Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2054(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0246/2013

Indgivne tekster :

A7-0246/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2013 - 13.11
CRE 04/07/2013 - 13.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0330

Vedtagne tekster
PDF 205kWORD 43k
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr.1/2013 - Udgifter i forbindelse med Republikken Kroatiens tiltrædelse
P7_TA(2013)0330A7-0246/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen (11607/2013 – C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktatens artikel 106a,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1),

—  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, endeligt vedtaget den 12. december 2012(2),

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (herefter "IIA af 17. maj 2006"), særlig punkt 29,

—  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (COM(2013)0157),

—  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2013 for regnskabsåret 2013, vedtaget af Kommissionen den 18. marts 2013 (COM(2013)0156),

—  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2013, vedtaget af Rådet den 26. juni 2013 (11607/2013 – C7-0199/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0246/2013),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 1/2013 har til formål at integrere de forpligtelses- og betalingsbevillinger, der er nødvendige til at dække udgifterne i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse af Unionen fra den 1. juli 2013;

B.  der henviser til, at Kommissionen samtidig har forelagt et forslag til justering af den flerårige finansielle ramme i medfør af punkt 29 i IIA af 17. maj 2006 med henblik på at tage højde for disse ændringer;

C.  der henviser til, at den foreslåede forhøjelse på 655,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 374 mio. EUR i betalingsbevillinger afspejler den finansielle pakke, der blev aftalt på tiltrædelseskonferencen den 30. juni 2011, undtagen udgiftsområde 5, da de administrative udgifter i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse allerede er dækket i 2013-budgettet;

1.  noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 1/2013, således som det er fremlagt af Kommissionen, og Rådets holdning til hertil;

2.  understreger den rent tekniske karakter af dette ændringsbudget, der udelukkende skyldes den enstemmige vedtagelse af traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union som Unionens 28. medlemsstat; understreger, at dette ændringsbudget derfor er blevet holdt adskilt fra den igangværende politiske interinstitutionelle debat om, hvordan spørgsmålet om de udestående betalinger fra 2012 skal løses, og fra forhandlingerne om forslag til ændringsbudget nr. 2/2013;

3.  minder om, at midlerne ifølge punkt 29 i IIA af 17. maj 2006 til finansiering af dette ændringsbudget skal dækkes via en justering af den finansielle ramme, dvs. ved hjælp af en revision af lofterne for 2013 med hensyn til forpligtelser og betalinger;

4.  gentager sin holdning om, at perioden på otte uger i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til at underrette de nationale parlamenter om ethvert udkast til lovgivningsmæssig retsakt ikke finder anvendelse på budgetspørgsmål; beklager derfor, at Rådet – trods den meget stramme tidsplan for ikrafttrædelsen af dette ændringsbudget – alligevel har ladet denne periode udløbe, inden det har vedtaget sin holdning, og derved har presset den tid, Parlamentet har til rådighed til vedtagelsen som fastsat i traktaten;

5.  beklager endvidere, at det, selv efter udløbet af fristen på otte uger, har været vanskeligt for Rådet at nå til enighed om dette ændringsbudget, hvilket har ført til en forsinkelse med hensyn til Kroatiens adgang til den finansiering, som det har krav på fra den 1. juli 2013; advarer imod, at dette kommer til at skabe en bekymrende præcedens for fremtidige udvidelser;

6.  glæder sig over, at Rådet til sidst kunne nå til enighed om en revision af betalingslofterne for 2013 med de fornødne 374 mio. EUR uden at foretage modregninger; mener, at dette, i betragtning af det begrænsede beløb, der er tale om, og den aktuelle mangel på betalingsbevillinger i 2013-budgettet, er den rigtige måde, hvorpå medlemsstaterne kan opfylde den forpligtelse, de påtog sig, da de undertegnede tiltrædelsestraktaten, og respektere bestemmelserne i punkt 29 i IIA af 17. maj 2006;

7.  beklager imidlertid dybt, at Rådet for så vidt angår revisionen af forpligtelsesbevillingerne valgte at se bort fra den politiske vigtighed af at vedtage Kommissionens forslag i sin helhed, og i stedet valgte en modregning af de fornødne bevillinger; mener, at dette er i modstrid med ånden bag den enstemmige beslutning, der blev truffet, da såvel tiltrædelsestraktaten som IIA af 17. maj 2006 blev undertegnet; fremhæver, at denne beslutning sender et forkert politisk signal, ikke bare til Kroatien, men også til de øvrige kandidatlande; understreger, at denne afgørelse kun accepteres, fordi den vedrører de sidste seks måneder af den nuværende FFR (2007-2013); påpeger, at dette ikke bør danne præcedens for eventuelle udvidelser, som måtte finde sted i løbet af den næste FFR (2014-2020);

8.  beklager, at udgiftsområde 5 er blevet udpeget som hovedkilde til modregningen i forpligtelsesbevillingerne, da dette kan føre til mangel på de nødvendige midler til at dække de omstridte løntilpasninger i tilfælde af, at Domstolens afgørelse falder i 2013;

9.  vælger ikke desto mindre at godkende Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2013, der er vedlagt som bilag til denne beslutning, uden ændringer, i betragtning af den politiske vigtighed og bydende juridiske nødvendighed af at sikre den nødvendige finansiering til Kroatien;

10.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 1/2013 er endeligt vedtaget, og foranledige, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 66 af 8.3.2013.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik