Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2054(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0246/2013

Pateikti tekstai :

A7-0246/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 13.11
CRE 04/07/2013 - 13.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0330

Priimti tekstai
PDF 280kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 1/2013 projektas. Su Kroatijos stojimu į Europos Sąjungą susijusios išlaidos
P7_TA(2013)0330A7-0246/2013

2013 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 1/2013, III skirsnis – Komisija (11607/2013 – C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį ir į Euratomo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2012 m. gruodžio 12 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau –2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 29 punktą,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, kad daugiametėje finansinėje programoje būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą (COM(2013)0157),

–  atsižvelgdamas į 2013 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 1/2013 projektą, kurį Komisija priėmė 2013 m. kovo 18 d. (COM(2013)0156),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. priimtą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2013 projekto (11607/2013 – C7-0199/2013),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0246/2013),

A.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 1/2013 projektą siekiama į 2013 m. biudžetą įtraukti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, būtinus padengti išlaidoms, susijusioms su Kroatijos naryste Sąjungoje nuo 2013 m. liepos 1 d.;

B.  kadangi Komisija pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 29 punktą tuo pat metu pateikė pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos patikslinimo siekiant įtraukti šiuos pakeitimus;

C.  kadangi pasiūlymas 655,1 mln. EUR padidinti įsipareigojimus ir 374 mln. EUR padidinti mokėjimus atitinka finansinį paketą, dėl kurio sutarta 2011 m. birželio 30 d. per Stojimo konferenciją, neįskaitant 5 išlaidų kategorijos, nes administracinės išlaidos, susijusios Kroatijos naryste, jau įtrauktos 2013 m. biudžetą;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 1/2013 projektą ir į Tarybos poziciją dėl jo;

2.  pažymi grynai techninį šio taisomojo biudžeto, kuris yra tik vieningo pritarimo dėl Sutarties dėl Kroatijos Respublikos, kaip 28-osios Sąjungos valstybės narės, įstojimo į Europos Sąjungą pasekmė, pobūdį; pabrėžia, kad dėl šios priežasties šis taisomasis biudžetas nebuvo įtrauktas į vykstančias politines tarpinstitucines diskusijas apie tai, kaip išspręsti neatliktų 2012 m. mokėjimų klausimą, ir į derybas dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2013 projekto;

3.  primena, kad pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 29 punktą lėšas šiam taisomajam biudžetui finansuoti ketinama padengti patikslinant finansinę programą, t. y. persvarstant 2013 m. įsipareigojimų ir mokėjimų viršutines ribas;

4.  pakartoja savo poziciją, kad biudžeto klausimams netaikomas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nurodytas aštuonių savaičių laikotarpis, per kurį nacionalinius parlamentus reikia informuoti apie bet kokius teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus; todėl apgailestauja, kad Taryba, nepaisydama labai trumpo termino iki šio taisomojo biudžeto įsigaliojimo, neskubėjo priimti savo pozicijos, taigi sutrumpino Parlamento priėmimui Sutartyje numatytą laikotarpį;

5.  be to, apgailestauja dėl sunkumų, su kuriais netgi pasibaigus aštuonių savaičių terminui susidūrė Taryba, siekdama susitarimo dėl šio taisomojo biudžeto, ir dėl kurių vėluojama užtikrinti finansavimą Kroatijai, kuris turi būti užtikrintas nuo 2013 m. liepos 1 d.; įspėja, kad tokia padėtis neturi tapti nerimą keliančiu precedentu vykstant Sąjungos plėtrai ateityje;

6.  palankiai vertina tai, kad pagaliau Taryba galėjo sutarti dėl 2013 m. mokėjimams nustatytų viršutinių ribų persvarstymo, netaikant jokio kompensavimo, numatant reikiamus 374 mln. EUR; mano, kad, turint mintyje aptariamą nedidelę sumą ir dabartinį mokėjimų asignavimų trūkumą 2013 m. biudžete, tai yra tinkamas būdas įsipareigojimui, kurį valstybės narės prisiėmė pasirašydamos Stojimo sutartį, įvykdyti ir atsižvelgti į 2006 m. gegužės 17 d. TIS 29 punkto nuostatas;

7.  vis dėlto apgailestauja, kad įsipareigojimų persvarstymo atveju Taryba nusprendė nepaisyti Komisijos pateikto pasiūlymo priėmimo politinės svarbos ir pasirinko kompensuoti reikalingus asignavimus; mano, kad ta pozicija prieštarauja pasirašant Stojimo sutartį vienbalsiai priimto sprendimo, taip pat 2006 m. gegužės 17 d. TIS esmei; pabrėžia, kad tas sprendimas – klaidingas politinis ženklas ne tik Kroatijai, bet taip pat ir kitoms šalims kandidatėms; pabrėžia, kad tam sprendimui pritarta tik todėl, kad jis susijęs su esamos DFP (2007-2013) paskutiniais 6 mėnesiais; pabrėžia, kad tai neturi tapti precedentu būsimos plėtros atvejais, kurie galimi kitos DFP (2014–2020) laikotarpiu;

8.  apgailestauja, kad pagrindiniu įsipareigojimų kompensavimo šaltiniu laikoma 5 išlaidų kategorija, nes dėl tokios padėties galėtų pritrūkti lėšų atlyginimų koregavimui padengti tuo atveju, jei Teisingumo Teismas vis dar 2013 m. priimtų atitinkamą sprendimą;

9.  vis dėlto, atsižvelgdamas į Kroatijai reikiamo finansavimo užtikrinimo politinę svarbą ir teisinį būtinumą, nusprendžia neteikdamas pakeitimų pritarti Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2013 projekto;

10.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 1/2013 galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 66, 2013 3 8.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika