Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2300(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0212/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0212/2013

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 11
CRE 04/07/2013 - 11

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0329

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 326kWORD 100k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Συνδεδεμένη τηλεόραση
P7_TA(2013)0329A7-0212/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την υβριδική τηλεόραση («συνδεδεμένη τηλεόραση - Connected TV») (2012/2300(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)(2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας)(4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)(6), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)(7), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(10), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση(11),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 98/560/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω της προώθησης εθνικών πλαισίων με σκοπό την επίτευξη συγκρίσιμου και αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0212/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τηλεοπτικές συσκευές αναπτύχθηκαν αρχικά για τη λήψη γραμμικών ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, ότι τα οπτικοακουστικά περιεχόμενα, λόγω της δυνατότητας υποβολής τους, συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής, ακόμη και στο ψηφιακό τοπίο, σε σημαντικό βαθμό την προτίμηση του κοινού σε σχέση με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, και ότι, συνεπεία τούτου, η ιδιαίτερη σημασία τους για τη διαμόρφωση των ατομικών και δημόσιων απόψεων παραμένει μέχρι στιγμής αδιατάρακτη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων αποτελούν ταυτόχρονα υπηρεσίες πολιτιστικού και οικονομικού χαρακτήρα, διαθέτουν, ως φορείς ταυτότητας, αξιών και απόψεων, εξαιρετική σημασία για την κοινωνία και τη δημοκρατία, και χρήζουν επομένως και αυτές ειδικής ρύθμισης σε έναν ολοένα περισσότερο συγκλίνοντα κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική σύγκλιση των μέσων που είχε από καιρό ανακοινωθεί, ιδίως για τη ραδιοτηλεόραση και το διαδίκτυο, έχει πλέον υλοποιηθεί και ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τα δίκτυα πρέπει να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα, καθώς και ότι πρέπει, εν προκειμένω, να διασφαλισθεί η δυνατότητα δημιουργίας και επιβολής ενός ενιαίου επιπέδου ρύθμισης σε σχέση με τους νέους συμμετέχοντες στην αγορά που προέρχονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τρίτες χώρες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έξυπνες συσκευές που έχουν εμφανιστεί αλλάζουν τις συνήθειες και τον τρόπο τηλεθέασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ αυξάνεται η χρήση συσκευών με διαδικτυακή σύνδεση, οι παραδοσιακές υπηρεσίες παραμένουν, ωστόσο, δημοφιλείς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γραμμικές και μη γραμμικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες, καθώς και πολλές άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας, μπορούν ήδη πλέον να προβάλλονται στην ίδια οθόνη, να συνδυάζονται απρόσκοπτα και να παρέχονται προς κατανάλωση ταυτόχρονα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μέσων για την κοινωνία, είναι αναγκαία και στο μέλλον η ύπαρξη ενός αυτόνομου ρυθμιστικού πλαισίου των μέσων, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να συνυπολογισθεί δεόντως η σημασία αυτή και να εξασφαλισθεί η πολυφωνία των απόψεων και των μέσων στα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση της συνδεδεμένης τηλεόρασης έχει διαταράξει την παραδοσιακή αλυσίδα αξίας και καθιστά αναγκαία τη χάραξη νέας στρατηγικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος της τεχνολογικής εξέλιξης οδηγεί αναπόφευκτα στην, εν μέρει μόνο εμφανή, αύξηση της αυτονομίας του χρήστη, και ότι, συνεπώς, εντείνεται διαρκώς η ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των αποκλειστικών δικαιωμάτων και της ακεραιότητας των περιεχομένων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται οι δυνατότητες διάδοσης (διαδραστικών) επιγραμμικών υπηρεσιών, οι οποίες επωφελούνται από την εμβέλεια των τηλεοπτικών υπηρεσιών, και ότι μια πλήρης ευρυζωνική κάλυψη αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τα υβριδικά συστήματα λήψης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «συνδεδεμένη τηλεόραση - Connected TV» ερμηνεύεται, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης σύγκλισης των μέσων, με δυναμικό, τεχνολογικά ουδέτερο και ευρύ τρόπο, και περιλαμβάνει όλες τις συσκευές, μεταξύ των οποίων και τις κινητές, που επιτρέπουν την πρόσβαση σε γραμμικό και μη γραμμικό περιεχόμενο μέσων, περιεχόμενο «over the top» και λοιπές εφαρμογές στην ίδια συσκευή ή οθόνη, φέρνοντας έτσι σε επαφή τον κόσμο της ραδιοτηλεόρασης με τον κόσμο του διαδικτύου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον συγκλίνοντα κόσμο των μέσων ο ανταγωνισμός αφορά λιγότερο τις δυνατότητες μετάδοσης και ολοένα περισσότερο την προσοχή του χρήστη, ότι με την αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων υπηρεσιών καθίσταται δυσκολότερη η προσέγγιση του χρήστη, και ότι η πρόσβαση, η ταχεία ιχνηλασιμότητα, καθώς και η συμπερίληψη σε κατάλογο και η υπόδειξη των προσφερόμενων υπηρεσιών έχουν αποφασιστική σημασία για την επιτυχία τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων - ΥΟΑΜΕ) βασίζονται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν απεικονίζουν ακόμη αυτήν την προϊούσα τεχνολογική συγχώνευση, και ειδικότερα ότι η διαβαθμισμένη ρύθμιση, όπου διαφοροποιείται το τηλεοπτικό πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών μέσω διαδικτύου [webcasting] και της συνεχούς ροής [live-streaming]) από τις κατά παραγγελίαν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, χάνει τη σημασία της με την ισχύουσα μορφή της, παρόλο που στην ίδια συσκευή διατίθενται υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνίας –ακόμα και εκείνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜΕ) αλλά σε εκείνο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή, στην περίπτωση παρεχόμενων υπηρεσιών μη ευρωπαϊκής προέλευσης, δεν εμπίπτουν σε κανένα ρυθμιστικό καθεστώς της ΕΕ για τα μέσα– που υπάγονται σε διαφορετικές ρυθμίσεις, κάτι που, αφενός, μπορεί να οδηγήσει τόσο σε αθέμιτο ανταγωνισμό και απαράδεκτες ανισότητες στο θέμα της ασφάλειας του χρήστη, αφ’ ετέρου δε, θέτει νέα ερωτήματα όσον αφορά την πρόσβαση, το είδος της διάδοσης και την ιχνηλασιμότητα των περιεχομένων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας ων μέσων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά φορείς θα ανταγωνίζονται άμεσα τους παραδοσιακούς φορείς του τομέα, αφενός αποκτώντας αποκλειστικό περιεχόμενο, μεταξύ άλλων και στην ευρωπαϊκή αγορά, και αφετέρου προτείνοντας οι ίδιοι νέες υπηρεσίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που αφορούν κανονιστικές ρυθμίσεις, και ειδικότερα αυτοί που αφορούν τη διασφάλιση και προώθηση της πολυφωνίας των απόψεων και των μέσων, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των παιδιών, την ενθάρρυνση των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης να διασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής, τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, καθώς και την ποιοτική και σχετική με το περιεχόμενο ρύθμιση των διαφημίσεων, δεν χάνουν κατά βάση τη σημασία τους για την κοινωνία και την κανονιστική τους αιτιολόγηση, αλλά λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι τα όρια της αποτελεσματικότητας και της εφαρμοσιμότητας αυτών των προστατευτικών διατάξεων καθίστανται ολοένα και πιο εμφανή, εξαιτίας των μεθόδων χρησιμοποίησης που έχουν καταστεί δυνατές από τα υβριδικά συστήματα λήψης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υπηρεσιών υβριδικής τηλεόρασης υψηλής ποιότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση, εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, συνδέσεων επαρκώς υψηλής ροής μεταξύ των εξυπηρετητών μετάδοσης και των συνδρομητών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φάσμα των δυνατών χρήσεων που προσφέρουν οι υβριδικές συσκευές θέτε υπό αμφισβήτηση βασικές αρχές της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως η υποχρέωση διαχωρισμού της διαφήμισης από το πρόγραμμα και οι κανόνες που αφορούν τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απλώς και μόνο η τυχαία ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού υπηρεσιών δεν οδηγεί αυτομάτως σε διασφάλιση των προαναφερθέντων στόχων ρύθμισης και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να εκτιμηθεί αν απαιτείται περαιτέρω ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων και αν το εν λόγω πλαίσιο θα μπορούσε να εμποδίσει εκ των προτέρων πιθανές αστοχίες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη της υβριδικής τηλεόρασης μπορεί να οδηγήσει σε σύγκλιση της συμβατικής τηλεόρασης και του διαδικτύου, όπως συνέβη πριν από μερικά χρόνια με την κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί κάθε δράση που επιτρέπει την προσαρμογή της αγοράς, με στόχο την προώθηση της δημιουργίας και της καινοτομίας στην Ευρώπη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων που συνδυάζουν την τηλεόραση με το διαδίκτυο θα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν χωρίς διαφοροποίηση τα κανάλια της τηλεόρασης και τις υπηρεσίες του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων ιστοτόπων οπτικοακουστικού περιεχομένου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι η διαδικτυακή ουδετερότητα δεν διασφαλίζεται επαρκώς μέσω της διαφάνειας και του ανταγωνισμού·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή περί της χώρας μετάδοσης που περιέχεται στην αρχική οδηγία σχετικά με την τηλεόραση χωρίς σύνορα αποτελεί ορόσημο για την ελευθερία πληροφόρησης και την ανάπτυξη μιας κοινής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και, σε αντιστάθμισμα, εισήγαγε την αρχής περί της χώρας καταγωγής υπό τη μορφή της αρχής περί της χώρας εκπομπής·

1.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητη η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλων υφιστάμενων απαιτήσεων που καθορίζονται στα κανονιστικά καθεστώτα για τα δίκτυα και τα μέσα (π.χ. τη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες) όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν την ιχνηλασιμότητα και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των παρόχων περιεχομένου, των φορέων ανάπτυξης περιεχομένου και των χρηστών σε πλατφόρμες, επεκτείνοντας την έννοια της πλατφόρμας, και να προσαρμόσει τα υφιστάμενα μέσα στα νέα μορφώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες επιλογές καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ότι οι πάροχοι περιεχομένου θα διαθέτουν περισσότερες επιλογές ως προς τον τρόπο διανομής του περιεχομένου τους, διατηρώντας παράλληλα την επαφή με το κοινό τους·

2.  φρονεί ότι κατά τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων για τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις πλατφόρμες, προκειμένου να επιτραπεί η ισότιμη συμμετοχή στην αγορά των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών αλλά και άλλων, συχνά δε μικρότερων, παρόχων·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τροποποιήσει τον όρο της υπηρεσίας μέσων που περιέχεται στο άρθρο 1 της οδηγίας ΥΟΑΜΕ, ούτως ώστε η αναγκαιότητα μιας ρύθμισης από τα κράτη μέλη να συνδέεται στενότερα με τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των προσφερόμενων υπηρεσιών, ιδίως δε με τη συμβολή τους στη διαμόρφωση απόψεων και στην πολυφωνία, καθώς και με τη συντακτική ευθύνη·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, έχοντας υπόψη τις διαφορετικές αποστολές των υπηρεσιών μέσων για τις οποίες αναλαμβάνεται συντακτική ευθύνη και των λοιπών περιεχομένων, αν μια αυστηρότερη ρύθμιση των τηλεοπτικών πλατφορμών εξακολουθεί να είναι κατάλληλη και αναγκαία, ή αν αρκεί μια γενική απαγόρευση των διακρίσεων·

5.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο ενδεχόμενης αναθεώρησης της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή σε κάθε μελλοντική νομοθετική διάταξη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της για σεβασμό της ελευθερίας του Τύπου·

6.  καλεί την Επιτροπή, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης «Προετοιμασία ενός οπτικοακουστικού κόσμου σε πλήρη σύγκλιση: Ανάπτυξη, Δημιουργία και Αξίες», να διακριβώσει ποιοι ρυθμιστικοί μηχανισμοί παραμένουν αναγκαίοι και σκόπιμοι σε σχέση με τη σύγκλιση και ποιοι πρέπει ενδεχομένως να δημιουργηθούν εκ νέου, με στόχο την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις και διατηρώντας τους ισχύοντες ευρύτερους ρυθμιστικούς στόχους, προκειμένου να διασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός για τους παρόχους περιεχομένου και να εξασφαλισθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για τον χρήστη καθώς και η ισότιμη, με πλήρη διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις δυνατότητα επιλογής του χρήστη από ένα φάσμα ποιοτικών και ποικιλόμορφων υπηρεσιών, με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη διαφύλαξη των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν και εκείνων που παρέχονται από παρόχους του δημοσίου δικαίου·

7.  ζητεί από την Επιτροπή, σε περίπτωση αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους των παρόχους περιεχομένου·

8.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική ανάπτυξης των εν λόγω νέων φορέων θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο που διατίθεται στα παραδοσιακά κανάλια καθώς και την προσφορά που παρέχεται στο διαδίκτυο·

9.  επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τον κίνδυνο, η οικονομική ισχύς και η διεθνής παρουσία των νέων αυτών φορέων της αγοράς να στρεβλώσουν το νέο αυτό ανταγωνιστικό περιβάλλον εις βάρος των παραδοσιακών ευρωπαϊκών φορέων·

10.  τονίζει ότι αξίζει να σημειωθεί η ανάγκη διατήρησης ενός διαβαθμισμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων, η διαβάθμιση του οποίου δεν θα βασίζεται στη διαφοροποίηση μεταξύ των μη γραμμικών και των γραμμικών υπηρεσιών, αλλά κυρίως στον δυνητικό αντίκτυπο της εκάστοτε υπηρεσίας μέσων και στη συντακτική ευθύνη για την εν λόγω υπηρεσία, καθώς και ότι θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη κατάλληλο περιθώριο κινήσεων ώστε να λαμβάνουν τα ίδια αυτές τις αποφάσεις·

11.  διερωτάται αν, στο πλαίσιο της αυξανόμενης σύγκλισης της τεχνολογίας, οι διατάξεις που θέσπισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και αφορούν πολύπλοκες διαδικασίες αξιολόγησης και ανάλυσης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών που προσφέρονται από δημόσιους παρόχους, οι οποίες υπερβαίνουν τις συνήθεις ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες και διατίθενται σε νέες πλατφόρμες, εξακολουθούν να είναι κατάλληλες, δεδομένου ιδίως ότι οι χρήστες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να διακρίνουν εάν πρόκειται για μια συμβατική γραμμική ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, μια κατά παραγγελία υπηρεσία ή μια άλλου είδους οπτικοακουστική υπηρεσία·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις μελλοντικές προκλήσεις της υβριδικής τηλεόρασης από την άποψη της ανταγωνιστικότητας στον τομέα, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες που αφορούν τις διαφημίσεις και να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα·

13.  τονίζει ότι, προς όφελος μιας ενιαίας, πανευρωπαϊκής προστασίας των καταναλωτών, των παιδιών και των νέων, καθώς και των μειονοτήτων, πρέπει να επανεξετασθούν οι ποιοτικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες μέσων και να προσαρμοσθούν σε υψηλό επίπεδο σε όλες τις μορφές διάδοσης·

14.  ζητεί, εν προκειμένω, να ισχύει εξίσου η απαγόρευση της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η απαγόρευση της υποκίνησης του μίσους, η προστασία κατά των διακρίσεων, καθώς και η αρχή περί απρόσκοπτης πρόσβασης, για κάθε είδους περιεχόμενο μέσων·

15.  διερωτάται, στο πλαίσιο αυτό, αν η αρχή του διαχωρισμού των διαφημίσεων από το περιεχόμενο του προγράμματος μπορεί να διατηρηθεί για όλες τις μορφές μέσων ή αν ο στόχος της προστασίας θα μπορούσε να επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο μέσω της δυνατότητας σαφούς αναγνώρισης και διαφοροποίησης των διαφημίσεων από το περιεχόμενο προγράμματος για όλες τις μορφές μέσων·

16.  φρονεί ότι η επιβολή νέων απαγορεύσεων, ή η επέκταση των υφιστάμενων, ά άλλα μέτρα που έχουν αντίκτυπο στη διαφήμιση ως μέσο χρηματοδότησης θα πρέπει να αποτραπούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στον τομέα της ψηφιακής τηλεόρασης·

17.  υπογραμμίζει ότι ο δημόσιος τομέας δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη διαφημιστική χρηματοδότηση. και τούτο προκειμένου να διατηρήσει την ανεξαρτησία του, και ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες για τη χρηματοδότηση του εν λόγω τομέα·

18.  υπογραμμίζει ότι οι νέες στρατηγικές διαφήμισης που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους (καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης, κατάρτιση προφίλ των καταναλωτών, στρατηγικές πολλαπλών οθονών) θέτουν το ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή, της ιδιωτικής του ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· εμμένει, ως εκ τούτου, στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης ενός συνόλου συνεκτικών κανόνων που θα πλαισιώσουν αυτές τις στρατηγικές·

19.  ενθαρρύνει την οπτικοακουστική βιομηχανία της Ευρώπης να συνεχίσει να αναπτύσσει συνεκτικές και ελκυστικές υπηρεσίες, κυρίως διαδικτυακές, ώστε να εμπλουτίσει το φάσμα των προσφερόμενων ευρωπαϊκών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου·

20.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν και πώς λαμβάνουν δέουσα προτεραιότητα κατά την ανίχνευση επί των συσκευών πρώτης οθόνης, όπως τηλεοπτικών δεκτών με σύνδεση με το διαδίκτυο, οι πάροχοι περιεχομένου, στους οποίους τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει δημόσια σύμβαση για παροχή προγράμματος ή οι οποίοι συμβάλλουν στην προώθηση στόχων δημόσιου συμφέροντος, ιδίως στην εγγύηση της πολυφωνίας των μέσων και της πολιτιστικής πολυμορφίας, ή οι οποίοι αναλαμβάνουν να ασκούν καθήκοντα που διατηρούν την ποιότητα και την ανεξαρτησία της καταγραφής των πληροφοριών και προωθούν τη διαφορετικότητα των απόψεων·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συμπλήρωση των εν λόγω κανονισμών «Must-be-found» (υποχρέωση ανίχνευσης), να ελέγξουν εάν μπορεί να διασφαλιστεί η βιώσιμη επίτευξη των προαναφερθέντων ρυθμιστικών στόχων της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜΕ) μέσω της αλλαγής πορείας στην κανονιστική ρύθμιση των μέσων που θα αποβλέπει σε παροχή κινήτρων και πιστοποίησης και σε ενίσχυση των συρρυθμιστικών και αυτορρυθμιστικών προσεγγίσεων, ιδίως σε σχέση με την προστασία της νεολαίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και ταυτόχρονα να εξασφαλισθεί η απαραίτητη ευελιξία για έναν θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών μέσων· τονίζει ότι ενδεχόμενα μέτρα συρρύθμισης και αυτορρύθμισης μπορούν μόνο να συμπληρώνουν τις νομικές διατάξεις και ότι η διατήρηση και η αξιολόγησή τους πρέπει να υπόκειται σε ανεξάρτητη εποπτεία·

22.  συνιστά, συνεπώς, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο στρέβλωσης του ανταγωνισμού, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις ίδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το μέσο μετάδοσης·

23.  εκφράζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανησυχία του για τον αυξημένο ανταγωνισμό λόγω της παρουσίας διεθνών φορέων οι οποίοι δεν υπόκεινται στους ευρωπαϊκούς κανόνες και υποχρεώσεις·

24.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά τη χρήση των εν λόγω πλατφορμών λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της αγοράς και το γενικό συμφέρον σε πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη ζήτηση από πλευράς των καταναλωτών και στη βάση ανοιχτών, διαλειτουργικών προτύπων, και αποτρέπεται η κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης από έναν ή περισσότερους παρόχους·

25.  εμμένει, σε αυτό το πλαίσιο, στην ανάγκη να εξεταστούν η ανάπτυξη του ρυθμιστικού πλαισίου, οι τρόποι ρύθμισης της υβριδικής τηλεόρασης και τα συστήματα καταγραφής του περιεχομένου·

26.  ζητεί μια ρύθμιση των πλατφορμών της υβριδικής τηλεόρασης που να διασφαλίζει την πρόσβαση και την ακεραιότητα του περιεχομένου των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, τη διαφάνεια για τους καταναλωτές και την εφαρμογή ενός βασικού κώδικα δεοντολογίας (π.χ. προστασία των ανηλίκων και της ιδιωτικής ζωής)·

27.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το επίπεδο των γνώσεων σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης όλων των πολιτών της ΕΕ, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών και συντονισμένων δράσεων που θα στοχεύουν στη μεγαλύτερη κατανόηση των γραμμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών μέσων·

28.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται μέτρα, ιδίως από τους κατασκευαστές εξοπλισμού και τους παρόχους υπηρεσιών, για τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίες μέσων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες, όπως τα άτομα με προβλήματα ακοής και τα άτομα με προβλήματα όρασης·

29.  φρονεί ότι οι υπηρεσίες πλατφόρμας και οι υπηρεσίες μέσω δικτυακής πύλης θα πρέπει να είναι διαλειτουργικές, δίνοντας την ευκαιρία σε τρίτους, χωρίς διακρίσεις, να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά τις εφαρμογές τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης·

30.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει με νομικά δεσμευτικό τρόπο ότι σε δίκτυα και σε πλατφόρμες όλα τα περιεχόμενα θα διατίθενται, κατ’ αρχήν, στον ίδια πρότυπο ποιότητας·

31.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει με νομικά δεσμευτικό τρόπο, ότι τα πακέτα δεδομένων από φορείς διαχείρισης δικτύων θα τυγχάνουν κατ’ αρχήν της ίδιας αντιμετώπισης κατά τη μεταβίβασή τους από τον αποστολέα στον παραλήπτη, ήτοι ότι ο φορέας διαχείρισης του δικτύου δεν θα προβαίνει σε ιεράρχηση π.χ. λόγω προέλευσης, περιεχομένου, τρόπου εφαρμογής ή αμοιβής του χρήστη, καθώς αυτό ενδέχεται να αντιβαίνει στον στόχο της διασφάλισης δίκαιης καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες, στους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, στην απαγόρευση της παραποίησης των δεδομένων, στην αρχή της ακεραιότητας των περιεχομένων, καθώς και στον στόχο της επίτευξης ίσων όρων ανταγωνισμού·

32.  εφιστά την προσοχή στις επιπτώσεις των αποκλίσεων μεταξύ των συστημάτων ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα γίνουν εντονότερες με την έλευση της υβριδικής τηλεόρασης·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας της Ένωσης που θα διασφαλίζει τη διαδικτυακή ουδετερότητα·

34.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει νομικά την ακεραιότητα των γραμμικών και των μη γραμμικών υπηρεσιών που προσφέρονται από υβριδικές πλατφόρμες και, ειδικότερα, να απαγορεύσει την έλλειψη σαφών ορίων ή την διαβάθμιση των εν λόγω υπηρεσιών μέσω των παρόχων υπηρεσιών πλατφόρμας ή τρίτων που παρέχουν περιεχόμενο ή λοιπές υπηρεσίες, εφόσον αυτό δεν έχει εκκινηθεί με σαφή πρωτοβουλία του χρήστη και, στην περίπτωση περιεχομένων που δεν αφορούν την ατομική επικοινωνία, δεν έχουν εγκριθεί από τον πάροχο του περιεχομένου· επισημαίνει ότι πρέπει επίσης να αποκλείεται η μη εγκεκριμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο ή το ραδιοτηλεοπτικό σήμα ενός παρόχου από τρίτους, καθώς και η μη εγκεκριμένη αποκωδικοποίηση, χρήση ή διάθεσή του·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο της παραπομπής σε παράνομους ιστότοπους στις πύλες και τις μηχανές αναζήτησης·

36.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τις ειδικές ρυθμιστικές απαιτήσεις που επιβάλλει η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν υπονομεύεται μέσω μη εγκεκριμένης παροχής πρόσβασης σε άλλες πλατφόρμες·

37.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η έναρξη των εφαρμογών μέσω πυλών δεν γίνεται αυτόματα αλλά ότι πρέπει να εκκινείται πάντα από τον χρήστη, ότι η επιστροφή στην προηγουμένως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία γίνεται κάθε φορά με ευκολία και απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού (π.χ. λειτουργία κόκκινου κουμπιού), κάτι το οποίο πρέπει να καθίσταται σαφές στους χρήστες, καθώς και ότι κατά το κλείσιμο μιας εφαρμογής η προηγουμένως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία εμφανίζεται και πάλι με την ίδια ακριβώς ποιότητα εικόνας και ήχου·

38.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ένας πάροχος περιεχομένου μπορεί να κινηθεί δικαστικά κατά εφαρμογών σε υβριδικές πλατφόρμες, οι οποίες επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν τη μη εγκεκριμένη διάθεση περιεχομένου από τον εν λόγω πάροχο·

39.  καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, να καταρτίσει απλά συστήματα παροχής νομικών διευκρινίσεων, τα οποία θα επιτρέπουν την αμετάβλητη και πλήρη απεικόνιση των μη γραμμικών υπηρεσιών του παρόχου υπηρεσιών μέσων σε πλατφόρμες τρίτων·

40.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ανώνυμη χρήση των τηλεοπτικών και διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω υβριδικών τερματικών συσκευών που πωλούνται ή εισάγονται στην ΕΕ είναι κατ’ αρχήν εγγυημένη, και ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων·

41.  καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, λόγω της διπλής τους φύσης και της σημασίας τους για την κοινωνία, από μέτρα ελευθέρωσης που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο διεθνών εμπορικών συμφωνιών, και παράλληλα να διασφαλίσει ότι η έννοια της «υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων» θα αναπτυχθεί προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη διαδικασία ψηφιοποίησης και σύγκλισης των μέσων·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, και κατά την παροχή υπηρεσιών υβριδικής τηλεόρασης στο μέλλον, την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, την απαγόρευση ορισμένων διαφημίσεων για λόγους υγείας, την απαγόρευση της παρακίνησης προς το φυλετικό μίσος, τη διάκριση μεταξύ των ειδήσεων και των διαφημιστικών μηνυμάτων, τη διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία, την ιδιωτική ζωή κ.λπ., δεδομένου ότι πρόκειται για κανόνες που έχουν καταστεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου και που δεν παρακάμπτονται με πρόφαση τις τεχνολογικές εξελίξεις· συγκεκριμένα, ζητεί να επισημαίνεται σε παρόχους υπηρεσιών και συσκευών υβριδικής τηλεόρασης εκτός ΕΕ ότι η εφαρμοστέα νομοθεσία είναι εκείνη της χώρας στην οποία παρέχεται η υπηρεσία και όχι της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους οι πάροχοι·

43.  καλεί τα κράτη μέλη, κατά τις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να επανεξετάσουν την περικοπή των κονδυλίων της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (GD Connect, CNECT) που προορίζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, από τα αρχικά προτεινόμενα 9,2 δισ. EUR σε 1 δισ. EUR·

44.  καλεί την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή σε σημαντικά ζητήματα που άπτονται της προστασίας του κοινού, όπως η προστασία των ανηλίκων, και πιστεύει ότι οι ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραμμάτων θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·

45.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις στην Ευρώπη με περιορισμένες διαδικτυακές υποδομές, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, προκειμένου να απελευθερωθεί το δυναμικό της υβριδικής τηλεόρασης, είναι ζωτικής σημασίας για τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
(3) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37.
(4) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.
(5) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11.
(6) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.
(7) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.
(8) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
(9) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(10) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(11) ΕΕ C 257 της 27.10.2009, σ. 1.
(12) ΕΕ L 270 της 7.10.1998, σ. 48.
(13) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 24.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου