den digitala inre marknaden i praktiken. Parlamentet framhåller att detta kommer att kräva politiskt ledarskap, beslutsamhet, prioriteringar och offentliga anslag på EU-nivå samt nationell och regional nivå. Framför allt krävs ett starkt ledarskap från samtliga EU-institutioners sida och ett tydligt politiskt ledarskap från medlemsstaternas sida, för att till fullo och på ett effektivt sätt genomföra och upprätthålla respekten för de direktiv och förordningar som rör den inre marknaden.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast ta itu med de befintliga hindren för den digitala inre marknaden, bland annat genom att förenkla den rättsliga ramen för mervärdesskatt, garantera tillgång till säkra och paneuropeiska e-betalnings-, e-fakturerings- och leveranstjänster och se över de immateriella rättigheterna i syfte att främja tillgången till lagligt digitalt innehåll i hela EU. Parlamentet framhåller vikten av att fastställa likvärdiga regler för den fria rörligheten för varor och tjänster i såväl fysisk som elektronisk form.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka styrningen av den digitala inre marknaden och därigenom garantera nätneutralitet och en effektiv och smart användning av informations- och kommunikationsteknik för att på så sätt minska den administrativa bördan för medborgare och företag. Kommissionen uppmanas att stärka de befintliga styrinstrumenten och utarbeta en samstämd taktik för att främja användningen av dem, inbegripet informationssystemet för den inre marknaden (IMI), Solvit, Ditt Europa och de gemensamma kontaktpunkterna som inrättas genom tjänstedirektivet.

4.  Europaparlamentet framhåller vikten av den europeiska strategin för datormoln, med tanke på dess potential att bidra till konkurrenskraft, tillväxt och skapande av arbetstillfällen i EU. Parlamentet understryker att datormoln, eftersom de inbegriper minimala startkostnader och låga infrastrukturkrav, utgör en möjlighet för EU:s it-bransch, och i synnerhet små och medelstora företag, att inta en ledande position på områden såsom utkontraktering, nya digitala tjänster och datacentrum.

5.  Europaparlamentet anser att stora datamängder och kunskap utgör bränslet för EU:s framtida ekonomi, och välkomnar det föreslagna dataskyddspaketet som ett sätt att öka tilliten och öppenheten. Parlamentet betonar vikten av att komma ihåg de utmaningar som globaliseringen och användningen av ny teknik resulterar i, liksom vikten av att se till att EU:s moderniserade dataskyddssystem stärker invånarnas rättigheter och gör EU till föregångare och trendsättare på dataskyddsområdet, genom att stärka den inre marknaden och skapa lika villkor för samtliga företag som bedriver verksamhet i EU.

6.  Europaparlamentet betonar behovet av att främja nya e-förvaltningstjänster av hög kvalitet genom att införa innovativa tekniska lösningar såsom e-upphandling, och därigenom underlätta skarvlösa leveranser av information och tjänster. Parlamentet betonar betydelsen av kommissionens förslag till förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner, med tanke på hur det bidrar till den digitala inre marknaden genom att skapa lämpliga förutsättningar för ömsesidigt gränsöverskridande erkännande av grundläggande funktioner, till exempel genom elektronisk identifiering, elektroniska dokument, elektroniska signaturer och elektroniska leveranstjänster och för driftskompatibla e-förvaltningstjänster i hela unionen.

7.  Europaparlamentet anser att ytterligare ansträngningar behövs i fråga om återanvändning av information från den offentliga sektorn och främjande av e-förvaltning.

8.  Europaparlamentet betonar vikten av att stödja innovation och investera i digital kompetens, och framhäver den mycket viktiga roll som de små och medelstora företagen spelar för att komma till rätta med arbetslösheten, i synnerhet bland unga. Parlamentet efterlyser bättre tillgång till finansiering genom finansieringsprogram såsom Horisont 2020 och Cosme, och efterlyser även utvecklandet av nya investeringsinstrument och investeringsgarantier. EU måste framför allt återvinna sin globala ledarroll på områdena för mobilteknik och smart utrustning.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av att uppmuntra omfattande investeringar i fasta och mobila nätverk för att EU ska kunna inta en ledande position i den globala tekniska utvecklingen och därigenom ge sina invånare och företag chans att dra full nytta av de möjligheter som erbjuds genom den digitala revolutionen.

10.  Europaparlamentet beklagar djupt att många medlemsstater inte har tilldelat mobila bredbandstjänster det digitala utdelningsspektrumet inom 800 MHz-bandet inom tidsfristen, det vill säga före den 1 januari 2013, i enlighet med programmet för radiospektrumpolitik. Denna försening har hämmat utbyggnaden av 4G-nätet i EU. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att se till att 800 MHz-bandet blir tillgängligt för mobila bredbandstjänster, och uppmanar kommissionen att använda sina befogenheter till fullo för att säkerställa ett snabbt genomförande.

11.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett nytt paket om telekommunikationer, vilket ska ta itu med fragmenteringen på telekommunikationsmarknaden och innehålla åtgärder för att inom en snar framtid avskaffa roamingavgifterna. Parlamentet framhåller behovet av att inta en föregripande hållning i fråga om roamingavgifter för att skapa en verklig digital inre marknad som även omfattar användningen av mobil utrustning.

Investeringar i humankapital – att åtgärda kompetensklyftan

12.  Europaparlamentet konstaterar med oro att sysselsättningsgraden i EU sjunker, och begär att man på nytt fokuserar på sysselsättningsskapande strategier inom områden med stor tillväxtpotential, såsom den gröna ekonomin, hälso- och sjukvård och IKT-sektorn. Parlamentet anser att skapandet av en digital inre marknad kan bidra till att åtgärda de skillnader som kan förekomma mellan olika medlemsstater och regioner i fråga om sysselsättning, social delaktighet och fattigdomsbekämpning.

13.  Europaparlamentet understryker att den digitala inre marknaden bör hjälpa människor att fortsätta arbeta och ha hälsan i behåll medan de blir äldre, samtidigt som den bör förbättra balansen mellan arbetslivet och privatlivet. IKT-verktyg kan också användas för att garantera hållbara och framgångsrika hälsovårdssystem.

14.  Europaparlamentet konstaterar att den europeiska arbetsmarknaden håller på att förändras radikalt och att nya färdigheter kommer att behövas i framtidens yrken. Medlemsstaterna uppmanas att göra de investeringar som krävs i humankapital och skapandet av varaktiga arbetstillfällen, bland annat genom att på lämpligt sätt utnyttja EU-medel från exempelvis Europeiska socialfonden. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att prioritera datakompetens och digital kompetens inom ramen för flaggskeppsinitiativet ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen”.

15.  Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra mediekompetensen och datakompetensen bland barn och ungdomar för att åstadkomma en verklig digital inre marknad och förverkliga tillväxtpotentialen i denna dynamiska sektor. Parlamentet konstaterar i synnerhet vikten av att ta itu med den väntade bristen på IKT-utbildad arbetskraft, och välkomnar den breda koalitionen för digitala arbetstillfällen samt framhåller vikten av att IKT-utbildningarna anpassas efter företagens behov.

16.  Europaparlamentet framhåller att den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet (Eures) måste användas i högre grad. Parlamentet stöder medlemsstaternas användning av Eures, både som ett sätt att ge arbetstagare och arbetssökande råd om deras rätt till fri rörlighet och som ett sysselsättningsinstrument med särskild inriktning på arbetsförmedling och arbetsgivarnas behov, för att på ett effektivt sätt bidra till återhämtning och långsiktig tillväxt.

Förtroende, säkerhet och konsumenternas tillit

17.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av uppförandekoden för EU-onlinerättigheter och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att sprida den vidare så att den får önskad effekt.

18.  Europaparlamentet framhåller att e-handelns allt snabbare utveckling har stor betydelse för konsumenterna, i det att den erbjuder större valmöjligheter, framför allt för dem som bor i mindre tillgängliga, avlägsna områden och för dem med begränsad rörlighet, vilka annars inte skulle ha tillgång till ett stort antal varor och tjänster.

19.  Europaparlamentet betonar vikten av att konsumenterna garanteras fullständig tillgång till den digitala inre marknaden, oavsett deras hemvist eller nationalitet. Kommissionen uppmanas att vidta åtgärder mot den ojämlika behandling av konsumenter på den inre marknaden som uppstår genom de restriktioner i den gränsöverskridande handeln som tillämpas av företag som bedriver postorderhandel.

20.  Europaparlamentet påpekar att konsumenternas tillit är nödvändig för såväl inhemsk som gränsöverskridande e-handel, och framhåller att produkternas kvalitet, säkerhet, spårbarhet och äkthet måste säkras, att olagliga eller oskäliga metoder måste förhindras och att bestämmelserna om personuppgiftsskydd måste följas.

21.  Europaparlamentet poängterar den digitala inre marknadens roll när det gäller att skapa en säker och välfungerande inre marknad för varor och tjänster, och understryker vikten av att effektiva och samordnade riskförvaltningssystem främjas genom förslagen om allmän produktsäkerhet och marknadstillsyn.

22.  Europaparlamentet understryker vikten av att bestämmelserna i direktivet om tvistlösning online tillämpas snarast, så att konsumenterna har tillgång till ett verkningsfullt system för att lösa tvister online. Kommissionen uppmanas att se till att onlineplattformen för tvistlösning tilldelas tillräckliga medel.

23.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av förtroendemärkning för att den digitala inre marknaden ska fungera effektivt för både företag och konsumenter. Parlamentet efterlyser antagande av en europeisk tjänstestandard för förtroendemärkning – på grundval av kvalitetsstandarder på hög nivå – som ska bidra till att konsolidera EU-marknaden för förtroendemärkningar.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta EU-riktlinjer för miniminormer för jämförelsewebbplatser på grundval av de centrala principerna att dessa ska vara öppna och opartiska, ge information av god kvalitet, möjliggöra effektiv prövning och vara heltäckande och användarvänliga. Förslagsvis kan dessa riktlinjer åtföljas av ett ackrediteringssystem för hela EU och effektiva övervaknings- och verkställningsåtgärder.

25.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen i samband med sin översyn av paketresedirektivet till fullo undersöker hur e-handel och digitala marknader påverkar konsumentbeteendet inom EU:s turismsektor och att den ökar sina insatser för att förbättra kvaliteten på, innehållet i och tillförlitligheten hos den information som ges till turister.

26.  Europaparlamentet betonar att passagerare inom datoriserade bokningssystem tydligt måste kunna skilja mellan icke-valfria operativa kostnader som ingår i biljettpriset och bokningsbara valfria poster, så att priserna blir insynsvänligare när passagerarna bokar biljetter på internet.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka – och använda alla sina möjligheter för att garantera – att de centrala bestämmelserna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder genomförs och tillämpas när det gäller moderniserade regler för bekämpning av otillbörliga affärsmetoder, även på internet, särskilt det tänkbara missbruket av marknadsställning på områden som beteendestyrd annonsering, personlig prissättning och söktjänster på internet. Parlamentet välkomnar kommissionens meddelande Skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva regelverket på ett effektivt sätt – Översyn av direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (COM(2012)0702).

28.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att ta itu med otillbörliga villkor i flygtransportavtal, att se till att webbplatser övervakas noggrannare och att meddela de nationella tillsynsorganen om fall där befintliga bestämmelser tillämpas felaktigt.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla standardiserade elektroniska formulär för ingivande av passagerarklagomål i samband med alla transportslag och att främja riktlinjer för snabb behandling av sådana klagomål med hjälp av förenklade förfaranden.

30.  Man måste arbeta för tillförlitliga molnbaserade datortjänster. Europaparlamentet efterlyser antagande av tydliga och öppna modellavtal som omfattar frågor som datalagring efter avtals upphörande, tillhandahållande av data, integritet, placering och överföring av data, ägande av data och direkt och indirekt skadeståndsansvar.

31.  Europaparlamentet påpekar att molnbaserade datortjänster ger upphov till en mängd rättsliga frågor och utmaningar, exempelvis svårigheter med att fastställa tillämplig lag, frågor som rör efterlevnad och skadeståndsansvar, dataskyddsgarantier (inklusive rätten till personlig integritet), överförbarhet av data och efterlevnaden av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att följderna av molnbaserade datortjänster är tydliga och överskådliga på alla relevanta områden i lagstiftningen.

32.  Europaparlamentet betonar den avgörande betydelsen av att konsumenternas rättigheter tillämpas i samband med onlinetransaktioner. EU-undersökningar, som samordnas av kommissionen och utförs samtidigt av de relevanta nationella myndigheterna, har visat sig vara ett användbart verktyg för att övervaka tillämpningen av den befintliga inremarknadslagstiftningen i medlemsstaterna genom gemensamt handlande. Kommissionen uppmuntras att erbjuda en mer omfattande användning av EU‑undersökningar och att överväga att samordna sådana åtgärder även inom andra, inte internetbaserade områden. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka nätverket för konsumentskyddssamarbete.

33.  Europaparlamentet påpekar att tillgängliga och överkomliga leveranstjänster av hög kvalitet är ett centralt element för köp av varor på internet och att dessa bäst främjas genom fri och rättvis konkurrens. Dock konstaterar parlamentet att många konsumenter tvekar att handla på internet, särskilt över gränserna, på grund av osäkerhet i samband med slutleverans, kostnader eller tillförlitlighet. Därför välkomnar parlamentet det offentliga samråd som kommissionen inlett för att ringa in eventuella brister och vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med dessa på ett sätt som kommer att göra det möjligt för både företag och konsumenter att fullt ut dra nytta av den digitala inre marknaden.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett omarbetat förslag till betaltjänstdirektiv och ett lagstiftningsförslag om multilaterala förmedlingsavgifter för att arbeta för standardisering och driftskompatibilitet vid tillhandahållande av betalningar med kort, på internet eller via mobiltelefon i EU och att ta itu med inte insynsvänliga och överdrivna avgifter i samband med betalningar.

35.  Europaparlamentet betonar att en hög nivå på nät- och informationssäkerheten är av central betydelse för att garantera att den inre marknaden fungerar och konsumenterna har förtroende för den digitala inre marknaden. Internetfärdigheterna och förmågan att reagera på hot och angrepp är ojämnt utvecklade, och det saknas ett harmoniserat angreppssätt i fråga om it-säkerhet inom unionen. Parlamentet efterlyser samordnade insatser och närmare samarbete, mot bakgrund av internets globala karaktär och den höga samtrafiknivån i nät- och informationssystemen i hela unionen.

36.  Europaparlamentet betonar att tillgängligheten hos webbplatser för organ inom den offentliga sektorn är en viktig del av den digitala agendan och att denna tillgänglighet både främjar icke-diskriminering och skapar affärsmöjligheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att inta en mer ambitiös hållning i de pågående förhandlingarna i frågan och att äntligen lägga fram ett ännu återstående lagstiftningsinitiativ i form av en europeisk tillgänglighetsakt som skulle omfatta mer än den offentliga sektorn.

Att skapa ett gynnsamt företagsklimat

37.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att skapa ett gynnsamt övergripande digitalt företagsklimat. Det finns ett behov av att förenkla det rättsliga ramverket för mervärdesskatt och undvika dubbelbeskattning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att snabbt införa små enda kontaktpunkter för telekommunikation, tv-sändningar och elektroniska tjänster senast 2015. Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt utvidga de enda kontaktpunkternas ansvarsområden till att även omfatta andra varor och tjänster.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga tillämpningen av artikel 20.2 i tjänstedirektivet, som handlar om diskriminering av konsumenter i EU på grundval av hemvist eller medborgarskap , särskilt de typer av affärspraxis som skulle betraktas som ogrundad diskriminering enligt direktivet. Parlamentet betonar behovet av att ta itu med de underliggande hinder – inklusive den fortsatta rättsliga splittringen och den därav följande rättsliga osäkerheten i samband med tillämpligheten av lagstiftningen om konsumenternas rättigheter – som hindrar företag från att expandera inom den digitala inre marknaden.

39.  Europaparlamentet anser att den gemensamma europeiska köplagen är ett innovativt initiativ av central betydelse för konsumenter och företag på den inre marknaden. En enda valfri uppsättning av bestämmelser för hela EU skulle särskilt gynna den snabbt växande internetsektorn. Förslaget har också intressant potential när det gäller molnbaserade datortjänster och digitalt innehåll.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att arbeta för att anpassa det avtalsrättsliga ramverket till de nya utmaningar som den digitala inre marknaden medför. Särskilt anser parlamentet att åtföljande arbete med standardiserade avtalsvillkor för hela EU, som är tillgängliga och färdiga för användning för företag och konsumenter, är mycket viktigt på området.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka konkurrenssituationen på den digitala inre marknaden och snabbt ta itu med eventuellt missbruk av dominerande ställning. Särskilt framhåller parlamentet behovet av att övervaka att riktlinjerna om selektiva distributionsavtal tillämpas korrekt och att se till att de också i fortsättningen är anpassade för sina syften i det digitala sammanhanget.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja tillgången till riskkapital och till kluster för informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att driva fram innovativa förkommersiella projekt och gynna innovation i ett tidigt skede på IKT-marknader. Parlamentet betonar potentialen hos offentlig-privata partnerskap och de kommande nya bestämmelserna för offentlig upphandling som avser inrättandet av innovationspartnerskap. Parlamentet uppmuntrar till att man snabbt inför internetverktyg för offentlig upphandling som ett sätt att dra nytta av de kommande reformerna av den offentliga upphandlingen.

43.  Europaparlamentet betonar nätneutralitetens betydelse och vikten av att EU:s små och medelstora företag inom IKT-sektorn får ohindrat marknadstillträde. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla åtgärder för som behövs för att förbättra situationen. Kommissionen uppmanas att snarast möjligt lägga fram ett lagstiftningsförslag för att ytterligare minska roamingavgifterna för mobiltelefoni inom EU.

Ett attraktivt och lagligt utbud av digitalt innehåll

44.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta med sina insatser på området för immaterialrätten i syfte att skapa ett modernt upphovsrättsligt ramverk för den digitala inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som behövs för att uppmuntra till utvecklingen av lagligt innehåll som är tillgängligt på hela den digitala inre marknaden. Parlamentet betonar att ett omarbetat system för immateriella rättigheter bör grundas på att man uppmuntrar innovation, nya tjänstemodeller och innehåll som skapas av användare och genom samarbete, i syfte att främja utvecklingen av en konkurrenskraftig IKT-marknad i EU, samtidigt som man ser till att rättighetsinnehavarna skyddas och får korrekt ersättning.

45.  Europaparlamentet konstaterar att unionen redan gjort vissa framsteg när det gäller att minska verkan att upphovsrättens territorialitet, särskilt genom kommissionens förslag till direktiv om förvaltning av kollektiva rättigheter och licensiering i flera länder inom sektorn för musik på internet, som för närvarande behandlas av lagstiftaren. Det behövs mer öppenhet, bättre styrning och ökad ansvarsskyldighet hos bolag för förvaltning av kollektiva rättigheter. Det föreslagna direktivet skulle uppmuntra till licensiering av rättigheter i flera länder och underlätta licensiering av rättigheter för användning på internet.

46.  Europaparlamentet betonar att alla relevanta delar av samhället bör ingå i kommissionens pågående dialog om licenser för Europa och översynen av det rättsliga ramverket för immateriella rättigheter. Kommissionen uppmanas att vidta alla åtgärder som behövs för att se till att civilsamhället och konsumentskyddsorganisationer representeras på ett lämpligt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att under 2014 lägga fram en ambitiös strategisk reaktion, som omfattar både praktiska marknadslösningar och politiska och vid behov lagstiftningsmässiga reaktioner. Kommissionen uppmanas att hålla parlamentet underrättat om resultatet av denna process.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram åtgärder för att öka rörligheten och överförbarheten för audiovisuellt innehåll, inklusive plattformar för video på beställning. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram åtgärder till stöd för EU:s audiovisuella sektor för att övervinna aktuella hinder för den digitala inre marknaden inom denna sektor. Sådana åtgärder bör syfta till att hos konsumenterna skapa ökad efterfrågan på icke-nationella europeiska filmer, underlätta distribution över gränserna – bland annat genom stöd till textning och dubbning av audiovisuella verk – och minska hithörande transaktionskostnader som har samband med rättighetsförvaltningen.

48.  Europaparlamentet anser att man måste göra tjänster för kulturellt och kreativt innehåll, särskilt audiovisuella verk och nya gränsöverskridande plattformar för leverans av innehåll, mer tillgängliga i hela unionen, särskilt för äldre och personer med funktionsnedsättning, för att främja deltagandet i unionens sociala och kulturella liv.

49.  Europaparlamentet understryker betydelsen av tjänster och plattformar i och utanför EU för att främja digitaliseringen av unionens kulturella arv och innehåll och tillgången till detta via internet.

50.  Europaparlamentet välkomnar tillväxten på marknaden för e-böcker i Europa och anser att denna marknad kan medföra viktiga fördelar för både konsumenter och företag. Det är viktigt att se till att konsumenterna inte möter några hinder när de önskar köpa e-böcker över gränserna oberoende av plattformar och apparater. Det är viktigt att säkra driftskompatibiliteten mellan olika apparater och system för e-böcker.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att anpassa de mervärdesskattesatser som är tillämpliga på varor och tjänster av liknande slag. I ljuset av att man 2015 går över till principen om konsumentens bosättningsland efterlyser parlamentet en dynamisk definition av e-böcker på EU-nivå för att garantera rättslig förutsebarhet.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag som ska se till att mervärdesskattesatserna tillämpas rättvist på kreativt, kulturellt, vetenskapligt och utbildningsrelaterat innehåll, oavsett på vilket sätt användarna får tillgång till det. De reducerade mervärdesskattesatser som finns för innehåll som sprids i fysisk form bör tillämpas också på den digitala motsvarigheten, vilket ökar attraktiviteten hos digitala plattformar och stimulerar till innovativa innehållstjänster och nya sätt för användarna att få tillgång till innehåll på internet.

53.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett konkret förslag för att förtydliga hur informations- och åtgärdsförfaranden fungerar, göra en tydlig tolkning av dessa och erbjuda vägledning om dem.

I riktning mot smarta och driftskompatibla mobilitetstjänster i EU

54.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare införande av smarta mobilitetssystem som tagits fram genom EU-finansierad forskning, som till exempel den nya generationen av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar), EU:s trafikstyrningssystem för tåg (ERTMS) och järnvägsinformationssystem, gemenskapens system för informationsutbyte inom sjöfarten (SafeSeaNet), flodinformationstjänster (RIS), intelligenta transportsystem (ITS) och driftskompatibla sammankopplade lösningar för den nya generationen av system för multimodal transportförvaltning.

55.  Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att på bred front införa it-verktyg inom de transeuropeiska transportnäten för att förenkla administrativa förfaranden, möjliggöra spårning av last och optimera tidtabeller och transportflöden.

Den digitala inre marknadens internationella dimension

56.  Europaparlamentet anser att det behövs mer globalt samarbete för att upprätthålla och modernisera de immateriella rättigheterna i framtiden, vilket är av vital betydelse för innovation, sysselsättning och en öppen världshandel.

57.  Europaparlamentet välkomnar de initiativ som kommissionen nyligen lagt fram, men understryker behovet av att komplettera regleringsramen för efterlevnad av upphovsrätten i den digitala miljön, som måste anpassas till de aktuella kraven, så att överenskommelser med våra handelspartner kan nås på grundval av en modern europeisk lagstiftning.

58.  Europaparlamentet konstaterar att e-handeln har vuxit fram utanför de traditionella standardregelverken för handeln. Parlamentet betonar att det behövs ett utökat internationellt samarbete inom Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) för att skydda den globala digitala marknaden och se till att den utvecklas. Parlamentet efterlyser en översyn och en uppdatering av det nuvarande avtalet om informationsteknik inom WTO och uppmanar EU att utreda möjligheten till ett internationellt avtal för den digitala ekonomin.

59.  Europaparlamentet anser att om EU-företagens tillträde till digitala marknader och konsumenter på internet begränsas genom bland annat statlig censur i massiv skala, eller om tillträdet till marknaden i tredjeländer begränsas för europeiska leverantörer av tjänster på internet, är det fråga om handelshinder. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att införa en skyddsmekanism i alla framtida handelsavtal, särskilt i de avtal som innehåller bestämmelser om tjänster på internet och om webbgemenskaper där man delar information, i syfte att se till att tredje part inte ålägger IKT-företag i EU att begränsa åtkomsten till webbplatser, avlägsna användargenererat innehåll eller tillhandahålla personuppgifter, till exempel personliga IP-adresser, på ett sätt som strider mot grundläggande fri- och rättigheter. Vidare uppmanas rådet och kommissionen att ta fram en strategi mot åtgärder som tredjeländer vidtar för att begränsa EU-företagens tillträde till de globala internetmarknaderna.

o
o   o

60.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0468.
(2) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(3) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(4) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(5) Antagna texter, P7_TA(2012)0209.
(6) EUT C 153 E, 31.5.2013, s. 25.
(7) EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
(8) EUT C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(9) EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 58.
(10) EUT C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(11) EUT L 189, 22.7.2010, s. 1.
(12) EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
(13) EUT C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
(14) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(15) Det brittiska ministeriet för näringsliv, innovation och yrkeskvalifikationer, Economics Paper nr 11: The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market, februari 2011.
(16) Det brittiska ministeriet för näringsliv, innovation och yrkeskvalifikationer, Economics Paper nr 11: The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market, februari 2011, och uppgifter från Eurostat om EU:s BNP för 2010 och antalet hushåll i EU.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy