Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2055(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0247/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0247/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0331

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 43k
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi
P7_TA(2013)0331A7-0247/2013
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0157),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1), jäljempänä 17. toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus, ja erityisesti sen 29 kohdan,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(2),

–  ottaa huomioon komission 18. maaliskuuta 2013 antaman esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2013 varainhoitovuodeksi 2013 (COM(2013)0156),

–  ottaa huomioon neuvoston 26. kesäkuuta 2013 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2013 (11607/2013 – C7-0199/2013),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0247/2013),

A.  ottaa huomioon, että komissio esitti 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 29 kohdan mukaisesti ja samanaikaisesti lisätalousarvion nro 1/2013 kanssa budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen, jonka tarkoituksena on mukauttaa monivuotista rahoituskehystä niin, että vuoden 2013 talousarvioon sisällytetään maksusitoumus- ja maksumäärärahat, joita tarvitaan kattamaan menot, jotka aiheutuvat Kroatian liittymisestä unioniin 1. heinäkuuta 2013;

B.  ottaa huomioon, että ehdotettu 666 miljoonan euron lisäys maksusitoumusmäärärahoihin ja 374 miljoonan euron lisäys maksumäärärahoihin vastaa 30. kesäkuuta 2011 järjestetyssä, Kroatian liittymistä käsitelleessä konferenssissa sovittua rahoitusta mutta ei kata otsaketta 5, koska liittymisestä johtuvat hallintokulut on jo sisällytetty vuoden 2013 talousarvioon;

1.  panee merkille komission esittämän ehdotuksen päätökseksi 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta ja neuvoston kannan siihen;

2.  korostaa, että tarkistus on puhtaasti tekninen, sillä se on vain seurausta siitä, että sopimuksesta Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin, jäljempänä 'liittymissopimus', sen 28. jäsenvaltioksi päästiin yksimieliseen yhteisymmärrykseen; tähdentää, että siksi lisätalousarvion nro 1/2013 yhteydessä annettu tarkistus toimielinten sopimukseen on pidetty erillään meneillään olevasta toimielinten välisestä poliittisesta keskustelusta, jossa pohditaan ratkaisua kysymykseen vuoden 2012 jäljellä olevista maksuista, samoin kuin lisätalousarvioesitystä nro 2/2013 koskevista neuvotteluista;

3.  muistuttaa, että 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 29 kohdan mukaisesti uuden jäsenvaltion unioniin liittymisestä johtuvat rahoitustarpeet katetaan mukauttamalla rahoituskehystä niin, että tarkistetaan vuoden 2013 maksusitoumus- ja maksumäärärahojen enimmäismääriä;

4.  toteaa uudelleen, että kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa vahvistettua kahdeksan viikon määräaikaa, jonka aikana kansallisille parlamenteille on tiedotettava esityksestä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi, ei sovelleta talousarvioasioihin; pitää siksi valitettavana, että huolimatta tämän mukautuksen voimaantulon ja lisätalousarvion nro 1/2013 erittäin tiukasta aikataulusta neuvosto ei vahvistanut kantaansa kyseisessä määräajassa, jolloin parlamentti joutui kiirehtimään hyväksyntäänsä pysyäkseen perussopimuksen rajoissa;

5.  pitää niin ikään valitettavana, että neuvostolla oli vaikeuksia päästä sopimukseen tästä tarkistuksesta jopa kahdeksan viikon määräajan päättymisen jälkeen, minkä vuoksi Kroatian liittymiseen varattu rahoitus viivästyy 1. päivästä heinäkuuta 2013; varoittaa, ettei tästä saa tulla ennakkotapausta seuraavia laajentumisia silmällä pitäen;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto pystyi lopulta mukauttamaan vuoden 2013 maksumäärärahojen enimmäismääriä tarvittavalla 374 miljoonalla eurolla vaatimatta hyvityksiä; katsoo, että koska kyseessä on rajallinen määrä ja koska vuoden 2013 talousarviossa on tällä hetkellä liian vähän maksumäärärahoja, tällä tavoin täytetään asianmukaisesti velvoite, johon jäsenvaltiot sitoutuivat allekirjoittaessaan liittymissopimuksen, ja noudatetaan 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 29 kohdan määräyksiä;

7.  pitää kuitenkin valitettavana, että mukautettaessa maksusitoumusmäärärahoja neuvosto päätti olla piittaamatta siitä, että olisi poliittisesti tärkeää hyväksyä komission ehdotus sellaisenaan, ja vaati sen sijaan pyydettyjen määrärahojen hyvittämistä; katsoo, että tämä kanta on vastoin liittymissopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tehdyn yksimielisen päätöksen ja 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen henkeä; tähdentää, että tällainen päätös antaa väärän poliittisen signaalin ei pelkästään Kroatialle vaan myös muille ehdokasmaille; korostaa, että tämä päätös hyväksytään ainoastaan, koska se koskee nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) kuutta viimeistä kuukautta; painottaa, että tästä ei saisi tulla ennakkotapausta tulevan monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020) aikana tapahtuvia mahdollisia uusia laajentumisia silmällä pitäen;

8.  pitää valitettavana, että maksusitoumukset korvataan pääasiassa otsakkeen 5 määrärahoista, jotka voivat loppua kesken, jos tuomioistuimessa käsiteltävänä oleva kiistanalaisia palkkamukautuksia koskeva asia ratkaistaan vielä vuonna 2013;

9.  on kuitenkin päättänyt hyväksyä tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen sellaisena kuin neuvosto on sen muuttanut ottaen huomioon, että poliittisista ja oikeudellisista syistä Kroatian tarvitsema rahoitus on kiireellisesti varmistettava;

10.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2)EUVL L 66, 8.3.2013.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2013/419/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö