Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2054(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0246/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0246/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.11
CRE 04/07/2013 - 13.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0330

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 267kWORD 50k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 - Δαπάνες σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας
P7_TA(2013)0330A7-0246/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.1/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα III – Επιτροπή (11607/2013 – C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006) και συγκεκριμένα το σημείο 29,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2013)0157),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2013 (COM(2013)0156),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 (11607/2013 – C7‑0199/2013),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0246/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 αποσκοπεί να ενσωματώσει στον προϋπολογισμό 2013 τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών που χρειάζονται για την κάλυψη των δαπανών σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση από 1ης Ιουλίου 2013·

B.  λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι, δυνάμει του σημείου 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για την προσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να καταστούν δυνατές αυτές οι τροποποιήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη αύξηση των μεν πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 655,1 εκατ. EUR των δε πιστώσεων πληρωμών κατά 374 εκατ. EUR αντικατοπτρίζει το χρηματοδοτικό πακέτο που συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη Προσχώρησης της 30ής Ιουνίου 2011, εξαιρουμένου του τομέα 5 καθόσον οι διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προσχώρηση της Κροατίας έχουν ήδη περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2013·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή και τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  δηλώνει με έμφαση την αμιγώς τεχνική φύση αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού, ο οποίος είναι απλώς συνέπεια της ομόφωνης συμφωνίας σχετικά με τη Συνθήκη όσον αφορά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 28ο κράτος μέλος της Ένωσης· τονίζει ότι για τον λόγο αυτό ο διορθωτικός αυτός προϋπολογισμός δεν έχει συνδεθεί με τον εν εξελίξει πολιτικό διοργανικό διάλογο περί του πώς θα διευθετηθεί το θέμα των εκκρεμών πληρωμών από το 2012 ούτε με τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013·

3.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το σημείο 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 οι πόροι προς χρηματοδότηση αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού πρέπει να καλυφθούν μέσω προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου, ήτοι αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το 2013·

4.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων που προβλέπεται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γνωστοποιηθεί παντός είδους σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια δεν ισχύει επί θεμάτων προϋπολογισμού· εκφράζει συνεπώς τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά το πολύ στενό χρονικό πλαίσιο για την έναρξη της ισχύος αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού, το Συμβούλιο άφησε ωστόσο να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα πριν εγκρίνει τη θέση του, συμπιέζοντας έτσι τον χρόνο για έγκριση από το Κοινοβούλιο όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη·

5.  εκφράζει τη λύπη του εξάλλου για τη δυσκολία με την οποία, ακόμη και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για την αναθεώρηση αυτή, πράγμα που οδήγησε σε καθυστέρηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης για την Κροατία που θα οφείλεται από την 1η Ιουλίου 2013· προειδοποιεί ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για περαιτέρω διευρύνσεις·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο μπόρεσε τελικά να καταλήξει σε συμφωνία χωρίς κανένα συμψηφισμό για την αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων για τις πληρωμές του 2013 κατά το απαιτούμενο ποσό των 374 εκατ. EUR· θεωρεί ότι, δεδομένου του περιορισμένου σχετικού ποσού και της σημερινής έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013, αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να εκπληρωθεί η υποχρέωση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη όταν υπέγραφαν τη Συνθήκη Προσχώρησης και να τηρηθούν οι διατάξεις του σημείου 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

7.  εκφράζει εντούτοις τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι όσον αφορά την αναθεώρηση των αναλήψεων υποχρεώσεων, το Συμβούλιο αποφάσισε να αγνοήσει την πολιτική σημασία της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπή ως έχει και επέλεξε αντ’ αυτού να συμψηφίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις· θεωρεί ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της ομόφωνης απόφασης που ελήφθη κατά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης καθώς και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006· τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση στέλνει λανθασμένο πολιτικό μήνυμα όχι μόνο στην Κροατία αλλά και σε άλλες υποψήφιες χώρες· τονίζει ότι αυτή η απόφαση είναι αποδεκτή μόνον επειδή αφορά τους τελευταίους έξι μήνες του ισχύοντος ΠΔΠ (2007-2013)· επισημαίνει ότι τούτο δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικές διευρύνσεις που μπορεί να ανακύψουν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ (2014-2020)·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι ο τομέας 5 έχει χαρακτηρισθεί ως η κύρια πηγή για τον συμψηφισμό των αναλήψεων υποχρεώσεων, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην έλλειψη των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη των αναπροσαρμογών των αποδοχών σε περίπτωση που η απόφαση του Δικαστηρίου εκδοθεί εντός του 2013·

9.  παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική σημασία και το επείγον από νομική άποψη της εξασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης προς την Κροατία, αποφασίζει να εγκρίνει, χωρίς τροποποίηση, τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(3) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου