Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2054(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0246/2013

Predkladané texty :

A7-0246/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.11
CRE 04/07/2013 - 13.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0330

Prijaté texty
PDF 208kWORD 48k
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2013 - Výdavky súvisiace s pristúpením Chorvátska k EÚ
P7_TA(2013)0330A7-0246/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia (11607/2013 – C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o Euratome,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2012(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3) (ďalej len „MID zo 17. mája 2006“), a najmä na jej bod 29,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii (COM(2013)0157),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2013 na rozpočtový rok 2013, ktorý prijala Komisia 18. marca 2013 (COM(2013)0156),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2013, ktorú prijala Rada 26. júna 2013 (11607/2013 – C7-0199/2013),

–  so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0246/2013),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 1/2013 je začleniť do rozpočtu na rok 2013 viazané a platobné rozpočtové prostriedky potrebné na pokrytie výdavkov súvisiacich s pristúpením Chorvátska do Únie od 1. júla 2013;

B.  keďže Komisia s cieľom zohľadniť tieto zmeny zároveň podľa bodu 29 MID zo 17. mája 2006 predložila návrh na úpravu viacročného finančného rámca;

C.  keďže navrhované zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 655,1 mil. EUR a platobných rozpočtových prostriedkov o 374 mil. EUR je v súlade so súborom finančných opatrení, ktorý bol dohodnutý na konferencii o pristúpení 30. júna 2011, pričom sa netýka okruhu 5, pretože administratívne výdavky spojené s pristúpením Chorvátska sú už zohľadnené v rozpočte na rok 2013;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 1/2013 tak, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.  zdôrazňuje čisto technický charakter tohto opravného rozpočtu, ktorý je len dôsledkom jednomyseľného schválenia zmluvy týkajúcej sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii ako 28. členského štátu Únie; zdôrazňuje, že z uvedeného dôvodu je tento opravný rozpočet oddelený od prebiehajúcej politickej medziinštitucionálnej diskusie o tom, ako vyriešiť otázku neuhradených platieb z roku 2012, a od rokovaní o návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013;

3.  pripomína, že v súlade s bodom 29 MID zo 17. mája 2006 sa majú zdroje na financovanie pristúpenia nového členského štátu k Únii pokryť úpravou finančného rámca, t. j. revíziou stropov v záväzkoch a platbách na rok 2013;

4.  opätovne vyjadruje svoju pozíciu, že osemtýždňová lehota stanovená Zmluvou o fungovaní Európskej únie na informovanie národných parlamentov o každom návrhu legislatívneho aktu sa netýka rozpočtových otázok; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že napriek veľmi obmedzenému časovému rámcu pre nadobudnutie účinnosti tohto opravného rozpočtu Rada pred prijatím pozície nechala toto obdobie plynúť, čím skrátila čas pre jeho prijatie v Európskom parlamente, ako sa stanovuje v zmluve;

5.  vyjadruje tiež poľutovanie nad problémami, s ktorými aj po uplynutí osemtýždňovej lehoty Rada dosiahla dohodu o tejto revízii, čo viedlo k oneskoreniu sprístupnenia finančných prostriedkov Chorvátsku od 1. júla 2013; upozorňuje, že tento prípad sa nesmie stať precedensom pre budúce rozšírenia;

6.  víta skutočnosť, že Rada sa nakoniec dokázala dohodnúť na revízii stropov platieb na rok 2013 o požadovaných 374 mil. EUR bez akejkoľvek kompenzácie; domnieva sa, že vzhľadom na to, že príslušná suma je obmedzená, a na súčasný nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2013 je to správny spôsob plnenia záväzku, ktorý členské štáty prijali, keď podpísali zmluvu o pristúpení, a dodržiavania ustanovení bodu 29 MID zo 17. mája 2006;

7.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že pokiaľ ide o revíziu v záväzkoch, Rada sa rozhodla nezohľadniť politický význam prijatia návrhu Komisie ako takého, a rozhodla sa namiesto toho pre kompenzáciu požadovaných rozpočtových prostriedkov; domnieva sa, že uvedená pozícia je v rozpore s duchom jednohlasného rozhodnutia prijatého pri podpise zmluvy o pristúpení, ako aj MID zo 17. mája 2006; zdôrazňuje, že uvedené rozhodnutie vysiela zlý politický signál nielen Chorvátsku, ale aj ostatným kandidátskym krajinám; zdôrazňuje, že uvedené rozhodnutie je prijaté iba preto, že sa týka posledných šiestich mesiacov súčasného VFR (2007 – 2013); zdôrazňuje, že by to nemalo predstavovať precedens pre ďalšie rozšírenia, ku ktorým môže dôjsť v rámci budúceho VFR (2014 – 2020);

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že okruh 5 je označený ako hlavný zdroj kompenzácie vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, keďže by to mohlo viesť k nedostatku potrebných zdrojov na pokrytie úpravy platov, ktorá je predmetom súdneho konania, v prípade, že Súdny dvor vynesie rozhodnutie ešte v roku 2013;

9.  vzhľadom na politický význam a právnu naliehavosť zabezpečenia potrebného financovania Chorvátsku sa však rozhodol schváliť pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2013 bezo zmien;

10.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2013 za prijatý s konečnou platnosťou a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1
(2) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia