Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2054(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0246/2013

Predložena besedila :

A7-0246/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2013 - 13.11
CRE 04/07/2013 - 13.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0330

Sprejeta besedila
PDF 201kWORD 45k
Četrtek, 4. julij 2013 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 1/2013 - odhodki v zvezi s pristopom Hrvaške k EU
P7_TA(2013)0330A7-0246/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2013 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2013 za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija (11607/2013 – C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe Euratom,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1),

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, ki je bil dokončno sprejet dne 12. decembra 2012(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006) in zlasti točke 29 navedenega sporazuma,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, nastale zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji (COM(2013)0157),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2013 za finančno leto 2013, ki ga je Komisija sprejela dne 18. marca 2013 (COM(2013)0156),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2013, ki ga je Svet sprejel dne 26. junija 2013 (11607/2013 – C7-0199/2013),

–  ob upoštevanju člena 75b in 75e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0246/2013),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 1/2013 vključiti v proračun za leto 2013 odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, potrebne za kritje stroškov, povezanih s pristopom Hrvaške k Uniji od 1. julija 2013;

B.  ker je ob tem Komisija v skladu s točko 29 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 predložila predlog za prilagoditev večletnega finančnega okvira za vključitev teh sprememb;

C.  ker predlagano povečanje obveznosti za 655,1 milijona EUR in plačil za 374 milijonov EUR odraža finančni sveženj, dogovorjen na pristopni konferenci 30. junija 2011, brez razdelka 5, saj so upravni stroški, povezani s pristopom Hrvaške, že vključeni v proračun za leto 2013;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 1/2013, kot ga je predložila Komisija, in s stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  poudarja izključno tehnično naravo te spremembe proračuna, ki je posledica soglasnega dogovora o Pogodbi v zvezi s pristopom Republike Hrvaške k Evropski uniji kot 28. države članice Unije; poudarja, da je zaradi tega ta sprememba proračuna ločena od sedanje politične medinstitucionalne razprave o tem, kako rešiti vprašanje neizvršenih plačil iz leta 2012, ter od pogajanj o predlogu spremembe proračuna št. 2/2013;

3.  opominja, da se v skladu s točko 29 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 sredstva za financiranje te spremembe proračuna zagotovijo s prilagoditvijo finančnega okvira, in sicer s spremembo zgornjih mej za leto 2013 pri obveznostih in pri plačilih;

4.  ponavlja svoje stališče, da osemtedensko obdobje za obveščanje nacionalnih parlamentov o osnutkih zakonodajnih aktov, določeno v Pogodbi o delovanju Evropske unije, ne velja za proračunske zadeve; zato obžaluje, da je Svet kljub zelo kratkemu roku za začetek veljavnosti te spremembe proračuna čakal, da to obdobje preteče, preden je sprejel svoje stališče, s tem pa močno skrajšal čas, ki ga ima Parlament za sprejetje in ki ga določa Pogodba;

5.  poleg tega obžaluje, da je Svet celo po preteku osemtedenskega roka s težavo dosegel soglasje o tej reviziji, kar je povzročilo zamudo pri razpoložljivosti sredstev za Hrvaško, ki bi morala biti na voljo od 1. julija 2013; opozarja, da to ne sme postati precedens za prihodnje širitve;

6.  pozdravlja dejstvo, da se je Svet na koncu vendarle strinjal z revizijo brez izravnave zgornjih meja za plačila za leto 2013 za potrebnih 374 milijonov EUR; meni, da je glede na ta omejeni znesek in trenutno pomanjkanje sredstev za plačila v proračunu za leto 2013 to primeren način za izpolnitev zavez, ki so jih države članice sprejele, ko so podpisale pristopno pogodbo, in za spoštovanje določb točke 29 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

7.  kljub temu obžaluje odločitev Sveta, da pri reviziji obveznosti ne bo upošteval dejstva, da ima sprejetje predloga Komisije v obstoječi obliki političen pomen, in je namesto tega izbral izravnavo potrebnih proračunskih sredstev; meni, da je navedena odločitev v nasprotju z duhom soglasnega sklepa, sprejetega pri podpisu pristopne pogodbe, pa tudi z medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006; poudarja, da ta odločitev Hrvaški in tudi drugim državam kandidatkam pošilja napačen politični signal; poudarja, da se navedena odločitev sprejme zgolj zato, ker se nanaša na zadnjih šest mesecev sedanjega večletnega finančnega okvira (2007–2013); poudarja, da to ne bi smelo pomeniti precedensa za prihodnje širitve, do katerih bi lahko prišlo v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira (2014–2020);

8.  obžaluje dejstvo, da je bil razdelek 5 opredeljen kot glavni vir za izravnavo obveznosti, saj bi lahko zaradi tega zmanjkalo sredstev za izpodbijano prilagoditev plač, če bo sodba Sodišča razglašena še v letu 2013;

9.  ob upoštevanju političnega pomena in pravne nujnosti, da se Hrvaški zagotovi potrebno financiranje, se je kljub temu odločil brez sprememb sprejeti stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2013;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2013 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 66, 8.3.2013.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov