Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2044(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0221/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0221/2013

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 9
CRE 04/07/2013 - 9

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0328

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 143k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη
P7_TA(2013)0328A7-0221/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη (2013/2044(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 9, 151, 153 και 168,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1, 21, 23, 24, 25, 34 και 35,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ιδίως το άρθρο 30 (το δικαίωμα στην προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό) και το άρθρο 16 (το δικαίωμα της οικογένειας σε κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με έναν κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1081/2006 (COM(2011)0607),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ» (COM(2009)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια" (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο: «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Προώθηση του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση» (COM(2012)0083),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 2012»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την κοινωνική οικονομία(5),

–  έχοντας υπόψη το από 16 Ιουνίου 2010 ψήφισμά του για τη στρατηγική "ΕΕ 2020"(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση)(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με το Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013(15),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων(16) και της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων(17),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011 με τίτλο «Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States»(18) (Μετανάστες σε καθεστώς παρατυπίας: πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και «Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union» (Τα θεμελιώδη δικαιώματα μεταναστών σε καθεστώς παρατυπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας του Μαρτίου 2012 με τίτλο «The social impact of the economic crisis and ongoing fiscal consolidation» (Κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της εν εξελίξει δημοσιονομικής εξυγίανσης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Γιατρών του Κόσμου με τίτλο «2012: Η πρόσβαση στην υγεία για τις ευάλωτες ομάδες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «Third European Quality of Life Survey - Quality of life in Europe: Impacts of the crisis» (Τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: ο αντίκτυπος της κρίσης)(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Household debt advisory services in the European Union» (Υπηρεσίες παροχή συμβουλών για χρέη νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση)(20),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Living conditions of the Roma: Substandard housing and health’ (Συνθήκες διαβίωσης των Ρομά: Ακατάλληλες συνθήκες στέγασης και υγεία)(21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Active inclusion of young people with disabilities or health problems» (Ενεργός ένταξη των νέων με προβλήματα υγείας ή αναπηρία)(22),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Health at a glance - Europe 2012» (Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2012),

–  έχοντας υπόψη την έκδοση της ΔΟΕ με τίτλο «Social security for all – Addressing inequities in access to health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia» (Κοινωνική ασφάλιση για όλους – Αντιμετώπιση της άνισης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τις ευάλωτες ομάδες σε χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0221/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι, με την ίδια αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώματα, και είναι ευθύνη των κρατών μελών να προωθούν και να εγγυώνται τα δικαιώματα αυτά μέσω των συνταγμάτων τους και των συστημάτων τους δημόσιας υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την ΕΕ υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των φύλων τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όσο και τους δείκτες υγείας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού ακόμη και σε συνθήκες κρίσης και ότι η πρόσβαση στην περίθαλψη, στις υπηρεσίες υγείας και στην κοινωνική συνδρομή θα πρέπει να θεωρείται βασικό δικαίωμα όλων στην ΕΕ· ότι, αντ’ αυτού, οι τομείς της υγείας, της περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν υποστεί περικοπές στα περισσότερα κράτη μέλη λόγω της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας, υπονομεύοντας την καθολική πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας στην ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων κρίσεων δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ, με αποτέλεσμα την άσκηση πίεσης στα δημόσια οικονομικά, της γήρανσης του πληθυσμού, της μεταβολής της φύσης των υπηρεσιών υγείας και της αύξησης των δαπανών για την υγεία, πράγματα που δηλώνουν σαφώς ότι απαιτείται επειγόντως μεταρρύθμιση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει το πλέον ανεπτυγμένο σύστημα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο με την υψηλότερη συμμετοχή του πληθυσμού στις δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές· τονίζει ότι η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε στον Χάρτη του Ταλίν ότι η υγεία αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα της ανισότητας διευρύνεται σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς οι φτωχοί και οι άποροι σε αυτά τα κράτη βυθίζονται σε μεγαλύτερη ένδεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 περίπου το 24,2% του ενωσιακού πληθυσμού αντιμετώπισε τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κατ’ ιδίαν αναφερόμενη υγεία των εργαζομένων με χαμηλό εισόδημα έχει επιδεινωθεί, ενώ ολοένα αυξάνεται το χάσμα στον τομέα της υγείας συγκριτικά με το τμήμα του πληθυσμού που έχει το υψηλότερο εισόδημα και ανέρχεται στο 25%·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας αυξάνονται, πράγμα που αφήνει πολλούς πολίτες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και περιορίζει έτσι την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες πλήττονται δυσανάλογα από τη σημερινή κρίση, καθώς δέχονται το διπλό πλήγμα της απώλειας του εισοδήματός τους και της μείωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «χρόνια φτωχοί», οι συχνά μακροχρόνια άνεργοι ή χαμηλόμισθοι, οι ανύπαντροι που ζουν μόνοι με παιδιά και δεν εργάζονται ή εργάζονται λίγες ώρες και οι ηλικιωμένοι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζονται διαρκώς ως ανήκοντες στις πλέον ευάλωτες ομάδες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες μελέτες επιβεβαιώνουν την εμφάνιση μιας νέας ομάδας ευάλωτων ατόμων, τα οποία στο παρελθόν ήταν σχετικά εύπορα, αλλά τώρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του ύψους του προσωπικού τους χρέους: τα άτομα αυτής της ομάδας νεόπτωχων μπορεί να μην είναι σε θέση να τα βγάλουν πέρα και να αρχίσουν να καθυστερούν πληρωμές λογαριασμών και αποπληρωμές χρεών ή να μην είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν για απαραίτητες υπηρεσίες περίθαλψης και να φοβούνται ότι θα αναγκαστούν να στερηθούν την κατοικία τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες –οι οποίες ανήκουν στο Δημόσιο και διοικούνται από αυτό με τη δημοκρατική συμμετοχή των χρηστών τους– διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε τομείς καίριας σημασίας για τις καλές συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, της ύδρευσης, της στέγασης, των μεταφορών και της περίθαλψης των παιδιών και των ηλικιωμένων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός των συστημάτων υγείας μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου πολλοί ασθενείς δεν λαμβάνουν την ιατρικώς επιβεβλημένη περίθαλψη, ενώ άλλοι λαμβάνουν περίθαλψη που μπορεί να είναι περιττή ή ακόμη και επιβλαβής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει αυξήσει τον κίνδυνο μακροπρόθεσμου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, οι οποίοι είναι οι πλέον ευάλωτοι στις επιπτώσεις της όσον αφορά τη μελλοντική συμμετοχή στην αγορά εργασίας και τις μελλοντικές απολαβές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ εργάζονται πέραν της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης, εν μέρει λόγω οικονομικών αναγκών, ενώ άλλες πηγές εισοδήματος του νοικοκυριού μετά τη συνταξιοδότηση έχουν υποστεί πιέσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των υπηρεσιών προς τους χρήστες αυξάνεται σε ορισμένα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα πολλοί πλέον να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ένα επαρκές επίπεδο υπηρεσιών για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες τους, γεγονός που συνεπάγεται την απώλεια της ανεξαρτησίας τους, επιπρόσθετο άγχος στον οικογενειακό ή τον επαγγελματικό βίο ή πιθανές βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία τους με αποτέλεσμα τον κοινωνικό τους αποκλεισμό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας μπορεί να δημιουργούν (ακούσια) φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ή να παρέχουν διαφορετικής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη στους ανθρώπους που μοιράζονται περισσότερα του ενός προστατευόμενα χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία ή η συμμετοχή σε μια μειονοτική ομάδα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τροποποιούνται ώστε να διακόψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για ορισμένες ομάδες και στην επιστροφή δαπανών για ορισμένες θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές(23), γεγονός που δημιουργεί επιπλέον κινδύνους για την ατομική και τη δημόσια υγεία καθώς και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εν λόγω συστημάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως το μεγαλύτερο ποσοστό περίθαλψης στην ΕΕ παρέχεται επί του παρόντος από ανεπίσημους, μη αμειβόμενους παρόχους φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο τεράστιος πόρος απειλείται λόγω διαφόρων δημογραφικών εξελίξεων καθώς και λόγω του αυξανόμενου φόρτου περίθαλψης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε ένα φάσμα παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον, υπηρεσιών στον τόπο διαμονής τους και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής αρωγής, θεμελιώνεται στα άρθρα 19 και 26 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες της υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς εναλλακτικής φροντίδας είναι περίπλοκες και πολυδιάστατες αλλά συχνά φαίνεται να σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ακριβών και προσβάσιμων πληροφοριών μπορεί να συμβάλλει στη μη δυνατότητα πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην απαραίτητη περίθαλψη που δικαιούνται·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ και άλλα άτομα που δικαιούνται βάσει του νόμου πρόσβαση σε διασυνοριακή περίθαλψη·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τα ιατρικά δημογραφικά στοιχεία (χαμηλό επίπεδο παροχής περίθαλψης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές) σε πληθώρα κρατών μελών αυξάνουν τις δυσκολίες πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα και περισσότερες εκθέσεις για αυξανόμενη κοινωνική διάσπαση και επιθετικότητα που εκδηλώνεται με λεκτικές και σωματικές επιθέσεις κατά μειονοτήτων και ευάλωτων ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη ακολουθούν οπισθοδρομική πολιτική απέναντι στα άτομα με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες ή ψυχιατρικά νοσήματα με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα ένταξης αυτών των ατόμων και η οποία αποσκοπεί στην πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία και να κινούνται προς μια παλαιού τύπου θεσμική και διασπαστική προσέγγιση·

ΚΣΤ.  τονίζει το υψηλό δυναμικό απασχόλησης του τομέα της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης στην ΕΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, πολλές θέσεις εργασίας παραμένουν χαμηλά αμειβόμενες σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς συχνά δεν προσφέρονται επίσημες συμβάσεις και άλλα βασικά εργασιακά δικαιώματα, ενώ η ελκυστικότητά τους είναι χαμηλή λόγω του υψηλού κινδύνου σωματικής και συναισθηματικής πίεσης, της απειλής εξάντλησης και της έλλειψης ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας παρέχει περιορισμένη κατάρτιση και πέραν τούτου, οι εργαζόμενοι είναι πρωτίστως μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες και μετανάστες εργαζόμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίθαλψη στην ΕΕ παρέχεται συχνά από ανεπίσημους, μη αμειβόμενους παρόχους φροντίδας, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ευάλωτη ομάδα λόγω της αυξανόμενης πίεσης για την παροχή πιο απαιτητικής και τεχνικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχουν ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης, διαθέσιμες προς όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από τη θεσμική περίθαλψη σε μορφές περίθαλψης που βασίζονται περισσότερο στην κοινότητα απαιτεί περισσότερη υποστήριξη σχετικά με τη στέγαση για να διευκολύνονται τα ευάλωτα άτομα να ζουν ανεξάρτητα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που αποσύρονται από το καθεστώς περίθαλψης και επιλέγουν έναν ανεξάρτητο βίο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι πρέπει να θεωρούνται ευάλωτα άτομα·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φτωχοί υπήκοοι της ΕΕ που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη καθώς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που τυγχάνουν κοινωνικής κάλυψης σε άλλο κράτος μέλος ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην πρόσβαση στην περίθαλψη·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν ένα επίπεδο διαβίωσης που να εξασφαλίζει σε αυτούς και στις οικογένειές τους επαρκή υγεία και ευημερία·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η σημασία της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση ευπαθών ομάδων·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της υγείας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα, τη μακροζωία και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ περίπου το 10% των γεννήσεων σε δεδομένο έτος είναι πρόωρες (κάτω των 37 εβδομάδων κύησης) και ότι οι μητέρες πρόωρα γεννημένων βρεφών συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επαρκούς επιπέδου και ποιότητας, γεγονός το οποίο έχει ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, η ανεπαρκής μόρφωση και το χαμηλό επίπεδο κοινωνικής ένταξης οδηγούν σε προβλήματα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια εμπόδια όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη των ευάλωτων ομάδων είναι η έλλειψη γνώσης ή κατανόησης του συστήματος υγείας, των διοικητικών προβλημάτων , η έλλειψη γνώσης για την πρόληψη των ασθενειών καθώς και η έλλειψη φυσικής πρόσβασης στις υπηρεσίες·

1.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζουν και να διεξαγάγουν αξιολογήσεις κοινωνικού αντίκτυπου των μέτρων λιτότητας και να προβεί σε συστάσεις για την αντιμετώπιση των μέσης και μακράς διάρκειας κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων αυτών των μέτρων στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα συνοπτικές εκθέσεις των αξιολογήσεων αυτών και να τις κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο· ζητεί η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να μην εστιάσει απλώς στην οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αλλά να λάβει υπόψη και τυχόν επιπτώσεις στην προσβασιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης και στην ποιοτική της διάσταση·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν τις κοινωνικές επενδύσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγεία, η περίθαλψη και κοινωνικούς τομείς που είναι κρίσιμοι δεδομένων των δημογραφικών αλλαγών και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, έχουν δε μεγάλο δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

3.  είναι πεπεισμένο ότι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις πρέπει να αφορούν την ποιότητα και την αποδοτικότητα της υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να βελτιώνουν την πρόσβαση στη σωστή περίθαλψη την κατάλληλη στιγμή στο σωστό περιβάλλον και πρέπει να κρατούν τους ανθρώπους υγιείς αλλά και να διασφαλίζουν ότι προλαμβάνονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι κοινές, αποτρέψιμες επιπλοκές των ασθενειών·

4.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τα μέτρα «θεραπείας» των συμπτωμάτων αποκλεισμού και κακής υγείας προς μέτρα πρόληψης «ως στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση της επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι χρόνιες ασθένειες, η εύθραυστη υγεία και η αναπηρία»(24)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το μακροπρόθεσμο κόστος της μη ανάληψης δράσης·

5.  θεωρεί ότι η στέρηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής ή άλλης περίθαλψης για τα ευάλωτα άτομα συνιστά παραπλανητική εξοικονόμηση πόρων, καθώς ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμο αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης αλλά και στην ατομική και δημόσια υγεία·

6.  θεωρεί ότι πολλά από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης του κόστους που εφαρμόζονται σήμερα, όπως η εισαγωγή προκαταβολικής επιβάρυνσης για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, αύξηση των δαπανών που απαιτούν άμεση κάλυψη ή ο αποκλεισμός από την πρόσβαση σε περίθαλψη για τις ευάλωτες ομάδες, δεν έχουν τύχει πλήρους αξιολόγησης όσον αφορά τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές τους συνέπειες ή τις διακρίσεις που ενδέχεται να εισάγουν, καθώς και όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και των πιθανών επιπτώσεων στο προσδόκιμο ζωής· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν δυσανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες·

7.  θεωρεί λυπηρό ότι ορισμένες ιατρικές καταστάσεις φέρουν ένα κοινωνικό στίγμα το οποίο αποθαρρύνει τα άτομα να αναζητήσουν την απαραίτητη φροντίδα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν για παράδειγμα να λαμβάνουν αγωγή για μεταδιδόμενα νοσήματα και να ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία·

8.  εκφράζει τη λύπη του για τον δυσανάλογο αντίκτυπο που έχουν οι πρακτικές κράτησης και οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ορισμένων χωρών, στο πλαίσιο της επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με τη μετανάστευση, επί της δυνατότητας των μεταναστών χωρίς έγγραφα να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη(25)·

9.  αναγνωρίζει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ διαφόρων ειδών τρωτότητας, εμπειρίας θεσμικής περίθαλψης, έλλειψης πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη βασισμένη στην κοινότητα και επακόλουθης έλλειψη στέγης· υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση όπως φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων ακραίων μορφών όπως η έλλειψη στέγης· τονίζει ότι οι ομάδες που παρουσιάζουν πολλούς παράγοντες τρωτότητας, όπως οι Ρομά, τα άτομα που δεν διαθέτουν έγκυρη άδεια διαμονής ή οι άστεγοι, κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο να αποκλειστούν από εκστρατείες πρόληψης του κινδύνου, προσυμπτωματικό έλεγχο και θεραπεία·

10.  επισημαίνει τις μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες των περικοπών στα μέτρα προληπτικής περίθαλψης σε καιρούς κρίσης· θεωρεί ότι τα μέτρα πρόληψης, αν πρέπει να μειωθούν, πρέπει τουλάχιστον να ανέλθουν στο επίπεδο που ίσχυε μέχρι πρότινος, ώστε να διατηρηθεί η συνέχεια και να μην καταστραφούν οι υποδομές τονίζει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και οι λεγόμενες πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αποτελέσουν αιτίες αποεπένδυσης στις εθνικές υγειονομικές και δημόσιες υπηρεσίες αλλά ότι, δεδομένης της σημασίας και του ουσιώδους χαρακτήρα τους, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της κοινωνίας, ιδίως των πλέον ευάλωτων ομάδων της·

11.  θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να στερούν τους πολίτες από την πρόσβασή τους σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας ούτε να υπονομεύουν την καινοτομία στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να αντιστρέφουν τις θετικές τάσεις στην ανάπτυξη πολιτικών·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις προσλήψεις στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών περίθαλψης και να εργαστούν για την αύξηση της ελκυστικότητας του τομέα ως βιώσιμης επιλογής σταδιοδρομίας για τους νέους·

13.  υπογραμμίζει ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ από τη χώρα καταγωγής τους και δεν έχουν ασφάλιση υγείας π.χ. λόγω της ανεργίας και της απώλειας της άδειας διαμονής τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ που καλύπτονται από ασφάλιση υγείας σε άλλη χώρα της ΕΕ συχνά δυσκολεύονται όσον αφορά την πρόσβασή τους στη περίθαλψη καθώς καλούνται να πληρώσουν προκαταβολικά·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ πλήττονται δυσανάλογα από τις περικοπές των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα να χάνουν τις υπηρεσίες υποστήριξης που τους επέτρεπαν να ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητά τους·

15.  θεωρεί ότι τούτο επιφέρει μια αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζουν μακροχρόνια σε ιδρύματα και τον περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, ο οποίος συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δεσμεύσεων της ΕΕ δυνάμει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020·

16.  τονίζει ότι η περίθαλψη που πρέπει να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να παρέχεται με προσιτό τρόπο, όχι μόνο από άποψη υποδομών αλλά και όσον αφορά την επικοινωνία, που είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των ατόμων με νοητική υστέρηση (μαθησιακές δυσκολίες)· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η κατάρτιση των παρόχων φροντίδας και των ιατρών γενικής ιατρικής, ώστε να προσφέρουν περίθαλψη με προσιτό τρόπο·

17.  θεωρεί ότι οι περικοπές σε υπηρεσίες περίθαλψης και υποστήριξης για νέους ή άλλες ευάλωτες ομάδες είναι πιθανόν να υπονομεύσουν τις ισχύουσες πολιτικές της ΕΕ υπέρ της ενεργητικής ένταξης τονίζει ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων ασκούν επιπλέον πίεση στις πάσης φύσης κοινωνικές υπηρεσίες και ότι η στοχευμένη δράση θα μπορούσε να βοηθήσει·

18.  σημειώνει ότι λόγω της αύξησης της ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, ως απόρροια της κρίσης, ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας - οι μακροχρόνια άνεργοι και τα εξαρτώμενα από αυτούς μέλη - στερούνται πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καλεί τα κράτη μέλη και δη αυτά που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και άμεσα αυτό το μείζον ζήτημα με την υιοθέτηση των απαραίτητων δράσεων·

19.  χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής της 20ης Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»· αναγνωρίζει τη σημασία και την οικονομική αποδοτικότητα της έγκαιρης επένδυσης στα πρώτα χρόνια του παιδιού, όσον αφορά τις ευκαιρίες μέγιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων του· αναγνωρίζει ότι η επένδυση σε υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη επαρκών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προστασίας του παιδιού και για τη χάραξη συνολικών στρατηγικών πρόληψης· υπενθυμίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας προοπτικής για όλη τη διάρκεια του βίου, της προαγωγής της υγείας, της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης· τονίζει ότι η πρόσφατη πανδημία ιλαράς έδειξε πόσο σημαντικός είναι ο δωρεάν εμβολιασμός των παιδιών για τη δημόσια υγεία·

20.  αναγνωρίζει την τεράστια κοινωνική και οικονομική προσφορά των μελών της οικογένειας που παρέχουν περίθαλψη και των εθελοντών (άτυπη περίθαλψη) και τις ολοένα και μεγαλύτερες ευθύνες που επωμίζονται λόγω της μείωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ή της αύξησης του κόστους αυτών· θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ήδη υπερβολικής επιβάρυνσης των ανεπίσημων παρόχων φροντίδας· τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης των ειδικών ικανοτήτων του προσωπικού παροχής περίθαλψης και της εγγύησης της καλής ποιότητας της εργασίας τους· ζητεί τη δέουσα παροχή βοήθειας και υποστήριξης στα μέλη της οικογένειας που παρέχουν περίθαλψη κατά τον συνδυασμό περίθαλψης και επαγγελματικής ζωής και θεωρεί καίριο τον συνυπολογισμό του χρόνου παροχής περίθαλψης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι περισσότερες υπηρεσίες περίθαλψης στην ΕΕ παρέχονται μέσω της άτυπης περίθαλψης, δηλαδή μέσω μελών της οικογένειας και εθελοντών, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναγνωρίζουν και να αμείβουν καλύτερα αυτή τη συμβολή·

21.  αναγνωρίζει ότι ολοένα περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν σε αμειβόμενη εργασία (αν και αμείβονται κατά 18% λιγότερο από τους άνδρες) και, ταυτόχρονα, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι σχετικά συχνά άτομα που παρέχουν φροντίδα (το 78% όλων όσων παρέχουν περίθαλψη είναι γυναίκες), με αποτέλεσμα να είναι πρόκληση η επίτευξη ικανοποιητικής εξισορρόπησης ζωής-εργασίας. πιστεύει ότι, σε γενικές γραμμές, οι ευέλικτες εργασιακές επιλογές είναι σημαντικές και βοηθούν τους ανθρώπους να συνδυάζουν την εργασία με την παροχή φροντίδας· εκφράζει την ανησυχία του για τον αρνητικό αντίκτυπο της εν λόγω μείωσης στην προσφορά υπηρεσιών ή του αυξανόμενου κόστους επί των επιπέδων απασχόλησης των γυναικών, επί της εξισορρόπησης ζωής-εργασίας, επί της ισότητας των φύλων και επί της υγιούς γήρανσης·

22.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της περίθαλψης έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ ως τομέας με δυναμικό μεγέθυνσης όσον αφορά την απασχόληση, το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει την ανάγκη καλύτερης αμοιβής και κατάρτισης, προκειμένου να καταστούν τα επαγγέλματα του τομέα ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών· επισημαίνει την αξιοσημείωτη έλλειψη εργατικού δυναμικού σε τμήματα του τομέα υγείας και περίθαλψης και καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κατάρτιση νέων ανθρώπων στον τομέα της περίθαλψης καθώς και μέτρα επιμόρφωσης που θα βοηθήσουν όσους παρέχουν περίθαλψη να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων που λαμβάνουν περίθαλψη·

23.  τονίζει την αυξανόμενη σημασία των κινητών υπηρεσιών για την παροχή τους στους ανθρώπους (τόσο σε αστικές όσο και σε μη αστικές περιοχές)·

24.  υπογραμμίζει την πολύτιμη συμβολή της εθελοντικής παροχής αρωγής σε ηλικιωμένα ευάλωτα άτομα και, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε άτομα που ζουν μόνα τους σε συνθήκες απομόνωσης·

25.  αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση επελέγη για να ανταποκριθεί στις κοινωνικές προκλήσεις που προκαλεί η γήρανση του πληθυσμού· σε αυτήν τίθεται ο στόχος παράτασης της υγιούς ζωής των πολιτών της ΕΕ κατά δύο έτη ως το 2020· εξάλλου, τα ακόλουθα μέτρα θα ωφελήσουν την Ευρώπη από τρεις απόψεις:

   i) βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων,
   ii) ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, και
   iii) επίτευξη ευκαιριών ανάπτυξης των επιχειρήσεων και πρόσβασής τους στην αγορά·

26.  αναγνωρίζει το έργο των οργανώσεων του τρίτου τομέα και των εθελοντικών οργανώσεων, αλλά θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως υποκατάστατα της ευθύνης του κράτους να προσφέρει ποιοτική, αποτελεσματική, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή παροχή υπηρεσιών φροντίδας, στην οποία ως δημόσιο αγαθό θα έχουν πρόσβαση όλοι, με χρηματοδοτική στήριξη από δημόσιους πόρους·

27.  παραπέμπει στο «ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τη μακροχρόνια περίθαλψη», το οποίο παρέχει αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιοπρέπεια και την ευημερία των ηλικιωμένων ευάλωτων ανθρώπων και το οποίο δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του έργου WeDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(26)·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις γνώσεις σε θέματα υγείας και να ενημερώσουν σχετικά με τις διάφορες παροχές τις ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολία κατά την πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες· εξίσου σημαντική είναι η ένταξη των ατόμων που λαμβάνουν και εκείνων που παρέχουν περίθαλψη στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που τα αφορούν·

Συστάσεις

29.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε συγκέντρωση συγκρίσιμων και επίκαιρων δεδομένων με τη μορφή βασικής ανάλυσης σχετικά με την πρόσβαση στην περίθαλψη·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς παράγοντες, να παρακολουθούν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ποιες εθνικές πολιτικές αντιβαίνουν στους στόχους για μείωση της φτώχειας το 2020 και να προτείνουν λύσεις σχετικά· καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν ιδιαίτερα στις πλέον ευάλωτες ομάδες και να άρουν τα εμπόδια στην πρόσβαση, να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τα μέτρα περιορισμού και πρόληψης αρκετά νωρίς, ώστε να επανέλθει η προσέγγιση με άξονα τα δικαιώματα των ατόμων αυτών και να αποτραπεί η μακροπρόθεσμη ζημία και το κόστος που συνεπάγεται η μη ανάληψη δράσης

31.  καλεί την Επιτροπή, τους κοινωνικούς εταίρους και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με βάση τα πορίσματα της ανάλυσης προτερημάτων και αδυναμιών του ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών 2012·

32.  ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την εφαρμογή όσο το δυνατό περισσότερων προγραμμάτων για τη βελτίωση της υγείας των πιο ευάλωτων ομάδων, ιδίως των παιδιών και των νέων, στο πλαίσιο της κινητικότητας, η οποία αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα της ΕΕ·

33.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ασυμβατότητα που πιθανώς ανακύπτει μεταξύ των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004(27) και της εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ(28), προκειμένου να προτείνει τυχόν αλλαγές που απαιτούνται ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα στην παρεχόμενη κάλυψη·

34.  προτρέπει την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προτεραιότητες, να κλείσουν τα χάσματα, να διασφαλίσουν αποτελεσματική πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες υγείας και στον οικογενειακό σχεδιασμό καθώς και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε άλλες ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες που χρήζουν κοινωνικής προστασίας της υγείας·

35.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στις συμφωνίες με χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση κοινωνικές διασφαλίσεις για την προστασία των υπηρεσιών περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τηλεϊατρική, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην περίθαλψη·

36.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ισότιμη πρόσβαση σε εκπαίδευση και περίθαλψη κατά τα πρώτα έτη της παιδικής ηλικίας και να παράσχει επαρκή οικονομική στήριξη για τις εν λόγω υπηρεσίες·

37.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα σε παιδιά με αναπηρία·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να εξαλείψουν εμπόδια και φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες μεταφορές, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προτεραιότητες για να κλείσουν τα χάσματα και να παράσχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των φτωχών γυναικών, των μεταναστών και των Ρομά στην κοινωνική προστασία της υγείας, διασφαλίζοντας την οικονομική προσιτότητα, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και αποδοτική και αποτελεσματική οργάνωση και επαρκή χρηματοδότηση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές·

40.  προτρέπει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές που να προωθούν την υγεία και την πρόληψη των ασθενειών, με την κατοχύρωση της ελεύθερης, καθολικής και ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης για τις περισσότερο μειονεκτούσες ομάδες, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, στην προληπτική ιατρική, στην πρόσβαση στη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση· ζητεί να παρασχεθούν τα μέσα που απαιτούνται για την καταπολέμηση των κύριων προβλημάτων δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και την κατοχύρωση του δικαιώματος στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, στις υπηρεσίες υγείας για γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη για τα παιδιά·

41.  καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή να εξετάσουν εκτενέστερα τη διασύνδεση της σωματικής υγείας και διανοητικής υγείας αφενός με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια αφετέρου -φαινόμενα που η κρίση έχει αναδείξει σε μείζονα-, προκειμένου να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισης βλαπτικών επιπτώσεων αυτού του είδους·

42.  συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υπηρεσίες υγείας τους σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, εστιάζοντας στη βελτίωση της υγείας των γυναικών και στην πρόσβασή τους στην περίθαλψη, δίνοντας έμφαση στις γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές, καθώς και σε μέτρα για τις πιο μειονεκτούσες ομάδες –παιδιά και νέοι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, άνεργοι και άστεγοι–, που να κατοχυρώνουν το δικαίωμα όλων των ανθρώπων σε τακτική ιατρική παρακολούθηση·

43.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την περίθαλψη μητέρων και νεογνών, ιδίως στις περιπτώσεις πρόωρων γεννήσεων, ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία και να την ενσωματώσουν στις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές δημόσιας υγείας·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την παροχή επαρκών και διαρκών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας που εργάζονται σε μονάδες προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας μητέρων και νεογνών, με στόχο την πρόληψη των πρόωρων γεννήσεων και τη μείωση των κρουσμάτων χρόνιων ασθενειών που πλήττουν τα πρόωρα βρέφη·

45.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή επαρκούς στήριξης στις γυναίκες τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την εγκυμοσύνη, καθώς και κατά τη διάρκεια του θηλασμού, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας/συμβουλευτικής στήριξης, όταν απαιτείται, καθώς και κατάλληλη διατροφή, ιδίως για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας της πρόσφατης οικονομικής κρίσης·

46.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλες δομές για την παροχή ιατρο-κοινωνικής καθοδήγησης, ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι συνθήκες διαβίωσης των απόρων·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν προσιτές και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών σε όλες τις συναφείς γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας των Ρομά·

48.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά των εγκλημάτων μίσους και να προαγάγουν τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, ενισχύοντας, εάν κριθεί απαραίτητο, τους εθνικούς φορείς για την καταπολέμηση των διακρίσεων και προάγοντας την κατάρτιση στο πλαίσιο των δημόσιων αρχών·

49.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ και να εγκρίνουν την οδηγία περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού(29), προκειμένου να απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και να τεθεί σε ισχύ η αρχή της ίσης μεταχείρισης στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, της παιδείας και της πρόσβασης σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες που είναι εμπορικά διαθέσιμα στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις πλέον ευάλωτες ομάδες συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και συνάδουν με την οδηγία για τη φυλετική ισότητα 2000/43/EΚ, εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής(30)·

51.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αποτρέψουν το φαινόμενο των αστέγων, να παράσχουν την απαραίτητη περίθαλψη στους αστέγους και να μην τους ποινικοποιούν στη νομοθεσία τους·

52.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κάθε πολιτική ή πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και/ή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την περίθαλψη αφορά τις υπηρεσίες εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις κοινωνικές ανάγκες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων, και ότι εκπονείται σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ευάλωτες ομάδες και προασπίζονται τα συμφέροντά τους·

53.  παραπέμπει στις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τονίζει τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας, η οποία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά με κοινωνικές επιχειρήσεις τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας·

54.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο ώστε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση προς προγράμματα που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να διασφαλίσει την πλήρη απορρόφηση και τη μέγιστη εκταμίευση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και άλλα συναφή μέσα που απευθύνονται στις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων ή των ατόμων που κινδυνεύουν από αποκλεισμό, να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να επιτύχουν τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη φτώχεια και να προωθήσουν την καινοτομία και την ποιότητα στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης· τονίζει τη σημασία των σχετικών μέσων χρηματοδότησης, όπως του ενωσιακού προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία και το ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

55.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύνολο αντικειμενικών και υποκειμενικών δεικτών για τη μέτρηση και την τακτική δημοσίευση των ουσιωδών και επουσιωδών συνιστωσών της ευημερίας, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών δεικτών, που θα συμπληρώνουν το ευρωπαϊκό και εθνικό ΑΕγχΠ και τους δείκτες ανεργίας, ώστε να υπολογίζεται η πρόοδος της κοινωνίας και όχι μόνο η οικονομική ανάπτυξη·

56.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ρητά την πολύτιμη συμβολή των ανεπίσημων παρόχων φροντίδας· προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να διατηρήσουν τα στοχευμένα μέτρα στήριξης για τα άτομα που παρέχουν φροντίδα και τον τομέα εθελοντικής εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν πιο εξατομικευμένα, ποιοτικά και οικονομικώς αποδοτικά μέτρα, π.χ. μέτρα που επιτρέπουν τον συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής, που διευκολύνουν βελτιωμένη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ ανεπίσημων και επίσημων παρόχων φροντίδας, που διασφαλίζουν κατάλληλες πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και κατάρτιση για τα άτομα που παρέχουν φροντίδα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα συνεκτικό πλαίσιο εργασίας για όλους τους τύπους άδειας για την παροχή φροντίδας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία σχετικά με την άδεια για την παροχή φροντίδας, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στις Συνθήκες·

57.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ακριβείς και εύληπτες πληροφορίες στις συναφείς γλώσσες και μορφότυπους σχετικά με το δικαίωμα στην περίθαλψη και να καθιστούν τα παραπάνω ευρέως προσιτά·

58.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να εκπονήσουν σαφείς ορισμούς των επαγγελματικών προτύπων στον τομέα της περίθαλψης που θα επιτρέψουν την ακριβή οριοθέτηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν όλους τους πιθανούς παράγοντες (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), μεταξύ άλλων και τους κοινωνικούς εταίρους, σε πρωτοβουλίες για την πρόληψη, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες·

60.  προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης που απαιτούνται για τους τομείς περίθαλψης και στήριξης και να προσφέρουν υποτροφίες σε άτομα που αναλαμβάνουν σχετικές σπουδές·

61.  προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει μια εκστρατεία με στόχο την πρόσληψη νέων και τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του τομέα της περίθαλψης ως εργοδότη·

62.  ζητεί να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα απασχόλησης όσων εργάζονται στον τομέα της περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αξιοπρεπούς εισοδήματος και αξιοπρεπών συνθηκών και του δικαιώματος συμμετοχής και δημιουργίας σωματείων με δικαιώματα συλλογικών διαπραγματεύσεων·

63.  προτρέπει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες περίθαλψης και όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης για το εργατικό δυναμικό με τη βοήθεια χρηματοδότησης από το ΕΚΤ·

64.  προτρέπει τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν έναν επίσημο κοινωνικό διάλογο για τον τομέα της παροχής υπηρεσιών φροντίδας·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 12.
(3) ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 11.
(4) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(5) ΕΕ C 76 E της 25.3.2013, σ. 16.
(6) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 57.
(7) ΕΕ C236 E της 12.8.2011, σ. 79.
(8) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.
(9) ΕΕ C70 E της 8.3.2012, σ. 19.
(10) ΕΕ C33 E της 5.2.2013, σ.188.
(11) ΕΕ C199 E της 7.7.2012, σ.112.
(12) ΕΕ C199 E της 7.7.2012, σ. 25.
(13) ΕΕ C51 E της 22.2.2013, σ.101.
(14) ΕΕ C131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA (2013)0053.
(16) ΕΕ C 259 Ε της 29.10.2009, σ. 19.
(17) ΕΕ C 169 Ε της 15.6.2012, σ. 139.
(18) FRA: ‘Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States’, October 2011 - http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-access-healthcare-10-european-union-member-states
(19) Eurofound (2012), Τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: ο αντίκτυπος της κρίσης, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο- http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1264.htm
(20) Eurofound (2012), Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για χρέη νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο - http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1189.htm
(21) Eurofound (2012), Συνθήκες διαβίωσης των Ρομά: Ακατάλληλες συνθήκες στέγασης και υγεία, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο - http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/02/en/1/EF1202EN.pdf
(22) Eurofound (2012), Ενεργός ένταξη των νέων με προβλήματα υγείας ή αναπηρία, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο -http://www.eurofound.europa.eu/areas/socialcohesion/illnessdisabilityyoung.htm
(23)Βλ.για παράδειγμα άρθρο 5 του ισπανικού βασιλικού διατάγματος αριθ. 16/2012, της 20ής Απριλίου 2012, που τέθηκε σε ισχύ την 28η Δεκεμβρίου 2012. Διατίθεται στον ιστότοπο: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl16-2012.html#a5.
(24) Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την υγιή και αξιοπρεπή γήρανση, 2980ο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές», Νοέμβριος 2009.
(25) Οι κατευθυντήριες γραμμές του FRA «Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations» προτείνουν στα κράτη μέλη βασικές αρχές σχετικά με πρακτικές εντοπισμού και αναφοράς εντός και εγγύς ιατρικών εγκαταστάσεων: http://fra.europa.eu/sites/default/files/document-on-apprehensions_1.pdf
(26) Το WeDO αποτελεί έργο που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010-2012). Επικεφαλής αυτού ήταν ομάδα καθοδήγησης, αποτελούμενη από 18 οργανώσεις εταίρους σε 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αντικείμενο του κοινού ενδιαφέροντος όλων των οργανώσεων εταίρων ήταν και παραμένει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ευάλωτων ατόμων.
(27) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(28) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(29) COM(2008)0426.
(30) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου