Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2055(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0247/2013

Indgivne tekster :

A7-0247/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2013 - 13.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0331

Vedtagne tekster
PDF 209kWORD 43k
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
P7_TA(2013)0331A7-0247/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0157),

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 29,

—  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret for 2013, endeligt vedtaget den 12. december 2012(2),

—  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2013 for regnskabsåret 2013, vedtaget af Kommissionen den 18. marts 2013 (COM(2013)0156),

—  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2013, vedtaget af Rådet den 26. juni 2013 (11607/2013 – C7‑0199/2013),

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0247/2013),

A.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med punkt 29 i IIA af 17. maj 2006 samtidigt med ændringsbudget nr. 1/2013, har sendt budgetmyndigheden et forslag, der har til formål at justere den flerårige finansielle ramme med henblik på at integrere de forpligtelses- og betalingsbevillinger, der er nødvendige til at dække udgifterne i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse af Unionen fra den 1. juli 2013;

B.  der henviser til, at den foreslåede forhøjelse på 666 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 374 mio. EUR i betalingsbevillinger afspejler den finansielle pakke, der blev aftalt på tiltrædelseskonferencen den 30. juni 2011, undtagen udgiftsområde 5, da de administrative udgifter i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse allerede er dækket i 2013-budgettet;

1.  noterer sig forslaget til afgørelse om ændring af IIA af 17. maj 2006 som forelagt af Kommissionen og Rådets holdning til denne;

2.  understreger den rent tekniske karakter af denne revision, der udelukkende skyldes den enstemmige vedtagelse af traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (tiltrædelsestraktaten) som Unionens 28. medlemsstat; fremhæver, at denne ændring af IIA af 17. maj 2006, som ledsager ændringsbudget nr. 1/2013, derfor er blevet holdt adskilt fra den igangværende politiske interinstitutionelle drøftelse af, hvordan spørgsmålet om de udestående betalinger fra 2012 skal løses, og fra forhandlingerne om ændringsbudget nr. 2/2013;

3.  minder om, at midlerne ifølge punkt 29 i IIA af 17. maj 2006 til finansiering af dette ændringsbudget skal dækkes via en justering af den finansielle ramme, der er en revision af lofterne for 2013 med hensyn til forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger;

4.  gentager sin holdning om, at perioden på otte uger i henhold til artikel 4 i protokol (nr. 1) om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union til at underrette de nationale parlamenter om ethvert udkast til lovgivningsmæssige retsakt ikke finder anvendelse på budgetspørgsmål; beklager derfor, at Rådet til trods for den meget stramme tidsplan for ikrafttrædelsen af denne ændring og af ændringsbudget nr. 1/2013 alligevel har ladet denne periode udløbe, inden det har vedtaget sin holdning, og derved har presset den tid, Parlamentet har til rådighed til vedtagelsen som fastsat i traktaten;

5.  beklager endvidere, at det, selv efter udløbet af fristen på otte uger, har været vanskeligt for Rådet at nå til enighed om denne ændring, hvilket har ført til en forsinkelse med hensyn til Kroatiens adgang til den finansiering, som det har krav på fra den 1. juli 2013; advarer om, at dette ikke må skabe præcedens for fremtidige udvidelser;

6.  glæder sig over, at Rådet til sidst kunne nå til enighed om en revision uden modregning af betalingslofterne for 2013 med de fornødne 374 mio. EUR; mener, at dette, i betragtning af det begrænsede beløb, der er tale om, og den aktuelle mangel på betalingsbevillinger i 2013-budgettet, er den rigtige måde, hvorpå medlemsstaterne kan opfylde den forpligtelse, de påtog sig, da de undertegnede tiltrædelsestraktaten, og respektere bestemmelserne i punkt 29 i IIA af 17. maj 2006;

7.  beklager imidlertid dybt, at Rådet for så vidt angår revisionen af forpligtelsesbevillingerne valgte at se bort fra den politiske vigtighed af at vedtage Kommissionens forslag i sin helhed, og i stedet valgte en modregning af de fornødne bevillinger; mener, at dette er i modstrid med ånden bag den enstemmige beslutning, der blev truffet, da såvel tiltrædelsestraktaten som IIA af 17. maj 2006 blev undertegnet; fremhæver, at denne afgørelse sender et forkert politisk signal, ikke bare til Kroatien, men også til de øvrige kandidatlande; understreger, at denne afgørelse kun godkendes, fordi den drejer sig om de sidste seks måneder af den nuværende FFR (2007-2013); påpeger, at dette ikke bør danne præcedens for fremtidige udvidelser, som måtte finde sted under den kommende FFR (2014-2020);

8.  beklager, at udgiftsområde 5 er blevet udpeget som hovedkilde til modregningen i forpligtelsesbevillingerne, da dette kan føre til mangel på de nødvendige midler til at dække de omstridte løntilpasninger i tilfælde af, at Domstolens afgørelse falder i 2013;

9.  vælger ikke desto mindre at godkende den afgørelse, der er vedlagt som bilag til denne beslutning, som ændret af Rådet, i betragtning af den politiske vigtighed og bydende juridiske nødvendighed af at sikre den nødvendige finansiering til Kroatien;

10.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med dens bilag til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 66 af 8.3.2013.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2013/419/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik