Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2055(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0247/2013

Pateikti tekstai :

A7-0247/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 13.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0331

Priimti tekstai
PDF 291kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir atikimo finansų valdymo, kad daugiametėje finansinėje programoje būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą
P7_TA(2013)0331A7-0247/2013
Rezoliucija
 Priedas

2013 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, kad daugiametėje finansinėje programoje būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą (COM(2013)0157 – C7–0074/2013 – 2013/2055(ACI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0157),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į 29 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, patvirtintą 2012 m. gruodžio 12 d.(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2013 projektą, kurį Komisija priėmė 2013 m. kovo 18 d. (COM(2013)0156),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. priimtą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2013 projekto (11607/2013 – C7-0199/2013),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0247/2013),

A.  kadangi Komisija, laikydamasi 2006 m. gegužės 17 d. TIS 29 punkto nuostatų, kartu su Taisomuoju biudžetu Nr. 1/2013 biudžeto valdymo institucijai pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama patikslinti daugiametę finansinę programą ir į 2013 m. biudžetą įtraukti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, reikalingus padengti išlaidoms, susijusioms su Kroatijos įstojimu į Sąjungą nuo 2013 m. liepos 1 d.;

B.  kadangi pasiūlymas 666 mln. EUR padidinti įsipareigojimus ir 374 mln. EUR padidinti mokėjimus atitinka finansinį paketą, dėl kurio sutarta 2011 m. birželio 30 d. per Stojimo konferenciją, neįskaitant 5 išlaidų kategorijos, nes administracinės išlaidos, susijusios Kroatijos naryste, jau įtrauktos 2013 m. biudžetą;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo iš dalies taisomas 2006 m. gegužės 17 d. TIS, ir į Tarybos poziciją dėl jo;

2.  pažymi grynai techninį šio persvarstymo, kuris yra vieningo pritarimo dėl Sutarties dėl Kroatijos Respublikos, kaip 28-osios Sąjungos valstybės narės, įstojimo į Europos Sąjungą pasekmė, pobūdį; pabrėžia, kad dėl šios priežasties 2006 m. gegužės 17 d. TIS persvarstymas, vykdomas pateikiant Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2013, nebuvo įtrauktas į vykstančias politines tarpinstitucines diskusijas apie tai, kaip išspręsti neatliktų 2012 m. mokėjimų klausimą, ir į derybas dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2013;

3.  primena, kad pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 29 punktą naujų valstybių narių stojimo į Sąjungą finansavimo ištekliai turėtų būti padengiami patikslinant finansinę programą, t. y. persvarstant 2013 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutines ribas;

4.  pakartoja savo poziciją, kad biudžeto klausimams netaikomas Protokolo (Nr. 1) dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytas aštuonių savaičių laikotarpis, per kurį nacionalinius parlamentus reikia informuoti apie bet kokius teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus; todėl apgailestauja, kad Taryba, nepaisydama labai trumpo termino iki šio patikslinimo ir Taisomojo biudžeto Nr. 1/2013 įsigaliojimo, neskubėjo priimti savo pozicijos, taigi sutrumpino Parlamento priėmimui Sutartyje numatytą laikotarpį;

5.  be to, apgailestauja dėl sunkumų, su kuriais netgi pasibaigus aštuonių savaičių terminui susidūrė Taryba, siekdama susitarimo dėl šio persvarstymo, ir dėl kurių vėluojama užtikrinti finansavimą Kroatijai, kuris turi būti užtikrintas nuo 2013 m. liepos 1 d.; įspėja, kad tokia padėtis neturi tapti nerimą keliančiu precedentu vykstant Sąjungos plėtrai ateityje;

6.  palankiai vertina tai, kad pagaliau Taryba galėjo sutarti dėl 2013 m. mokėjimams nustatytų viršutinių ribų persvarstymo, netaikant jokio kompensavimo, numatant reikiamus 374 mln. EUR; mano, kad, turint mintyje aptariamą nedidelę sumą ir dabartinį mokėjimų asignavimų trūkumą 2013 m. biudžete, tai yra tinkamas būdas įsipareigojimui, kurį valstybės narės prisiėmė pasirašydamos Stojimo sutartį, įvykdyti ir atsižvelgti į 2006 m. gegužės 17 d. TIS 29 punkto nuostatas;

7.  vis dėlto apgailestauja, kad įsipareigojimų persvarstymo atveju Taryba nusprendė nepaisyti Komisijos pateikto pasiūlymo priėmimo politinės svarbos ir pasirinko kompensuoti reikalingus asignavimus; pareiškia, kad ta pozicija prieštarauja pasirašant Stojimo sutartį vieningai priimto sprendimo, taip pat 2006 m. gegužės 17 d. TIS esmei; pabrėžia, kad toks sprendimas – klaidingas politinis ženklas ne tik Kroatijai, bet taip pat ir kitoms šalims kandidatėms; pabrėžia, kad tam sprendimui pritarta tik todėl, kad jis susijęs su dabartinės DFP (2007-2013) paskutiniais 6 mėnesiais; pabrėžia, kad tai neturi tapti precedentu būsimos plėtros atvejais, kurie galimi kitos DFP (2014–2020) laikotarpiu;

8.  apgailestauja, kad pagrindiniu įsipareigojimų kompensavimo šaltiniu laikoma 5 išlaidų kategorija, nes dėl tokios padėties galėtų pritrūkti lėšų atlyginimų koregavimui padengti tuo atveju, jei Teisingumo Teismas vis dar 2013 m. priimtų atitinkamą sprendimą;

9.  vis dėlto, atsižvelgdamas į Kroatijai reikiamo finansavimo užtikrinimo politinę svarbą ir teisinį būtinumą, nusprendžia pritarti prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui su Tarybos pakeitimais;

10.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedus Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 66, 2013 3 8.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, kad Daugiametėje finansinėje programoje būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2013/419/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika