Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2054(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0246/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0246/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.11
CRE 04/07/2013 - 13.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0330

Hyväksytyt tekstit
PDF 195kWORD 40k
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 1/2013 – Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin aiheutuvat menot
P7_TA(2013)0330A7-0246/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (11607/2013 – C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1),

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3), jäljempänä 17. toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus, ja erityisesti sen 29 kohdan,

–  ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi (COM(2013)0157),

–  ottaa huomioon komission 18. maaliskuuta 2013 antaman esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2013 varainhoitovuodeksi 2013 (COM(2013)0156),

–  ottaa huomioon neuvoston 26. kesäkuuta 2013 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2013 (11607/2013 – C7‑0199/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0246/2013),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 1/2013 on tarkoitus sisällyttää vuoden 2013 talousarvioon maksusitoumus- ja maksumäärärahat, joita tarvitaan kattamaan menot, jotka aiheutuvat Kroatian liittymisestä unioniin 1. heinäkuuta 2013;

B.  ottaa huomioon, että komissio esitti 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 29 kohdan mukaisesti samanaikaisesti ehdotuksen monivuotisen rahoituskehyksen mukauttamiseksi, jotta nämä muutokset otetaan huomioon;

C.  ottaa huomioon, että ehdotettu 655,1 miljoonan euron lisäys maksusitoumusmäärärahoihin ja 374 miljoonan euron lisäys maksumäärärahoihin vastaa 30. kesäkuuta 2011 järjestetyssä, Kroatian liittymistä käsitelleessä konferenssissa sovittua rahoitusta mutta ei kata otsaketta 5, koska liittymisestä johtuvat hallintokulut on jo sisällytetty vuoden 2013 talousarvioon;

1.  panee merkille komission antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2013 ja neuvoston kannan siihen;

2.  korostaa, että tämä lisätalousarvio on puhtaasti tekninen, sillä se on vain seurausta siitä, että sopimuksesta Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin sen 28. jäsenvaltioksi päästiin yksimieliseen yhteisymmärrykseen; tähdentää, että siksi tämä lisätalousarvio on pidetty erillään meneillään olevasta toimielinten välisestä poliittisesta keskustelusta, jossa pohditaan ratkaisua kysymykseen vuoden 2012 jäljellä olevista maksuista, samoin kuin lisätalousarvioesitystä nro 2/2013 koskevista neuvotteluista;

3.  muistuttaa, että 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 29 kohdan mukaisesti tämän lisätalousarvion rahoitustarpeet katetaan mukauttamalla rahoituskehystä niin, että tarkistetaan vuoden 2013 maksusitoumus- ja maksumäärärahojen enimmäismääriä;

4.  toteaa uudelleen, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettua kahdeksan viikon määräaikaa, jonka aikana kansallisille parlamenteille on tiedotettava esityksestä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi, ei sovelleta talousarvioasioihin; pitää siksi valitettavana, että huolimatta tämän lisätalousarvion voimaantulon erittäin tiukasta aikataulusta neuvosto ei vahvistanut kantaansa kyseisessä määräajassa, jolloin parlamentti joutui kiirehtimään hyväksyntäänsä pysyäkseen perussopimuksen rajoissa;

5.  pitää niin ikään valitettavana, että neuvostolla oli vaikeuksia päästä sopimukseen tästä tarkistuksesta jopa kahdeksan viikon määräajan päättymisen jälkeen, minkä vuoksi Kroatian liittymiseen varattu rahoitus viivästyy 1. päivästä heinäkuuta 2013; varoittaa, ettei tästä saa tulla ennakkotapausta seuraavia laajentumisia silmällä pitäen;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto pystyi lopulta mukauttamaan vuoden 2013 maksumäärärahojen enimmäismääriä tarvittavalla 374 miljoonalla eurolla vaatimatta hyvityksiä; katsoo, että koska kyseessä on rajallinen määrä ja koska vuoden 2013 talousarviossa on tällä hetkellä liian vähän maksumäärärahoja, tällä tavoin täytetään asianmukaisesti velvoite, johon jäsenvaltiot sitoutuivat allekirjoittaessaan liittymissopimuksen, ja noudatetaan 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 29 kohdan määräyksiä;

7.  pitää kuitenkin valitettavana, että mukautettaessa maksusitoumusmäärärahoja neuvosto päätti olla piittaamatta siitä, että olisi poliittisesti tärkeää hyväksyä komission ehdotus sellaisenaan, ja vaati sen sijaan pyydettyjen määrärahojen hyvittämistä; katsoo, että tämä kanta on vastoin liittymissopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tehdyn yksimielisen päätöksen ja 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen henkeä; tähdentää, että tällainen päätös antaa väärän poliittisen signaalin ei pelkästään Kroatialle vaan myös muille ehdokasmaille; korostaa, että tämä neuvoston päätös hyväksytään ainoastaan, koska se koskee nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) kuutta viimeistä kuukautta; painottaa, että tästä ei saisi tulla ennakkotapausta tulevan monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020) aikana tapahtuvia mahdollisia uusia laajentumisia silmällä pitäen;

8.  pitää valitettavana, että maksusitoumukset korvataan pääasiassa otsakkeen 5 määrärahoista, jotka voivat loppua kesken, jos tuomioistuimessa käsiteltävänä oleva kiistanalaisia palkkamukautuksia koskeva asia ratkaistaan vielä vuonna 2013;

9.  on kuitenkin päättänyt hyväksyä neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 1/2013 sellaisenaan ottaen huomioon, että poliittisista ja oikeudellisista syistä Kroatian tarvitsema rahoitus on kiireellisesti varmistettava;

10.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 1/2013 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 66, 8.3.2013.
(3)EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö