Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2055(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0247/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0247/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0331

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 282kWORD 51k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P7_TA(2013)0331A7-0247/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0157),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006) και συγκεκριμένα το σημείο 29,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2013 (COM(2013)0156),

–  έχοντας υπόψη τη θέση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 (11607/2013 – C7‑0199/2013),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0247/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμμορφούμενη προς το σημείο 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και παράλληλα προς τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2013 η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση με στόχο την προσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό 2013 οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών που χρειάζονται για την κάλυψη των δαπανών σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση από 1ης Ιουλίου 2013,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη αύξηση των μεν πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 666 εκατ. EUR των δε πιστώσεων πληρωμών κατά 374 εκατ. EUR αντικατοπτρίζει το χρηματοδοτικό πακέτο που συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη Προσχώρησης της 30ής Ιουνίου 2011, εξαιρουμένου του τομέα 5 καθόσον οι διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προσχώρηση της Κροατίας έχουν ήδη περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2013,

1.  λαμβάνει γνώση της πρότασης απόφασης που τροποποιεί τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή και τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτής·

2.  δηλώνει με έμφαση την αμιγώς τεχνική φύση αυτής της αναθεώρησης, η οποία είναι απλώς συνέπεια της ομόφωνης συμφωνίας σχετικά με τη Συνθήκη όσον αφορά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη Προσχώρησης) ως το 28ο κράτος μέλος της Ένωσης· τονίζει ότι για τον λόγο αυτό η αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 που συνοδεύει τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2013 δεν συνδέθηκε με τον εν εξελίξει πολιτικό διοργανικό διάλογο περί του πώς θα διευθετηθεί το θέμα των εκκρεμών πληρωμών από το 2012 ούτε με τις διαπραγματεύσεις για τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2013·

3.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το σημείο 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 οι πόροι προς χρηματοδότηση της προσχώρησης νέου κράτους μέλους στην Ένωση πρέπει να καλυφθούν μέσω προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου, ήτοι με αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το 2013·

4.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων που ορίζεται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γνωστοποιείται παντός είδους σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια δεν ισχύει επί θεμάτων προϋπολογισμού· εκφράζει συνεπώς τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά το πολύ στενό χρονικό πλαίσιο για την έναρξη της ισχύος αυτής της προσαρμογής και του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013, το Συμβούλιο άφησε ωστόσο να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα πριν εγκρίνει τη θέση του, συμπιέζοντας έτσι τον χρόνο για έγκριση από το Κοινοβούλιο όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη·

5.  εκφράζει τη λύπη του εξάλλου για τη δυσκολία με την οποία, ακόμη και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για την αναθεώρηση αυτή, πράγμα που οδήγησε σε καθυστέρηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης για την Κροατία που θα οφείλεται από την 1η Ιουλίου 2013· προειδοποιεί ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για περαιτέρω διευρύνσεις·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο μπόρεσε τελικά να καταλήξει σε συμφωνία χωρίς κανένα συμψηφισμό για την αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων για τις πληρωμές του 2013 κατά το απαιτούμενο ποσό των 374 εκατ. EUR· θεωρεί ότι, δεδομένου του περιορισμένου σχετικού ποσού και της σημερινής έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013, αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να εκπληρωθεί η υποχρέωση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη όταν υπέγραφαν τη Συνθήκη Προσχώρησης και να τηρηθούν οι διατάξεις του σημείου 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

7.  εκφράζει εντούτοις τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι όσον αφορά την αναθεώρηση των αναλήψεων υποχρεώσεων το Συμβούλιο αποφάσισε να αγνοήσει την πολιτική σημασία της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπή ως έχει και επέλεξε αντ’ αυτού να συμψηφίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις· θεωρεί ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της ομόφωνης απόφασης που ελήφθη κατά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης καθώς και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006· τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση στέλνει λανθασμένο πολιτικό μήνυμα όχι μόνο στην Κροατία αλλά και σε άλλες υποψήφιες χώρες· τονίζει ότι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου είναι αποδεκτή μόνον επειδή αφορά τους τελευταίους έξι μήνες του ισχύοντος ΠΔΠ (2007-2013)· επισημαίνει ότι τούτο δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικές διευρύνσεις που μπορεί να ανακύψουν δυνάμει του επόμενου ΠΔΠ (2014-2020)·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι ο τομέας 5 έχει χαρακτηρισθεί ως η κύρια πηγή για τον συμψηφισμό των αναλήψεων υποχρεώσεων, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην έλλειψη των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη των αναπροσαρμογών των αποδοχών σε περίπτωση που η απόφαση του Δικαστηρίου εκδοθεί εντός του 2013·

9.  παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική σημασία και το επείγον από νομική άποψη της εξασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης προς την Κροατία, αποφασίζει να εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων του, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΪΟΥ

για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(Το κείμενο του παρόντος παραρτήματος δεν αναπαράγεται εδώ, καθώς αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2013/419/ΕΕ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου